SHRI DURGA SHAHASRANAMAVALI:

अथ श्री दुर्गा सहस्रनामावलिः ।।

॥ श्रीदुर्गादैव्ये नम: ॥

१. ॐ दुं दुंर्गाये नम: ।

२. ॐ दुर्गतिहरायै नम: ।

३. ॐ दुर्गाचलनिवासिन्यै नम: ।

४. ॐ दुर्गमार्गानुसंचारायै नम: ।

५. ॐ दुर्गमार्गनिवासिन्यै नम: ।

६. ॐ दुर्गमार्गप्रविष्टायै नम: ।

७. ॐ दुर्गमार्गप्रवेशिन्यै नम: ।

८. ॐ दुर्गमार्गकृतावासायै नम: ।

९. ॐ दुर्गमार्गजयप्रियायै नम: ।

१०. ॐ दुर्गमार्गगृहीतार्चायै नम: ।

११. ॐ दुर्गमार्गस्थितात्मिकायै नम: ।

१२. ॐ दुर्गमार्गस्तुतिपरायै नम: ।

१३. ॐ दुर्गमार्गस्मृतिपरायै नम: ।

१४. ॐ दुर्गमार्गसदास्थल्यै नम: ।

१५. ॐ दुर्गमार्गरतिप्रियायै नम: ।

१६. ॐ दुर्गमार्गस्थलस्थानायै नम: ।

१७. ॐ दुर्गमार्गविलासिन्यै नम: ।

१८. ॐ दुर्गमार्गत्यक्तवस्त्रायै नम: ।

१९. ॐ दुर्गमार्गप्रवर्तिन्यै नम: ।

२०. ॐ दुर्गासुरनिहन्त्र्यै नम: ।

२१. ॐ दुर्गासुरनिषूदिन्यै नम: ।

२२. ॐ दुर्गासुरहरायै नम: ।

२३. ॐ दूत्यै नम: ।

२४. ॐ दुर्गासुरविनाशिन्यै नम: ।

२५. ॐ दुर्गासुरवधोन्मत्तायै नम: ।

२६. ॐ दुर्गासुरवधोत्सुकायै नम: ।

२७. ॐ दुर्गासुरवधोत्साहायै नम: ।

२८. ॐ दुर्गासुरवधोद्यतायै नम: ।

२९. ॐ दुर्गासुरवधप्रेप्सवे नम: ।

३०. ॐ दुर्गासुरमखान्तकृते नम: ।

३१. ॐ दुर्गासुरध्वंसतोषायै नम: ।

३२. ॐ दुर्गदानवदारिण्यै नम: ।

३३. ॐ दुर्गविद्रावणकर्यै नम: ।

३४. ॐ दुर्गविद्रावण्यै नम: ।

३५. ॐ दुर्गविक्षोभणकर्यै नम: ।

३६. ॐ दुर्गशीर्षनिकृन्तिन्यै नम: ।

३७. ॐ दुर्गविध्वंसनकर्यै नम: ।

३८. ॐ दुर्गदैत्यनिकृन्तिन्यै नम: ।

३९. ॐ दुर्गदैत्यप्राणहरायै नम: ।

४०. ॐ दुर्गदैत्यान्तकारिण्यै नम: ।

४१. ॐ दुर्गदैत्यहरत्रात्र्यै नम: ।

४२. ॐ दुर्गदैत्यासृगुन्मदायै नम: ।

४३. ॐ दुर्गदैत्याशनकर्यै नम: ।

४४. ॐ दुर्गचर्माम्बरावृतायै नम: ।

४५. ॐ दुर्गयुद्धोत्सवकर्यै नम: ।

४६. ॐ दुर्गयुद्धविशारदायै नम: ।

४७. ॐ दुर्गयुद्धासवरतायै नम: ।

४८. ॐ दुर्गयुद्धविमर्दिन्यै नम: ।

४९. ॐ दुर्गयुद्धहास्यरतायै नम: ।

५०. ॐ दुर्गयुद्धाट्टहासिन्यै नम: ।

५१. ॐ दुर्गयुद्धमहामत्तायै नम: ।

५२. ॐ दुर्गयुद्धानुसारिण्यै नम: ।

५३. ॐ दुर्गयुद्धोत्सवोत्साहायै नम: ।

५४. ॐ दुर्गदेशनिषेविण्यै नम: ।

५५. ॐ दुर्गदेशवासरतायै नम: ।

५६. ॐ दुर्गदेशविलासिन्यै नम: ।

५७. ॐ दुर्गदेशार्चनरतायै नम: ।

५८. ॐ दुर्गदेशजनप्रियायै नम: ।

५९. ॐ दुर्गमस्थानसंस्थानायै नम: ।

६०. ॐ दुर्गमध्यानुसाधनायै नम: ।

६१. ॐ दुर्गमायै नम: ।

६२. ॐ दुर्गमध्यानायै नम: ।

६३. ॐ दुर्गमात्मस्वरूपिण्यै नम: ।

६४. ॐ दुर्गमागमसंधानायै नम: ।

६५. ॐ दुर्गमागमसंस्तुतायै नम: ।

६६. ॐ दुर्गमागमदुर्ज्ञेयायै नम: ।

६७. ॐ दुर्गमश्रुतिसम्मतायै नम: ।

६८. ॐ दुर्गमश्रुतिमान्यायै नम: ।

६९. ॐ दुर्गमश्रुतिपूजितायै नम: ।

७०. ॐ दुर्गमश्रुतिसुप्रीतायै नम: ।

७१. ॐ दुर्गमश्रुतिहर्षदायै नम: ।

७२. ॐ दुर्गमश्रुतिसंस्थानायै नम: ।

७३. ॐ दुर्गमश्रुतिमानितायै नम: ।

७४. ॐ दुर्गमाचारसंतुष्टायै नम: ।

७५. ॐ दुर्गमाचारतोषितायै नम: ।

७६. ॐ दुर्गमाचारनिर्वृत्तायै नम: ।

७७. ॐ दुर्गमाचारपूजितायै नम: ।

७८. ॐ दुर्गमाचारकलितायै नम: ।

७९. ॐ दुर्गमस्थानदायिन्यै नम: ।

