SHRI SURYA SAHASRANAMAVALI:

अथ श्री सूर्य सहस्त्रनामावलिः ।।

१. ॐ विश्वविदे नम: ।

२. ॐ विश्वजिते नम:।

३. ॐ कर्त्रे नम: ।

४. ॐ विश्वात्मने नम: ।

५. ॐ विश्वतोमुखाय नम: ।

६. ॐ विश्वेश्वराय नम: ।

७. ॐ विश्वयोनये नम: ।

८. ॐ नियतात्मने नम: ।

९. ॐ जितेन्द्रियाय नम: ।

१०. ॐ कालाश्रयाय नम: ।

११. ॐ कालकर्त्रे नम: ।

१२. ॐ कालघ्ने नम: ।

१३. ॐ कालनाशनाय नम: ।

१४. ॐ महायोगिने नम: ।

१५. ॐ महासिद्धये नम: ।

१६. ॐ महात्मने नम: ।

१७. ॐ सुमहाबलाय नम: ।

१८. ॐ प्रभवे नम: ।

१९. ॐ विभवे नम: ।

२०. ॐ भूतनाथाय नम: ।

२१. ॐ भूतात्मने नम: ।

२२. ॐ भुवनेश्वराय नम: ।

२३. ॐ भूतभाव्य नम: ।

२४. ॐ भावितात्मने नम: ।

२५. ॐ भूतान्त:करणाय नम: ।

२६. ॐ शिवाय नम: ।

२७. ॐ शरण्याय नम: ।

२८. ॐ कमलानन्दाय नम: ।

२९. ॐ नन्दनाय नम: ।

३०. ॐ नन्दवर्द्धनाय नम: ।

३१. ॐ वरेण्याय नम: ।

३२. ॐ वरदाय नम: ।

३३. ॐ योगिने नम: ।

३४. ॐ सुसंयुक्ताय नम: ।

३५. ॐ प्रकाशकाय नम: ।

३६. ॐ प्राप्तयानाय नम: ।

३७. ॐ परप्राणाय नम: ।

३८. ॐ पूतात्मने नम: ।

३९. ॐ प्रयताय नम: ।

४०. ॐ प्रियाय नम: ।

४१. ॐ नयाय नम: ।

४२. ॐ सहस्त्रपदे नम: ।

४३. ॐ साधवे नम: ।

४४. ॐ दिव्यकुण्डलमण्डिताय नम: ।

४५. ॐ अव्यङ्गधारिणे नम: ।

४६. ॐ धीरात्मने नम: ।

४७. ॐ सवित्रे नम: ।

४८. ॐ वायुवाहनाय नम: ।

४९. ॐ समाहितमतये नम: ।

५०. ॐ दात्रे नम: ।

५१. ॐ विधात्रे नम: ।

५२. ॐ कृतमङ्गलाय नम: ।

५३. ॐ कपर्दिने नम: ।

५४. ॐ कल्पपदे नम: ।

५५. ॐ रुद्राय नम: ।

५६. ॐ सुमनसे नम: ।

५७. ॐ दर्मवत्सलाय नम: ।

५८. ॐ समायुक्ताय नम: ।

५९. ॐ विमुक्तात्मने नम: ।

६०. ॐ कृतात्मने नम: ।

६१. ॐ कृतिनां वराय नम: ।

६२. ॐ अविचिन्त्यवपुषे नम: ।

६३. ॐ श्रेष्ठाय नम: ।

६४. ॐ महायोगिने नम: ।

६५. ॐ महेश्वराय नम: ।

६६. ॐ कान्ताय नम: ।

६७. ॐ कामारये नम: ।

६८. ॐ आदित्याय नम: ।

६९. ॐ नियतात्मने नम: ।

७०. ॐ निराकुलाय नम: ।

७१. ॐ कामाय नम: ।

७२. ॐ कारुणिकाय नम: ।

७३. ॐ कर्त्रे नम: ।

७४. ॐ कमलाकरबोधनाय नम: ।

७५. ॐ सप्तसप्तये नम: ।

७६. ॐ अचिन्त्यात्मने नम: ।

७७. ॐ महाकारुणिकोत्तमाय नम: ।

७८. ॐ संजीवनाय नम: ।

७९. ॐ जीवनाथाय नम: ।

८०. ॐ जयाय नम: ।

८१. ॐ जीवाय नम: ।

८२. ॐ जगत्पतये नम: ।

८३. ॐ अयुक्ताय नम: ।

८४. ॐ विश्वनिलयाय नम: ।

८५. ॐ संविभागिने नम: ।

८६. ॐ वृषध्वजाय नम: ।

८७. ॐ वृषाकपये नम: ।

८८. ॐ कल्पकर्त्रे नम: ।

८९. ॐ कल्पान्तकरणाय नम: ।

९०. ॐ रवये नम: ।

९१. ॐ एकचक्ररथाय नम: ।

९२. ॐ मौनिने नम: ।

९३. ॐ सुरथाय नम: ।

९४. ॐ रथिनां वराय नम: ।

९५. ॐ सक्रोधनाय नम: ।

९६. ॐ रश्मिमालिने नम: ।

९७. ॐ तेजोराशये नम: ।

९८. ॐ विभावसवे नम: ।

९९. ॐ दिव्यकृत नम: ।

१००. ॐ दिनकृते नम: ।

१०१. ॐ देवाय नम: ।

१०२. ॐ देवदेवाय नम: ।

१०३. ॐ दिवस्पतये नम: ।

१०४. ॐ दीननाथाय नम: ।

१०५. ॐ हराय नम: ।

१०६. ॐ होत्रे नम: ।

१०७. ॐ दिव्यबाहवे नम: ।

१०८. ॐ दिवाकराय नम: ।

१०९. ॐ यज्ञाय नम: ।

११०. ॐ यज्ञपतये नम: ।

१११. ॐ पूष्णे नम: ।

११२. ॐ स्वर्णरेतसे नम: ।

११३. ॐ परावराय नम: ।

११४. ॐ परापरज्ञाय नम: ।

११५. ॐ तरणये नम: ।

११६. ॐ अंशुमालिने नम: ।

११७. ॐ मनोहराय नम: ।

११८. ॐ प्राज्ञाय नम: ।

११९. ॐ प्राज्ञपतये नम: ।

१२०. ॐ सूर्याय नम: ।

१२१. ॐ सवित्रे नम: ।

१२२. ॐ विष्णवे नम: ।

१२३. ॐ अंशुमते नम: ।

१२४. ॐ सदागतये नम: ।

१२५. ॐ गन्धवहाय नम: ।

१२६. ॐ विहिताय नम: ।

१२७. ॐ विधये नम: ।

१२८. ॐ आशुगाय नम: ।

१२९. ॐ पतङ्गाय नम: ।

१३०. ॐ पतगाय नम: ।

१३१. ॐ स्थाणवे नम: ।

१३२. ॐ विहङ्गाय नम: ।

१३३. ॐ विहगाय नम: ।

१३४. ॐ वराय नम: ।

