SHRI SURYA SAHASRANAMAVALI

अथ श्री सूर्य सहस्त्रनामावलिः ।।

१. ॐ विश्वविदे नम: ।

२. ॐ विश्वजिते नम:।

३. ॐ कर्त्रे नम: ।

४. ॐ विश्वात्मने नम: ।

५. ॐ विश्वतोमुखाय नम: ।

६. ॐ विश्वेश्वराय नम: ।

७. ॐ विश्वयोनये नम: ।

८. ॐ नियतात्मने नम: ।

९. ॐ जितेन्द्रियाय नम: ।

१०. ॐ कालाश्रयाय नम: ।

११. ॐ कालकर्त्रे नम: ।

१२. ॐ कालघ्ने नम: ।

१३. ॐ कालनाशनाय नम: ।

१४. ॐ महायोगिने नम: ।

१५. ॐ महासिद्धये नम: ।

१६. ॐ महात्मने नम: ।

१७. ॐ सुमहाबलाय नम: ।

१८. ॐ प्रभवे नम: ।

१९. ॐ विभवे नम: ।

२०. ॐ भूतनाथाय नम: ।

२१. ॐ भूतात्मने नम: ।

२२. ॐ भुवनेश्वराय नम: ।

२३. ॐ भूतभाव्य नम: ।

२४. ॐ भावितात्मने नम: ।

२५. ॐ भूतान्त:करणाय नम: ।

२६. ॐ शिवाय नम: ।

२७. ॐ शरण्याय नम: ।

२८. ॐ कमलानन्दाय नम: ।

२९. ॐ नन्दनाय नम: ।

३०. ॐ नन्दवर्द्धनाय नम: ।

३१. ॐ वरेण्याय नम: ।

३२. ॐ वरदाय नम: ।

३३. ॐ योगिने नम: ।

३४. ॐ सुसंयुक्ताय नम: ।

३५. ॐ प्रकाशकाय नम: ।

३६. ॐ प्राप्तयानाय नम: ।

३७. ॐ परप्राणाय नम: ।

३८. ॐ पूतात्मने नम: ।

३९. ॐ प्रयताय नम: ।

४०. ॐ प्रियाय नम: ।

४१. ॐ नयाय नम: ।

४२. ॐ सहस्त्रपदे नम: ।

४३. ॐ साधवे नम: ।

४४. ॐ दिव्यकुण्डलमण्डिताय नम: ।

४५. ॐ अव्यङ्गधारिणे नम: ।

४६. ॐ धीरात्मने नम: ।

४७. ॐ सवित्रे नम: ।

४८. ॐ वायुवाहनाय नम: ।

४९. ॐ समाहितमतये नम: ।

५०. ॐ दात्रे नम: ।

५१. ॐ विधात्रे नम: ।

५२. ॐ कृतमङ्गलाय नम: ।

५३. ॐ कपर्दिने नम: ।

५४. ॐ कल्पपदे नम: ।

५५. ॐ रुद्राय नम: ।

५६. ॐ सुमनसे नम: ।

५७. ॐ दर्मवत्सलाय नम: ।

५८. ॐ समायुक्ताय नम: ।

५९. ॐ विमुक्तात्मने नम: ।

६०. ॐ कृतात्मने नम: ।

६१. ॐ कृतिनां वराय नम: ।

६२. ॐ अविचिन्त्यवपुषे नम: ।

६३. ॐ श्रेष्ठाय नम: ।

६४. ॐ महायोगिने नम: ।

६५. ॐ महेश्वराय नम: ।

६६. ॐ कान्ताय नम: ।

६७. ॐ कामारये नम: ।

६८. ॐ आदित्याय नम: ।

६९. ॐ नियतात्मने नम: ।

७०. ॐ निराकुलाय नम: ।

७१. ॐ कामाय नम: ।

७२. ॐ कारुणिकाय नम: ।

७३. ॐ कर्त्रे नम: ।

७४. ॐ कमलाकरबोधनाय नम: ।

७५. ॐ सप्तसप्तये नम: ।

७६. ॐ अचिन्त्यात्मने नम: ।

७७. ॐ महाकारुणिकोत्तमाय नम: ।

७८. ॐ संजीवनाय नम: ।

७९. ॐ जीवनाथाय नम: ।

८०. ॐ जयाय नम: ।

८१. ॐ जीवाय नम: ।

८२. ॐ जगत्पतये नम: ।

८३. ॐ अयुक्ताय नम: ।

८४. ॐ विश्वनिलयाय नम: ।

८५. ॐ संविभागिने नम: ।

८६. ॐ वृषध्वजाय नम: ।

८७. ॐ वृषाकपये नम: ।

८८. ॐ कल्पकर्त्रे नम: ।

८९. ॐ कल्पान्तकरणाय नम: ।

९०. ॐ रवये नम: ।

९१. ॐ एकचक्ररथाय नम: ।

९२. ॐ मौनिने नम: ।

९३. ॐ सुरथाय नम: ।

९४. ॐ रथिनां वराय नम: ।

९५. ॐ सक्रोधनाय नम: ।

९६. ॐ रश्मिमालिने नम: ।

९७. ॐ तेजोराशये नम: ।

९८. ॐ विभावसवे नम: ।

९९. ॐ दिव्यकृत नम: ।

१००. ॐ दिनकृते नम: ।

१०१. ॐ देवाय नम: ।

१०२. ॐ देवदेवाय नम: ।

१०३. ॐ दिवस्पतये नम: ।

१०४. ॐ दीननाथाय नम: ।

१०५. ॐ हराय नम: ।

१०६. ॐ होत्रे नम: ।

१०७. ॐ दिव्यबाहवे नम: ।

१०८. ॐ दिवाकराय नम: ।

१०९. ॐ यज्ञाय नम: ।

११०. ॐ यज्ञपतये नम: ।

१११. ॐ पूष्णे नम: ।

११२. ॐ स्वर्णरेतसे नम: ।

११३. ॐ परावराय नम: ।

११४. ॐ परापरज्ञाय नम: ।

११५. ॐ तरणये नम: ।

११६. ॐ अंशुमालिने नम: ।

११७. ॐ मनोहराय नम: ।

११८. ॐ प्राज्ञाय नम: ।

११९. ॐ प्राज्ञपतये नम: ।

१२०. ॐ सूर्याय नम: ।

१२१. ॐ सवित्रे नम: ।

१२२. ॐ विष्णवे नम: ।

१२३. ॐ अंशुमते नम: ।

१२४. ॐ सदागतये नम: ।

१२५. ॐ गन्धवहाय नम: ।

१२६. ॐ विहिताय नम: ।

१२७. ॐ विधये नम: ।

१२८. ॐ आशुगाय नम: ।

१२९. ॐ पतङ्गाय नम: ।

१३०. ॐ पतगाय नम: ।

१३१. ॐ स्थाणवे नम: ।

१३२. ॐ विहङ्गाय नम: ।

