SHRI HANUMAN SAHASRANAMAVALI:

अथ श्री हनुमान सहस्त्रनामावलिः ।।

१ ॐ हनुमते नमः ।

२ ॐ श्रीप्रदाय नमः ।

३ ॐ वायुपुत्राय नमः ।

४ ॐ रुद्राय नमः ।

५ ॐ अनघाय नमः ।

६ ॐ अजराय नमः ।

७ ॐ अमृत्यवे नमः ।

८ ॐ वीरवीराय नमः ।

९ ॐ ग्रामवासाय नमः ।

१० ॐ जनाश्रयाय नमः ।

११ ॐ धनदाय नमः ।

१२ ॐ निर्गुणाय नमः ।

१३ ॐ अकायाय नमः ।

१४ ॐ वीराय नमः ।

१५ ॐ निधिपतये नमः ।

१६ ॐ मुनये नमः ।

१७ ॐ पिङ्गक्षाय नमः ।

१८ ॐ वरदाय नमः ।

१९ ॐ वाग्मिने नमः ।

२० ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः ।

२१ ॐ शिवाय नमः ।

२२ ॐ सर्वस्मै नमः ।

२३ ॐ परस्मै नमः ।

२४ ॐ अव्यक्ताय नमः ।

२५ ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।

२६ ॐ रसाधराय नमः ।

२७ ॐ पिङ्गकेशाय नमः ।

२८ ॐ पिङ्गरोम्णे नमः ।

२९ ॐ श्रुतिगम्याय नमः ।

३० ॐ सनातनाय नमः ।

३१ ॐ अनादये नमः ।

३२ ॐ भगवते नमः ।

३३ ॐ देवाय नमः ।

३४ ॐ विश्वहेतवे नमः ।

३५ ॐ निरामयाय नमः ।

३६ ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः ।

३७ ॐ विश्वेशाय नमः ।

३८ ॐ विश्वनाथाय नमः ।

३९ ॐ हरीश्वराय नमः ।

४० ॐ भर्गाय नमः ।

४१ ॐ रामाय नमः ।

४२ ॐ रामभक्ताय नमः ।

४३ ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।

४४ ॐ स्थिराय नमः ।

४५ ॐ विश्वम्भराय नमः ।

४६ ॐ विश्वमूर्तये नमः ।

४७ ॐ विश्वाकाराय नमः ।

४८ ॐ विश्वपाय नमः ।

४९ ॐ विश्वात्मने नमः ।

५० ॐ विश्वसेव्याय नमः ।

५१ ॐ विश्वस्मै नमः ।

५२ ॐ विश्वहराय नमः ।

५३ ॐ रवये नमः ।

५४ ॐ विश्वचेष्टाय नमः ।

५५ ॐ विश्वगम्याय नमः ।

५६ ॐ विश्वध्येयाय नमः ।

५७ ॐ कलाधराय नमः ।

५८ ॐ प्लवङ्गमाय नमः ।

५९ ॐ कपिश्रेष्ठाय नमः ।

६० ॐ ज्येष्ठाय नमः ।

६१ ॐ वैद्याय नमः ।

६२ ॐ वनेचराय नमः ।

६३ ॐ बालाय नमः ।

६४ ॐ वृद्धाय नमः ।

६५ ॐ यूने नमः ।

६६ ॐ तत्त्वाय नमः ।

६७ ॐ तत्त्वगम्याय नमः ।

६८ ॐ सख्ये नमः ।

६९ ॐ अजाय नमः ।

७० ॐ अञ्जनासूनवे नमः ।

७१ ॐ अव्यग्राय नमः ।

७२ ॐ ग्रामख्याताय नमः ।

७३ ॐ धराधराय नमः ।

७४ ॐ भूर्लोकाय नमः ।

७५ ॐ भुवर्लोकाय नमः ।

७६ ॐ स्वर्लोकाय नमः ।

७७ ॐ महर्लोकाय नमः ।

७८ ॐ जनलोकाय नमः ।

७९ ॐ तपोलोकाय नमः ।

८० ॐ अव्ययाय नमः ।

८१ ॐ सत्याय नमः ।

८२ ॐ ओङ्कारगम्याय नमः ।

८३ ॐ प्रणवाय नमः ।

८४ ॐ व्यापकाय नमः ।

८५ ॐ अमलाय नमः ।

८६ ॐ शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः ।

८७ ॐ रामेष्टाय नमः ।

८८ ॐ फाल्गुनप्रियाय नमः ।

८९ ॐ गोष्पदीकृतवारीशाय नमः ।

९० ॐ पूर्णकामाय नमः ।

९१ ॐ धरापतये नमः ।

९२ ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।

९३ ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

९४ ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।

९५ ॐ जानकीप्राणदात्रे नमः ।

९६ ॐ रक्षःप्राणापहारकाय नमः ।

९७ ॐ पूर्णाय नमः ।

९८ ॐ सत्यायः नमः ।

९९ ॐ पीतवाससे नमः ।

१०० ॐ दिवाकरसमप्रभाय नमः ।

१०१ ॐ देवोद्यानविहारिणे नमः ।

१०२ ॐ देवताभयभञ्जनाय नमः ।

१०३ ॐ भक्तोदयाय नमः ।

१०४ ॐ भक्तलब्धाय नमः ।

१०५ ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ।

१०६ ॐ द्रोणहर्त्रे नमः ।

१०७ ॐ शक्तिनेत्रे नमः ।

१०८ ॐ शक्तिराक्षसमारकाय नमः ।

१०९ ॐ अक्षघ्नाय नमः ।

११० ॐ रामदूताय नमः ।

१११ ॐ शाकिनीजीवहारकाय नमः ।

११२ ॐ बुबुकारहतारातये नमः ।

११३ ॐ गर्वपर्वतमर्दनाय नमः ।

११४ ॐ हेतवे नमः ।

११५ ॐ अहेतवे नमः ।

११६ ॐ प्रांशवे नमः ।

११७ ॐ विश्वभर्त्रे नमः ।

११८ ॐ जगद्‍गुरवे नमः ।

११९ ॐ जगन्नेत्रे नमः ।

१२० ॐ जगन्नाथाय नमः ।

१२१ ॐ जगदीशाय नमः ।

१२२ ॐ जनेश्वराय नमः ।

१२३ ॐ जगद्धिताय नमः ।

१२४ ॐ हरये नमः ।

१२५ ॐ श्रीशाय नमः ।

१२६ ॐ गुरुडस्मयभञ्जनाय नमः ।

१२७ ॐ पार्थध्वजाय नमः ।

१२८ ॐ वायुपुत्राय नमः ।

१२९ ॐ अमितपुच्छाय नमः ।

१३० ॐ अमितविक्रमाय नमः ।

१३१ ॐ ब्रह्मपुच्छाय नमः ।

१३२ ॐ परब्रह्मपुच्छाय नमः ।

१३३ ॐ रामेष्टकारकाय नमः ।

१३४ ॐ सुग्रीवादियुताय नमः ।

