श्री सुब्रह्मण्यम् (कार्तिकेय) अष्टोत्तर

Shri Kartikeya Ashtottarshat Namavali:
अथ श्री सुब्रह्मण्यम् (कार्तिकेय) अष्टोत्तर शतनामावलि: ॥

ॐ स्कंदाय नमः ।
ॐ गुहाय नमः ।
ॐ षण्मुखाय नमः ।
ॐ फालनेत्रसुताय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ पिङ्गलाय नमः ।
ॐ कृत्तिकासूनवे नमः ।
ॐ शिखिवाहनाय नमः ।
ॐ द्विषड्भुजाय नमः ।
ॐ द्विषण्णेत्राय नमः ॥ १०॥
ॐ शक्तिधराय नमः ।
ॐ पिशिताशप्रभंजनाय नमः ।
ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः ।
ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः ।
ॐ मत्ताय नमः ।
ॐ प्रमत्ताय नमः ।
ॐ उन्मत्ताय नमः ।
ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः ।
ॐ देवासेनापतये नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः  ॥ २०॥
ॐ कृपालवे नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ उमासुताय नमः ।
ॐ शक्तिधराय नमः ।
ॐ कुमाराय नमः ।
ॐ क्रौंचदारणाय नमः ।
ॐ सेनानिये नमः ।
ॐ अग्निजन्मने नमः ।
ॐ विशाखाय नमः ।
ॐ शङ्करात्मजाय नमः  ॥ ३०॥
ॐ शिवस्वामिने नमः ।
ॐ गुणस्वामिने नमः ।
ॐ सर्वस्वामिने नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ अनंतशक्तये नमः ।
ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
ॐ पार्वतीप्रियनंदनाय नमः ।
ॐ गङ्गासुताय नमः ।
ॐ शरोद्भूताय नमः ।
ॐ आहूताय नमः  ॥ ४०॥
ॐ पावकात्मजाय नमः ॥
ॐ जृंभाय नमः ।
ॐ प्रजृंभाय नमः ।
ॐ उज्जृंभाय नमः ।
ॐ कमलासनसंस्तुताय नमः ।
ॐ एकवर्णाय नमः ।
ॐ द्विवर्णाय नमः ।
ॐ त्रिवर्णाय नमः ।
ॐ सुमनोहराय नमः ।
ॐ चुतुर्वर्णाय नमः  ॥ ५०॥
ॐ पंचवर्णाय नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ अहस्पतये नमः ।
ॐ अग्निगर्भाय नमः ।
ॐ शमीगर्भाय नमः ।
ॐ विश्वरेतसे नमः ।
ॐ सुरारिघ्ने नमः ।
ॐ हरिद्वर्णाय नमः ।
ॐ शुभकराय नमः ।
ॐ वसुमते नमः  ॥ ६०॥
ॐ वटुवेषभृते नमः ।
ॐ पूष्णे नमः ।
ॐ गभस्तये नमः ।
ॐ गहनाय नमः ।
ॐ चंद्रवर्णाय नमः ।
ॐ कलाधराय नमः ।
ॐ मायाधराय नमः ।
ॐ महामायिने नमः ।
ॐ कैवल्याय नमः ।
ॐ शंकरात्मजाय नमः  ॥ ७०॥
ॐ विश्वयोनये नमः ।
ॐ अमेयात्मने नमः ।
ॐ तेजोनिधये नमः ।
ॐ अनामयाय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ परब्रह्मणे नमः ।
ॐ वेदगर्भाय नमः ।
ॐ विराट्सुताय नमः ।
ॐ पुलिंदकन्याभर्त्रे नमः ।
ॐ महासारस्वतव्रताय नमः  ॥ ८०॥
ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः ।
ॐ चोरघ्नाय नमः ।
ॐ रोगनाशनाय नमः ।
ॐ अनंतमूर्तये नमः ।
ॐ आनंदाय नमः ।
ॐ शिखण्डिकृतकेतनाय नमः ।
ॐ डंभाय नमः ।
ॐ परमडंभाय नमः ।
ॐ महाडंभाय नमः ।
ॐ वृषाकपये नमः  ॥ ९०॥
ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः ।
ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः ।
ॐ अनीश्वराय नमः ।
ॐ अमृताय नमः ।
ॐ प्राणाय नमः ।
ॐ प्राणायामपरायणाय नमः ।
ॐ विरुद्धहंत्रे नमः ।
ॐ वीरघ्नाय नमः ।
ॐ रक्तश्यामगळाय नमः ।
ॐ श्यामकंधराय नमः ॥ १००॥
ॐ महते नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ गुहप्रीताय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
ॐ वेदवेद्याय नमः ।
ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः ।
ॐ वल्ली देवसेनासमेत श्री सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः  ॥ १०८॥

॥ इति श्री सुब्रह्मण्यम् (कार्तिकेय) अष्टोत्तर शतनामावलि: ॥

 

Related Posts

Contact Now