१३३. ॐ विहगाय नम: ।

१३४. ॐ वराय नम: ।

१३५. ॐ हर्यश्वाय नम: ।

१३६. ॐ हरिताश्वाय नम: ।

१३७. ॐ हरिदश्वाय नम: ।

१३८. ॐ जगत्प्रियाय नम: ।

१३९. ॐ त्र्यम्बकाय नम: ।

१४०. ॐ सर्वदमनाय नम: ।

१४१. ॐ भावितात्मने नम: ।

१४२. ॐ भिषग्वराय नम: ।

१४३. ॐ आलोककृते नम: ।

१४४. ॐ लोकनाथाय नम: ।

१४५. ॐ लोकालोकनमस्कृताय नम: ।

१४६. ॐ कालाय नम: ।

१४७. ॐ कल्पान्तकाय नम: ।

१४८. ॐ वह्नये नम: ।

१४९. ॐ तपनाय नम: ।

१५०. ॐ सम्प्रतापनाय नम: ।

१५१. ॐ विलोचनाय नम: ।

१५२. ॐ विरूपाक्षाय नम: ।

१५३. ॐ सहस्त्राक्षाय नम: ।

१५४. ॐ पुरंदराय नम: ।

१५५. ॐ सहस्ररश्मये नम: ।

१५६. ॐ मिहिराय नम: ।

१५७. ॐ विविधाम्बरभूषणाय नम: ।

१५८. ॐ खगाय नम: ।

१५९. ॐ प्रतर्दनाय नम: ।

१६०. ॐ धन्याय नम: ।

१६१. ॐ हयगाय नम: ।

१६२. ॐ वाग्विशारदाय नम: ।

१६३. ॐ श्रीमते नम: ।

१६४. ॐ अशिशिराय नम: ।

१६५. ॐ वाग्मिने नम: ।

१६६. ॐ श्रीपतये नम: ।

१६७. ॐ श्रीनिकेतनाय नम: ।

१६८. ॐ श्रीकण्ठाय नम: ।

१६९. ॐ श्रीधराय नम: ।

१७०. ॐ श्रीमते नम: ।

१७१. ॐ श्रीनिवासाय नम: ।

१७२. ॐ वसुप्रदाय नम: ।

१७३. ॐ कामचारिणे नम: ।

१७४. ॐ महामायाय नम: ।

१७५. ॐ महोग्राय नम: ।

१७६. ॐ अविदितामयाय नम: ।

१७७ ॐ तीर्थक्रियावते नम: ।

१७८. ॐ सुनयाय नम: ।

१७९. ॐ विभक्ताय नम: ।

१८०. ॐ भक्तवत्सलाय नम: ।

१८१. ॐ कीर्तये नम: ।

१८२. ॐ कीर्तिकराय नम: ।

१८३. ॐ नित्याय नम: ।

१८४. ॐ कुण्डलिने नम: ।

१८५. ॐ कवचिने नम: ।

१८६. ॐ रथिने नम: ।

१८७. ॐ हिरण्यरेतसे नम: ।

१८८. ॐ सप्ताश्वाय नम: ।

१८९. ॐ प्रयतात्मने नम: ।

१९०. ॐ परंतपाय नम: ।

१९१. ॐ बुद्धिमते नम: ।

१९२. ॐ अमरश्रेष्ठाय नम: ।

१९३. ॐ रोचिष्णवे नम: ।

१९४. ॐ पाकशासनाय नम: ।

१९५. ॐ समुद्राय नम: ।

१९६. ॐ धनदाय नम: ।

१९७. ॐ धोत्रे नम: ।

१९८. ॐ मान्धात्रे नम: ।

१९९. ॐ कश्मलापहाय नम: ।

२००. ॐ तमोघ्नाय नम: ।

२०१. ॐ ध्वान्तघ्ने नम: ।

२०२. ॐ वह्नये नम: ।

२०३. ॐ होत्रे नम: ।

२०४. ॐ अन्त:करणाय नम: ।

२०५. ॐ गुहाय नम: ।

२०६. ॐ पशुमते नम: ।

२०७. ॐ प्रयतानन्दाय नम: ।

२०८. ॐ भूतेशाय नम: ।

२०९. ॐ श्रीमतां वराय नम: ।

२१०. ॐ नित्योदिताय नम: ।

२११. ॐ नित्यरथाय नम: ।

२१२. ॐ सुरेशाय नम: ।

२१३. ॐ सूरपूजिताय नम: ।

२१४. ॐ अजिताय नम: ।

२१५. ॐ विजिताय नम: ।

२१६. ॐ जेत्रे नम: ।

२१७. ॐ जङ्गमस्थावरात्मकाय नम: ।

२१८. ॐ जीवानन्दाय नम: ।

२१९. ॐ नित्यगामिने नम: ।

२२०. ॐ विजेत्रे नम: ।

२२१. ॐ विजयप्रदाय नम: ।

२२२. ॐ पर्जन्याय नम: ।

२२३. ॐ अग्नये नम: ।

२२४. ॐ स्थितये नम: ।

२२५. ॐ स्थेयाय नम: ।

२२६. ॐ स्थविराय नम: ।

२२७. ॐ निरञ्जनाय नम: ।

२२८. ॐ प्रद्योतनाय नम: ।

२२९. ॐ रथारूढाय नम: ।

२३०. ॐ सर्वलोकप्रकाशकाय नम: ।

२३१. ॐ ध्रुवाय नम: ।

२३२. ॐ मेषिणे नम: ।

२३३. ॐ महावीर्याय नम: ।

२३४. ॐ हंसाय नम: ।

२३५. ॐ संसारतारकाय नम: ।

२३६. ॐ सृष्टिकर्त्रे नम: ।

२३७. ॐ क्रियाहेतवे नम: ।

२३८. ॐ मार्तण्डाय नम: ।

२३९. ॐ मरुतां पत्ये नम: ।

२४०. ॐ मरुत्वते नम: ।

२४१. ॐ दहनाय नम: ।

२४२. ॐ त्वष्ट्रे नम: ।

२४३. ॐ भगाय नम: ।

२४४. ॐ भर्गाय नम: ।

२४५. ॐ अर्यम्णे नम: ।

२४६. ॐ कपये नम: ।

२४७. ॐ वरुणेशाय नम: ।

२४८. ॐ जगन्नाथाय नम: ।

२४९. ॐ कृतकृत्याय नम: ।

२५०. ॐ सुलोचनाय नम: ।

२५१. ॐ विवस्वते नम: ।

२५२. ॐ भानुमते नम: ।

२५३. ॐ कार्याय नम: ।

२५४. ॐ कारणाय नम: ।

२५५. ॐ तेजसां निधये नम: ।

२५६. ॐ असङ्गगामिने नम: ।

२५७. ॐ तिग्मांशवे नम: ।

२५८. ॐ घर्मांशवे नम: ।

२५९. ॐ दीप्तदीधितये नम: ।

२६०. ॐ सहस्त्रदीधितये नम: ।