१३५ ॐ ज्ञानिने नमः ।

१३६ ॐ वानराय नमः ।

१३७ ॐ वानरेश्वराय नमः ।

१३८ ॐ कल्पस्थायिने नमः ।

१३९ ॐ चिरञ्जीविने नमः ।

१४० ॐ तपनाय नमः ।

१४१ ॐ सदाशिवाय नमः ।

१४२ ॐ सन्नतये नमः ।

१४३ ॐ सद्नतये नमः ।

१४४ ॐ भुक्तिमुक्तिदाय नमः ।

१४५ ॐ कीर्तिदायकाय नमः ।

१४६ ॐ कीर्तये नमः ।

१४७ ॐ कीर्तिप्रदाय नमः ।

१४८ ॐ समुद्राय नमः ।

१४९ ॐ श्रीप्रदाय नमः ।

१५० ॐ शिवाय नमः ।

१५१ ॐ भक्तोदयाय नमः ।

१५२ ॐ भक्तगम्याय नमः ।

१५३ ॐ भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः ।

१५४ ॐ उदधिक्रमणायनमः ।

१५५ ॐ देवाय नमः ।

१५६ ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।

१५७ ॐ वार्धिबन्धनकृते नमः ।

१५८ ॐ विश्वजेत्रे नमः ।

१५९ ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः ।

१६० ॐ लङ्कारये नमः ।

१६१ ॐ कालपुरुषाय नमः ।

१६२ ॐ लङ्केशगृहभञ्जनाय नमः ।

१६३ ॐ भूतावासाय नमः ।

१६४ ॐ वासुदेवाय नमः ।

१६५ ॐ वसवे नमः ।

१६६ ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः ।

१६७ ॐ श्रीरामरूपाय नमः ।

१६८ ॐ कृष्णाय नमः ।

१६९ ॐ लङ्काप्रासादभञ्जकाय नमः ।

१७० ॐ कृष्णाय नमः ।

१७१ ॐ कृष्णस्तुताय नमः ।

१७२ ॐ शान्ताय नमः ।

१७३ ॐ शान्तिदाय नमः ।

१७४ ॐ विश्वपावनाय नमः ।

१७५ ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।

१७६ ॐ मारघ्नाय नमः ।

१७७ ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

१७८ ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।

१७९ ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।

१८० ॐ लाङ्गुलिने नमः ।

१८१ ॐ मालिने नमः ।

१८२ ॐ लाङ्गूलाहतराक्षसाय नमः ।

१८३ ॐ समीरतनुजाय नमः ।

१८४ ॐ वीराय नमः ।

१८५ ॐ वीरताराय नमः ।

१८६ ॐ जयप्रदाय नमः ।

१८७ ॐ जगन्मङ्गलदाय नमः ।

१८८ ॐ पुण्याय नमः ।

१८९ ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।

१९० ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।

१९१ ॐ पुण्यगतये नमः ।

१९२ ॐ जगत्पावनपावनाय नमः ।

१९३ ॐ देवेशाय नमः ।

१९४ ॐ जितमाराय नमः ।

१९५ ॐ रामभक्तिविधायकाय नमः ।

१९६ ॐ ध्यात्रे नमः ।

१९७ ॐ ध्येयाय नमः ।

१९८ ॐ लयाय नमः ।

१९९ ॐ साक्षिणे नमः ।

२०० ॐ चेतसे नमः ।

२०१ ॐ चैतन्यविग्रहाय नमः ।

२०२ ॐ ज्ञानदाय नमः ।

२०३ ॐ प्राणदाय नमः ।

२०४ ॐ प्राणाय नमः ।

२०५ ॐ जगत्प्राणाय नमः ।

२०६ ॐ समीरणाय नमः ।

२०७ ॐ विभीषणप्रियाय नमः ।

२०८ ॐ शूराय नमः ।

२०९ ॐ पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः ।

२१० ॐ सिद्धाय नमः ।

२११ ॐ सिद्धाश्रयाय नमः ।

२१२ ॐ कालाय नमः ।

२१३ ॐ महोक्षाय नमः ।

२१४ ॐ कालजान्तकाय नमः ।

२१५ ॐ लङ्केशनिधनाय नमः ।

२१६ ॐ स्थायिने नमः ।

२१७ ॐ लङ्कादाहकाय नमः ।

२१८ ॐ ईश्वराय नमः ।

२१९ ॐ चन्द्रसूर्याग्निनेत्राय नमः ।

२२० ॐ कालाग्नये नमः ।

२२१ ॐ प्रलयान्तकाय नमः ।

२२२ ॐ कपिलाय नमः ।

२२३ ॐ कपिशाय नमः ।

२२४ ॐ पुण्यराशये नमः ।

२२५ ॐ द्वादशराशिगाय नमः ।

२२६ ॐ सर्वाश्रयाय नमः

२२७ ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।

२२८ ॐ रेवत्यादिनिवारकाय नमः ।

२२९ ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।

२३० ॐ सीताजीवनहेतुकाय नमः ।

२३१ ॐ रामध्येयाय नमः ।

२३२ ॐ हृषीकेशाय नमः ।

२३३ ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।

२३४ ॐ जटिने नमः ।

२३५ ॐ बलिने नमः ।

२३६ ॐ देवारिदर्पघ्ने नमः ।

२३७ ॐ होत्रे नमः ।

२३८ ॐ धात्रे नमः ।

२३९ ॐ कर्त्रे नमः ।

२४० ॐ जगत्प्रभवे नमः ।

२४१ ॐ नगरग्रामपालाय नमः ।

२४२ ॐ शुद्धाय नमः ।

२४३ ॐ बुद्धाय नमः ।

२४४ ॐ निरत्रपाय नमः ।

२४५ ॐ निरञ्जनाय नमः ।

२४६ ॐ निर्विकल्पाय नमः ।

२४७ ॐ गुणातीताय नमः ।

२४८ ॐ भयंकराय नमः ।

२४९ ॐ हनुमते नमः ।

२५० ॐ दुराराध्याय नमः ।

२५१ ॐ तपःसाध्याय नमः ।

२५२ ॐ महेश्वराय नमः ।

२५३ ॐ जानकीधनशोकोत्थतापहत्रें नमः ।

२५४ ॐ परात्परस्मै नमः ।

२५५ ॐ वाङ्‍मयाय नमः ।

२५६ ॐ सदसद्रूपाय नमः ।

२५७ ॐ कारणाय नमः ।