१३५. ॐ हर्यश्वाय नम: ।

१३६. ॐ हरिताश्वाय नम: ।

१३७. ॐ हरिदश्वाय नम: ।

१३८. ॐ जगत्प्रियाय नम: ।

१३९. ॐ त्र्यम्बकाय नम: ।

१४०. ॐ सर्वदमनाय नम: ।

१४१. ॐ भावितात्मने नम: ।

१४२. ॐ भिषग्वराय नम: ।

१४३. ॐ आलोककृते नम: ।

१४४. ॐ लोकनाथाय नम: ।

१४५. ॐ लोकालोकनमस्कृताय नम: ।

१४६. ॐ कालाय नम: ।

१४७. ॐ कल्पान्तकाय नम: ।

१४८. ॐ वह्नये नम: ।

१४९. ॐ तपनाय नम: ।

१५०. ॐ सम्प्रतापनाय नम: ।

१५१. ॐ विलोचनाय नम: ।

१५२. ॐ विरूपाक्षाय नम: ।

१५३. ॐ सहस्त्राक्षाय नम: ।

१५४. ॐ पुरंदराय नम: ।

१५५. ॐ सहस्ररश्मये नम: ।

१५६. ॐ मिहिराय नम: ।

१५७. ॐ विविधाम्बरभूषणाय नम: ।

१५८. ॐ खगाय नम: ।

१५९. ॐ प्रतर्दनाय नम: ।

१६०. ॐ धन्याय नम: ।

१६१. ॐ हयगाय नम: ।

१६२. ॐ वाग्विशारदाय नम: ।

१६३. ॐ श्रीमते नम: ।

१६४. ॐ अशिशिराय नम: ।

१६५. ॐ वाग्मिने नम: ।

१६६. ॐ श्रीपतये नम: ।

१६७. ॐ श्रीनिकेतनाय नम: ।

१६८. ॐ श्रीकण्ठाय नम: ।

१६९. ॐ श्रीधराय नम: ।

१७०. ॐ श्रीमते नम: ।

१७१. ॐ श्रीनिवासाय नम: ।

१७२. ॐ वसुप्रदाय नम: ।

१७३. ॐ कामचारिणे नम: ।

१७४. ॐ महामायाय नम: ।

१७५. ॐ महोग्राय नम: ।

१७६. ॐ अविदितामयाय नम: ।

१७७ ॐ तीर्थक्रियावते नम: ।

१७८. ॐ सुनयाय नम: ।

१७९. ॐ विभक्ताय नम: ।

१८०. ॐ भक्तवत्सलाय नम: ।

१८१. ॐ कीर्तये नम: ।

१८२. ॐ कीर्तिकराय नम: ।

१८३. ॐ नित्याय नम: ।

१८४. ॐ कुण्डलिने नम: ।

१८५. ॐ कवचिने नम: ।

१८६. ॐ रथिने नम: ।

१८७. ॐ हिरण्यरेतसे नम: ।

१८८. ॐ सप्ताश्वाय नम: ।

१८९. ॐ प्रयतात्मने नम: ।

१९०. ॐ परंतपाय नम: ।

१९१. ॐ बुद्धिमते नम: ।

१९२. ॐ अमरश्रेष्ठाय नम: ।

१९३. ॐ रोचिष्णवे नम: ।

१९४. ॐ पाकशासनाय नम: ।

१९५. ॐ समुद्राय नम: ।

१९६. ॐ धनदाय नम: ।

१९७. ॐ धोत्रे नम: ।

१९८. ॐ मान्धात्रे नम: ।

१९९. ॐ कश्मलापहाय नम: ।

२००. ॐ तमोघ्नाय नम: ।

२०१. ॐ ध्वान्तघ्ने नम: ।

२०२. ॐ वह्नये नम: ।

२०३. ॐ होत्रे नम: ।

२०४. ॐ अन्त:करणाय नम: ।

२०५. ॐ गुहाय नम: ।

२०६. ॐ पशुमते नम: ।

२०७. ॐ प्रयतानन्दाय नम: ।

२०८. ॐ भूतेशाय नम: ।

२०९. ॐ श्रीमतां वराय नम: ।

२१०. ॐ नित्योदिताय नम: ।

२११. ॐ नित्यरथाय नम: ।

२१२. ॐ सुरेशाय नम: ।

२१३. ॐ सूरपूजिताय नम: ।

२१४. ॐ अजिताय नम: ।

२१५. ॐ विजिताय नम: ।

२१६. ॐ जेत्रे नम: ।

२१७. ॐ जङ्गमस्थावरात्मकाय नम: ।

२१८. ॐ जीवानन्दाय नम: ।

२१९. ॐ नित्यगामिने नम: ।

२२०. ॐ विजेत्रे नम: ।

२२१. ॐ विजयप्रदाय नम: ।

२२२. ॐ पर्जन्याय नम: ।

२२३. ॐ अग्नये नम: ।

२२४. ॐ स्थितये नम: ।

२२५. ॐ स्थेयाय नम: ।

२२६. ॐ स्थविराय नम: ।

२२७. ॐ निरञ्जनाय नम: ।

२२८. ॐ प्रद्योतनाय नम: ।

२२९. ॐ रथारूढाय नम: ।

२३०. ॐ सर्वलोकप्रकाशकाय नम: ।

२३१. ॐ ध्रुवाय नम: ।

२३२. ॐ मेषिणे नम: ।

२३३. ॐ महावीर्याय नम: ।

२३४. ॐ हंसाय नम: ।

२३५. ॐ संसारतारकाय नम: ।

२३६. ॐ सृष्टिकर्त्रे नम: ।

२३७. ॐ क्रियाहेतवे नम: ।

२३८. ॐ मार्तण्डाय नम: ।

२३९. ॐ मरुतां पत्ये नम: ।

२४०. ॐ मरुत्वते नम: ।

२४१. ॐ दहनाय नम: ।

२४२. ॐ त्वष्ट्रे नम: ।

२४३. ॐ भगाय नम: ।

२४४. ॐ भर्गाय नम: ।

२४५. ॐ अर्यम्णे नम: ।

२४६. ॐ कपये नम: ।

२४७. ॐ वरुणेशाय नम: ।

२४८. ॐ जगन्नाथाय नम: ।

२४९. ॐ कृतकृत्याय नम: ।

२५०. ॐ सुलोचनाय नम: ।

२५१. ॐ विवस्वते नम: ।

२५२. ॐ भानुमते नम: ।

२५३. ॐ कार्याय नम: ।

२५४. ॐ कारणाय नम: ।

२५५. ॐ तेजसां निधये नम: ।

२५६. ॐ असङ्गगामिने नम: ।

२५७. ॐ तिग्मांशवे नम: ।

२५८. ॐ घर्मांशवे नम: ।

२५९. ॐ दीप्तदीधितये नम: ।

२६०. ॐ सहस्त्रदीधितये नम: ।

२६१. ॐ ब्रध्नाय नम: ।

२६२. ॐ सहस्त्रांशवे नम: ।

२६३. ॐ दिवाकराय नम: ।

२६४. ॐ गभीस्तिमते नम: ।

२६५. ॐ दिधितिमते नम: ।