८०. ॐ दुर्गमप्रेमनिरतायै नम: ।

८१. ॐ दुर्गमद्रविणप्रदायै नम: ।

८२. ॐ दुर्गमाम्बुजमध्यस्थायै नम: ।

८३. ॐ दुर्गमाम्बुजवासिन्यै नम: ।

८४. ॐ दुर्गनाडीमार्गगत्यै नम: ।

८५. ॐ दुर्गनाडीप्रचारिण्यै नम: ।

८६. ॐ दुर्गनाडीपद्मरतायै नम: ।

८७. ॐ दुर्गनाड्यम्बुजस्थितायै नम: ।

८८. ॐ दुर्गनाडीगतायातायै नम: ।

८९. ॐ दुर्गनाडीकृतास्पदायै नम: ।

९०. ॐ दुर्गनाडीरतरतायै नम: ।

९१. ॐ दुर्गनाडीशसंस्तुतायै नम: ।

९२. ॐ दुर्गनाडीश्वररतायै नम: ।

९३. ॐ दुर्गनाडीशचुम्बितायै नम: ।

९४. ॐ दुर्गनाडीशक्रोडस्थायै नम: ।

९५. ॐ दुर्गनाड्युत्थितोत्सुकायै नम: ।

९६. ॐ दुर्गनाड्यारोहणायै नम: ।

९७. ॐ दुर्गनाडीनिषेवितायै नम: ।

९८. ॐ दरिस्थानायै नम: ।

९९. ॐ दरिस्थानवासिन्यै नम: ।

१००. ॐ दनुजान्तकृते नम: ।

१०१. ॐ दरीकृततपस्यायै नम: ।

१०२. ॐ दरीकृतहरार्चनायै नम: ।

१०३. ॐ दरीजापितदिष्टायै नम: ।

१०४. ॐ दरीकृतरतिक्रियायै नम: ।

१०५. ॐ दरिकृतहरार्हायै नम: ।

१०६. ॐ दरिक्रीडितपुत्रिकायै नम: ।

१०७. ॐ दरिसंदर्शनरतायै नम: ।

१०८. ॐ दरीरोपितवृश्चिकायै नम: ।

१९०. ॐ दरीगुप्तिकौतुकाढ्यायै नम: ।

११०. ॐ दरीभ्रमणतत्परायै नम: ।

१११. ॐ दनुजान्तकर्यै नम: ।

११२. ॐ दीनायै नम: ।

११३. ॐ दनुसंतनदारिण्यै नम: ।

११४. ॐ दनुजध्वंसिन्यै नम: ।

११५. ॐ दूनायै नम: ।

११६. ॐ दनुजेन्द्रविनाशिन्यै नम: ।

११७. ॐ दानवध्वंसिन्यै नम: ।

११८. ॐ देव्यै नम: ।

११९. ॐ दानवान भयंकर्यै नम: ।

१२०. ॐ दानव्यै नम: ।

१२१. ॐ दानवाराध्यायै नम: ।

१२२. ॐ दानवेन्द्रवरप्रदायै नम: ।

१२३. ॐ दानवेन्द्रनिहन्त्र्यै नम: ।

१२४. ॐ दानवद्वेषिण्यै सत्यै नम: ।

१२५. ॐ दानवारिप्रेमरतायै नम: ।

१२६. ॐ दानवारिप्रपूजितायै नम: ।

१२७. ॐ दानवारिकृतार्चायै नम: ।

१२८. ॐ दानवारिविभूतिदायै नम: ।

१२९. ॐ दानवारिमहानन्दायै नम: ।

१३०. ॐ दानवारिरतिप्रियायै नम: ।

१३१. ॐ दानवारिदानरतायै नम: ।

१३२. ॐ दानवारिकृतास्पदायै नम: ।

१३३. ॐ दानवारिस्तुतिरतायै नम: ।

१३४. ॐ दानवारिस्मृतिप्रियायै नम: ।

१३५. ॐ दानवार्याहाररतायै नम: ।

१३६. ॐ दानवारिप्रबोधिन्यै नम: ।

१३७. ॐ दानवारिधृतप्रेमायै नम: ।

१३८. ॐ दु:खशोकविमोचिन्यै नम: ।

१३९. ॐ दु:खहन्त्र्यै नम: ।

१४०. ॐ दु:खदात्र्यै नम: ।

१४१. ॐ दु:खनिर्मूलकारिण्यै नम: ।

१४२. ॐ दु:खनिर्मूलनकर्यै नम: ।

१४३. ॐ दु:खदार्यरिनाशिन्यै नम: ।

१४४. ॐ दु:खहरायै नम: ।

१४५. ॐ दु:खनाशायै नम: ।

१४६. ॐ दु:खग्रामायै नम: ।

१४७. ॐ दुरासदायै नम: ।

१४८. ॐ दु:खहीनायै नम: ।

१४९. ॐ दु:खधारायै नम: ।

१५०. ॐ द्रविणाचारदायिन्यै नम: ।

१५१. ॐ द्रवणोत्सर्गसंतुष्टायै नम: ।

१५२. ॐ द्रविणत्यागतोषिकायै नम: ।

१५३. ॐ द्रविणस्पर्शसंतुष्टायै नम: ।

१५४. ॐ द्रविणस्पर्शमानदायै नम: ।

१५५. ॐ द्रविणस्पर्शहर्षाढ्यायै नम: ।

१५६. ॐ द्रविणस्पर्शतुष्टिदायै नम: ।

१५७. ॐ द्रविणस्पंर्शनकर्यै नम: ।

१५८. ॐ द्रविणस्पर्शनातुरायै नम: ।

१५९. ॐ द्रविणस्पर्शनोत्साहायै नम: ।

१६०. ॐ द्रविणस्पर्शसाधिकायै नम: ।

१६१. ॐ द्रविणस्पर्शनमतायै नम: ।

१६२. ॐ द्रविणस्पर्शपुत्रिकायै नम: ।

१६३. ॐ द्रविणस्पर्शरक्षिण्यै नम: ।

१६४. ॐ द्रविणस्तोमदायिन्यै नम: ।