२५८ ॐ प्रकृतेः परस्मै नमः ।

२५९ ॐ भाग्यदाय नमः ।

२६० ॐ निर्मलाय नमः ।

२६१ ॐ नेत्रे नमः ।

२६२ ॐ पुच्छङ्काविदाहकाय नमः ।

२६३ ॐ पुच्छबद्धयातुधानाय नमः ।

२६४ ॐ यातुधानरिपुप्रियाय नमः ।

२६५ ॐ छायापहारिणे नमः ।

२६६ ॐ भूतेशाय नमः ।

२६७ ॐ लोकेशाय नमः ।

२६८ ॐ सद्नतिप्रदाय नमः ।

२६९ ॐ प्लवङ्गमेश्वराय नमः ।

२७० ॐ क्रोधाय नमः ।

२७१ ॐ क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः ।

२७२ ॐ सौम्याय नमः ।

२७३ ॐ गुरवे नमः ।

२७४ ॐ काव्यकर्त्रे नमः ।

२७५ ॐ भक्तानां वरप्रदाय नमः ।

२७६ ॐ भक्तानुकम्पिने नमः ।

२७७ ॐ विश्वेशाय नमः ।

२७८ ॐ पुरुहूताय नमः ।

२७९ ॐ पुरंदराय नमः ।

२८० ॐ क्रोधहर्ते नमः ।

२८१ ॐ तमोहर्ते नमः ।

२८२ ॐ भक्तभयवरप्रदाय नमः ।

२८३ ॐ अग्नये नमः ।

२८४ ॐ विभावसवे नमः ।

२८५ ॐ भास्वते नमः ।

२८६ ॐ यमाय नमः ।

२८७ ॐ निऋतये नमः ।

२८८ ॐ वरुणाय नमः ।

२८९ ॐ वायुगतिमते नमः ।

२९० ॐ वायवे नमः ।

२९१ ॐ कौबेराय नमः ।

२९२ ॐ ईश्वराय नमः ।

२९३ ॐ रवये नमः ।

२९४ ॐ चन्द्राय नमः ।

२९५ ॐ कुजाय नमः ।

२९६ ॐ सौम्याय नमः ।

२९७ ॐ गुरवे नमः ।

२९८ ॐ काव्याय नमः ।

२९९ ॐ शनैश्चराय नमः ।

३०० ॐ राहवे नमः ।

३०१ ॐ केतवे नमः ।

३०२ ॐ मरुते नमः ।

३०३ ॐ होत्रे नमः ।

३०४ ॐ दात्रे नमः ।

३०५ ॐ हर्त्रे नमः ।

३०६ ॐ समीरजाय नमः ।

३०७ ॐ मशकीकृतदेवारये नमः ।

३०८ ॐ दैत्यारये नमः ।

३०९ ॐ मधुसूदनाय नमः ।

३१० ॐ कामाय नमः ।

३११ ॐ कपये नमः ।

३१२ ॐ कामपालाय नमः ।

३१३ ॐ कपिलाय नमः ।

३१४ ॐ विश्वजीवनाय नमः ।

३१५ ॐ भागीरथीपदाम्भोजाय नमः ।

३१६ ॐ सेतुबन्धविशारदाय नमः ।

३१७ ॐ स्वाहायै नमः ।

३१८ ॐ स्वधायै नमः ।

३१९ ॐ हविषे नमः ।

३२० ॐ कव्याय नमः ।

३२१ ॐ हव्यवाहप्रकाशकाय नमः ।

३२२ ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।

३२३ ॐ महावीराय नमः ।

३२४ ॐ लघवे नमः ।

३२५ ॐ ऊर्जितविक्रमाय नमः ।

३२६ ॐ उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः ।

३२७ ॐ सद्नतये नमः ।

३२८ ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।

३२९ ॐ जगदात्मने नमः ।

३३० ॐ जगद्योनये नमः ।

३३१ ॐ जगदन्ताय नमः ।

३३२ ॐ अनन्तकाय नमः ।

३३३ ॐ विपाप्मने नमः ।

३३४ ॐ निष्कलङ्काय नमः ।

३३५ ॐ महते नमः ।

३३६ ॐ महदहंकृतये नमः ।

३३७ ॐ खाय नमः ।

३३८ ॐ वायवे नमः ।

३३९ ॐ पृथिव्यै नमः ।

३४० ॐ अद्‍भ्यो नमः ।

३४१ ॐ वह्नये नमः ।

३४२ ॐ दिक्पालाय नमः ।

३४३ ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।

३४४ ॐ क्षेत्रहर्त्रे नमः ।

३४५ ॐ पल्वलीकृतसागराय नमः ।

३४६ ॐ हिरण्यमयाय नमः ।

३४७ ॐ पुराणाय नमः ।

३४८ ॐ खेचराय नमः ।

३४९ ॐ भूचराय नमः ।

३५० ॐ अमराय नमः ।

३५१ ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।

३५२ ॐ सूत्रात्मने नमः ।

३५३ ॐ राजराजाय नमः ।

३५४ ॐ विशांपतये नमः ।

३५५ ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।

३५६ ॐ उद्नीथाय नमः ।

३५७ ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय नमः ।

३५८ ॐ प्रतिग्रामस्थितये नमः ।

३५९ ॐ सद्यः स्फूर्तिदात्रे नमः ।

३६० ॐ गुणाकराय नमः ।

३६१ ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।

३६२ ॐ भूतात्मने नमः ।

३६३ ॐ सुरभये नमः ।

३६४ ॐ कल्पपादपाय नमः ।

३६५ ॐ चिन्तामणये नमः ।

३६६ ॐ गुणनिधये नमः ।

३६७ ॐ प्रजाधाराय नमः ।

३६८ ॐ अनुत्तमाय नमः ।

३६९ ॐ पुण्यश्‍लोकाय नमः ।

३७० ॐ पुरारातये नमः ।

३७१ ॐ ज्योतिष्मते नमः ।

३७२ ॐ शर्वरीपतये नमः ।

३७३ ॐ किलकिलारावसंत्रस्तभूतप्रेतपिशाचकाय नमः ।

३७४ ॐ ऋणत्रयहराय नमः ।

३७५ ॐ सूक्ष्माय नमः ।

३७६ ॐ स्थूलाय नमः ।

३७७ ॐ सर्वगतये नमः ।

३७८ ॐ पुंसे नमः ।

३७९ ॐ अपस्मारहराय नमः ।

३८० ॐ स्मर्त्रे नमः ।

३८१ ॐ श्रुतये नमः ।

३८२ ॐ गाथायै नमः ।

३८३ ॐ स्मृतये नमः ।

३८४ ॐ मनवे नमः ।

३८५ ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।

३८६ ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।