२६६. ॐ स्त्रीग्विणे नम: ।

२६७. ॐ मणिकुलद्युतये नम: ।

२६८. ॐ भास्कराय नम: ।

२६९. ॐ सुरकार्यज्ञाय नम: ।

२७०. ॐ सर्वज्ञाय नम: ।

२७१. ॐ तीक्ष्णदीधितये नम: ।

२७२. ॐ सुरज्येष्ठाय नम: ।

२७३. ॐ सुरपतये नम: ।

२७४. ॐ बहुज्ञाय नम: ।

२७५. ॐ वचसाम्पत्ये नम: ।

२७६. ॐ तेजोनिधये नम: ।

२७७. ॐ बृहत्तेजसे नम: ।

२७८. ॐ बृहत्कीर्तये नम: ।

२७९. ॐ बृहस्पतये नम: ।

२८०. ॐ अहिमते नम: ।

२८१. ॐ ऊर्जिताय नम: ।

२८५. ॐ धीमते नम: ।

२८३. ॐ आमुक्ताय नम: ।

२८४. ॐ कीर्तिवर्द्धनाय नम: ।

२८५. ॐ महावैद्याय नम: ।

२८६. ॐ गणपतये नम: ।

२८७. ॐ धनेशाय नम: ।

२८८. ॐ गणनायकाय नम: ।

२८९. ॐ तीव्राय नम: ।

२९०. ॐ प्रतापनाय नम: ।

२९१. ॐ तापिने नम: ।

२९२. ॐ तापनाय नम: ।

२९३. ॐ विश्वतापनाय नम: ।

२९४. ॐ कार्तस्वराय नम: ।

२९५. ॐ ह्रषीकेशाय नम: ।

२९६. ॐ पद्मनाभाय नम: ।

२९७. ॐ अतिनन्दिताय नम: ।

२९८. ॐ पद्मनाभाय नम: ।

२९. ॐ अमृताहाराय नम: ।

३००. ॐ स्थितिमते नम: ।

३०१. ॐ केतुमते नम: ।

३०२. ॐ नभसे नम: ।

३०३. ॐ अनाद्यन्ताय नम: ।

३०४. ॐ अच्युताय नम: ।

३०५. ॐ विश्वस्मै नम: ।

३०६. ॐ विश्वामित्राय नम: ।

३०७. ॐ घृणये नम: ।

३०८. ॐ विराजे नम: ।

३०९. ॐ अमुक्तकवचाय नम: ।

३१०. ॐ वाग्मिने नम: ।

३११. ॐ कञ्चुकिने नम: ।

३१२. ॐ विश्वभावनाय नम: ।

३१३. ॐ अनिमित्तगतये नम: ।

३१४. ॐ श्रेष्ठाय नम: ।

३१५. ॐ शरण्याय नम: ।

३१६. ॐ सर्वतोमुखाय नम: ।

३१७. ॐ विगाहिने नम: ।

३१८. ॐ वेणवे नम: ।

३१९. ॐ असहाय नम: ।

३२०. ॐ समायुक्ताय नम: ।

३२१. ॐ समाक्रतवे नम: ।

३२२. ॐ धर्मकेतवे नम: ।

३२३. ॐ धर्मरतये नम: ।

३२४. ॐ संहर्त्रे नम: ।

३२५. ॐ संयमाय नम: ।

३२६. ॐ यमाय नम: ।

३२७. ॐ प्रणतार्तिहराय नम: ।

३२८. ॐ वायवे नम: ।

३२९. ॐ सिद्धकार्याय नम: ।

३३०. ॐ जनेश्वराय नम: ।

३३१. ॐ नभोविगाहनाय नम: ।

३३२. ॐ सत्याय नम: ।

३३३. ॐ सवितात्मने नम: ।

३३४. ॐ मनोहराय नम: ।

३३५. ॐ हारिणे नम: ।

३३६. ॐ हरये नम: ।

३३७. ॐ हराय नम: ।

३३८. ॐ वायवे नम: ।

३३९. ॐ ऋतवे नम: ।

३४०. ॐ कालानलद्युतये नम: ।

३४१. ॐ सुखसेव्याय नम: ।

३४२. ॐ महातेजसे नम: ।

३४३. ॐ जगतामेककारणाय नम: ।

३४४. ॐ महेन्द्राय नम: ।

३४५. ॐ विष्टुताय नम: ।

३४६. ॐ स्तोत्राय नम: ।

३४७. ॐ स्तुतिहेतवे नम: ।

३४८. ॐ प्रभाकराय नम: ।

३४९. ॐ सहस्त्रकराय नम: ।

३५०. ॐ आयुष्मते नम: ।

३५१. ॐ अरोगदाय नम: ।

३५२. ॐ सुखदाय नम: ।

३५३. ॐ सुखिने नम: ।

३५४. ॐ व्याधिघ्ने नम: ।

३५५. ॐ सुखदाय नम: ।

३५६. ॐ सौख्याय नम: ।

३५७. ॐ कल्याणाय नम: ।

३५८. ॐ कलतां वराय नम: ।

३५९. ॐ आरोग्यकारणाय नम: ।

३६०. ॐ सिद्धये नम: ।

३६१. ॐ ऋद्धये नम: ।

३६२. ॐ वृद्धये नम: ।

३६३. ॐ बृहस्पतये नम: ।

३६४. ॐ हिरण्यरेतसे नम: ।

३६५. ॐ आरोग्याय नम: ।

३६६. ॐ विदुषे नम: ।

३६७. ॐ ब्रध्नाय नम: ।

३६८. ॐ बुधाय नम: ।

३६९. ॐ महत नम: ।

३७०. ॐ प्राणवते नम: ।

३७१. ॐ धृतिमते नम: ।

३७२. ॐ घर्माय नम: ।

३७३. ॐ घर्मकर्त्रे नम: ।

३७४. ॐ रुचिप्रदाय नम: ।

३७५. ॐ सर्वप्रियाय नम: ।

३७६. ॐ सर्वसहाय नम: ।

३७७. ॐ सर्वशत्रुविनाशाय नम: ।

३७८. ॐ प्रांशवे नम: ।

३७९. ॐ विद्योतनाय नम: ।

३८०. ॐ द्योताय नम: ।

३८१. ॐ सहस्त्रकिरणाय नम: ।

३८२. ॐ कृतिने नम: ।

३८३. ॐ केयूरिणे नम: ।

३८४. ॐ भूषणोद्भासिने नम: ।

३८५. ॐ भासिताय नम: ।

३८६. ॐ भासनाय नम: ।

३८७. ॐ अनलाय नम: ।

३८८. ॐ शरण्यार्तिहराय नम: ।

३८९. ॐ होत्रे नम: ।

३९०. ॐ खद्योताय नम: ।

३९१. ॐ खगसत्तमाय नम: ।

३९२. ॐ सर्वद्योताय नम: ।

३९३. ॐ भवद्योताय नम: ।

३९४. ॐ सर्वद्युतिकराय नम: ।

३९५. ॐ मताय नम: ।

३९६. ॐ कल्याणाय नम: ।

३९७. ॐ कल्याणकराय नम: ।