२६१. ॐ ब्रध्नाय नम: ।

२६२. ॐ सहस्त्रांशवे नम: ।

२६३. ॐ दिवाकराय नम: ।

२६४. ॐ गभीस्तिमते नम: ।

२६५. ॐ दिधितिमते नम: ।

२६६. ॐ स्त्रीग्विणे नम: ।

२६७. ॐ मणिकुलद्युतये नम: ।

२६८. ॐ भास्कराय नम: ।

२६९. ॐ सुरकार्यज्ञाय नम: ।

२७०. ॐ सर्वज्ञाय नम: ।

२७१. ॐ तीक्ष्णदीधितये नम: ।

२७२. ॐ सुरज्येष्ठाय नम: ।

२७३. ॐ सुरपतये नम: ।

२७४. ॐ बहुज्ञाय नम: ।

२७५. ॐ वचसाम्पत्ये नम: ।

२७६. ॐ तेजोनिधये नम: ।

२७७. ॐ बृहत्तेजसे नम: ।

२७८. ॐ बृहत्कीर्तये नम: ।

२७९. ॐ बृहस्पतये नम: ।

२८०. ॐ अहिमते नम: ।

२८१. ॐ ऊर्जिताय नम: ।

२८५. ॐ धीमते नम: ।

२८३. ॐ आमुक्ताय नम: ।

२८४. ॐ कीर्तिवर्द्धनाय नम: ।

२८५. ॐ महावैद्याय नम: ।

२८६. ॐ गणपतये नम: ।

२८७. ॐ धनेशाय नम: ।

२८८. ॐ गणनायकाय नम: ।

२८९. ॐ तीव्राय नम: ।

२९०. ॐ प्रतापनाय नम: ।

२९१. ॐ तापिने नम: ।

२९२. ॐ तापनाय नम: ।

२९३. ॐ विश्वतापनाय नम: ।

२९४. ॐ कार्तस्वराय नम: ।

२९५. ॐ ह्रषीकेशाय नम: ।

२९६. ॐ पद्मनाभाय नम: ।

२९७. ॐ अतिनन्दिताय नम: ।

२९८. ॐ पद्मनाभाय नम: ।

२९. ॐ अमृताहाराय नम: ।

३००. ॐ स्थितिमते नम: ।

३०१. ॐ केतुमते नम: ।

३०२. ॐ नभसे नम: ।

३०३. ॐ अनाद्यन्ताय नम: ।

३०४. ॐ अच्युताय नम: ।

३०५. ॐ विश्वस्मै नम: ।

३०६. ॐ विश्वामित्राय नम: ।

३०७. ॐ घृणये नम: ।

३०८. ॐ विराजे नम: ।

३०९. ॐ अमुक्तकवचाय नम: ।

३१०. ॐ वाग्मिने नम: ।

३११. ॐ कञ्चुकिने नम: ।

३१२. ॐ विश्वभावनाय नम: ।

३१३. ॐ अनिमित्तगतये नम: ।

३१४. ॐ श्रेष्ठाय नम: ।

३१५. ॐ शरण्याय नम: ।

३१६. ॐ सर्वतोमुखाय नम: ।

३१७. ॐ विगाहिने नम: ।

३१८. ॐ वेणवे नम: ।

३१९. ॐ असहाय नम: ।

३२०. ॐ समायुक्ताय नम: ।

३२१. ॐ समाक्रतवे नम: ।

३२२. ॐ धर्मकेतवे नम: ।

३२३. ॐ धर्मरतये नम: ।

३२४. ॐ संहर्त्रे नम: ।

३२५. ॐ संयमाय नम: ।

३२६. ॐ यमाय नम: ।

३२७. ॐ प्रणतार्तिहराय नम: ।

३२८. ॐ वायवे नम: ।

३२९. ॐ सिद्धकार्याय नम: ।

३३०. ॐ जनेश्वराय नम: ।

३३१. ॐ नभोविगाहनाय नम: ।

३३२. ॐ सत्याय नम: ।

३३३. ॐ सवितात्मने नम: ।

३३४. ॐ मनोहराय नम: ।

३३५. ॐ हारिणे नम: ।

३३६. ॐ हरये नम: ।

३३७. ॐ हराय नम: ।

३३८. ॐ वायवे नम: ।

३३९. ॐ ऋतवे नम: ।

३४०. ॐ कालानलद्युतये नम: ।

३४१. ॐ सुखसेव्याय नम: ।

३४२. ॐ महातेजसे नम: ।

३४३. ॐ जगतामेककारणाय नम: ।

३४४. ॐ महेन्द्राय नम: ।

३४५. ॐ विष्टुताय नम: ।

३४६. ॐ स्तोत्राय नम: ।

३४७. ॐ स्तुतिहेतवे नम: ।

३४८. ॐ प्रभाकराय नम: ।

३४९. ॐ सहस्त्रकराय नम: ।

३५०. ॐ आयुष्मते नम: ।

३५१. ॐ अरोगदाय नम: ।

३५२. ॐ सुखदाय नम: ।

३५३. ॐ सुखिने नम: ।

३५४. ॐ व्याधिघ्ने नम: ।

३५५. ॐ सुखदाय नम: ।

३५६. ॐ सौख्याय नम: ।

३५७. ॐ कल्याणाय नम: ।

३५८. ॐ कलतां वराय नम: ।

३५९. ॐ आरोग्यकारणाय नम: ।

३६०. ॐ सिद्धये नम: ।

३६१. ॐ ऋद्धये नम: ।

३६२. ॐ वृद्धये नम: ।

३६३. ॐ बृहस्पतये नम: ।

३६४. ॐ हिरण्यरेतसे नम: ।

३६५. ॐ आरोग्याय नम: ।

३६६. ॐ विदुषे नम: ।

३६७. ॐ ब्रध्नाय नम: ।

३६८. ॐ बुधाय नम: ।

३६९. ॐ महत नम: ।

३७०. ॐ प्राणवते नम: ।

३७१. ॐ धृतिमते नम: ।

३७२. ॐ घर्माय नम: ।

३७३. ॐ घर्मकर्त्रे नम: ।

३७४. ॐ रुचिप्रदाय नम: ।

३७५. ॐ सर्वप्रियाय नम: ।

३७६. ॐ सर्वसहाय नम: ।

३७७. ॐ सर्वशत्रुविनाशाय नम: ।

३७८. ॐ प्रांशवे नम: ।

३७९. ॐ विद्योतनाय नम: ।

३८०. ॐ द्योताय नम: ।

३८१. ॐ सहस्त्रकिरणाय नम: ।

३८२. ॐ कृतिने नम: ।

३८३. ॐ केयूरिणे नम: ।

३८४. ॐ भूषणोद्भासिने नम: ।

३८५. ॐ भासिताय नम: ।

३८६. ॐ भासनाय नम: ।

३८७. ॐ अनलाय नम: ।

३८८. ॐ शरण्यार्तिहराय नम: ।

३८९. ॐ होत्रे नम: ।

३९०. ॐ खद्योताय नम: ।