१६५. ॐ द्रविणकर्षणकर्ये नम: ।

१६६. ॐ द्रविणौघविसर्जिन्यै नम: ।

१६७. ॐ द्रविणाचलदानाढ्यायै नम: ।

१६८. ॐ द्रविणाचलवासिन्यै नम: ।

१६९. ॐ दिनमात्रे नम: ।

१७०. ॐ दीनबन्धवे नम: ।

१७१. ॐ दीनविघ्नविनाशिन्यै नम: ।

१७२. ॐ दीनसेव्यायै नम: ।

१७३. ॐ दीनसिद्धायै नम: ।

१७४. ॐ दीनसाध्यायै नम: ।

१७५. ॐ दिगम्बर्यै नम: ।

१७६. ॐ दीनगेहकृतानन्दायै नम: ।

१७७. ॐ दीनगेहविलासिन्यै नम: ।

१७८. ॐ दीनभावप्रेमरतायै नम: ।

१७९. ॐ दीनभावविनोदिन्यै नम: ।

१८०. ॐ दीनमानवचेत:स्थायै नम: ।

१८१. ॐ दीनमानवहर्षदायै नम: ।

१८२. ॐ दीनदैन्यविघातेच्छवे नम: ।

१८३. ॐ दीनद्रविणदायिन्यै नम: ।

१८४. ॐ दीनसाधनसंतुष्टायै नम: ।

१८५. ॐ दीनदर्शनदायिन्यै नम: ।

१८६. ॐ दीनपुत्रादिदात्र्यै नम: ।

१८७. ॐ दीनसम्पद्विधायिन्यै नम: ।

१८८. ॐ दत्तात्रेयध्यानरतायै नम: ।

१८९. ॐ दत्तात्रेयप्रपूजितायै नम: ।

१९०. ॐ दत्तात्रेयर्षिसंसिद्धायै नम: ।

१९१. ॐ दत्तात्रेयविभावितायै नम: ।

१९२. ॐ दत्तात्रेयकृतार्हायै नम: ।

१९३. ॐ दत्तात्रेयप्रसाधितायै नम: ।

१९४. ॐ दत्तात्रेयहर्षदात्र्यै नम: ।

१९५. ॐ दत्तात्रेयसुखप्रदायै नम: ।

१९६. ॐ दत्तात्रेयस्तुतायै नम: ।

१९७. ॐ दत्तात्रेयनुतायै नम: ।

१९८. ॐ दत्तात्रेयप्रेमरतायै नम: ।

१९९. ॐ दत्तात्रेयानुमानितायै नम: ।

२००. ॐ दत्तात्रेयसमुद्गीतायै नम: ।

२०१. ॐ दत्तात्रेयकुटुम्बिन्यै नम: ।

२०२. ॐ दत्तात्रेयप्राणतुल्यायै नम: ।

२०३. ॐ दत्तात्रेयशरीरिण्यै नम: ।

२०४. ॐ दत्तात्रेयकृतानन्दायै नम: ।

२०५. ॐ दत्तात्रेयांशसम्भवायै नम: ।

२०६. ॐ दत्तात्रेयविभूतिस्थायै नम: ।

२०७. ॐ दत्तात्रेयानुसारिण्यै नम: ।

२०८. ॐ दत्तात्रेयगीतिरतायै नम: ।

२०९. ॐ दत्तात्रेयधनप्रदायै नम: ।

२१०. ॐ दत्तात्रेयदु:खहरायै नम: ।

२११. ॐ दत्तात्रेयवरप्रदायै नम: ।

२१२. ॐ दत्तात्रेयज्ञानदात्र्यै नम: ।

२१३. ॐ दत्तात्रेयभयापहायै नम: ।

२१४. ॐ देवकन्यायै नम: ।

२१५. ॐ देवमान्यायै नम: ।

२१६. ॐ देवदु:खविनाशिन्यै नम: ।

२१७. ॐ देवसिद्धायै नम: ।

२१८. ॐ देवपूज्यायै नम: ।

२१९. ॐ देवेज्यायै नम: ।

२२०. ॐ देववन्दितयै नम: ।

२२१. ॐ देवमान्यायै नम: ।

२२२. ॐ देवधन्यायै नम: ।

२२३. ॐ देवविघ्नविनाशिन्यै नम: ।

२२४. ॐ देवरम्यायै नम: ।

२२५. ॐ देवरतायै नम: ।

२२६. ॐ देवकौतुकतत्परायै नम: ।

२२७. ॐ देवक्रीडायै नम: ।

२२८. ॐ देवव्रीडायै नम: ।

२२९. ॐ देववैरिविनाशिन्यै नम: ।

२३०. ॐ देवकामायै नम: ।

२३१. ॐ देवरामायै नम: ।

२३२. ॐ देवद्विष्टाविनाशिन्यै नम: ।

२३३. ॐ देवदेवप्रियायै नम: ।

२३४. ॐ देव्यै नम: ।

२३५. ॐ देवदानववन्दितायै नम: ।

२३६. ॐ देवदेवरतानन्दायै नम: ।

२३७. ॐ देवदेववरोत्सुकायै नम: ।

२३८. ॐ देवदेवप्रेमरतायै नम: ।

२३९. ॐ देवदेवप्रियंवदायै नम: ।

२४०. ॐ देवदेवप्राणतुल्यायै नम: ।

२४१. ॐ देवदेवनितम्बिन्यै नम: ।

२४२. ॐ देवदेवह्रतमनसे नम: ।

२४३. ॐ देवदेवसुखावहायै नम: ।

२४४. ॐ देवदेवक्रोडरतायै नम: ।

२४५. ॐ देवदेवसुखप्रदायै नम: ।

२४६. ॐ देवदेवमहानन्दायै नम: ।

२४७. ॐ देवदेवप्रचुम्बितायै नम: ।

२४८. ॐ देवदेवोपभुक्तायै नम: ।

२४९. ॐ देवदेवानुसेवितायै नम: ।

२५० ॐ देवदेवगतप्राणायै नम: ।.