३९८. ॐ कल्याय नम: ।

३९९. ॐ कल्यकराय नम: ।

४००. ॐ कवये नम: ।

४०१. ॐ कल्याणकृते नम: ।

४०२. ॐ कल्यवपुषे नम: ।

४०३. ॐ सर्वकल्याणभाजनाय नम: ।

४०४. ॐ शान्तिप्रियाय नम: ।

४०५. ॐ प्रसन्नात्मने नम: ।

४०६. ॐ प्रशान्ताय नम: ।

४०७. ॐ प्रशमप्रियाय नम: ।

४०८. ॐ उदारकर्मणे नम: ।

४०९. ॐ सुनयाय नम: ।

४१०. ॐ सुवर्चसे नम: ।

४११. ॐ वर्चसोज्ज्वलाय नम: ।

४१२. ॐ वर्चस्विने नम: ।

४१३. ॐ वर्चसामीशाय नम: ।

४१४. ॐ त्रैलोक्येशाय नम: ।

४१५. ॐ वशानुगाय नम: ।

४१६. ॐ तेजस्विने नम: ।

४१७. ॐ सुयशसे नम: ।

४१८. ॐ वर्ष्मिणे नम: ।

४१९. ॐ वर्णाध्यक्षाय नम: ।

४२०. ॐ बलिप्रियाय नम: ।

४२१. ॐ यशस्विने नम: ।

४२२. ॐ तेजोनिलयाय नम: ।

४२३. ॐ तेजस्विने नम: ।

४२४. ॐ प्रकृतिस्थिताय नम: ।

४२५. ॐ आकाशगाय नम: ।

४२६. ॐ शीघ्रगतये नम: ।

४२७. ॐ आशुगाय नम: ।

४२८. ॐ गतिमते नम: ।

४२९. ॐ खगाय नम: ।

४३०. ॐ गोपतये नम: ।

४३१. ॐ ग्रहदेवेशाय नम: ।

४३२. ॐ गोमते नम: ।

४३३. ॐ एकस्मै नम: ।

४३४. ॐ प्रभञ्जनाय नम: ।

४३५. ॐ जनित्रे नम: ।

४३६. ॐ प्रजनाय नम: ।

४३७. ॐ जीवाय नम: ।

४३८. ॐ दीपाय नम: ।

४३९. ॐ सर्वप्रकाशकाय नम: ।

४४०. ॐ सर्वसाक्षिणे नम: ।

४४१. ॐ योगनित्याय नम: ।

४४२. ॐ नभस्वते नम: ।

४४३. ॐ असुरान्तकाय नम: ।

४४४. ॐ रक्षोघ्नाय नम: ।

४४५. ॐ विघ्नशमनाय नम: ।

४४६. ॐ किरीटिने नम: ।

४४७. ॐ सुमन: प्रियाय नम: ।

४४८. ॐ मरीचिमालिने नम: ।

४४९. ॐ सुमतये नम: ।

४५०. ॐ कृताभिख्याविशेषकाय नम: ।

४५१. ॐ शिष्टाचाराय नम: ।

४५२. ॐ शुभाचाराय नम: ।

४५३. ॐ स्वचाराचारतत्पराय नम: ।

४५४. ॐ मन्दाराय नम: ।

४५५. ॐ माठराय नम: ।

४५६. ॐ वेणवे नम: ।

४५७. ॐ क्षुधापाय नम: ।

४५८. ॐ क्ष्मापतये नम: ।

४५९. ॐ ॐ गुरवे नम: ।

४६०. ॐ सुविशिष्टाय नम: ।

४६१. ॐ विशिष्टात्मने नम: ।

४६२. ॐ विधेयाय नम: ।

४६३. ॐ ज्ञानशोभनाय नम: ।

४६४. ॐ महाश्वेताय नम: ।

४६५. ॐ प्रियाय नम: ।

४६६. ॐ ज्ञेयाय नम: ।

४६७. ॐ सामगाय नम: ।

४६८. ॐ मोक्षदायकाय नम: ।

४६९. ॐ सर्ववेदप्रगीतात्मने नम: ।

४७०. ॐ सर्ववेदलयाय नम: ।

४७१. ॐ महते नम: ।

४७२. ॐ वेदमूर्तये नम: ।

४७३. ॐ चतुर्वेदाय नम: ।

४७४. ॐ वेदभृते नम: ।

४७५. ॐ वेदपारगाय नम: ।

४७६. ॐ क्रियावते नम: ।

४७७. ॐ असिताय नम: ।

४७८. ॐ जिष्णवे नम: ।

४७९. ॐ वरीयांशवे नम: ।

४८०. ॐ वरप्रदाय नम: ।

४८१. ॐ व्रतचारिणे नम: ।

४८२. ॐ व्रतधराय नम: ।

४८३. ॐ लोकबन्धवे नम: ।

४८४. ॐ अलङ्‌कृताय नम: ।

४८५. ॐ अलङ्काराय नम: ।

४८६. ॐ अक्षराय नम: ।

४८७. ॐ वेद्याय नम: ।

४८८. ॐ विद्यावते नम: ।

४८९. ॐ विदिताशयाय नम: ।

४९०. ॐ आकाराय नम: ।

४९१. ॐ भूषणाय नम: ।

४९२. ॐ भूष्याय नम: ।

४९३. ॐ भूष्णवे नम: ।

४९४. ॐ भुवनपूजिताय नम: ।

४९५. ॐ चक्रपाणये नम: ।

४९६. ॐ ध्वजधराय नम: ।

४९७. ॐ सुरेशाय नम: ।

४९८. ॐ लोकवत्सलाय नम: ।

४९९. ॐ वाग्मिपतये नम: ।

५००. ॐ महाबाहवे नम: ।

५०१.. ॐ प्रकृतये नम: ।

५०२. ॐ विकृतये नम: ।

५०३. ॐ गुणाय नम: ।

५०४. ॐ अन्धकारापहाय नम: ।

५०५. ॐ श्रेष्ठाय नम: ।

५०६. ॐ युगावर्ताय नम: ।

५०७. ॐ युगादिकृते नम: ।

५०८. ॐ अप्रमेयाय नम: ।

५०९. ॐ सदायोगिने नम: ।

५१०. ॐ निरहङ्काराय नम: ।

५११. ॐ ईश्वराय नम: ।

५१२. ॐ शुभप्रदाय नम: ।

५१३. ॐ शुभाय नम: ।

५१४. ॐ शास्त्रे नम: ।

५१५. ॐ शुभकर्मणे नम: ।

५१६. ॐ शुभप्रदाय नम: ।

५१७. ॐ सत्यवते नम: ।

५१८. ॐ श्रुतिमते नम: ।

५१९. ॐ उच्चैर्नकाराय नम: ।

५२०. ॐ वृद्धिदाय नम: ।

५२१. ॐ अनलाय नम: ।

५२२. ॐ बलभृते नम: ।

५२३. ॐ बलदाय नम: ।

५२४. ॐ बन्धवे नम: ।

५२५. ॐ मतिमते नम: ।

५२६. ॐ बलिनां वराय नम: ।

५२७. ॐ अनङ्गाय नम: ।

५२८. ॐ नागराजेन्द्राय नम: ।

