श्री अय्यप्पा अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

Shri Ayyappa Ashtottarshat Namavali:
अथ श्री (अय्यप्पा) हरिहरपुत्राष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

विनियोग - अस्य श्री हरिहरपुत्राष्टोत्तरशतनामावल्यस्य ॥
ब्रह्मा ऋषिः ॥ अनुष्टुप् छन्दः ॥
श्री हरिहरपुत्रो देवता ॥ ह्रीं बीजं ॥
श्रीं शक्तिः ॥ क्लीं कीलकं ॥
श्री हरिहरपुत्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥
ह्रीं इत्यादिभिः षडङ्गन्यासः ॥

अथ ध्यानम् ॥
त्रिगुणितमणिपद्मं वज्रमाणिक्यदण्डं, सितसुमशरपाशमिक्षुकोदण्डकाण्डं ॥
घृतमधुपात्रं बिभृतं हस्तपद्मैः , हरिहरसुतमीडे चक्रमन्त्रात्ममूर्तिं ॥

ॐ महाशास्त्रे नमः ॥
ॐ विश्वशास्त्रे नमः ॥
ॐ लोकशास्त्रे नमः ॥
ॐ धर्मशास्त्रे नमः ॥
ॐ वेदशास्त्रे नमः ॥
ॐ कालशस्त्रे नमः ॥
ॐ गजाधिपाय नमः ॥
ॐ गजारूढाय नमः ॥
ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॥
ॐ व्याघ्रारूढाय नमः ॥ १०
ॐ महद्युतये नमः ॥
ॐ गोप्त्रे नमः ॥
ॐ गीर्वाण संसेव्याय नमः ॥
ॐ गतातङ्काय नमः ॥
ॐ गणाग्रण्ये नमः ॥
ॐ ऋग्वेदरूपाय नमः ॥
ॐ नक्षत्राय नमः ॥
ॐ चन्द्ररूपाय नामः ॥
ॐ बलाहकाय नमः ॥
ॐ दूर्वाश्यामाय नमः ॥
ॐ महारूपाय नमः ॥
ॐ क्रूरदृष्टये नमः ॥ २०
ॐ अनामयाय नमः ॥
ॐ त्रिनेत्राय नमः ॥
ॐ उत्पलकराय नमः ॥
ॐ कालहन्त्रे नमः ॥
ॐ नराधिपाय नमः ॥
ॐ खण्डेन्दु मौळितनयाय नमः ॥
ॐ कल्हारकुसुमप्रियाय नमः ॥
ॐ मदनाय नमः ॥
ॐ माधवसुताय नमः ॥
ॐ मन्दारकुसुमर्चिताय नमः ॥
ॐ महाबलाय नमः ॥
ॐ महोत्साहाय नमः ॥
ॐ महापापविनाशनाय नमः ॥
ॐ महाशूराय नमः ॥
ॐ महाधीराय नमः ॥
ॐ महासर्प विभूषणाय नमः ॥
ॐ असिहस्ताय नमः ॥
ॐ शरधराय नमः ॥ ४०
ॐ हालाहलधरात्मजाय नमः ॥
ॐ अर्जुनेशाय नमः ॥
ॐ अग्नि नयनाय नमः ॥
ॐ अनङ्गमदनातुराय नमः ॥
ॐ दुष्टग्रहाधिपाय नमः ॥
ॐ श्रीदाय नमः ॥
ॐ शिष्टरक्षणदीक्षिताय नमः ॥
ॐ कस्तूरीतिलकाय नमः ॥
ॐ राजशेखराय नमः ॥
ॐ राजसत्तमाय नमः ॥ ५०
ॐ राजराजार्चिताय नमः ॥
ॐ विष्णुपुत्राय नमः ॥
ॐ वनजनाधिपाय नमः ॥
ॐ वर्चस्कराय नमः ॥
ॐ वररुचये नमः ॥
ॐ वरदाय नमः ॥
ॐ वायुवाहनाय नमः ॥
ॐ वज्रकायाय नमः ॥
ॐ खड्गपाणये नमः ॥
ॐ वज्रहस्ताय नमः ॥ ६०
ॐ बलोद्धताय नमः ॥
ॐ त्रिलोकज्ञाय नमः ॥
ॐ अतिबलाय नमः ॥
ॐ पुष्कलाय नमः ॥
ॐ वृत्तपावनाय नमः ॥
ॐ पूर्णाधवाय नमः ॥
ॐ पुष्कलेशाय नमः ॥
ॐ पाशहस्ताय नमः ॥
ॐ भयापहाय नमः ॥
ॐ फट्काररूपाय नमः ॥ ७०
ॐ पापघ्नाय नमः ॥
ॐ पाषण्डरुधिराशनाय नमः ॥
ॐ पञ्चपाण्डवसन्त्रात्रे नमः ॥
ॐ परपञ्चाक्षराश्रिताय नमः ॥
ॐ पञ्चवक्त्रसुताय नमः ॥
ॐ पूज्याय नमः ॥
ॐ पण्डिताय नमः ॥
ॐ परमेश्वराय नमः ॥
ॐ भवतापप्रशमनाय नमः ॥
ॐ भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः ॥ ८०
ॐ कवये नमः ॥
ॐ कवीनामधिपाय नमः ॥
ॐ कृपाळुवे नमः ॥
ॐ क्लेशनाशनाय नमः ॥
ॐ समाय नमः ॥
ॐ अरूपाय नमः ॥
ॐ सेनान्ये नमः ॥
ॐ भक्त सम्पत्प्रदायकाय नमः ॥
ॐ व्याघ्रचर्मधराय नमः ॥
ॐ शूलिने नमः ॥
ॐ कपालिने नमः ॥
ॐ वेणुवादनाय नमः ॥
ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ॥
ॐ कलरवाय नमः ॥
ॐ किरीटादिविभूषणाय नमः ॥
ॐ धूर्जटये नमः ॥
ॐ वीरनिलयाय नमः ॥
ॐ वीराय नमः ॥
ॐ वीरेन्दुवन्दिताय नमः ॥
ॐ विश्वरूपाय नमः ॥ १००
ॐ वृषपतये नमः ॥
ॐ विविधार्थ फलप्रदाय नमः ॥
ॐ दीर्घनासाय नमः ॥
ॐ महाबाहवे नमः ॥
ॐ चतुर्बाहवे नमः ॥
ॐ जटाधराय नमः ॥
ॐ सनकादिमुनिश्रेष्ठस्तुत्याय नमः ॥
ॐ हरिहरात्मजाय नमः ॥१०८

॥ इति श्री (अय्यप्पा) हरिहरपुत्राष्टोत्तरशत नामावलिः समाप्ता: ॥

 

Related Posts

Contact Now