२५१. ॐ देवदेवगतात्मिकायै नम: ।

२५२. ॐ देवदेवहर्षदात्र्यै नम: ।

२५३. ॐ देवदेवसुखप्रदायै नम: ।

२५४. ॐ देवदेवमहानन्दायै नम: ।

२५५. ॐ देवदेवविलसिन्यै नम: ।

२५६. ॐ देवदेवधर्मपत्‍न्यै नम: ।

२५७. ॐ देवदेवमनोगतायै नम: ।

२५८. ॐ देवदेववध्वै नम: ।

२५९. ॐ देव्यै नम: ।

२६०. ॐ देवदेवार्चनप्रियायै नम: ।

२६१. ॐ देवदेवाङ्गनिलयायै नम: ।

२६२. ॐ देवदेवाङ्गशायिन्यै नम: ।

२६३. ॐ देवदेवङ्गसुखिन्यै नम: ।

२६४. ॐ देवदेवाङ्गवासिन्यै नम: ।

२६५. ॐ देवदेवाङ्गभूषायै नम: ।

२६६. ॐ देवदेवाङ्गभूषणायै नम: ।

२६७. ॐ देवदेवप्रियकर्यै नम: ।

२६८. ॐ देवदेवाप्रियान्तकृते नम: ।

२६९. ॐ देवदेवप्रियप्राणायै नम: ।

२७०. ॐ देवदेवप्रियात्मकायै नम: ।

२७१. ॐ देवदेवार्चकप्राणायै नम: ।

२७२. ॐ देवदेवार्चकप्रियायै नम: ।

२७३. ॐ देवदेवार्चकोत्साहायै नम: ।

२७४. ॐ देवदेवार्चकाश्रयायै नम: ।

२७५. ॐ देवदेवार्चकाविघ्नायै नम: ।

२७६. ॐ देवदेवप्रस्वै नम: ।

२७७. ॐ देवदेवस्य जनन्यै नम: ।

२७८. ॐ देवदेवविधायिन्यै नम: ।

२७९. ॐ देवदेवस्य रमण्यै नम: ।

२८०. ॐ देवदेवह्रदाश्रयायै नम: ।

२८१. ॐ देवदेवेष्टदेव्यै नम: ।

२८२. ॐ देवतापसपालिन्यै नम: ।

२८३. ॐ देवताभावसंतुष्टायै नम: ।

२८४. ॐ देवताभावतोषितायै नम: ।

२८५. ॐ देवताभाववरदायै नम: ।

२८६. ॐ देवताभावसिद्धिदायै नम: ।

२८७. ॐ देवताभावसंसिद्धायै नम: ।

२८८. ॐ देवताभावसम्भवायै नम: ।

२८९. ॐ देवताभावसुखिन्यै नम: ।

२९०. ॐ देवताभाववन्दितायै नम: ।

२९१. ॐ देवताभावसुप्रीतायै नम: ।

२९२. ॐ देवताभावहर्षदायै नम: ।

२९३. ॐ देवताविघ्नहन्त्र्यै नम: ।

२९४. ॐ देवताद्विष्टनाशिन्यै नम: ।

२९५. ॐ देवतापूजितपदायै नम: ।

२९६. ॐ देवताप्रेमतोषितायै नम: ।

२९७. ॐ देवतगारनिलयायै नम: ।

२९८. ॐ देवतासौख्यदायिन्यै नम: ।

२९९. ॐ देवतानिजभावायै नम: ।

३००. ॐ देवताह्रतमानसायै नम: ।

३०१. ॐ देवताकृतपादार्चायै नम: ।

३०२. ॐ देवताह्रतभक्तिकायै नम: ।

३०३. ॐ देवतागर्वमध्यस्थायै नम: ।

३०४. ॐ देवतायै नम: ।

३०५. ॐ देवतातनवे नम: ।

३०६. ॐ दुं दुर्गायै नमो नाम्न्यै नम: ।

३०७. ॐ दूं फण् मन्त्रस्वरूपिण्यै नम: ।

३०८. ॐ दूम नमो मन्त्ररूपायै नम: ।

३०९. ॐ दूं नमो मूर्तिकात्मिकायै नम: ।

३१०. ॐ दूरदर्शिप्रियादुष्टायै नम: ।

३११. ॐ दुष्टभूतनिषेवितायै नम: ।

३१२. ॐ दूरदर्शिप्रेमरतायै नम: ।

३१३. ॐ दूरदर्शिप्रियंवदायै नम: ।

३१४. ॐ दूरदर्शिसिद्धिदात्र्यै नम: ।

३१५. ॐ दूरदर्शिप्रतोषितायै नम: ।

३१६. ॐ दूरदर्शिकण्ठसंस्थायैनम: ।

३१७. ॐ दूरदर्शिप्रहर्षितायै नम: ।

३१८. ॐ दूरदर्शिगृहीतार्चायै नम: ।

३१९. ॐ दूरदर्शिप्रतर्षितायै नम: ।

३२०. ॐ दूरदर्शिप्राणतुल्यायै नम: ।

३२१. ॐ दूरदर्शिसुखप्रदायै नम: ।

३२२. ॐ दूरदर्शिभ्रान्तिहरायै नम: ।

३२३. ॐ दूरदर्शिह्रदास्पदायै नम: ।

३२४. ॐ दूरदर्श्यरिविद्भावायै नम: ।

३२५. ॐ दीर्घदर्शिप्रमोदिन्यै नम: ।

३२६. ॐ दीर्घदर्शिप्राणतुल्यायै नम: ।

३२७. ॐ दूरदर्शिवरप्रदायै नम: ।

३२८. ॐ दीर्घदर्शिहर्षदात्र्यै नम: ।

३२९. ॐ दीर्घदर्शिप्रहर्षितायै नम: ।

३३०. ॐ दीर्घदर्शैमहानन्दायै नम: ।

३३१. ॐ दीर्घदर्शिगृहालयायै नम: ।

३३२. ॐ दीर्घदर्शिगृहीतार्चायै नम: ।

३३३. ॐ दीर्घदर्शिह्रतार्हणायै नम: ।

३३४. ॐ दयायै नम: ।

३३५. ॐ दानवत्यै नम: ।

३३६. ॐ दात्र्यै नम: ।

३३७. ॐ दयालवे नम: ।

३३८. ॐ दीनवत्सलायै नम: ।

३३९. ॐ दयार्द्रायै नम: ।

३४०. ॐ दयाशीलायै नम: ।

३४१. ॐ दयाढ्यायै नम: ।

३४२. ॐ दयात्मिकायै नम: ।

३४३. ॐ दयाम्बुधये नम: ।

३४४. ॐ दयासारायै नम: ।

३४५. ॐ दयासागरपारगायै नम: ।

३४६. ॐ दयासिन्धवे नम: ।

३४७. ॐ दयाभारायै नम: ।

३४८. ॐ दयावत्करुणाकर्यै नम: ।

३४९. ॐ दयावद्वत्सलायै नम: ।

३५०. ॐ देव्यै नम: ।

३५१. ॐ दयायै नम: ।

३५२. ॐ दानरतायै नम: ।

३५३. ॐ दयावद्भक्तिसुखिन्यै नम: ।

३५४. ॐ दयावत्परितोषितायै नम: ।

३५५. ॐ दयावत्स्नेहनिरतायै नम: ।

३५६. ॐ दयावत्प्रतिपादिकायै नम: ।

३५७. ॐ दयावत्प्राणकर्त्र्यै नम: ।

३५८. ॐ दयावन्मुक्तिदायिन्यै नम: ।