३९१. ॐ खगसत्तमाय नम: ।

३९२. ॐ सर्वद्योताय नम: ।

३९३. ॐ भवद्योताय नम: ।

३९४. ॐ सर्वद्युतिकराय नम: ।

३९५. ॐ मताय नम: ।

३९६. ॐ कल्याणाय नम: ।

३९७. ॐ कल्याणकराय नम: ।

३९८. ॐ कल्याय नम: ।

३९९. ॐ कल्यकराय नम: ।

४००. ॐ कवये नम: ।

४०१. ॐ कल्याणकृते नम: ।

४०२. ॐ कल्यवपुषे नम: ।

४०३. ॐ सर्वकल्याणभाजनाय नम: ।

४०४. ॐ शान्तिप्रियाय नम: ।

४०५. ॐ प्रसन्नात्मने नम: ।

४०६. ॐ प्रशान्ताय नम: ।

४०७. ॐ प्रशमप्रियाय नम: ।

४०८. ॐ उदारकर्मणे नम: ।

४०९. ॐ सुनयाय नम: ।

४१०. ॐ सुवर्चसे नम: ।

४११. ॐ वर्चसोज्ज्वलाय नम: ।

४१२. ॐ वर्चस्विने नम: ।

४१३. ॐ वर्चसामीशाय नम: ।

४१४. ॐ त्रैलोक्येशाय नम: ।

४१५. ॐ वशानुगाय नम: ।

४१६. ॐ तेजस्विने नम: ।

४१७. ॐ सुयशसे नम: ।

४१८. ॐ वर्ष्मिणे नम: ।

४१९. ॐ वर्णाध्यक्षाय नम: ।

४२०. ॐ बलिप्रियाय नम: ।

४२१. ॐ यशस्विने नम: ।

४२२. ॐ तेजोनिलयाय नम: ।

४२३. ॐ तेजस्विने नम: ।

४२४. ॐ प्रकृतिस्थिताय नम: ।

४२५. ॐ आकाशगाय नम: ।

४२६. ॐ शीघ्रगतये नम: ।

४२७. ॐ आशुगाय नम: ।

४२८. ॐ गतिमते नम: ।

४२९. ॐ खगाय नम: ।

४३०. ॐ गोपतये नम: ।

४३१. ॐ ग्रहदेवेशाय नम: ।

४३२. ॐ गोमते नम: ।

४३३. ॐ एकस्मै नम: ।

४३४. ॐ प्रभञ्जनाय नम: ।

४३५. ॐ जनित्रे नम: ।

४३६. ॐ प्रजनाय नम: ।

४३७. ॐ जीवाय नम: ।

४३८. ॐ दीपाय नम: ।

४३९. ॐ सर्वप्रकाशकाय नम: ।

४४०. ॐ सर्वसाक्षिणे नम: ।

४४१. ॐ योगनित्याय नम: ।

४४२. ॐ नभस्वते नम: ।

४४३. ॐ असुरान्तकाय नम: ।

४४४. ॐ रक्षोघ्नाय नम: ।

४४५. ॐ विघ्नशमनाय नम: ।

४४६. ॐ किरीटिने नम: ।

४४७. ॐ सुमन: प्रियाय नम: ।

४४८. ॐ मरीचिमालिने नम: ।

४४९. ॐ सुमतये नम: ।

४५०. ॐ कृताभिख्याविशेषकाय नम: ।

४५१. ॐ शिष्टाचाराय नम: ।

४५२. ॐ शुभाचाराय नम: ।

४५३. ॐ स्वचाराचारतत्पराय नम: ।

४५४. ॐ मन्दाराय नम: ।

४५५. ॐ माठराय नम: ।

४५६. ॐ वेणवे नम: ।

४५७. ॐ क्षुधापाय नम: ।

४५८. ॐ क्ष्मापतये नम: ।

४५९. ॐ ॐ गुरवे नम: ।

४६०. ॐ सुविशिष्टाय नम: ।

४६१. ॐ विशिष्टात्मने नम: ।

४६२. ॐ विधेयाय नम: ।

४६३. ॐ ज्ञानशोभनाय नम: ।

४६४. ॐ महाश्वेताय नम: ।

४६५. ॐ प्रियाय नम: ।

४६६. ॐ ज्ञेयाय नम: ।

४६७. ॐ सामगाय नम: ।

४६८. ॐ मोक्षदायकाय नम: ।

४६९. ॐ सर्ववेदप्रगीतात्मने नम: ।

४७०. ॐ सर्ववेदलयाय नम: ।

४७१. ॐ महते नम: ।

४७२. ॐ वेदमूर्तये नम: ।

४७३. ॐ चतुर्वेदाय नम: ।

४७४. ॐ वेदभृते नम: ।

४७५. ॐ वेदपारगाय नम: ।

४७६. ॐ क्रियावते नम: ।

४७७. ॐ असिताय नम: ।

४७८. ॐ जिष्णवे नम: ।

४७९. ॐ वरीयांशवे नम: ।

४८०. ॐ वरप्रदाय नम: ।

४८१. ॐ व्रतचारिणे नम: ।

४८२. ॐ व्रतधराय नम: ।

४८३. ॐ लोकबन्धवे नम: ।

४८४. ॐ अलङ्‌कृताय नम: ।

४८५. ॐ अलङ्काराय नम: ।

४८६. ॐ अक्षराय नम: ।

४८७. ॐ वेद्याय नम: ।

४८८. ॐ विद्यावते नम: ।

४८९. ॐ विदिताशयाय नम: ।

४९०. ॐ आकाराय नम: ।

४९१. ॐ भूषणाय नम: ।

४९२. ॐ भूष्याय नम: ।

४९३. ॐ भूष्णवे नम: ।

४९४. ॐ भुवनपूजिताय नम: ।

४९५. ॐ चक्रपाणये नम: ।

४९६. ॐ ध्वजधराय नम: ।

४९७. ॐ सुरेशाय नम: ।

४९८. ॐ लोकवत्सलाय नम: ।

४९९. ॐ वाग्मिपतये नम: ।

५००. ॐ महाबाहवे नम: ।

५०१.. ॐ प्रकृतये नम: ।

५०२. ॐ विकृतये नम: ।

५०३. ॐ गुणाय नम: ।

५०४. ॐ अन्धकारापहाय नम: ।

५०५. ॐ श्रेष्ठाय नम: ।

५०६. ॐ युगावर्ताय नम: ।

५०७. ॐ युगादिकृते नम: ।

५०८. ॐ अप्रमेयाय नम: ।

५०९. ॐ सदायोगिने नम: ।

५१०. ॐ निरहङ्काराय नम: ।

५११. ॐ ईश्वराय नम: ।

५१२. ॐ शुभप्रदाय नम: ।

५१३. ॐ शुभाय नम: ।

५१४. ॐ शास्त्रे नम: ।

५१५. ॐ शुभकर्मणे नम: ।

५१६. ॐ शुभप्रदाय नम: ।

५१७. ॐ सत्यवते नम: ।

