श्री देवीवैभवाश्चर्याष्टोत्तरशत नामावल

Shri Devi Vaibhavashcharya Ashtottarshat Namavali:
अथ श्री देवीवैभवाश्चर्याष्टोत्तरशत दिव्य नामावलिः ॥

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॥
ॐ परमानन्दलहर्यै नमः ॥
ॐ परचैतन्यदीपिकायै नमः ॥
ॐ स्वयंप्रकाशकिरणायै नमः ॥
ॐ नित्यवैभवशालिन्यै नमः ॥
ॐ विशुद्धकेवलाखण्डसत्यकालात्मरूपिण्यै नमः ॥ ५
ॐ आदिमध्यान्तरहितायै नमः ॥
ॐ महामायाविलासिन्यै नमः ॥
ॐ गुणत्रयपरिच्छेत्र्यै नमः ॥
ॐ सर्वतत्त्वप्रकाशिन्यै नमः ॥
ॐ स्त्रीपुंसभावरसिकायै नमः ॥ १०
ॐ जगत्सर्गादिलंपटायै नमः ॥
ॐ अशेषनामरूपादिभेदच्छेदरविप्रभायै नमः ॥
ॐ अनादिवासनारूपायै नमः ॥
ॐ वासनोद्यत्प्रपञ्चिकायै नमः ॥
ॐ प्रपञ्चोपशमप्रौढायै नमः ॥ १५
ॐ चराचरजगन्मय्यै नमः ॥
ॐ समस्तजगदाधारायै नमः ॥
ॐ सर्वसञ्जीवनोत्सुकायै नमः ॥
ॐ भक्तचेतोमयानन्तस्वार्थवैभवविभ्रमायै नमः ॥
ॐ सर्वाकर्षणवश्यादिसर्वकर्मदुरन्धरायै नमः ॥ २०
ॐ विज्ञानपरमानन्दविद्यायै नमः ॥
ॐ सन्तानसिद्धिदायै नमः ॥
ॐ आयुरारोग्यसौभाग्यबलश्रीकीर्तिभाग्यदायै नमः ॥
ॐ धनधान्यमणीवस्त्रभूषालेपनमाल्यदायै नमः ॥
ॐ गृहग्राममहाराज्यसांराज्यसुखदायिन्यै नमः ॥ २५
ॐ सप्ताङ्गशक्तिसंपूर्णसार्वभौमफलप्रदायै नमः ॥
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्रादिपदविश्राणनक्षमायै नमः ॥
ॐ भुक्तिमुक्तिमहाभक्तिविरक्त्यद्वैतदायिन्यै नमः ॥
ॐ निग्रहानुग्रहाध्यक्षायै नमः ॥
ॐ ज्ञाननिर्द्वैतदायिन्यै नमः ॥ ३०
ॐ परकायप्रवेशादियोगसिद्धिप्रदायिनी नमः ॥
ॐ शिष्टसन्जीवनप्रौढायै नमः ॥
ॐ दुष्टसंहारसिद्धिदायै नमः ॥
ॐ लीलाविनिर्मितानेककोटिब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ॥
ॐ एकस्मै नमः ॥ ३५
ॐ अनेकात्मिकायै नमः ॥
ॐ नानारूपिण्यै नमः ॥
ॐ अर्धाङ्गनेश्वर्यै नमः ॥
ॐ शिवशक्तिमय्यै नमः ॥
ॐ नित्यशृङ्गारैकरसप्रियायै नमः ॥ ४०
ॐ तुष्टायै नमः ॥
ॐ पुष्टायै नमः ॥
ॐ अपरिच्छिन्नायै नमः ॥
ॐ नित्ययौवनमोहिन्यै नमः ॥
ॐ समस्तदेवतारूपायै नमः ॥ ४५
ॐ सर्वदेवाधिदेवतायै नमः ॥
ॐ देवर्षिपितृसिद्धादियोगिनीभैरवात्मिकायै नमः ॥
ॐ निधिसिद्धिमणीमुद्रायै नमः ॥
ॐ शस्त्रास्त्रायुधभासुरायै नमः ॥
ॐ छत्रचामरवादित्रपताकाव्यजनाञ्चितायै नमः ॥ ५०
ॐ हस्ताश्वरथपादातामात्यसेनासुसेवितायै नमः ॥
ॐ पुरोहितकुलाचार्यगुरुशिष्यादिसेवितायै नमः ॥
ॐ सुधासमुद्रमध्योद्यत्सुरद्रुमनिवासिन्यै नमः ॥
ॐ मणिद्वीपान्तरप्रोद्यत्कदंबवनवासिन्यै नमः ॥