३८७ ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।

३८८ ॐ यतीश्वराय नमः ।

३८९ ॐ नादरूपाय नमः ।

३९० ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।

३९१ ॐ ब्रह्मणे नमः ।

३९२ ॐ ब्रह्मपुरातनाय नमः ।

३९३ ॐ एकस्मै नमः ।

३९४ ॐ अनेकस्मै नमः ।

३९५ ॐ जनाय नमः ।

३९६ ॐ शुक्लाय नमः ।

३९७ ॐ स्वयंज्योतिषे नमः ।

३९८ ॐ अनाकुलाय नमः ।

३९९ ॐ ज्योतिर्ज्योतिषे नमः ।

४०० ॐ अनादये नमः ।

४०१ ॐ सात्त्विकाय नमः ।

४०२ ॐ राजसाय नमः ।

४०३ ॐ तमाय नमः ।

४०४ ॐ तमोहर्त्रे नमः ।

४०५ ॐ निरालम्बाय नमः ।

४०६ ॐ निराकाराय नमः ।

४०७ ॐ गुणाकराय नमः ।

४०८ ॐ गुणाश्रयाय नमः ।

४०९ ॐ गुणमयाय नमः ।

४१० ॐ बृहत्कर्मणे नमः ।

४११ ॐ बृहद्यशसे नमः ।

४१२ ॐ बृहद्धनवे नमः ।

४१३ ॐ बृहत्पादाय नमः ।

४१४ ॐ बृहन्मूर्ध्ने नमः ।

४१५ ॐ बृहत्स्वनाय नमः ।

४१६ ॐ बृहत्कर्णाय नमः ।

४१७ ॐ बृहन्नासाय नमः ।

४१८ ॐ बृहद्बाहवे नमः ।

४१९ ॐ बृहत्तनवे नमः ।

४२० ॐ बृहज्जानवे नमः ।

४२१ ॐ बृहत्कार्याय नमः ।

४२२ ॐ बृहत्पुच्छाय नमः ।

४२३ ॐ बृहत्कराय नमः ।

४२४ ॐ बृहद्गतये नमः ।

४२५ ॐ बृहत्सेव्याय नमः ।

४२६ ॐ बृहल्लोकफलप्रदाय नमः ।

४२७ ॐ बृहच्छक्तये नमः ।

४२८ ॐ बृहद्वाञ्छाफलदाय नमः ।

४२९ ॐ बृहदीश्वराय नमः ।

४३० ॐ बृहल्लोकनुताय नमः ।

४३१ ॐ द्रष्ट्रे नमः ।

४३२ ॐ विद्यादात्रे नमः ।

४३३ ॐ जगद्‍गुरवे नमः ।

४३४ ॐ देवाचार्याय नमः ।

४३५ ॐ सत्यवादिने नमः ।

४३६ ॐ ब्रह्मवादिने नमः ।

४३७ ॐ कलाधराय नमः ।

४३८ ॐ सप्तपातालगामिने नमः ।

४३९ ॐ मलयाचलसंश्रयाय नमः ।

४४० ॐ उत्तराशास्थिताय नमः ।

४४१ ॐ श्रीदाय नमः ।

४४२ ॐ दिव्यौषधिवशाय नमः ।

४४३ ॐ खगाय नमः ।

४४४ ॐ शाखामृगाय नमः ।

४४५ ॐ कपीन्द्राय नमः ।

४४६ ॐ पुराणश्रुतिचञ्चुराय नमः ।

४४७ ॐ चतुरब्राह्मणाय नमः ।

४४८ ॐ योगिने नमः ।

४४९ ॐ योगगम्याय नमः ।

४५० ॐ परस्मै नमः ।

४५१ ॐ अवरस्मै नमः ।

४५२ ॐ अनादिनिधनाय नमः ।

४५३ ॐ व्यासाय नमः ।

४५४ ॐ वैकुण्ठाय नमः ।

४५५ ॐ पृथिवीपतये नमः ।

४५६ ॐ अपराजिताय नमः ।

४५७ ॐ जितारातये नमः ।

४५८ ॐ सदानन्दाय नमः ।

४५९ ॐ दयायुताय नमः ।

४६० ॐ गोपालाय नमः ।

४६१ ॐ गोपतये नमः ।

४६२ ॐ गोप्त्रे नमः ।

४६३ ॐ कलिकालपराशराय नमः ।

४६४ ॐ मनोवेगिने नमः ।

४६५ ॐ सदायोगिने नमः ।

४६६ ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।

४६७ ॐ तत्त्वदात्रे नमः ।

४६८ ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।

४६९ ॐ तत्त्वाय नमः ।

४७० ॐ तत्त्वप्रकाशकाय नमः ।

४७१ ॐ शुद्धाय नमः ।

४७२ ॐ बुद्धाय नमः ।

४७३ ॐ नित्यमुक्ताय नमः ।

४७४ ॐ भक्तराजाय नमः ।

४७५ ॐ जयद्रथाय नमः ।

४७६ ॐ प्रलयाय नमः ।

४७७ ॐ अमितमायाय नमः ।

४७८ ॐ मायातीताय नमः ।

४७९ ॐ विमत्सराय नमः ।

४८० ॐ मायाभर्जितरक्षमे नमः ।

४८१ ॐ मायानिर्मितविष्टपाय नमः ।

४८२ ॐ मायाश्रयाय नमः ।

४८३ ॐ निर्लेपाय नमः ।

४८४ ॐ मायानिर्वर्तकाय नमः ।

४८५ ॐ सुखाय नमः ।

४८६ ॐ सुखिगे नमः ।

४८७ ॐ सुखप्रदाय नमः ।

४८८ ॐ नागाय नमः ।

४८९ ॐ महेशकृतसंस्तवाय नमः ।

४९० ॐ महेश्वराय नमः ।

४९१ ॐ सत्यसंधाय नमः ।

४९२ ॐ शरभाय नमः ।

४९३ ॐ कलिपावनाय नमः ।

४९४ ॐ सहस्त्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षणाय नमः ।

४९५ ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।

४९६ ॐ सहजाय नमः ।

४९७ ॐ द्विबाहवे नमः ।

४९८ ॐ द्विभुजाय नमः ।

४९९ ॐ अमराय नमः ।

५०० ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

५०१ ॐ दशभुजाय नमः ।

५०२ ॐ हयग्रीवाय नमः ।

५०३ ॐ खगाननाय नमः ।

५०४ ॐ कपिवक्त्राय नमः ।

५०५ ॐ कपिपतये नमः ।

५०६ ॐ नरसिंहाय नमः ।

५०७ ॐ महाद्युतये नमः ।

५०८ ॐ भीषणाय नमः ।

५०९ ॐ भावगाय नमः ।

५१० ॐ वन्द्याय नमः ।

५११ ॐ वराहाय नमः ।

५१२ ॐ वायुरूपधृषे नमः ।

५१३ ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।

५१४ ॐ पराजितदशाननाय नमः ।

५१५ ॐ पारिजातनिवासिने नमः ।

५१६ ॐ वटवे नमः ।

५१७ ॐ वचनकोविदाय नमः ।

५१८ ॐ सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नमः ।