३५९. ॐ दयावद्भावसंतुष्टायै नम: ।

३६०. ॐ दयावत्परितोषितायै नम: ।

३६१. ॐ दयवत्तारणपरायै नम: ।

३६२. ॐ दयावत्सिद्धिदायिन्यै नम: ।

३६३. ॐ दयावत्पुत्रवद्भावायै नम: ।

३६४. ॐ दयावत्पुत्ररूपिण्यै नम: ।

३६५. ॐ दयावद्देहनिलयायै नम: ।

३६६. ॐ दयाबन्धवे नम: ।

३६७. ॐ दयाश्रयायै नम: ।

३६८. ॐ दयालुवात्सल्यकर्यै नम: ।

३६९. ॐ दयालुसिद्धिदायिन्यै नम: ।

३७०. ॐ दयालुशरणाशक्तायै नम: ।

३७१. ॐ दयालुदेहमन्दिरायै नम: ।

३७२. ॐ दयालुभक्तिभावस्थायै नम: ।

३७३. ॐ दयालुप्राणरूपिण्यै नम: ।

३७४. ॐ दयालुसुखदायै नम: ।

३७५. ॐ दम्भायै नम: ।

३७६. ॐ दयालुप्रेमवर्षिण्यै नम: ।

३७७. ॐ दयालुवशगायै नम: ।

३७८. ॐ दीर्घायै नम: ।

३७९. ॐ दीर्घाङ्ग्यै नम: ।

३८०. ॐ दीर्घलोचनायै नम: ।

३८१. ॐ दीर्घनेत्रायै नम: ।

३८२. ॐ दीर्घचक्षुषे नम: ।

३८३. ॐ दीर्घबाहुलतात्मिकायै नम: ।

३८४. ॐ दिर्घकेश्यै नम: ।

३८५. ॐ दीर्घमुख्यै नम: ।

३८६. ॐ दीर्घघोणायै नम: ।

३८७. ॐ दारुणायै नम: ।

३८८. ॐ दारुणासुरहन्त्र्यै नम: ।

३८९. ॐ दारुणासुरदारिण्यै नम: ।

३९०. ॐ दारुणाहवकर्त्र्यै नम: ।

३९१. ॐ दारुणाहवहर्षितायै नम: ।

३९२. ॐ दारुणाहवहोमाढ्यायै नम: ।

३९३. ॐ दारुणाचलनाशिन्यै नम: ।

३९४. ॐ दारुणाचारनिरतायै नम: ।

३९५. ॐ दारुणोत्सवहर्षितायै नम: ।

३९६. ॐ दारुणोद्यतरूपायै नम: ।

३९७. ॐ दारुणारिनिवारिण्यै नम: ।

३९८. ॐ दारुणेक्षणसंयुक्तायै नम: ।

३९९. ॐ दोश्चतुष्कविराजितायै नम: ।

४००. ॐ दशदोष्कायै नम: ।

४०१. ॐ दशभुजायै नम: ।

४०२. ॐ दशबाहुविराजितायै नम: ।

४०३. ॐ दशास्त्रधारिण्यै नम: ।

४०४. ॐ देव्यै नम: ।

४०५. ॐ दशदिक्ख्यातविक्रमायै नम: ।

४०६. ॐ दशरथार्चितपदायै नम: ।

४०७. ॐ दाशरथिप्रियायै नम: ।

४०८. ॐ दाशरथिप्रेमतुष्टायै नम: ।

४०९. ॐ दाशरथितिप्रियायै नम: ।

४१०. ॐ दाशरथिप्रियकर्यै नम: ।

४११. ॐ दाशरथिप्रियंवदायै नम: ।

४१२. ॐ दाशरथीष्टसंदात्र्यै नम: ।

४१३. ॐ दाशरथीष्टदेवतायै नम: ।

४१४. ॐ दाशरथिद्वेषिनाशायै नम: ।

४१५. ॐ दाशरथ्यानुकूल्यदायै नम: ।

४१६. ॐ दाशरथिप्रियतमायै नम: ।

४१७. ॐ दशरथिप्रपूजितायै नम: ।

४१८. ॐ दशाननारिसम्पूज्यायै नम: ।

४१९. ॐ दशाननारिदेवतायै नम: ।

४२०. ॐ दशाननारिप्रमदायै नम: ।

४२१. ॐ दशाननारिजन्मभुवे नम: ।

४२२. ॐ दशाननारिरतिदायै नम: ।

४२३. ॐ दशाननारिसेवितायै नम: ।

४२४. ॐ दशाननारिसुखदायै नम: ।

४२५. ॐ दशाननरिवैरिह्रते नम: ।

४२६. ॐ दशाननारिष्टदेव्यै नम: ।

४२७. ॐ दशग्रीवरिवन्दितायै नम: ।

४२८. ॐ दशग्रीवारिजनन्यै नम: ।

४२९. ॐ दशग्रीवारिभाविन्यै नम: ।

४३०. ॐ दशग्रीवारिसहितायै नम: ।

४३१. ॐ दशग्रीवसभाजितायै नम: ।

४३२. ॐ दशग्रीवारिरमण्यै नम: ।

४३३. ॐ दशग्रीववध्वै नम: ।

४३४. ॐ दशग्रीवनाशकर्त्र्यै नम: ।

४३५. ॐ दशग्रीववरप्रदायै नम: ।

४३६. ॐ दशग्रीवपुरस्थायै नम: ।

४३७. ॐ दशग्रीववधोत्सुकायै नम: ।

४३८. ॐ दशग्रीवप्रीतिदात्र्यै नम: ।

४३९. ॐ दशग्रीवविनाशिन्यै नम: ।

४४०. ॐ दशग्रीवाहवकर्यै नम: ।

४४१. ॐ दशग्रीवानपायिन्यै नम: ।

४४२. ॐ दशग्रीवप्रियायै वन्द्यायै नम: ।

४४३. ॐ दशग्रीवह्रतायै नम: ।

४४४. ॐ दशग्रीवाहितकर्यै नम: ।

४४५. ॐ दशग्रिवेश्वरप्रियायै नम: ।

४४६. ॐ दशग्रीवेश्वरप्राणायै नम: ।

४४७. ॐ दशग्रीववरप्रदायै नम: ।

४४८. ॐ दशग्रीवेश्वररतायै नम: ।

४४९. ॐ दशवर्षीयकन्यकायै नम: ।

४५०. ॐ दशवर्षीयबालायै नम: ।

४५१. ॐ दशवर्षीयवासिन्यै नम: ।

४५२. ॐ दशपापहरयै नम: ।

४५३. ॐ दम्यायै नम: ।

४५४. ॐ दशहस्तविभूषितायै नम: ।

४५५. ॐदशशस्त्रलसद्दोष्कायै नम: ।

४५६. ॐ दशदिक्पालवन्दितायै नम: ।

४५७. ॐ दशावतररूपायै नम: ।

४५८. ॐदशावताररूपिण्यै नम: ।

४५९. ॐ दशविद्याभिन्नदेव्यै नम: ।

४६०. ॐ दशप्राणस्वरूपिण्यै नम: ।

४६१. ॐ दशविद्यास्वरूपायै नम: ।

४६२. ॐ दशविद्यामय्यै नम: ।

४६३. ॐ दृकस्वरूपायै नम: ।

४६४. ॐ दृक्प्रदात्र्यै नम: ।

४६५. ॐ दृग्रूपायै नम: ।

४६६. ॐ दृक्प्रकाशिन्यै नम: ।

४६७. ॐ दिगन्तरायै नम: ।

४६८. ॐ दिगन्त:स्थायै नम: ।

४६९. ॐ दिगम्बरविलसिन्यै नम: ।