५१८. ॐ श्रुतिमते नम: ।

५१९. ॐ उच्चैर्नकाराय नम: ।

५२०. ॐ वृद्धिदाय नम: ।

५२१. ॐ अनलाय नम: ।

५२२. ॐ बलभृते नम: ।

५२३. ॐ बलदाय नम: ।

५२४. ॐ बन्धवे नम: ।

५२५. ॐ मतिमते नम: ।

५२६. ॐ बलिनां वराय नम: ।

५२७. ॐ अनङ्गाय नम: ।

५२८. ॐ नागराजेन्द्राय नम: ।

५२९. ॐ पद्मयोनये नम: ।

५३०. ॐ गणेश्वराय नम: ।

५३१. ॐ संवत्सराय नम: ।

५३२. ॐ ऋतवे नम: ।

५३३. ॐ नेत्रे नम: ।

५३४. ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नम: ।

५३५. ॐ पद्मेक्षणाय नम: ।

५३६. ॐ पद्मयोनये नम: ।

५३७. ॐ प्रभावते नम: ।

५३८. ॐ अमराय नम: ।

५३९. ॐ प्रभवे नम: ।

५४०. ॐ सुमूर्तये नम: ।

५४१. ॐ सुअम्तये नम: ।

५४२. ॐ सोमाय नम: ।

५४३. ॐ गोविन्दाय नम: ।

५४४. ॐ जगदादिजाय नम: ।

५४५. ॐ पीतवाससे नम: ।

५४६. ॐ कृष्णवाससे नम: ।

५४७. ॐ दिग्वाससे नम: ।

५४८. ॐ इन्द्रियातिगाय नम: ।

५४९. ॐ अतिन्द्रीयाय नम: ।

५५०. ॐ अनेकरूपाय नम: ।

५५१. ॐ स्कन्दाय नम: ।

५५२. ॐ पुरपुरञ्जाय नम: ।

५५३. ॐ शक्तिमते नम: ।

५५४. ॐ जलधृजे नम: ।

५५५. ॐ भास्वते नम: ।

५५६. ॐ मोक्षहेतवे नम: ।

५५७. ॐ अयोनिजाय नम: ।

५५८. ॐ सर्वदर्शिने नम: ।

५५९. ॐ जितादर्शाय नम: ।

५६०. ॐ दु:स्वप्नाशुभनाशनाय नम: ।

५६१. ॐ मङ्गल्यकर्त्रे नम: ।

५६२. ॐ तरणेय नम: ।

५६३. ॐ वेगवते नम: ।

५६४. ॐ कश्मलापहाय नम: ।

५६५. ॐ स्पष्टाक्षराय नम: ।

५६६. ॐ महामन्त्राय नम: ।

५६७. ॐ विशाखाय नम: ।

५६८. ॐ यजनप्रियाय नम: ।

५६९. ॐ विश्वकर्मणे नम: ।

५७०. ॐ महाशक्तये नम: ।

५७१. ॐ द्युतये नम: ।

५७२. ॐ ईशाय नम: ।

५७३. ॐ विहङ्गमाय नम: ।

५७४. ॐ विचक्षणाय नम: ।

५७५. ॐ दक्षाय नम: ।

५७६. ॐ इन्द्राय नम: ।

५७७. ॐ प्रत्यूषाय नम: ।

५७८. ॐ प्रियदर्शनाय नम: ।

५७९. ॐ अखिन्नाय नम: ।

५८०. ॐ वेदनिलयाय नम: ।

५८१. ॐ वेदविदे नम: ।

५८२. ॐ विदिताशयाय नम: ।

५८३. ॐ प्रभाकराय नम: ।

५८४. ॐ जितरिपवे नम: ।

५८५. ॐ सुजनाय नम: ।

५८६. ॐ अरुणसारथये नम: ।

५८७. ॐ कुनाशिने नम: ।

५८८. ॐ सुरताय नम: ।

५८९. ॐ स्कन्दाय नम: ।

५९०. ॐ महिताय नम: ।

५९१. ॐ अभिमताय नम: ।

५९२. ॐ गुरवे नम: ।

५९३. ॐ ग्रहराजाय नम: ।

५९४. ॐ ग्रहपतये नम: ।

५९५. ॐ ग्रहनक्षत्रमण्डलाय नम: ।

५९६. ॐ भास्कराय नम: ।

५९७. ॐ सततानन्दाय नम: ।

५९८. ॐ नन्दनाय नम: ।

५९९. ॐ नरवाहनाय नम: ।

६००. ॐ मङ्गलाय नम: ।

६०१. ॐ मङ्गलवते नम: ।

६०२. ॐ माङ्गल्याय नम: ।

६०३. ॐ मङ्गलावहाय नम: ।

६०४. ॐ मङ्गल्यचारुचरिताय नम: ।

६०५. ॐ शीर्णाय नम: ।

६०६. ॐ सर्वव्रताय नम: ।

६०७. ॐ व्रतिने नम: ।

६०८. ॐ चतुर्मुखाय नम: ।

६०९. ॐ पद्ममालिने नम: ।

६१०. ॐ पूतात्मने नम: ।

६११. ॐ प्रणतार्तिघ्ने नम: ।

६१२. ॐ अकिञ्चनाय नम: ।

६१३. ॐ सतामीशाय नम: ।

६१४. ॐ निर्गुणाय नम: ।

६१५. ॐ गुणवते नम: ।

६१६. ॐ शुचये नम: ।

६१७. ॐ सम्पूर्णाय नम: ।

६१८. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नम: ।

६१९. ॐ विधेयाय नम: ।

६२०. ॐ योगतत्पराय नम: ।

६२१. ॐ सहस्त्रांशवे नम: ।

६२२. ॐ क्रतुमतये नम: ।

६२३. ॐ सर्वज्ञाय नम: ।

६२४. ॐ सुमतये नम: ।

६२५. ॐ सुवाचे नम: ।

६२६. ॐ सुवाहनाय नम: ।

६२७. ॐ माल्यदाम्ने नम: ।

६२८. ॐ कृताहाराय नम: ।

६२९. ॐ हरिप्रियाय नम: ।

६३०. ॐ ब्रह्मणे नम: ।

६३१. ॐ प्रचेतसे नम: ।

६३२. ॐ प्रथिताय नम: ।

६३३. ॐ प्रयतात्मने नम: ।

६३४. ॐ स्थिरात्मकाय नम: ।

६३५. ॐ शतविन्दवे नम: ।

६३६. ॐ शतमुखाय नम: ।

६३७. ॐ गरीयसे नम: ।

६३८. ॐ अनलप्रभाय नम: ।

६३९. ॐ धीराय नम: ।

६४०. ॐ महत्तराय नम: ।

६४१. ॐ विप्राय नम: ।

६४२. ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नम: ।