५१९ ॐ सिंहिकारप्राणहारकाय नमः ।

५२० ॐ लङ्कालङ्कारविध्वंसिने नमः ।

५२१ ॐ वृषदंशकरूपधृषे नमः ।

५२२ ॐ रात्रिसंचारकुशलाय नमः ।

५२३ ॐ रात्रिंचरगृहग्निदाय नमः ।

५२४ ॐ किङ्करान्तकराय नमः ।

५२५ ॐ जम्बुमालिहन्त्रे नमः ।

५२६ ॐ उग्ररूपधृषे नमः ।

५२७ ॐ आकाशचारिणे नमः ।

५२८ ॐ हरिगाय नमः ।

५२९ ॐ मेघनादरणोत्सुकाय नमः ।

५३० ॐ मेघगम्भीरनिनदाय नमः ।

५३१ ॐ महारावणकुलान्तकाय नमः ।

५३२ ॐ कालनेमिप्राणहारिणे नमः ।

५३३ ॐ मकरीशापमोक्षदाय नमः ।

५३४ ॐ रसाय नमः ।

५३५ ॐ रसज्ञाय नमः ।

५३६ ॐ सम्मानाय नमः ।

५३७ ॐ रूपाय नमः ।

५३८ ॐ चक्षुषे नमः ।

५३९ ॐ श्रुतये नमः ।

५४० ॐ वचसे नमः ।

५४१ ॐ घ्राणाय नमः ।

५४२ ॐ गन्धाय नमः ।

५४३ ॐ स्पर्शनाय नमः ।

५४४ ॐ स्पर्शाय नमः ।

५४५ ॐ अहंकारमानगाय नमः ।

५४६ ॐ नेतिनेतीतिगम्याय नमः ।

५४७ ॐ वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः ।

५४८ ॐ गिरीशाय नमः ।

५४९ ॐ गिरिजाकान्ताय नमः ।

५५० ॐ दुर्वाससे नमः ।

५५१ ॐ कवये नमः ।

५५२ ॐ अङ्गिरसे नमः ।

५५३ ॐ भृगवे नमः ।

५५४ ॐ वसिष्ठाय नमः ।

५५५ ॐ च्यवनाय नमः ।

५५६ ॐ नारदाय नमः ।

५५७ ॐ तुम्बराय नमः ।

५५८ ॐ अमलाय नमः ।

५५९ ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।

५६० ॐ विश्वबीजाय नमः ।

५६१ ॐ विश्वनेत्राय नमः ।

५६२ ॐ विश्वपाय नमः ।

५६३ ॐ याजकाय नमः ।

५६४ ॐ यजमानाय नमः ।

५६५ ॐ पावकाय नमः ।

५६६ ॐ पितृभ्यो नमः ।

५६७ ॐ श्रद्धायै नमः ।

५६८ ॐ बुद्धयै नमः ।

५६९ ॐ क्षमायै नमः ।

५७० ॐ तन्द्रायै नमः ।

५७१ ॐ मन्त्राय नमः ।

५७२ ॐ मन्त्रयित्रे नमः ।

५७३ ॐ स्वराय नमः ।

५७४ ॐ राजेन्द्राय नमः ।

५७५ ॐ भूपतये नमः ।

५७६ ॐ रुण्डमालिने नमः ।

५७७ ॐ संसारसारथये नमः ।

५७८ ॐ नित्यसम्पूर्णकामाय नमः ।

५७९ ॐ भक्तकामदुहे नमः ।

५८० ॐ उत्तमाय नमः ।

५८१ ॐ गणपाय नमः ।

५८२ ॐ केशवाय नमः ।

५८३ ॐ भ्रात्रे नमः ।

५८४ ॐ पित्रे नमः ।

५८५ ॐ मात्रे नमः ।

५८६ ॐ मारुतये नमः ।

५८७ ॐ सहस्त्रमूर्ध्ने नमः ।

५८८ ॐ अनेकास्याय नमः ।

५८९ ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।

५९० ॐ सहस्त्रपादे नमः ।

५९१ ॐ कामजिते नमः ।

५९२ ॐ कामदहनाय नमः ।

५९३ ॐ कामाय नमः ।

५९४ ॐ कामफलप्रदाय नमः ।

५९५ ॐ मुद्रापहरिणे नमः ।

५९६ ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।

५९७ ॐ क्षितिभारहराय नमः ।

५९८ ॐ बलाय नमः ।

५९९ ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।

६०० ॐ विष्णवे नमः ।

६०१ ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।

६०२ ॐ दर्पघ्ने नमः ।

६०३ ॐ दर्पदाय नमः ।

६०४ ॐ दंष्ट्राशतमूर्तये नमः ।

६०५ ॐ अमूर्तिमते नमः ।

६०६ ॐ महानिधये नमः ।

६०७ ॐ महाभागाय नमः ।

६०८ ॐ महाभर्गाय नमः ।

६०९ ॐ महर्द्धिदाय नमः ।

६१० ॐ महाकाराय नमः ।

६११ ॐ महायोगिने नमः ।

६१२ ॐ महातेजसे नमः ।

६१३ ॐ महाद्युतये नमः ।

६१४ ॐ महासनाय नमः ।

६१५ ॐ महानादाय नमः ।

६१६ ॐ महामन्त्राय नमः ।

६१७ ॐ महामतये नमः ।

६१८ ॐ महागमाय नमः ।

६१९ ॐ महोदाराय नमः ।

६२० ॐ महादेवात्मकाय नमः ।

६२१ ॐ विभवे नमः ।

६२२ ॐ रौद्रकर्मणे नमः ।

६२३ ॐ क्रूरकर्मणे नमः ।

६२४ ॐ रत्‍ननाभाय नमः ।

६२५ ॐ कृतागमाय नमः ।

६२६ ॐ अम्भोधिलङ्घनाय नमः ।

६२७ ॐ सिंहाय नमः ।

६२८ ॐ सत्यधर्मप्रमोदनाय नमः ।

६२९ ॐ जितामित्राय नमः ।

६३० ॐ जयाय नमः ।

६३१ ॐ सोमाय नमः ।

६३२ ॐ विजयाय नमः ।

६३३ ॐ वायुन्दनाय नमः ।

६३४ ॐ जीवदात्रे नमः ।

६३५ ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।

६३६ ॐ मुकुन्दाय नमः ।

६३७ ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।

६३८ ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

६३९ ॐ सिद्धिदाय नमः ।

६४० ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ।

६४१ ॐ सिद्धिहेतुकाय नमः ।

६४२ ॐ सप्तपातालचरणाय नमः ।

६४३ ॐ सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः ।

६४४ ॐ सप्ताब्धिलङ्घनाय नमः ।