४७०. ॐ दिगम्बरसमाजस्थायै नम: ।

४७१. ॐ दिगम्बरप्रपूजितायै नम: ।

४७२. ॐ दिगम्बरसहचर्यै नम: ।

४७३. ॐ दिगम्बरकृतास्पदायै नम: ।

४७४. ॐ दिगम्बरह्रताचित्तायै नम: ।

४७५. ॐ दिगम्बरकथाप्रियायै नम: ।

४७६. ॐ दिगम्बरगुणरतायै नम: ।

४७७. ॐ दिगम्बरस्वरूपिण्यै नम: ।

४७८. ॐ दिगम्बरशिरोधार्यायै नम: ।

४७९. ॐ दिगम्बरह्रताश्रयायै नम: ।

४८०. ॐ दिगम्बरप्रेमरतायै नम: ।

४८१. ॐ दिगम्बररतातुरायै नम: ।

४८२. ॐ दिगम्बरीस्वरूपायै नम: ।

४८३. ॐ दिगम्बरीगणार्चितायै नम: ।

४८४. ॐ दिगम्बरीगणप्राणायै नम: ।

४८५. ॐ दिगम्बरीगणप्रियायै नम: ।

४८६. ॐ दिगम्बरीगणाराध्यायै नम: ।

४८७. ॐ दिगम्बरगणेश्वरायै नम: ।

४८८. ॐ दिगम्बरगणस्पर्शमदिरापानविह्वलायै नम: ।

४८९. ॐ दिगम्बरीकोटिवृतायै नम: ।

४९०. ॐ दिगम्बरीगणावृतायै नम: ।

४९१. ॐ दुरन्तायै नम: ।

४९२. ॐ दुष्कृतिहरायै नम: ।

४९३. ॐ दुर्ध्येयायै नम: ।

४९४. ॐ दुरतिक्रमायै नम: ।

४९५. ॐ दुरन्तदानवद्वेष्ट्यै नम: ।

४९६. ॐ दुरन्तदनुजान्तकृते नम: ।

४९७. ॐ दुरन्तपापहन्त्र्यै नम: ।

४९८. ॐ दस्त्रनिस्तारकारिण्यै नम: ।

४९९. ॐ दस्त्रमानससंस्थानायै नम: ।

५००. ॐ दस्त्रज्ञानविवर्धिन्यै नम: ।

५०१. ॐ दस्त्रसम्भोगजनन्यै नम: ।

५०२. ॐ दस्त्रसम्भोगदायिन्यै नम: ।

५०३. ॐ दस्त्रसम्भोगभवनायै नम: ।

५०४. ॐ दस्त्रविद्याविधायिन्यै नम: ।

५०५. ॐ दस्त्रोद्वेगहरायै नम: ।

५०६. ॐ दस्त्रजनन्यै नम: ।

५०७. ॐ दस्त्रसुन्दर्यै नम: ।

५०८. ॐ दस्त्रभक्तिविधाज्ञानायै नम: ।

५०९. ॐ दस्त्रद्विष्टविनाशिन्यै नम: ।

५१०. ॐ दस्त्रापकारदमन्यै नम: ।

५११. ॐ दस्त्रसिद्धिविधायिन्यै नम: ।

५१२. ॐ दस्त्रताराराधिकायै नम: ।

५१३. ॐ दस्त्रमातृप्रपूजितायै नम: ।

५१४. ॐ दस्त्रदैन्यहरायै नम: ।

५१५. ॐ दस्त्रतातनिषेवितायै नम: ।

५१६. ॐ दस्त्रपितृशतज्योतिषे नम: ।

५१७. ॐ दस्त्रकौशलदायिन्यै नम: ।

५१८. ॐ दशशीर्षारिसहितायै नम: ।

५१९. ॐ दशशीर्षारिकामिन्यै नम: ।

५२०. ॐ दशशीर्षपुर्यै नम: ।

५२१. ॐ देव्यै नम: ।

५२२. ॐ दशशीर्षसभाजितायै नम: ।

५२३. ॐ दशशीर्षारिसुप्रीतायै नम: ।

५२४. ॐ दशशीर्षवधूप्रियायै नम: ।

५२५. ॐ दशशीर्षशिरश्छेत्र्यै नम: ।

५२६. ॐ दशशीर्षनितम्बिन्यै नम: ।

५२७. ॐ दशशीर्षहरप्राणायै नम: ।

५२८. ॐ दशशीर्षहरात्मिकायै नम: ।

५२९. ॐ दशशीर्षहराराध्यायै नम: ।

५३०. ॐ दशशीर्षारिवन्दितायै नम: ।

५३१. ॐ दशशीर्षरिसुखदायै नम: ।

५३२. ॐ दशशीर्षकपालिन्यै नम: ।

५३३. ॐ दशशीर्शज्ञानदात्र्यै नम: ।

५३४. ॐ दशशीर्षारिगेहिन्यै नम: ।

५३५. ॐ दशशीर्षवधोपात्तश्रीरामचन्द्ररूपतायै नम: ।

५३६. ॐ दशशीर्षराष्ट्रदेव्यै नम: ।

५३७. ॐ दशशईर्षारिसारिण्यै नम: ।

५३८. ॐ दशशीर्षभ्रातृतुष्टायै नम: ।

५३९. ॐ दशशीर्षवधूप्रियायै नम: ।

५४०. ॐ दशशीर्षवधूप्राणायै नम: ।

५४१. ॐ दशशीर्षवधूरतायै नम: ।

५४२. ॐ दैत्यगुरुरतायै साध्व्यै नम: ।

५४३. ॐ दैत्यगुरुप्रपूजितायै नम: ।

५४४. ॐ दैत्यगुरुपदेष्ट्रेयै नम: ।

५४५. ॐ दैत्यगुरुनिषेवितायै नम: ।

५४६. ॐ दैत्यगुरुमतप्राणायै नम: ।

५४७. ॐ दैत्यगुरुतापनाशिन्यै नम: ।

५४८. ॐ दुरन्तदु:खशमन्यै नम: ।

५४९. ॐ दुरन्तदमन्यै तम्यै नम: ।

५५०. ॐ दुरन्तशोकशमन्यै नम: ।

५५१. ॐ दुरन्तरोगनाशिन्यै नम: ।

५५२. ॐ दुरन्तवैरिदमन्यै नम: ।

५५३. ॐ दुरन्तदैत्यनाशिन्यै नम: ।

५५४. ॐ दुरन्तकलुषघ्न्यै नम: ।

५५५. ॐ दुष्कृतिस्तोमनाशिन्यै नम: ।

५५६. ॐ दुराशयायै नम: ।

५५७. ॐ दुराधारायै नम: ।

५५८. ॐ दुर्जयायै नम: ।

५५९. ॐ दुष्टकामिन्यै नम: ।

५६०. ॐ दर्शनीयायै नम: ।

५६१. ॐ दृश्यादृश्ययै नम: ।

५६२. ॐ दृष्टिगोचरायै नम: ।

५६३. ॐ दूतीयागप्रियायै नम: ।

५६४. ॐ दूत्यै नम: ।

५६५. ॐ दूतीयागकरप्रियायै नम: ।

५६६. ॐ दूतीयागकरानन्दायै नम: ।

५६७. ॐ दूतीयागसुखप्रदायै नम: ।

५६८. ॐ दुतीयागकरायातायै नम: ।

५६९. ॐ दूतीयागप्रमोदिन्यै नम: ।

५७०. ॐ दुर्वास:पूजितायै नम: ।

५७१. ॐ दुर्वासोमुनिभावितायै नम: ।

५७२. ॐ दुरासोऽर्चितपादायै नम: ।

५७३. ॐ दुर्वासोमौनभावितयै नम: ।

५७४. ॐ दुर्वासोमुनिवन्द्यायै नम: ।