६४३. ॐ विद्याराजाधिराजाय नम: ।

६४४. ॐ विद्यावते नम: ।

६४५. ॐ भूतिदाय नम: ।

६४६. ॐ स्थिताय नम: ।

६४७. ॐ अनिर्दैश्यवपुषे नम: ।

६४८. ॐ श्रीमते नम: ।

६४९. ॐ विपाप्मने नम: ।

६५०. ॐ बहुमङ्गलाय नम: ।

६५१. ॐ स्व:स्थिताय नम: ।

६५२. ॐ सुरथाय नम: ।

६५३. ॐ स्वर्णाय नम: ।

६५४. ॐ मोक्षदाय नम: ।

६५५. ॐ बलिकेतनाय नम: ।

६५६. ॐ निर्द्वन्द्वाय नम: ।

६५७. ॐ द्वन्द्वघ्ने नम: ।

६५८. ॐ स्वर्गाय नम: ।

६५९. ॐ सर्वगाय नम: ।

६६०. ॐ सम्प्रकाशकाय नम: ।

६६१. ॐ दयालवे नम: ।

६६२. ॐ सूक्ष्मधिये नम: ।

६६३. ॐ क्षान्तये नम: ।

६६४. ॐ क्षेमाक्षेमस्थितिप्रियाय नम: ।

६६५. ॐ भूधराय नम: ।

६६६. ॐ भूपतये नम: ।

६६७. ॐ वक्त्रे नम: ।

६६८. ॐ पवित्रात्मने नम: ।

६६९. ॐ त्रिलोचनाय नम: ।

६७०. ॐ महावराहाय नम: ।

६७१. ॐ प्रियकृते नम: ।

६७२. ॐ दात्रे नम: ।

६७३. ॐ भोक्त्रे नम: ।

६७४. ॐ अभयप्रदाय नम: ।

६७५. ॐ चक्रवर्तिने नम: ।

६७६. ॐ धृतिकराय नम: ।

६७७. ॐ सम्पूर्णाय नम: ।

६७८. ॐ महेश्वराय नम: ।

६७९. ॐ चतुर्वेदधराय नम: ।

६८०. ॐ अचिन्त्याय नम: ।

६८१. ॐ विनिन्द्याय नम: ।

६८२. ॐ विविधाशनाय नम: ।

६८३. ॐ विचित्ररथाय नम: ।

६८४. ॐ एकाकिने नम: ।

६८५. ॐ सप्तसप्तये नम: ।

६८६. ॐ परापरस्मै नम: ।

६८७. ॐ सर्विदधिस्थितिकराय नम: ।

६८८. ॐ स्थितिस्थेयाय नम: ।

६८९. ॐ स्थितिप्रियाय नम: ।

६९०. ॐ निष्कलाय नम: ।

६९१. ॐ पुष्कलाय नम: ।

६९२. ॐ विभवे नम: ।

६९३. ॐ वसुमते नम: ।

६९४. ॐ वासवप्रियाय नम: ।

६९५. ॐ पशुमते नम: ।

६९६. ॐ वासवस्वामिने नम: ।

६९७. ॐ वसुधाम्ने नम: ।

६९८. ॐ वसुप्रदाय नम: ।

६९९. ॐ बलवते नम: ।

७००. ॐ ज्ञानवते नम: ।

७०१. ॐ तत्त्वाय नम: ।

७०२. ॐ ओंकाराय नम: ।

७०३. ॐ त्रिषु संस्थिताय नम: ।

७०४. ॐ संकल्पयोनये नम: ।

७०५. ॐ दिनकृते नम: ।

७०६. ॐ भगवते नम: ।

७०७. ॐ कारणापहाय नम: ।

७०८. ॐ नीलकण्ठाय नम: ।

७०९. ॐ धनाध्यक्षाय नम: ।

७१०. ॐ चतुर्वेदप्रियंवदाय नम: ।

७११. ॐ वषट्‌काराय नम: ।

७१२. ॐ उद्गात्रे नम: ।

७१३. ॐ होत्रे नम: ।

७१४. ॐ स्वाहाकाराय नम: ।

७१५. ॐ हुताहुतये नम: ।

७१६. ॐ जनार्दनाय नम: ।

७१७. ॐ जनानन्दाय नम: ।

७१८. ॐ नराय नम: ।

७१९. ॐ नारायणाय नम: ।

७२०. ॐ अम्बुदाय नम: ।

७२१. ॐ संदेहनाशनाय नम: ।

७२२. ॐ वायवे नम: ।

७२३. ॐ धन्विने नम: ।

७२४. ॐ सुरनमस्कृताय नम: ।

७२५. ॐ विग्रहिणे नम: ।

७२६. ॐ विमलाय नम: ।

७२७. ॐ विन्दवे नम: ।

७२८. ॐ विशोकाय नम: ।

७२९. ॐ विमलद्युतये नम: ।

७३०. ॐ द्युतिमते नम: ।

७३१. ॐ द्योतनाय नम: ।

७३२. ॐ विद्युते नम: ।

७३३. ॐ विद्यावते नम: ।

७३४. ॐ विदिताय नम: ।

७३५. ॐ बलिने नम: ।

७३६. ॐ घर्मदाय नम: ।

७३७. ॐ हिमदाय नम: ।

७३८. ॐ हासाय नम: ।

७३९. ॐ कृष्णवर्त्मने नम: ।

७४०. ॐ सुताजिताय नम: ।

७४१. ॐ सावित्रीभाविताय नम: ।

७४२. ॐ राज्ञे नम: ।

७४३. ॐ विश्वमित्राय नम: ।

७४४. ॐ घृणये नम: ।

७४५. ॐ विराजे नम: ।

७४६. ॐ सप्तार्चिषे नम: ।

७४७. ॐ सप्ततुरगाय नम: ।

७४८. ॐ सप्तलोकनमस्कृताय नम: ।

७४९. ॐ सम्पूर्णाय नम: ।

७५०. ॐ जगन्नाथाय नम: ।

७५१. ॐ सुमनसे नम: ।

७५२. ॐ शोभनप्रियाय नम: ।

७५३. ॐ सर्वात्मने नम: ।

७५४. ॐ सर्वकृते नम: ।

७५५. ॐ सृष्टये नम: ।

७५६. ॐ सप्तिमते नम: ।

७५७. ॐ सप्तमीप्रियाय नम: ।

७५८. ॐ सुमेधसे नम: ।

७५९. ॐ मेधिकाय नम: ।

७६०. ॐ मेध्याय नम: ।

७६१. ॐ मेधाविने नम: ।

७६२. ॐ मधुसूदनाय नम: ।

७६३. ॐ अङ्गिर: पतये नम: ।

७६४. ॐ कालज्ञाय नम: ।

७६५. ॐ धूमकेतवे नम: ।

७६६. ॐ सुकेतनाय नम: ।

७६७. ॐ सुखिने नम: ।

७६८. ॐ सुखप्रदाय नम: ।