ॐ चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः ॥ ५५
ॐ मणिमण्डपमध्यगायै नमः ॥
ॐ रत्नसिंहासनप्रोद्यत्शिवमञ्चाधिशायिन्यै नमः ॥
ॐ सदाशिवमहालिङ्गमूलसंघट्टयोनिकायै नमः ॥
ॐ अन्योन्यालिङ्गसंघर्षकन्ण्डूसंक्षुब्धमानसायै नमः ॥
ॐ कलोद्यद्बिन्दुकालिन्यातुर्यनादपरंपरायै नमः ॥ ६०
ॐ नादान्तानन्दसन्दोहस्वयंव्यक्तवचोऽमृतायै नमः ॥
ॐ कामराजमहातन्त्ररहस्याचारदक्षिणायै नमः ॥
ॐ मकारपञ्चकोद्भूतप्रौढान्तोल्लाससुन्दर्यै नमः ॥
ॐ श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ॥
ॐ श्रीविद्यामन्त्रविग्रहायै नमः ॥ ६५
ॐ अखण्डसच्चिदानन्दशिवशक्तैकरूपिण्यै नमः ॥
ॐ त्रिपुरायै नमः ॥
ॐ त्रिपुरेशान्यै नमः ॥
ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॥
ॐ त्रिपुरावासरसिकायै नमः ॥ ७०
ॐ त्रिपुराश्रीस्वरूपिण्यै नमः ॥
ॐ महापद्मवनान्तस्थायै नमः ॥
ॐ श्रीमत्त्रिपुरमालिन्यै नमः ॥
ॐ महात्रिपुरसिद्धाम्बायै नमः ॥
ॐ श्रीमहात्रिपुराम्बिकायै नमः ॥ ७५
ॐ नवचक्रक्रमादेयै नमः ॥
ॐ महात्रिपुरभैरव्यै नमः ॥
ॐ श्रीमात्रे नमः ॥
ॐ ललितायै नमः ॥
ॐ बालायै नमः ॥ ८०
ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ॥
ॐ शिवायै नमः ॥
ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारक्रमचक्रनिवासिन्यै नमः ॥
ॐ अर्धमेर्वात्मचक्रस्थायै नमः ॥
ॐ सर्वलोकमहेश्वर्यै नमः ॥ ८५
ॐ वल्मीकपुरमध्यस्थायै नमः ॥
ॐ जम्बूवननिवासिन्यै नमः ॥
ॐ अरुणाचलशृङ्गस्थायै नमः ॥
ॐ व्याघ्रालयनिवासिन्यै नमः ॥
ॐ श्रीकालहस्तिनिलयायै नमः ॥ ९०
ॐ काशीपुरनिवासिन्यै नमः ॥
ॐ श्रीमत्कैलासनिलयायै नमः ॥
ॐ द्वादशान्तमहेश्वर्यै नमः ॥
ॐ श्रीषोडशान्तमध्यस्थायै नमः ॥
ॐ सर्ववेदान्तलक्षितायै नमः ॥ ९५
ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमकलेश्वर्यै नमः ॥
ॐ भूतभौतिकतन्मात्रदेवताप्राणहृन्मय्यै नमः ॥
ॐ जीवेश्वरब्रह्मरूपायै नमः ॥
ॐ श्रीगुणाढ्यायै नमः ॥
ॐ गुणात्मिकायै नमः ॥ १००
ॐ अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः ॥
ॐ वाग्रमोमामहीमय्यै नमः ॥
ॐ गायत्रीभुवनेशानीदुर्गाकाळ्यादिरूपिण्यै नमः ॥
ॐ मत्स्यकूर्मवराहादिनानारूपविलासिन्यै नमः ॥
ॐ महायोगीश्वराराध्यायै नमः ॥ १०५
ॐ महावीरवरप्रदायै नमः ॥
ॐ सिद्धेश्वरकुलाराध्यायै नमः ॥
ॐ श्रीमच्चरणवैभवायै नमः ॥ १०८
श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ॥

॥ इति श्री देवीवैभवाश्चर्याष्टोत्तरशत दिव्य नामावलिः समाप्ता: ॥

 

Related Posts

Contact Now