५२९. ॐ पद्मयोनये नम: ।

५३०. ॐ गणेश्वराय नम: ।

५३१. ॐ संवत्सराय नम: ।

५३२. ॐ ऋतवे नम: ।

५३३. ॐ नेत्रे नम: ।

५३४. ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नम: ।

५३५. ॐ पद्मेक्षणाय नम: ।

५३६. ॐ पद्मयोनये नम: ।

५३७. ॐ प्रभावते नम: ।

५३८. ॐ अमराय नम: ।

५३९. ॐ प्रभवे नम: ।

५४०. ॐ सुमूर्तये नम: ।

५४१. ॐ सुअम्तये नम: ।

५४२. ॐ सोमाय नम: ।

५४३. ॐ गोविन्दाय नम: ।

५४४. ॐ जगदादिजाय नम: ।

५४५. ॐ पीतवाससे नम: ।

५४६. ॐ कृष्णवाससे नम: ।

५४७. ॐ दिग्वाससे नम: ।

५४८. ॐ इन्द्रियातिगाय नम: ।

५४९. ॐ अतिन्द्रीयाय नम: ।

५५०. ॐ अनेकरूपाय नम: ।

५५१. ॐ स्कन्दाय नम: ।

५५२. ॐ पुरपुरञ्जाय नम: ।

५५३. ॐ शक्तिमते नम: ।

५५४. ॐ जलधृजे नम: ।

५५५. ॐ भास्वते नम: ।

५५६. ॐ मोक्षहेतवे नम: ।

५५७. ॐ अयोनिजाय नम: ।

५५८. ॐ सर्वदर्शिने नम: ।

५५९. ॐ जितादर्शाय नम: ।

५६०. ॐ दु:स्वप्नाशुभनाशनाय नम: ।

५६१. ॐ मङ्गल्यकर्त्रे नम: ।

५६२. ॐ तरणेय नम: ।

५६३. ॐ वेगवते नम: ।

५६४. ॐ कश्मलापहाय नम: ।

५६५. ॐ स्पष्टाक्षराय नम: ।

५६६. ॐ महामन्त्राय नम: ।

५६७. ॐ विशाखाय नम: ।

५६८. ॐ यजनप्रियाय नम: ।

५६९. ॐ विश्वकर्मणे नम: ।

५७०. ॐ महाशक्तये नम: ।

५७१. ॐ द्युतये नम: ।

५७२. ॐ ईशाय नम: ।

५७३. ॐ विहङ्गमाय नम: ।

५७४. ॐ विचक्षणाय नम: ।

५७५. ॐ दक्षाय नम: ।

५७६. ॐ इन्द्राय नम: ।

५७७. ॐ प्रत्यूषाय नम: ।

५७८. ॐ प्रियदर्शनाय नम: ।

५७९. ॐ अखिन्नाय नम: ।

५८०. ॐ वेदनिलयाय नम: ।

५८१. ॐ वेदविदे नम: ।

५८२. ॐ विदिताशयाय नम: ।

५८३. ॐ प्रभाकराय नम: ।

५८४. ॐ जितरिपवे नम: ।

५८५. ॐ सुजनाय नम: ।

५८६. ॐ अरुणसारथये नम: ।

५८७. ॐ कुनाशिने नम: ।

५८८. ॐ सुरताय नम: ।

५८९. ॐ स्कन्दाय नम: ।

५९०. ॐ महिताय नम: ।

५९१. ॐ अभिमताय नम: ।

५९२. ॐ गुरवे नम: ।

५९३. ॐ ग्रहराजाय नम: ।

५९४. ॐ ग्रहपतये नम: ।

५९५. ॐ ग्रहनक्षत्रमण्डलाय नम: ।

५९६. ॐ भास्कराय नम: ।

५९७. ॐ सततानन्दाय नम: ।

५९८. ॐ नन्दनाय नम: ।

५९९. ॐ नरवाहनाय नम: ।

६००. ॐ मङ्गलाय नम: ।

६०१. ॐ मङ्गलवते नम: ।

६०२. ॐ माङ्गल्याय नम: ।

६०३. ॐ मङ्गलावहाय नम: ।

६०४. ॐ मङ्गल्यचारुचरिताय नम: ।

६०५. ॐ शीर्णाय नम: ।

६०६. ॐ सर्वव्रताय नम: ।

६०७. ॐ व्रतिने नम: ।

६०८. ॐ चतुर्मुखाय नम: ।

६०९. ॐ पद्ममालिने नम: ।

६१०. ॐ पूतात्मने नम: ।

६११. ॐ प्रणतार्तिघ्ने नम: ।

६१२. ॐ अकिञ्चनाय नम: ।

६१३. ॐ सतामीशाय नम: ।

६१४. ॐ निर्गुणाय नम: ।

६१५. ॐ गुणवते नम: ।

६१६. ॐ शुचये नम: ।

६१७. ॐ सम्पूर्णाय नम: ।

६१८. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नम: ।

६१९. ॐ विधेयाय नम: ।

६२०. ॐ योगतत्पराय नम: ।

६२१. ॐ सहस्त्रांशवे नम: ।

६२२. ॐ क्रतुमतये नम: ।

६२३. ॐ सर्वज्ञाय नम: ।

६२४. ॐ सुमतये नम: ।

६२५. ॐ सुवाचे नम: ।

६२६. ॐ सुवाहनाय नम: ।

६२७. ॐ माल्यदाम्ने नम: ।

६२८. ॐ कृताहाराय नम: ।

६२९. ॐ हरिप्रियाय नम: ।

६३०. ॐ ब्रह्मणे नम: ।

६३१. ॐ प्रचेतसे नम: ।

६३२. ॐ प्रथिताय नम: ।

६३३. ॐ प्रयतात्मने नम: ।

६३४. ॐ स्थिरात्मकाय नम: ।

६३५. ॐ शतविन्दवे नम: ।

६३६. ॐ शतमुखाय नम: ।

६३७. ॐ गरीयसे नम: ।

६३८. ॐ अनलप्रभाय नम: ।

६३९. ॐ धीराय नम: ।

६४०. ॐ महत्तराय नम: ।

६४१. ॐ विप्राय नम: ।

६४२. ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नम: ।

६४३. ॐ विद्याराजाधिराजाय नम: ।

६४४. ॐ विद्यावते नम: ।

६४५. ॐ भूतिदाय नम: ।

६४६. ॐ स्थिताय नम: ।

६४७. ॐ अनिर्दैश्यवपुषे नम: ।

६४८. ॐ श्रीमते नम: ।

६४९. ॐ विपाप्मने नम: ।

६५०. ॐ बहुमङ्गलाय नम: ।

६५१. ॐ स्व:स्थिताय नम: ।

६५२. ॐ सुरथाय नम: ।

६५३. ॐ स्वर्णाय नम: ।

६५४. ॐ मोक्षदाय नम: ।