६४५ ॐ वीराय नमः ।

६४६ ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।

६४७ ॐ सप्ताङ्गराज्यसुखदाय नमः ।

६४८ ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः ।

६४९ ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः ।

६५० ॐ सप्तहोत्रे नमः ।

६५१ ॐ स्वराश्रयाय नमः ।

६५२ ॐ सप्तच्छन्दोनिधये नमः ।

६५३ ॐ सप्तच्छन्दसे नमः ।

६५४ ॐ सप्तजनाश्रयाय नमः ।

६५५ ॐ सप्तसामोपगीताय नमः ।

६५६ ॐ सप्तपातालसंश्रयाय नमः ।

६५७ ॐ मेधादाय नमः ।

६५८ ॐ कीर्तिदाय नमः ।

६५९ ॐ शोकहारिणे नमः ।

६६० ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।

६६१ ॐ सर्वरक्षाकराय नमः ।

६६२ ॐ गर्भदोषघ्ने नमः ।

६६३ ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ।

६६४ ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।

६६५ ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।

६६६ ॐ पराभिचारशमनाय नमः ।

६६७ ॐ दुःखघ्ने नमः ।

६६८ ॐ बन्धमोक्षदाय नमः ।

६६९ ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।

६७० ॐ नवद्वारनिकेतनाय नमः ।

६७१ ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः ।

६७२ ॐ नवनाथमहेश्वराय नमः ।

६७३ ॐ मेखलिने नमः ।

६७४ ॐ कवचिने नमः ।

६७५ ॐ खड्‌गिने नमः ।

६७६ ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।

६७७ ॐ जिष्णुसारथये नमः ।

६७८ ॐ बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः ।

६७९ ॐ पुच्छहतासुराय नमः ।

६८० ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः ।

६८१ ॐ पिशाचग्रहघातकाय नमः ।

६८२ ॐ बालग्रहविनाशिने नमः ।

६८३ ॐ धर्मनेत्रे नमः ।

६८४ ॐ कृपाकराय नमः ।

६८५ ॐ उग्रकृत्याय नमः ।

६८६ ॐ उग्रवेगाय नमः ।

६८७ ॐ उग्रनेत्राय नमः ।

६८८ ॐ शतक्रतवे नमः ।

६८९ ॐ शतमन्युनुताय नमः ।

६९० ॐ स्तुत्याय नमः ।

६९१ ॐ स्तुतये नमः ।

६९२ ॐ स्तोत्रे नमः ।

६९३ ॐ महाबलाय नमः ।

६९४ ॐ समग्रगुणाशालिने नमः ।

६९५ ॐ व्यग्राय नमः ।

६९६ ॐ रक्षोविनाशकाय नमः ।

६९७ ॐ रक्षोऽग्निदाहाय नमः ।

६९८ ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।

६९९ ॐ श्रीधराय नमः ।

७०० ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

७०१ ॐ मेघनादाय नमः ।

७०२ ॐ मेघरूपाय नमः ।

७०३ ॐ मेघवृष्टिनिवारकाय नमः ।

७०४ ॐ मेघजीवनहेतवे नमः ।

७०५ ॐ मेघश्यामाय नमः ।

७०६ ॐ परात्मकाय नमः ।

७०७ ॐ समीरतनयाय नमः ।

७०८ ॐ योद्‍ध्रे नमः ।

७०९ ॐ नृत्यविद्याविशारदाय नमः ।

७१० ॐ अमोघाय नमः ।

७११ ॐ अमोघदृष्टये नमः ।

७१२ ॐ इष्टदाय नमः ।

७१३ ॐ अरिष्टनाशनाय नमः ।

७१४ ॐ अर्थाय नमः ।

७१५ ॐ अनर्थापहारिणे नमः ।

७१६ ॐ समर्थाय नमः ।

७१७ ॐ रामसेवकाय नमः ।

७१८ ॐ अर्थिवन्द्याय नमः ।

७१९ ॐ असुरारातये नमः ।

७२० ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

७२१ ॐ आत्मभुवे नमः ।

७२२ ॐ संकर्षणाय नमः ।

७२३ ॐ विशुद्धात्मने नमः ।

७२४ ॐ विद्याराशये नमः ।

७२५ ॐ सुरेश्वराय नमः ।

७२६ ॐ अचलोद्धारकाय नमः ।

७२७ ॐ नित्याय नमः ।

७२८ ॐ सेतुकृते नमः ।

७२९ ॐ रामसारथये नमः ।

७३० ॐ आनन्दाय नमः ।

७३१ ॐ परमानन्दाय नमः ।

७३२ ॐ मत्स्याय नमः ।

७३३ ॐ कूर्माय नमः ।

७३४ ॐ निराश्रयाय नमः ।

७३५ ॐ वाराहाय नमः ।

७३६ ॐ नारसिंहाय नमः ।

७३७ ॐ वामनाय नमः ।

७३८ ॐ जमदग्निजाय नमः ।

७३९ ॐ रामाय नमः ।

७४० ॐ कृष्णाय नमः ।

७४१ ॐ शिवाय नमः ।

७४२ ॐ बुद्धाय नमः ।

७४३ ॐ कल्किने नमः ।

७४४ ॐ रामाश्रयाय नमः ।

७४५ ॐ हरये नमः ।

७४६ ॐ नन्दिने नमः ।

७४७ ॐ भृङ्गिणे नमः ।

७४८ ॐ चण्डिने नमः ।

७४९ ॐ गणेशाय नमः ।

७५० ॐ गणसेविताय नमः ।

७५१ ॐ कर्माध्यक्षाय नमः ।

७५२ ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

७५३ ॐ विश्रामाय नमः ।

७५४ ॐ जगतीपतये नमः ।

७५५ ॐ जगन्नाथाय नमः ।

७५६ ॐ कपीशाय नमः ।

७५७ ॐ सर्वावासाय नमः ।

७५८ ॐ सदाश्रयाय नमः ।

७५९ ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः ।

७६० ॐ दान्ताय नमः ।

७६१ ॐ सर्वकर्मणे नमः ।

