श्री नन्दिकेश्वर अष्टोत्तरशतनामावलिः ||

Atha Shri Nandikeshvara Ashtottarshat Namavali:
|| अथ श्री नन्दिकेश्वर अष्टोत्तरशतनामावलिः ||

अथ ध्यानम्:-
विभ्राणं परशुं मृगं करतलैरीशप्रणामाञ्जलिं
भस्मोद्धूलन-पाण्डरं शशिकला-गंगा-कपर्दोज्वलम्।
पर्याय-त्रिपुरान्तकं प्रमथप-श्रेष्टं गणं दैवतं
ब्रह्नेन्द्राच्युत-पूजितांघ्रिकमलं श्रीनन्दिकेशं भजे ||

अथ नामावली: ||
ॐ नन्दिकेशाय नमः ॥
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॥
ॐ शिवध्यानपरायणाय नमः ॥
ॐ तीक्ष्णशृङ्गाय नमः ॥
ॐ वेदपादाय नमः
ॐ विरूपाय नमः ॥
ॐ वृषभाय नमः ॥
ॐ तुङ्गशैलाय नमः ॥
ॐ देवदेवाय नमः ॥
ॐ शिवप्रियाय नमः ॥ १०॥
ॐ विराजमानाय नमः ॥
ॐ नटनाय नमः ॥
ॐ अग्निरूपाय नमः ॥
ॐ धनप्रियाय नमः ॥
ॐ सितचामरधारिणे नमः
ॐ वेदाङ्गाय नमः ॥
ॐ कनकप्रियाय नमः ॥
ॐ कैलासवासिने नमः ॥
ॐ देवाय नमः ॥
ॐ स्थितपादाआय नमः ॥ २०॥
ॐ श्रुतिप्रियाय नमः ॥
ॐ श्वेतोपवीतिने नमः ॥
ॐ नाट्यनन्दकाय नमः ॥
ॐ किंकिणीधराय नमः ॥
ॐ मत्तशृङ्गिणे नमः
ॐ हाटकेशाय नमः ॥
ॐ हेमभूषणाय नमः ॥
ॐ विष्णुरूपिणे नमः ॥
ॐ पृथ्वीरूपिणे नमः ॥
ॐ निधीशाय नमः ॥ ३०॥
ॐ शिववाहनाय नमः ॥
ॐ गुलप्रियाय नमः ॥
ॐ चारुहासाय नमः ॥
ॐ शृङ्गिणे नमः ॥
ॐ नवतृणप्रियाय नमः
ॐ वेदसाराय नमः ॥
ॐ मन्त्रसाराय नमः ॥
ॐ प्रत्यक्षाय नमः ॥
ॐ करुणाकराय नमः ॥
ॐ शीघ्राय नमः ॥ ४०॥
ॐ ललामकलिकाय नमः ॥
ॐ शिवयोगिने नमः ॥
ॐ जलाधिपाय नमः ॥
ॐ चारुरूपाय नमः ॥
ॐ वृषेशाय नमः
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॥
ॐ सुन्दराय नमः ॥
ॐ सोमभूषाय नमः ॥
ॐ सुवक्त्राय नमः ॥
ॐ कलिनाशानाय नमः ॥ ५०॥
ॐ सुप्रकाशाय नमः ॥
ॐ महावीर्याय नमः ॥
ॐ हंसाय नमः ॥
ॐ अग्निमयाय नमः ॥
ॐ प्रभवे नमः
ॐ वरदाय नमः ॥
ॐ रुद्ररूपाय नमः ॥
ॐ मधुराय नमः ॥
ॐ कामिकप्रियाय नमः ॥
ॐ विशिष्टाय नमः ॥ ६०॥
ॐ दिव्यरूपाय नमः ॥
ॐ उज्वलिने नमः ॥
ॐ ज्वालनेत्राय नमः ॥
ॐ संवर्ताय नमः ॥
ॐ कालाय नमः
ॐ केशवाय नमः ॥
ॐ सर्वदेवताय नमः ॥
ॐ श्वेतवर्णाय नमः ॥
ॐ शिवासीनाय नमः ॥
ॐ चिन्मयाय नमः ॥ ७०॥
ॐ शृङ्गपट्टाय नमः ॥
ॐ श्वेतचामरभूषाय नमः ॥
ॐ देवराजाय नमः ॥
ॐ प्रभानन्दिने नमः ॥
ॐ पण्डिताय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः ॥
ॐ विरूपाय नमः ॥
ॐ निराकाराय नमः ॥
ॐ छिन्नदैत्याय नमः ॥
ॐ नासासूत्रिणे नमः ॥ ८०॥
ॐ अनन्तेशाय नमः ॥
ॐ तिलतण्डुलभक्षणाय नमः ॥
ॐ वारनन्दिने नमः ॥
ॐ सरसाय नमः ॥
ॐ विमलाय नमः
ॐ पट्टसूत्राय नमः ॥
ॐ कालकण्ठाय नमः ॥
ॐ शैलादिने नमः ॥
ॐ शिलादनसुनन्दनाय नमः ॥
ॐ कारणाय नमः ॥ ९०॥
ॐ श्रुतिभक्ताय नमः ॥
ॐ वीरघण्टाधराय नमः ॥
ॐ धन्याय नमः ॥
ॐ विष्णुनन्दिने नमः ॥
ॐ शिवज्वालाग्राहिणे नमः
ॐ भद्राय नमः ॥
ॐ अनघाय नमः ॥
ॐ वीराय नमः ॥
ॐ ध्रुवाय नमः ॥
ॐ धात्रे नमः ॥ १००॥
ॐ शाश्वताय नमः ॥
ॐ प्रदोषप्रियरूपिणे नमः ॥
ॐ वृषाय नमः ॥
ॐ कुण्डलधृते नमः ॥
ॐ भीमाय नमः
ॐ सितवर्णस्वरूपिणे नमः ॥
ॐ सर्वात्मने नमः ॥
ॐ सर्वविख्याताय नमः ॥१०८॥

|| नन्दिकेश्वर अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णं ||

 

Related Posts

Contact Now