६५५. ॐ बलिकेतनाय नम: ।

६५६. ॐ निर्द्वन्द्वाय नम: ।

६५७. ॐ द्वन्द्वघ्ने नम: ।

६५८. ॐ स्वर्गाय नम: ।

६५९. ॐ सर्वगाय नम: ।

६६०. ॐ सम्प्रकाशकाय नम: ।

६६१. ॐ दयालवे नम: ।

६६२. ॐ सूक्ष्मधिये नम: ।

६६३. ॐ क्षान्तये नम: ।

६६४. ॐ क्षेमाक्षेमस्थितिप्रियाय नम: ।

६६५. ॐ भूधराय नम: ।

६६६. ॐ भूपतये नम: ।

६६७. ॐ वक्त्रे नम: ।

६६८. ॐ पवित्रात्मने नम: ।

६६९. ॐ त्रिलोचनाय नम: ।

६७०. ॐ महावराहाय नम: ।

६७१. ॐ प्रियकृते नम: ।

६७२. ॐ दात्रे नम: ।

६७३. ॐ भोक्त्रे नम: ।

६७४. ॐ अभयप्रदाय नम: ।

६७५. ॐ चक्रवर्तिने नम: ।

६७६. ॐ धृतिकराय नम: ।

६७७. ॐ सम्पूर्णाय नम: ।

६७८. ॐ महेश्वराय नम: ।

६७९. ॐ चतुर्वेदधराय नम: ।

६८०. ॐ अचिन्त्याय नम: ।

६८१. ॐ विनिन्द्याय नम: ।

६८२. ॐ विविधाशनाय नम: ।

६८३. ॐ विचित्ररथाय नम: ।

६८४. ॐ एकाकिने नम: ।

६८५. ॐ सप्तसप्तये नम: ।

६८६. ॐ परापरस्मै नम: ।

६८७. ॐ सर्विदधिस्थितिकराय नम: ।

६८८. ॐ स्थितिस्थेयाय नम: ।

६८९. ॐ स्थितिप्रियाय नम: ।

६९०. ॐ निष्कलाय नम: ।

६९१. ॐ पुष्कलाय नम: ।

६९२. ॐ विभवे नम: ।

६९३. ॐ वसुमते नम: ।

६९४. ॐ वासवप्रियाय नम: ।

६९५. ॐ पशुमते नम: ।

६९६. ॐ वासवस्वामिने नम: ।

६९७. ॐ वसुधाम्ने नम: ।

६९८. ॐ वसुप्रदाय नम: ।

६९९. ॐ बलवते नम: ।

७००. ॐ ज्ञानवते नम: ।

७०१. ॐ तत्त्वाय नम: ।

७०२. ॐ ओंकाराय नम: ।

७०३. ॐ त्रिषु संस्थिताय नम: ।

७०४. ॐ संकल्पयोनये नम: ।

७०५. ॐ दिनकृते नम: ।

७०६. ॐ भगवते नम: ।

७०७. ॐ कारणापहाय नम: ।

७०८. ॐ नीलकण्ठाय नम: ।

७०९. ॐ धनाध्यक्षाय नम: ।

७१०. ॐ चतुर्वेदप्रियंवदाय नम: ।

७११. ॐ वषट्‌काराय नम: ।

७१२. ॐ उद्गात्रे नम: ।

७१३. ॐ होत्रे नम: ।

७१४. ॐ स्वाहाकाराय नम: ।

७१५. ॐ हुताहुतये नम: ।

७१६. ॐ जनार्दनाय नम: ।

७१७. ॐ जनानन्दाय नम: ।

७१८. ॐ नराय नम: ।

७१९. ॐ नारायणाय नम: ।

७२०. ॐ अम्बुदाय नम: ।

७२१. ॐ संदेहनाशनाय नम: ।

७२२. ॐ वायवे नम: ।

७२३. ॐ धन्विने नम: ।

७२४. ॐ सुरनमस्कृताय नम: ।

७२५. ॐ विग्रहिणे नम: ।

७२६. ॐ विमलाय नम: ।

७२७. ॐ विन्दवे नम: ।

७२८. ॐ विशोकाय नम: ।

७२९. ॐ विमलद्युतये नम: ।

७३०. ॐ द्युतिमते नम: ।

७३१. ॐ द्योतनाय नम: ।

७३२. ॐ विद्युते नम: ।

७३३. ॐ विद्यावते नम: ।

७३४. ॐ विदिताय नम: ।

७३५. ॐ बलिने नम: ।

७३६. ॐ घर्मदाय नम: ।

७३७. ॐ हिमदाय नम: ।

७३८. ॐ हासाय नम: ।

७३९. ॐ कृष्णवर्त्मने नम: ।

७४०. ॐ सुताजिताय नम: ।

७४१. ॐ सावित्रीभाविताय नम: ।

७४२. ॐ राज्ञे नम: ।

७४३. ॐ विश्वमित्राय नम: ।

७४४. ॐ घृणये नम: ।

७४५. ॐ विराजे नम: ।

७४६. ॐ सप्तार्चिषे नम: ।

७४७. ॐ सप्ततुरगाय नम: ।

७४८. ॐ सप्तलोकनमस्कृताय नम: ।

७४९. ॐ सम्पूर्णाय नम: ।

७५०. ॐ जगन्नाथाय नम: ।

७५१. ॐ सुमनसे नम: ।

७५२. ॐ शोभनप्रियाय नम: ।

७५३. ॐ सर्वात्मने नम: ।

७५४. ॐ सर्वकृते नम: ।

७५५. ॐ सृष्टये नम: ।

७५६. ॐ सप्तिमते नम: ।

७५७. ॐ सप्तमीप्रियाय नम: ।

७५८. ॐ सुमेधसे नम: ।

७५९. ॐ मेधिकाय नम: ।

७६०. ॐ मेध्याय नम: ।

७६१. ॐ मेधाविने नम: ।

७६२. ॐ मधुसूदनाय नम: ।

७६३. ॐ अङ्गिर: पतये नम: ।

७६४. ॐ कालज्ञाय नम: ।

७६५. ॐ धूमकेतवे नम: ।

७६६. ॐ सुकेतनाय नम: ।

७६७. ॐ सुखिने नम: ।

७६८. ॐ सुखप्रदाय नम: ।

७६९. ॐ सौख्याय नम: ।

७७०. ॐ कान्तये नम: ।

७७१. ॐ कान्तिप्रियाय नम: ।

७७२. ॐ मुनये नम: ।

७७३. ॐ संतापनाय नम: ।

७७४. ॐ संतपनाय नम: ।

७७५. ॐ आतपसे नम: ।

७७६. ॐ तपसां पत्ये नम: ।

७७७. ॐ उमापतये नम: ।

७७८. ॐ सहस्त्रांशवे नम: ।

७७९. ॐ प्रियकारिणे नम: ।

७८०. ॐ प्रियंकराय नम: ।

७८१. ॐ प्रीतये नम: ।

७८२. ॐ विमन्यवे नम: ।

७८३. ॐ अम्भोत्थाय नम: ।