७६९. ॐ सौख्याय नम: ।

७७०. ॐ कान्तये नम: ।

७७१. ॐ कान्तिप्रियाय नम: ।

७७२. ॐ मुनये नम: ।

७७३. ॐ संतापनाय नम: ।

७७४. ॐ संतपनाय नम: ।

७७५. ॐ आतपसे नम: ।

७७६. ॐ तपसां पत्ये नम: ।

७७७. ॐ उमापतये नम: ।

७७८. ॐ सहस्त्रांशवे नम: ।

७७९. ॐ प्रियकारिणे नम: ।

७८०. ॐ प्रियंकराय नम: ।

७८१. ॐ प्रीतये नम: ।

७८२. ॐ विमन्यवे नम: ।

७८३. ॐ अम्भोत्थाय नम: ।

७८४. ॐ खञ्जनाय नम: ।

७८५. ॐ जगताम्पतये नम: ।

७८६. ॐ जगत्पित्रे नम: ।

७८७. ॐ प्रीतमनसे नम: ।

७८८. ॐ सर्वस्मै नम: ।

७८९. ॐ खर्वाय नम: ।

७९०. ॐ गुहाय नम: ।

७९१. ॐ अचलाय नम: ।

७९२. ॐ सर्वगाय नम: ।

७९३. ॐ जगदानन्दाय नम: ।

७९४. ॐ जगन्नेत्रे नम: ।

७९५. ॐ सुरारिघ्ने नम: ।

७९६. ॐ श्रेयसे नम: ।

७९७. ॐ श्रेयस्कराय नम: ।

७९८. ॐ ज्यायसे नम: ।

७९९. ॐ महते नम: ।

८००. ॐ उत्तमाय नम: ।

८०१. ॐ उद्भवाय नम: ।

८०२. ॐ उत्तमाय नम: ।

८०३. ॐ मेरुमयाय नम: ।

८०४. ॐ धरणाय नम: ।

८०५. ॐ धरणीधराय नम: ।

८०६. ॐ धराध्यक्षाय नम: ।

८०७. ॐ धर्मराजाय नम: ।

८०८. ॐ धर्माधर्मप्रवर्त्तकाय नम: ।

८०९. ॐ रथाध्यक्षाय नम: ।

८१०. ॐ रथगतये नम: ।

८११. ॐ तरुणाय नम: ।

८१२. ॐ तनिताय नम: ।

८१३. ॐ अनलाय नम: ।

१४. ॐ उत्तराय नम: ।

८१५. ॐ अनुत्तराय नम: ।

८१६. ॐ तापिने नम: ।

८१७. ॐ अवाक्पतये नम: ।

८१८. ॐ अपाम्पतये नम: ।

८१९. ॐ पुण्यसंकीर्तनाय नम: ।

८२०. ॐ पुण्याय नम: ।

८२१. ॐ हेतवे नम: ।

८२२. ॐ लोकत्रयाश्रयाय नम: ।

८२३. ॐ स्वर्भानवे नम: ।

८२४. ॐ विगतनन्दाय नम: ।

८२५. ॐ विशिष्टोत्कृष्टकर्मकृते नम: ।

८२६. ॐ व्याधिप्रणाशनाय नम: ।

८२७. ॐ क्षेमाय नम: ।

८२८. ॐ शूराय नम: ।

८२९. ॐ सर्वजितां वराय नम: ।

८३०. ॐ एकरथाय नम: ।

८३१. ॐ रथाधीशाय नम: ।

८३२. ॐ शनैश्चरस्य पित्रे नम: ।

८३३. ॐ वैवस्वतगुरवे नम: ।

८३४. ॐ मृत्यवे नम: ।

८३५. ॐ धर्मनित्याय नम: ।

८३६ ॐ महाव्रताय नम: ।

८३७. ॐ प्रलम्बहारसंचारिणे नम: ।

८३८. ॐ प्रद्योताय नम: ।

८३९. ॐ द्योतितनलाय नम: ।

८४०. ॐ संतापह्रते नम: ।

८४१. ॐ परस्मै नम: ।

८४२. ॐ मन्त्राय नम: ।

८४३. ॐ मन्त्रमूर्तये नम: ।

८४४. ॐ महाबलाय नम: ।

८४५. ॐ श्रेष्ठात्मने नम: ।

८४६. ॐ सुप्रियाय नम: ।

८४७. ॐ शम्भवे नम: ।

८४८. ॐ मरुतमीश्वरेश्वराय नम: ।

८४९. ॐ संसारगतिविच्छेत्त्रे नम: ।

८५०. ॐ संसारार्णवतारकाय नम: ।

८५१. ॐ सप्तजिह्वाय नम: ।

८५२. ॐ सहस्त्रार्चिषे नम: ।

८५३. ॐ रत्‍नगर्भाय नम: ।

८५४. ॐ अपराजिताय नम: ।

८५५. ॐ धर्मकेतवे नम: ।

८५६. ॐ अमेयात्मने नम: ।

८५७. ॐ धर्माधर्मवरप्रदाय नम: ।

८५८. ॐ लोकसाक्षिणे नम: ।

८५९. ॐ लोकगुरवे नम: ।

८६०. ॐ लोकेशाय नम: ।

८६१. ॐ चण्डवाहनाय नम: ।

८६२. ॐ धर्मयूपाय नम: ।

८६३. ॐ यूपवृक्षाय नम: ।

८६४. ॐ धनुष्पाणये नम: ।

८६५. ॐ धर्नुधराय नम: ।

८६६. ॐ पिनाकधृजे नम: ।

८६७. ॐ महोत्साहाय नम: ।

८६८. ॐ महामायाय नम: ।

८६९. ॐ महाशनाय नम: ।

८७०. ॐ वीराय नम: ।

८७१. ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नम: ।

८७२. ॐ सर्वशस्त्रभृतां वराय नम: ।

८७३. ॐ ज्ञानगम्याय नम: ।

८७४. ॐ दुराराध्याय नम: ।

८७५. ॐ लोहिताङ्गाय नम: ।

८७६. ॐ विवर्द्धनाय नम: ।

८७७. ॐ खगाय नम: ।

८७८. ॐ अन्धाय नम: ।

८७९. ॐ धर्मदाय नम: ।

८८०. ॐ नित्याय नम: ।

८८१. ॐ धर्मकृते नम: ।

८८२. ॐ चित्रविक्रमाय नम: ।

८८३. ॐ भगवते नम: ।

८८४. ॐ आत्मवते नम: ।

८८५. ॐ मन्त्राय नम: ।

८८६. ॐ त्र्यक्षराय नम: ।

८८७. ॐ नीललोहिताय नम: ।

८८८. ॐ एकस्मै नम: ।

८८९. ॐ अनेकाय नम: ।

८९०. ॐ त्रय्यै नम: ।

८९१. ॐ कालाय नम: ।

८९२. ॐ सवित्रे नम: ।

८९३. ॐ समितिञ्जयाय नम: ।