५७५. ॐ दुर्वासोमुनिदेवतायै नम: ।

५७६. ॐ दुर्वासोमुनिमात्रे नम: ।

५७७. ॐ दुर्वासोमुनिसिद्धिदायै नम: ।

५७८. ॐ दुर्वासोमुनिभावस्थायै नम: ।

५७९. ॐ दुर्वासोमुनिसेवितायै नम: ।

५८०. ॐ दुर्वासोमुनिचित्तस्थायै नम: ।

५८१. ॐ दुर्वासोमुनिमण्डितायै नम: ।

५८२. ॐ दुर्वासोमुनिसंचारायै नम: ।

५८३. ॐ दुर्वासोह्रदयङ्गमायै नम: ।

५८४. ॐ दुर्वासोह्रदयराध्यायै नम: ।

५८५. ॐ दुर्वासोह्रत्सरोजगायै नम: ।

५८६. ॐ दुर्वासस्तापसाराध्यायै नम: ।

५८७. ॐ दुर्वासस्तापसाश्रयायै नम: ।

५८८. ॐ द्रुवासस्तापसरतायै नम: ।

५९८. ॐ दुर्वासस्तापसेश्वर्ये नम: ।

५९०. ॐ दुर्वासोमुनिकन्यायै नम: ।

५९१. ॐ दुर्वासोऽद्भुतसिद्धिदायै नम: ।

५९२. ॐ दररात्र्यै नम: ।

५९३. ॐ दरहरायै नम: ।

५९४. ॐ दरयुक्तायै नम: ।

५९५. ॐ दरापहायै नम: ।

५९६. ॐ दरघ्न्यै नम: ।

५९७. ॐ दहन्त्र्यै नम: ।

५९८. ॐ दरयुक्तायै नम: ।

५९९. ॐ दराश्रयायै नम: ।

६००. ॐ दरस्मेरायै नम: ।

६०१. ॐ दरापाङ्ग्यै नम: ।

६०२. ॐ दयादात्र्यै नम: ।

६०३. ॐ दराश्रयायै नम: ।

६०४. ॐ दस्त्रपूज्यायै नम: ।

६०५. ॐ द्स्त्रमात्रे नम: ।

६०६. ॐ दस्त्रदेव्यै नम: ।

६०७. ॐ दरोन्मदायै नम: ।

६०८. ॐ दस्त्रसिद्धायै नम: ।

६०९. ॐ दस्त्रसंस्थायै नम: ।

६१०. ॐ दस्त्रतापविमोचिन्यै नम: ।

६११. ॐ दस्त्रक्षोभहरायै नित्यायै नम: ।

६१२. ॐ दस्त्रलोकगतात्मिकायै नम: ।

६१३. ॐ दैत्यगुर्वङ्गनावन्द्यायै नम: ।

६१४. ॐ दैत्यगुर्वङ्गनाप्रियायै नम: ।

६१५. ॐ दैत्यगुर्वङ्गनासिद्धायै नम: ।

६१६. ॐ दैत्यगुर्वङ्गनोत्सुकायै नम: ।

६१७. ॐ दैत्यगुरुप्रियतमायै नम: ।

६१८. ॐ देवगुरुनिषेवितायै नम: ।

६१९. ॐ देवगुरुप्रसूरूपायै नम: ।

६२०. ॐ देवगुरुकृतार्हणायै नम: ।

६२१. ॐ देवगुरुप्रेमयुतायै नम: ।

६२२. ॐ देवगुर्वनुमानितायै नम: ।

६२३. ॐ देवगुरुप्रभावज्ञायै नम: ।

६२४. ॐ देवगुरुसुखप्रदायै नम: ।

६२५. ॐ देवगुरुज्ञानदात्र्यै नम: ।

६२६. ॐ देवगुरुप्रमोदिन्यै नम: ।

६२७. ॐ दैत्यस्त्रीगणसम्पूज्यायै नम: ।

६२८. ॐ दैत्यस्त्रीगणपूजितायै नम: ।

६२९. ॐ दैत्यस्त्रीगणरूपायै नम: ।

६३०. ॐ दैत्यस्त्रीचित्तहारिण्यै नम: ।

६३१. ॐ देवस्त्रीगणपूज्यायै नम: ।

६३२. ॐ देवस्त्रीगणवन्दितायै नम: ।

६३३. ॐ देवस्त्रीगणचित्तस्थायै नम: ।

६३४. ॐ देवस्त्रीगणभूषितायै नम: ।

६३५. ॐ देवस्त्रीगणसंसिद्धायै नम: ।

६३६. ॐ देवस्त्रीगणतोषितायै नम: ।

६३७. ॐ देवस्त्रीगणहस्तस्थचारुचामरवीजितायै नम: ।

६३८. ॐ देवस्त्रीगणहस्तस्थचारुगन्धविलेपितायै नम: ।

६३९. ॐ देवाङ्गनाधृतादर्शदृष्ट्यर्थमुखचन्द्रमसे नम: ।

६४०. ॐ देवाङ्गनोत्सृष्टनागवल्लीदलकृतोत्सुकायै नम: ।

६४१. ॐ देवस्त्रीगणहस्तस्थदीपमलाविलोकनायै नम: ।

६४२. ॐ देवस्त्रीगणहस्तस्थधूपघ्राणविनोदिन्यै नम: ।

६४३. ॐ देवनारीकरगतवासकासवपायिन्यै नम: ।

६४४. ॐ देवनारिकङ्कतिकाकृतकेशनिमार्जनायै नम: ।

६४५. ॐ देवनारीसेव्यगात्रायै नम: ।

६४६. ॐ देवनारीकृतोत्सुकायै नम: ।

६४७. ॐ देवनारीविरचितपुष्पमालाविराजितायै नम: ।

६४८. ॐ देवनारीविचित्राङ्ग्यै नम: ।

६४९. ॐ देवस्त्रीदत्तभोजनायै नम: ।

६५०. ॐ देवस्त्रीगणगीतायै नम: ।

६५१. ॐ देवस्त्रीगीतसोत्सुकायै नम: ।

६५२. ॐ देवस्त्रीनृत्यसुखिन्यै नम: ।

६५३. ॐ देवस्त्रीनृत्यदर्शिन्यै नम: ।

६५४. ॐ देवस्त्रीयोजितलसद्रत्‍नपदपदम्बुजायै नम: ।

६५५. ॐ देवस्त्रीगणविस्तीर्णचारुतल्पनिषेदुष्यै नम: ।

६५६. ॐ देवनारीचरुकराकलितांघ्र्यादिदेहिकायै नम: ।

६५७. ॐ देवनारीकरव्यग्रतालवृन्दमरुत्सुकायै नम: ।

६५८. ॐ देवनारीवेणुवीणानादसोतण्ठमानसायै नम: ।

६५९. ॐ देवकोटिस्तुतिनुतायै नम: ।

६६०. ॐ देवकोटिकृतार्हणायै नम: ।

६६१. ॐ देवकोटिगीतगुणायै नम: ।

६६२. ॐ देवकोटिकृतस्तुत्यै नम: ।

६६३. ॐ दन्तदष्ट्योद्वेगफलायै नम: ।

६६४. ॐ देवकोलाहलकुलायै नम: ।

६६५. ॐ द्वेषरागपरित्यक्तायै नम: ।

६६६. ॐ द्वेषरागविवर्जितायै नम: ।

६६७. ॐ दामपूज्यायै नम: ।

६६८. ॐ दामभूषायै नम: ।

६६९. ॐ दामोदरविलासिन्यै नम: ।

६७०. ॐ दामोदरप्रेमरतायै नम: ।

६७१. ॐ दामोदरभगिन्यै नम: ।