७८४. ॐ खञ्जनाय नम: ।

७८५. ॐ जगताम्पतये नम: ।

७८६. ॐ जगत्पित्रे नम: ।

७८७. ॐ प्रीतमनसे नम: ।

७८८. ॐ सर्वस्मै नम: ।

७८९. ॐ खर्वाय नम: ।

७९०. ॐ गुहाय नम: ।

७९१. ॐ अचलाय नम: ।

७९२. ॐ सर्वगाय नम: ।

७९३. ॐ जगदानन्दाय नम: ।

७९४. ॐ जगन्नेत्रे नम: ।

७९५. ॐ सुरारिघ्ने नम: ।

७९६. ॐ श्रेयसे नम: ।

७९७. ॐ श्रेयस्कराय नम: ।

७९८. ॐ ज्यायसे नम: ।

७९९. ॐ महते नम: ।

८००. ॐ उत्तमाय नम: ।

८०१. ॐ उद्भवाय नम: ।

८०२. ॐ उत्तमाय नम: ।

८०३. ॐ मेरुमयाय नम: ।

८०४. ॐ धरणाय नम: ।

८०५. ॐ धरणीधराय नम: ।

८०६. ॐ धराध्यक्षाय नम: ।

८०७. ॐ धर्मराजाय नम: ।

८०८. ॐ धर्माधर्मप्रवर्त्तकाय नम: ।

८०९. ॐ रथाध्यक्षाय नम: ।

८१०. ॐ रथगतये नम: ।

८११. ॐ तरुणाय नम: ।

८१२. ॐ तनिताय नम: ।

८१३. ॐ अनलाय नम: ।

१४. ॐ उत्तराय नम: ।

८१५. ॐ अनुत्तराय नम: ।

८१६. ॐ तापिने नम: ।

८१७. ॐ अवाक्पतये नम: ।

८१८. ॐ अपाम्पतये नम: ।

८१९. ॐ पुण्यसंकीर्तनाय नम: ।

८२०. ॐ पुण्याय नम: ।

८२१. ॐ हेतवे नम: ।

८२२. ॐ लोकत्रयाश्रयाय नम: ।

८२३. ॐ स्वर्भानवे नम: ।

८२४. ॐ विगतनन्दाय नम: ।

८२५. ॐ विशिष्टोत्कृष्टकर्मकृते नम: ।

८२६. ॐ व्याधिप्रणाशनाय नम: ।

८२७. ॐ क्षेमाय नम: ।

८२८. ॐ शूराय नम: ।

८२९. ॐ सर्वजितां वराय नम: ।

८३०. ॐ एकरथाय नम: ।

८३१. ॐ रथाधीशाय नम: ।

८३२. ॐ शनैश्चरस्य पित्रे नम: ।

८३३. ॐ वैवस्वतगुरवे नम: ।

८३४. ॐ मृत्यवे नम: ।

८३५. ॐ धर्मनित्याय नम: ।

८३६ ॐ महाव्रताय नम: ।

८३७. ॐ प्रलम्बहारसंचारिणे नम: ।

८३८. ॐ प्रद्योताय नम: ।

८३९. ॐ द्योतितनलाय नम: ।

८४०. ॐ संतापह्रते नम: ।

८४१. ॐ परस्मै नम: ।

८४२. ॐ मन्त्राय नम: ।

८४३. ॐ मन्त्रमूर्तये नम: ।

८४४. ॐ महाबलाय नम: ।

८४५. ॐ श्रेष्ठात्मने नम: ।

८४६. ॐ सुप्रियाय नम: ।

८४७. ॐ शम्भवे नम: ।

८४८. ॐ मरुतमीश्वरेश्वराय नम: ।

८४९. ॐ संसारगतिविच्छेत्त्रे नम: ।

८५०. ॐ संसारार्णवतारकाय नम: ।

८५१. ॐ सप्तजिह्वाय नम: ।

८५२. ॐ सहस्त्रार्चिषे नम: ।

८५३. ॐ रत्‍नगर्भाय नम: ।

८५४. ॐ अपराजिताय नम: ।

८५५. ॐ धर्मकेतवे नम: ।

८५६. ॐ अमेयात्मने नम: ।

८५७. ॐ धर्माधर्मवरप्रदाय नम: ।

८५८. ॐ लोकसाक्षिणे नम: ।

८५९. ॐ लोकगुरवे नम: ।

८६०. ॐ लोकेशाय नम: ।

८६१. ॐ चण्डवाहनाय नम: ।

८६२. ॐ धर्मयूपाय नम: ।

८६३. ॐ यूपवृक्षाय नम: ।

८६४. ॐ धनुष्पाणये नम: ।

८६५. ॐ धर्नुधराय नम: ।

८६६. ॐ पिनाकधृजे नम: ।

८६७. ॐ महोत्साहाय नम: ।

८६८. ॐ महामायाय नम: ।

८६९. ॐ महाशनाय नम: ।

८७०. ॐ वीराय नम: ।

८७१. ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नम: ।

८७२. ॐ सर्वशस्त्रभृतां वराय नम: ।

८७३. ॐ ज्ञानगम्याय नम: ।

८७४. ॐ दुराराध्याय नम: ।

८७५. ॐ लोहिताङ्गाय नम: ।

८७६. ॐ विवर्द्धनाय नम: ।

८७७. ॐ खगाय नम: ।

८७८. ॐ अन्धाय नम: ।

८७९. ॐ धर्मदाय नम: ।

८८०. ॐ नित्याय नम: ।

८८१. ॐ धर्मकृते नम: ।

८८२. ॐ चित्रविक्रमाय नम: ।

८८३. ॐ भगवते नम: ।

८८४. ॐ आत्मवते नम: ।

८८५. ॐ मन्त्राय नम: ।

८८६. ॐ त्र्यक्षराय नम: ।

८८७. ॐ नीललोहिताय नम: ।

८८८. ॐ एकस्मै नम: ।

८८९. ॐ अनेकाय नम: ।

८९०. ॐ त्रय्यै नम: ।

८९१. ॐ कालाय नम: ।

८९२. ॐ सवित्रे नम: ।

८९३. ॐ समितिञ्जयाय नम: ।

८९४. ॐ शार्ङ्गधन्वने नम: ।

८९५. ॐ अनलाय नम: ।

८९६. ॐ भीमाय नम: ।

८९७. ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नम: ।

८९८. ॐ सुकर्मणे नम: ।

८९९. ॐ परमेष्ठिने नम: ।

९००. ॐ नाकपालिने नम: ।

९०१. ॐ दिविस्थिताय नम: ।

९०२. ॐ वदान्याय नम: ।

९०३. ॐ वासुकये नम: ।

९०४. ॐ वैद्याय नम: ।

९०५. ॐ आत्रेयाय नम: ।

९०६. ॐ पराक्रमाय नम: ।

९०७. ॐ द्वापराय नम: ।

९०८. ॐ परमोदाराय नम: ।

९०९. ॐ परमाय नम: ।