८९४. ॐ शार्ङ्गधन्वने नम: ।

८९५. ॐ अनलाय नम: ।

८९६. ॐ भीमाय नम: ।

८९७. ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नम: ।

८९८. ॐ सुकर्मणे नम: ।

८९९. ॐ परमेष्ठिने नम: ।

९००. ॐ नाकपालिने नम: ।

९०१. ॐ दिविस्थिताय नम: ।

९०२. ॐ वदान्याय नम: ।

९०३. ॐ वासुकये नम: ।

९०४. ॐ वैद्याय नम: ।

९०५. ॐ आत्रेयाय नम: ।

९०६. ॐ पराक्रमाय नम: ।

९०७. ॐ द्वापराय नम: ।

९०८. ॐ परमोदाराय नम: ।

९०९. ॐ परमाय नम: ।

९१०. ॐ ब्रह्मचर्यवते नम: ।

९११. ॐ उदीच्यवेशाय नम: ।

९१२. ॐ मुकुटिने नम: ।

९१३. ॐ पद्महस्ताय नम: ।

९१४. ॐ हिमांशुभृते नम: ।

९१५. ॐ सिताय नम: ।

९१६. ॐ प्रसन्नवदनाय नम: ।

९१७. ॐ पद्मोदरनिभाननाय नम: ।

९१८. ॐ सायं दिवा दिव्यवपुषे नम: ।

९१९. ॐ अनिर्देश्याय नम: ।

९२०. ॐ महालयाय नम: ।

९२१. ॐ महारथाय नम: ।

९२२. ॐ महते नम: ।

९२३. ॐ ईशाय नम: ।

९२४. ॐ शेषाय नम: ।

९२५. ॐ सत्त्वरजस्तमसे नम: ।

९२६. ॐ धृतातपत्रप्रतिमाय नम: ।

९२७. ॐ विमर्षिणे नम: ।

९२८. ॐ निर्णयाय नम: ।

९२९. ॐ स्थिताय नम: ।

९३०. ॐ अहिंसकाय नम: ।

९३१. ॐ शुद्धमतये नम: ।

९३२. ॐ अद्वितीयाय नम: ।

९३३. ॐ विवर्द्धनाय नम: ।

९३४. ॐ सर्वदाय नम: ।

९३५. ॐ धनदाय नम: ।

९३६. ॐ मोक्षाय नम: ।

९३७. ॐ विहारिणे नम: ।

९३८. ॐ बहुदायकाय नम: ।

९३९. ॐ चारुरात्रिहराय नम: ।

३४०. ॐ नाथाय नम: ।

९४१. ॐ भगवते नम: ।

९४२. ॐ सर्वगाय नम: ।

९४३. ॐ अव्ययाय नम: ।

९४४. ॐ मनोहरवपुषे नम: ।

९४५. ॐ शुभ्राय नम: ।

९४६. ॐ शोभनाय नम: ।

९४७. ॐ सुप्रभावनाय नम: ।

९४८. ॐ सुप्रभावाय नम: ।

९४९. ॐ सुप्रतापाय नम: ।

९५०. ॐ सुनेत्राय नम: ।

९५१. ॐ दिग्विदिक्पतये नम: ।

९५२. ॐ राज्ञीप्रियाय नम: ।

९५३. ॐ शब्दकराय नम: ।

९५४. ॐ ग्रहेशाय नम: ।

९५५. ॐ तिमिरापहाय नम: ।

९५६. ॐ सैंहिकेयरिपवे नम: ।

९५७. ॐ देवाय नम: ।

९५८. ॐ वरदाय नम: ।

९५९. ॐ वरनायकाय नम: ।

९६०. ॐ चतुर्भुजाय नम: ।

९६१. ॐ महायोगिने नम: ।

९६२. ॐ योगीश्वरपतये नम: ।

९६३. ॐ अनादिरूपाय नम: ।

९६४. ॐ अदितिजाय नम: ।

९६५. ॐ रत्‍नकान्तये नम: ।

९६६. ॐ प्रभामयाय नम: ।

९६७. ॐ जगत्प्रदीपाय नम: ।

९६८. ॐ विस्तीर्णाय नम: ।

९६९. ॐ महाविस्तीर्णमण्डलाय नम: ।

९७०. ॐ एकचक्ररथाय नम: ।

९७१. ॐ स्वर्णरथाय नम: ।

९७२. ॐ स्वर्णशरीरधृजे नम: ।

९७३. ॐ निरालम्बाय नम: ।

९७४. ॐ गगनगाय नम: ।

९७५. ॐ धर्मकर्मप्रभावकृते नम: ।

९७६. ॐ धर्मात्मने नम: ।

९७७. ॐ कर्मणां साक्षिणे नम: ।

९७८. ॐ प्रत्यक्षाय नम: ।

९७९. ॐ परमेश्वराय नम: ।

९८०. ॐ मेरुसेविने नम: ।

९८१. ॐ सुमेधाविने नम: ।

९८२. ॐ मेरुरक्षाकराय नम: ।

९८३. ॐ महते नम: ।

९८४. ॐ आधारभूताय नम: ।

९९५. ॐ रतिमते नम: ।

९८६. ॐ धनधान्यकृते नम: ।

९८७. ॐ पापसन्तापहर्त्रे नम: ।

९८८. ॐ मनोवाञ्छितदायकाय नम: ।

९८९. ॐ रोगहर्त्रे नम: ।

९९०. ॐ राज्यदायिने नम: ।

९९१. ॐ रमणीयगुणाय नम: ।

९९२. ॐ अनृणिने नम: ।

९९३. ॐ कालत्रयानन्तरूपाय नम: ।

९९४. ॐ मुनिवृन्दनमस्कृताय नम: ।

९९५. ॐ सन्ध्यारागकराय नम: ।

९९६. ॐ सिद्धाय नम: ।

९९७. ॐ सन्ध्यावन्दनवन्दिताय नम: ।

९९८. ॐ साम्राज्यदाननिरताय नम: ।

९९९. ॐ समाराधनतोषवते नम: ।

१०००. ॐ भक्तदु:खक्षयकराय नम: ।

१००१. ॐ भवसागरतारकाय नम: ।

१००२. ॐ भयापहर्त्रे नम: ।

१००३. ॐ भगवते नम: ।

१००४. ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नम: ।

१००५. ॐ मनुस्वामिने नम: ।

१००६. ॐ मनुपतये नम: ।

१००७. ॐ मान्याय नम: ।

१००८. ॐ मन्वन्तराधिपाय नम: ।

॥ इति श्रीभविष्यपुराणे श्रीसूर्यसहस्त्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now