७६२ ॐ प्लवङ्गमाय नमः ।

७६३ ॐ नखदारितरक्षसे नमः ।

७६४ ॐ नखयुद्धविशारदाय नमः ।

७६५ ॐ कुशलाय नमः ।

७६६ ॐ सुधनाय नमः ।

७६७ ॐ शेषाय नमः ।

७६८ ॐ वासुकये नमः ।

७६९ ॐ तक्षकाय नमः ।

७७० ॐ स्वर्णवर्णाय नमः ।

७७१ ॐ बलाढ्याय नमः ।

७७२ ॐ पुरुजेत्रे नमः ।

७७३ ॐ अघनाशनाय नमः ।

७७४ ॐ कैवल्यरूपाय नमः ।

७७५ ॐ कैवल्याय नमः ।

७७६ ॐ गरुडाय नमः ।

७७७ ॐ पन्नगोरगाय नमः ।

७७८ ॐ किल्‌किल्‌रावहतारातये नमः ।

७७९ ॐ गर्वपर्वतभेदनाय नमः ।

७८० ॐ वज्राङ्गाय नमः ।

७८१ ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।

७८२ ॐ भक्तवज्रनिवारकाय नमः ।

७८३ ॐ नखायुधाय नमः ।

७८४ ॐ मणिग्रीवाय नमः ।

७८५ ॐ ज्वालामालिने नमः ।

७८६ ॐ भास्कराय नमः ।

७८७ ॐ प्रौढप्रतापाय नमः ।

७८८ ॐ तपनाय नमः ।

७८९ ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः ।

७९० ॐ शरणाय नमः ।

७९१ ॐ जीवनाय नमः ।

७९२ ॐ भोक्त्रे नमः ।

७९३ ॐ नानाचेष्टाय नमः ।

७९४ ॐ अचञ्चलाय नमः ।

७९५ ॐ स्वस्तिमते नमः ।

४९६ ॐ स्वस्तिदाय नमः ।

७९७ ॐ दुःखशातनाय नमः ।

७९८ ॐ पवनात्मजाय नमः ।

७९९ ॐ पावनाय नमः ।

८०० ॐ पवनाय नमः ।

८०१ ॐ कान्ताय नमः ।

८०२ ॐ भक्तागःसहनाय नमः ।

८०३ ॐ बलिने नमः ।

८०४ ॐ मेघनादरिपवे नमः ।

८०५ ॐ मेघनादसंहतराक्षसाय नमः ।

८०६ ॐ क्षराय नमः ।

८०७ ॐ अक्षराय नमः ।

८०८ ॐ विनीतात्मने नमः ।

८०९ ॐ वानरेशाय नमः ।

८१० ॐ सतां गतये नमः ।

८११ ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।

८१२ ॐ शितिकण्ठाय नमः ।

८१३ ॐ सहायाय नमः ।

८१४ ॐ सहनायकाय नमः ।

८१५ ॐ अस्थूलाय नमः ।

८१६ ॐ अनणवे नमः ।

८१७ ॐ भर्गाय नमः ।

८१८ ॐ दिव्याय नमः ।

८१९ ॐ संसृतिनाशनाय नमः ।

८२० ॐ अध्यात्मविद्यासाराय नमः ।

८२१ ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः ।

८२२ ॐ सुधिये नमः ।

८२३ ॐ अकल्मषाय नमः ।

८२४ ॐ सत्यहेतवे नमः ।

८२५ ॐ सत्यदाय नमः ।

८२६ ॐ सत्यगोचराय नमः ।

८२७ ॐ सत्यगर्भाय नमः ।

८२८ ॐ सत्यरूपाय नमः ।

८२९ ॐ सत्याय नमः ।

८३० ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।

८३१ ॐ अञ्जनाप्राणलिङ्गाय नमः ।

८३२ ॐ वायुवंशोद्भवाय नमः ।

८३३ ॐ शुभाय नमः ।

८३४ ॐ भद्ररूपाय नमः ।

८३५ ॐ रुद्ररूपाय नमः ।

८३६ ॐ सुरूपाय नमः ।

८३७ ॐ चित्ररूपधृषे नमः ।

८३८ ॐ मैनाकवन्दिताय नमः ।

८३९ ॐ सूक्ष्मदर्शनाय नमः ।

८४० ॐ विजयाय नमः ।

८४१ ॐ जयाय नमः ।

८४२ ॐ क्रान्तदिङ्‍मण्डलाय नमः ।

८४३ ॐ रुद्राय नमः ।

८४४ ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय नमः ।

८४५ ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।

८४६ ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।

८४७ ॐ ह्रस्वनासाय नमः ।

८४८ ॐ वृकोदराय नमः ।

८४९ ॐ लम्बौष्ठाय नमः ।

८५० ॐ कुण्डलिने नमः ।

८५१ ॐ चित्रमालिने नमः ।

८५२ ॐ योगविदां वराय नमः ।

८५३ ॐ विपश्चिते नमः ।

८५४ ॐ कवये नमः ।

८५५ ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।

८५६ ॐ अनल्पशासनाय नमः ।

८५७ ॐ फाल्गुनीसूनवे नमः ।

८५८ ॐ अव्यग्राय नमः ।

८५९ ॐ योगात्मने नमः ।

८६० ॐ योगतत्पराय नमः ।

८६१ ॐ योगविदे नमः ।

८६२ ॐ योगकर्त्रे नमः ।

८६३ ॐ योगयोनये नमः ।

८६४ ॐ दिगम्बराय नमः ।

८६५ ॐ अकरादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः ।

८६६ ॐ उलूखलमुखाय नमः ।

८६७ ॐ सिद्धसंस्तुताय नमः ।

८६८ ॐ प्रमथेश्वराय नमः ।

८६९ ॐ श्‍लिष्टजङ्घाय नमः ।

८७० ॐ श्‍लिष्टजानवे नमः ।

८७१ ॐ श्‍लिष्टपाणये नमः ।

८७२ ॐ शिखाधराय नमः ।

८७३ ॐ सुशर्मणे नमः ।

८७४ ॐ अमितशर्मणे नमः ।

८७५ ॐ नारायणपरायणाय नमः ।

८७६ ॐ जिष्णवे नमः ।

८७७ ॐ भविष्णवे नमः ।

८७८ ॐ रोचिष्णवे नमः ।

८७९ ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।

८८० ॐ स्थाणवे नमः ।

८८१ ॐ हरिरुद्रानुसेकाय नमः ।

८८२ ॐ कम्पनाय नमः ।

८८३ ॐ भूमिकम्पनाय नमः ।

८८४ ॐ गुणप्रवाहाय नमः ।

८८५ ॐ सूत्रात्मने नमः ।

८८६ ॐ वीतरागस्तुतिप्रियाय नमः ।

८८७ ॐ नागकन्याभयध्वंसिने नमः ।