९१०. ॐ ब्रह्मचर्यवते नम: ।

९११. ॐ उदीच्यवेशाय नम: ।

९१२. ॐ मुकुटिने नम: ।

९१३. ॐ पद्महस्ताय नम: ।

९१४. ॐ हिमांशुभृते नम: ।

९१५. ॐ सिताय नम: ।

९१६. ॐ प्रसन्नवदनाय नम: ।

९१७. ॐ पद्मोदरनिभाननाय नम: ।

९१८. ॐ सायं दिवा दिव्यवपुषे नम: ।

९१९. ॐ अनिर्देश्याय नम: ।

९२०. ॐ महालयाय नम: ।

९२१. ॐ महारथाय नम: ।

९२२. ॐ महते नम: ।

९२३. ॐ ईशाय नम: ।

९२४. ॐ शेषाय नम: ।

९२५. ॐ सत्त्वरजस्तमसे नम: ।

९२६. ॐ धृतातपत्रप्रतिमाय नम: ।

९२७. ॐ विमर्षिणे नम: ।

९२८. ॐ निर्णयाय नम: ।

९२९. ॐ स्थिताय नम: ।

९३०. ॐ अहिंसकाय नम: ।

९३१. ॐ शुद्धमतये नम: ।

९३२. ॐ अद्वितीयाय नम: ।

९३३. ॐ विवर्द्धनाय नम: ।

९३४. ॐ सर्वदाय नम: ।

९३५. ॐ धनदाय नम: ।

९३६. ॐ मोक्षाय नम: ।

९३७. ॐ विहारिणे नम: ।

९३८. ॐ बहुदायकाय नम: ।

९३९. ॐ चारुरात्रिहराय नम: ।

३४०. ॐ नाथाय नम: ।

९४१. ॐ भगवते नम: ।

९४२. ॐ सर्वगाय नम: ।

९४३. ॐ अव्ययाय नम: ।

९४४. ॐ मनोहरवपुषे नम: ।

९४५. ॐ शुभ्राय नम: ।

९४६. ॐ शोभनाय नम: ।

९४७. ॐ सुप्रभावनाय नम: ।

९४८. ॐ सुप्रभावाय नम: ।

९४९. ॐ सुप्रतापाय नम: ।

९५०. ॐ सुनेत्राय नम: ।

९५१. ॐ दिग्विदिक्पतये नम: ।

९५२. ॐ राज्ञीप्रियाय नम: ।

९५३. ॐ शब्दकराय नम: ।

९५४. ॐ ग्रहेशाय नम: ।

९५५. ॐ तिमिरापहाय नम: ।

९५६. ॐ सैंहिकेयरिपवे नम: ।

९५७. ॐ देवाय नम: ।

९५८. ॐ वरदाय नम: ।

९५९. ॐ वरनायकाय नम: ।

९६०. ॐ चतुर्भुजाय नम: ।

९६१. ॐ महायोगिने नम: ।

९६२. ॐ योगीश्वरपतये नम: ।

९६३. ॐ अनादिरूपाय नम: ।

९६४. ॐ अदितिजाय नम: ।

९६५. ॐ रत्‍नकान्तये नम: ।

९६६. ॐ प्रभामयाय नम: ।

९६७. ॐ जगत्प्रदीपाय नम: ।

९६८. ॐ विस्तीर्णाय नम: ।

९६९. ॐ महाविस्तीर्णमण्डलाय नम: ।

९७०. ॐ एकचक्ररथाय नम: ।

९७१. ॐ स्वर्णरथाय नम: ।

९७२. ॐ स्वर्णशरीरधृजे नम: ।

९७३. ॐ निरालम्बाय नम: ।

९७४. ॐ गगनगाय नम: ।

९७५. ॐ धर्मकर्मप्रभावकृते नम: ।

९७६. ॐ धर्मात्मने नम: ।

९७७. ॐ कर्मणां साक्षिणे नम: ।

९७८. ॐ प्रत्यक्षाय नम: ।

९७९. ॐ परमेश्वराय नम: ।

९८०. ॐ मेरुसेविने नम: ।

९८१. ॐ सुमेधाविने नम: ।

९८२. ॐ मेरुरक्षाकराय नम: ।

९८३. ॐ महते नम: ।

९८४. ॐ आधारभूताय नम: ।

९९५. ॐ रतिमते नम: ।

९८६. ॐ धनधान्यकृते नम: ।

९८७. ॐ पापसन्तापहर्त्रे नम: ।

९८८. ॐ मनोवाञ्छितदायकाय नम: ।

९८९. ॐ रोगहर्त्रे नम: ।

९९०. ॐ राज्यदायिने नम: ।

९९१. ॐ रमणीयगुणाय नम: ।

९९२. ॐ अनृणिने नम: ।

९९३. ॐ कालत्रयानन्तरूपाय नम: ।

९९४. ॐ मुनिवृन्दनमस्कृताय नम: ।

९९५. ॐ सन्ध्यारागकराय नम: ।

९९६. ॐ सिद्धाय नम: ।

९९७. ॐ सन्ध्यावन्दनवन्दिताय नम: ।

९९८. ॐ साम्राज्यदाननिरताय नम: ।

९९९. ॐ समाराधनतोषवते नम: ।

१०००. ॐ भक्तदु:खक्षयकराय नम: ।

१००१. ॐ भवसागरतारकाय नम: ।

१००२. ॐ भयापहर्त्रे नम: ।

१००३. ॐ भगवते नम: ।

१००४. ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नम: ।

१००५. ॐ मनुस्वामिने नम: ।

१००६. ॐ मनुपतये नम: ।

१००७. ॐ मान्याय नम: ।

१००८. ॐ मन्वन्तराधिपाय नम: ।

॥ इति श्रीभविष्यपुराणे श्रीसूर्यसहस्त्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥

हमारे यहाँ बड़े से बड़े अनुष्ठान हेतु योग्य, विद्वान् एवं संख्या में श्रेष्ठ ब्राह्मण उपलब्ध हैं ।।

वास्तु विजिटिंग के लिए अथवा अपनी कुण्डली दिखाकर उचित सलाह लेने या कुण्डली बनवाने के लिए:-

 संपर्क करें:- बालाजी ज्योतिष केंद्र, शॉप नं.-19, बालाजी टाउनशिप, तिरुपति बालाजी मंदिर, आमली, सिलवासा ।।

Contact No - 0260 - 6538111, Mob :: +91 - 8690522111.
E-Mail :: balajivedvidyalaya@gmail.com
Website :: www.astroclasses.com
।।। नारायण नारायण ।।।

 

Related Posts

Contact Now