८८८ ॐ रुक्मवर्णाय नमः ।

८८९ ॐ कपालभृते नमः ।

८९० ॐ अनाकुलाय नमः ।

८९१ ॐ भवोपायाय नमः ।

८९२ ॐ अनपायाय नमः ।

८९३ ॐ वेदपारगाय नमः ।

८९४ ॐ अक्षराय नमः ।

८९५ ॐ पुरुषाय नमः ।

८९६ ॐ लोकनाथाय नमः ।

८९७ ॐ ऋक्षप्रभवे नमः ।

८९८ ॐ दृढाय नमः ।

८९९ ॐ अष्टाङ्गयोगफलभुजे नमः ।

९०० ॐ सत्यसंधाय नमः ।

९०१ ॐ पुरुष्टुताय नमः ।

९०२ ॐ श्मशानस्थाननिलयाय नमः ।

९०३ ॐ प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः ।

९०४ ॐ पञ्चाक्षरपराय नमः ।

९०५ ॐ पञ्चमातृकाय नमः ।

९०६ ॐ रञ्चनध्वजाय नमः ।

९०७ ॐ योगिनीवृन्दवन्द्यश्रियै नमः ।

९०८ ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।

९०९ ॐ अनन्तविक्रमाय नमः ।

९१० ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

९११ ॐ इन्द्रियरिपवे नमः ।

९१२ ॐ धृतदण्डाय नमः ।

९१३ ॐ दशात्मकाय नमः ।

९१४ ॐ अप्रपञ्चाय नमः ।

९१५ ॐ सदाचाराय नमः ।

९१६ ॐ शूरसेनाविदारकाय नमः ।

९१७ ॐ वृद्धाय नमः ।

९१८ ॐ प्रमोदाय नमः ।

९१९ ॐ आनन्दाय नमः ।

९२० ॐ सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः ।

९२१ ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः ।

९२२ ॐ प्रत्यग्राय नमः ।

९२३ ॐ सामगायकाय नमः ।

९२४ ॐ षट्‍चक्रधाम्ने नमः ।

९२५ ॐ स्वर्लोकाभयकृते नमः ।

९२६ ॐ मानदाय नमः ।

९२७ ॐ मदाय नमः ।

९२८ ॐ सर्ववश्यकराय नमः ।

९२९ ॐ शक्तये नमः ।

९३० ॐ अनन्ताय नमः ।

९३१ ॐ अनन्तङ्गलाय नमः ।

९३२ ॐ अष्टमूर्तये नमः ।

९३३ ॐ नयोपेताय नमः ।

९३४ ॐ विरूपाय नमः ।

९३५ ॐ सुरसुन्दाराय नमः ।

९३६ ॐ धूमकेतवे नमः ।

९३७ ॐ महाकेतवे नमः ।

९३८ ॐ सत्यकेतवे नमः ।

९३९ ॐ महारथाय नमः ।

९४० ॐ नन्दिप्रियाय नमः ।

९४१ ॐ स्वतन्त्राय नमः ।

९४२ ॐ मेखलिने नमः ।

९४३ ॐ डमरुप्रियाय नमः ।

९४४ ॐ लौहाङ्गाय नमः ।

९४५ ॐ सर्वविदे नमः ।

९४६ ॐ धन्विने नमः ।

९४७ ॐ खण्डलाय नमः ।

९४८ ॐ शर्वाय नमः ।

९४९ ॐ ईश्वराय नमः ।

९५० ॐ फलभुजे नमः ।

९५१ ॐ फलहस्ताय नमः ।

९५२ ॐ सर्वकर्मफलप्रदाय नमः ।

९५३ ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।

९५४ ॐ धर्मपालाय नमः ।

९५५ ॐ धर्माय नमः ।

९५६ ॐ धर्मप्रदाय नमः ।

९५७ ॐ अर्थदाय नमः ।

९५८ ॐ पञ्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः ।

९५९ ॐ तारकाय नमः ।

९६० ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः ।

९६१ ॐ त्रिमार्गवसतये नमः ।

९६२ ॐ भीमाय नमः ।

९६३ ॐ सर्वदुःखनिबर्हणाय नमः ।

९६४ ॐ ऊर्जस्वते नमः ।

९६५ ॐ निष्कलाय नमः ।

९६६ ॐ शूलिने नमः ।

९६७ ॐ मौलिने नमः ।

९६८ ॐ गर्जन्निशाचराय नमः ।

९६९ ॐ रक्ताम्बरधराय नमः ।

९७० ॐ रक्ताय नमः ।

९७१ ॐ रक्तमाल्याय नमः ।

९७२ ॐ विभूषणाय नमः ।

९७३ ॐ वनमालिने नमः ।

९७४ ॐ शुभाङ्गाय नमः ।

९७५ ॐ श्वेताय नमः ।

९७६ ॐ श्वेताम्बराय नमः ।

९७७ ॐ यूने नमः ।

९७८ ॐ जयाय नमः ।

९७९ ॐ अजयपरीवाराय नमः ।

९८० ॐ सहस्त्रवदनाय नमः ।

९८१ ॐ कपये नमः ।

९८२ ॐ शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभञ्जकाय नमः ।

९८३ ॐ सद्योजाताय नमः ।

९८४ ॐ कामगतये नमः ।

९८५ ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ।

९८६ ॐ यशस्कराय नमः ।

९८७ ॐ शम्भुतेजसे नमः ।

९८८ ॐ सार्वभौमाय नमः ।

९८९ ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।

९९० ॐ प्लवङ्गमाय नमः ।

९९१ ॐ चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः ।

९९२ ॐ पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः ।

९९३ ॐ सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः ।

९९४ ॐ श्रीमते नमः ।

९९५ ॐ अङ्गदप्रियाय नमः ।

९९६ ॐ ईडिताय नमः ।

९९७ ॐ स्मृतिबीजाय नमः ।

९९८ ॐ सुरेशानाय नमः ।

९९९ ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।

१००० ॐ उत्तमाय नमः ।

१००१ ॐ श्रीपरीवाराय नमः ।

१००२ ॐ श्रिताय नमः ।

१००३ ॐ रुद्राय नमः ।

१००४ ॐ कामदुहे नमः ।


॥ इति श्री हनुमान सहस्त्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now