६७२. ॐ दामोदरप्रस्वै नम: ।

६७३. ॐ दामोदरपत्‍न्यै नम: ।

६७४. ॐ दामोदरपतिव्रतायै नम: ।

६७५. ॐ दामोदराऽभिन्नदेहायै नम: ।

६७६. ॐ दामोदररतिप्रियायै नम: ।

६७७. ॐ दामोदराऽभिन्नतन्वै नम: ।

६७८. ॐ दामोदरकृतास्पदायै नम: ।

६७९. ॐ दामोदरकृतप्राणायै नम: ।

६८०. ॐ दामोदरगतात्मिकायै नम: ।

६८१. ॐ दामोदरकौतुकाढ्यायै नम: ।

६८२. ॐ दमोदरकलाकलायै नम: ।

६८३. ॐ दामोदरालिङ्गिताङ्ग्यै नम: ।

६८४. ॐ दामोदरकुतूहलायै नम: ।

६८५. ॐ दामोदरकृताह्लादायै नम: ।

६८६. ॐ दामोदरसुचुम्बितायै नम: ।

६८७. ॐ दामोदरसुताकृष्टायै नम: ।

६८८. ॐ दामोदरसुखप्रदायै नम: ।

६८९. ॐ दामोदरसहाढ्यायै नम: ।

६९०. ॐ दामोदरसहायिन्यै नम: ।

६९१. ॐ दामोदरगुणज्ञायै नम: ।

६९२. ॐ दामोदरवरप्रदाऐ नम: ।

६९३. ॐ दामोदरानुकूलायै नम: ।

६९४. ॐ दामोदरनितम्बिन्यै नम: ।

६९५. ॐ दामोदरबलक्रीडाकुशलायै नम: ।

६९६. ॐ दर्शनप्रियायै नम: ।

६९७. ॐ दामोदरजलक्रीडात्यक्तस्वजनसौह्रदायै नम: ।

६९८. ॐ दामोदरलसद्रासकेलिकौतुकिन्यै नम: ।

६९९. ॐ दामोदरभ्रातृकायै नम: ।

७००. ॐ दामोदरपरायणायै नम: ।

७०१. ॐ दामोदरधरायै नम: ।

७०२. ॐ दामोदरवैरविनाशिन्यै नम: ।

७०३. ॐ दामोदरोपजायायै नम: ।

७०४. ॐ दामोदरनिमन्त्रितायै नम: ।

७०५. ॐ दामोदरपराभूतायै नम: ।

७०६. ॐ दामोदरपराजितायै नम: ।

७०७. ॐ दामोदरसमाक्रान्तायै नम: ।

७०८. ॐ दामोदरहताशुभायै नम: ।

७०९. ॐ दामोदरोत्सवरतायै नम: ।

७१०. ॐ दामोदरोत्सवावहायै नम: ।

७११. ॐ दामोदरस्तन्यदात्र्यै नम: ।

७१२. ॐ दामोदरगवेषितायै नम: ।

७१३. ॐ दमयन्तीसिद्धिदात्र्यै नम: ।

७१४. ॐ दमयन्तीप्रसाधितायै नम: ।

७१५. ॐ दमयन्तीष्टदेव्यै नम: ।

७१६. ॐ दमयन्तीस्वरूपिण्यै नम: ।

७१७. ॐ दमयन्तीकृतार्चायै नम: ।

७१८. ॐ दमनर्षिविभावितायै नम: ।

७१९. ॐ दमनर्षिप्राणतुल्यायै नम: ।

७२०. ॐ दमनर्षिस्वरूपिण्यै नम: ।

७२१. ॐ दमनर्षिस्वरूपायै नम: ।

७२२. ॐ दम्भपूरितविग्रहायै नम: ।

७२३. ॐ दम्भहन्त्र्यै नम: ।

७२४. ॐ दम्भधात्र्यै नम: ।

७२५. ॐ दम्भलोकविमोहिन्यै नम: ।

७२६. ॐ दम्भशीलायै नम: ।

७२७. ॐ दम्भहरायै नम: ।

७२८. ॐ दम्भवत्परिमर्दिन्यै नम: ।

७२९. ॐ दम्भरूपायै नम: ।

७३०. ॐ दम्भकर्यै नम: ।

७३१. ॐ दम्भसंतानदारिण्यै नम: ।

७३२. ॐ दत्तमोक्षायै नम: ।

७३३. ॐ दत्तधनायै नम: ।

७३४. ॐ दत्तारोग्यायै नम: ।

७३५. ॐ दाम्भिकायै नम: ।

७३६. ॐ दत्तपुत्रायै नम: ।

७३७. ॐ दत्तदारायै नम: ।

७३८. ॐ दत्तहारायै नम: ।

७३९. ॐ दारिकायै नम: ।

७४०. ॐ दत्तभोगायै नम: ।

७४१. ॐ दत्तशोकायै नम: ।

७४२. ॐ दत्तहस्त्यादिवाहनायै नम: ।

७४३. ॐ दत्तमत्यै नम: ।

७४४. ॐ दत्तभार्यायै नम: ।

७४५. ॐ दत्तशास्त्रावबोधिकायै नम: ।

७४६. ॐ दत्तपानायै नम: ।

७४७. ॐ दत्तदानायै नम: ।

७४८. ॐ दत्तदारिद्र्यनाशिन्यै नम: ।

७४९. ॐ दत्तसौधावनीवासायै नम: ।

७५०. ॐ दत्तस्वर्गायै नम: ।

७५१. ॐ दासदायै नम: ।

७५२. ॐ दास्यतुष्टायै नम: ।

७५३. ॐ दास्यहरायै नम: ।

७५४. ॐ दासदासीशतप्रदायै नम: ।

७५५. ॐ दाररूपायै नम: ।

७५६. ॐ दारवासायै नम: ।

७५७. ॐ दारवासिह्रदास्पदायै नम: ।

७५८. ॐ दारवासिजनाराध्यायै नम: ।

७५९. ॐ दारवासिजनप्रियायै नम: ।

७६०. ॐ दारवासिविनिर्नीतायै नम: ।

७६१. ॐ दारवासिसमर्चितायै नम: ।

७६२. ॐ दारवास्यह्रतप्राणायै नम: ।

७६३. ॐ दारवास्यरिनाशिन्यै नम: ।

७६४. ॐ दारवासिविघ्नहरायै नम: ।

७६५. ॐ दारवासिविमुक्तिदायै नम: ।

७६६. ॐ दाराग्निरूपिण्यै नम: ।

७६७. ॐ दारायै नम: ।

७६८. ॐ दारकार्यरिनाशिन्यै नम: ।

७६९. ॐ दम्पत्यै नम: ।

७७०. ॐ दम्पतीष्टायै नम: ।

७७१. ॐ दम्पतिप्राणरूपिकायै नम: ।

७७२. ॐ दम्पतीस्नेहनिरतायै नम: ।

७७३. ॐ दाम्पत्यसाधनप्रियायै नम: ।

७७४. ॐ दाम्पत्यसुखसेनायै नम: ।

७७५. ॐ दाम्पत्यसुखदायिन्यै नम: ।

७७६. ॐ दम्पत्याचारनिरतायै नम: ।

७७७. ॐ दम्पत्यामोदमोदितायै नम: ।

७७८. ॐ दम्पत्यामोदसुखिन्यै नम: ।

७७९. ॐ दाम्पत्याह्लादकारिण्यै नम: ।

७८०. ॐ दम्पतीष्टपादपद्मायै नम: ।

७८१. ॐ दाम्पत्यप्रेमरूपिण्यै नम: ।

७८२. ॐ दाम्पत्यभोगभवनायै नम: ।

७८३. ॐ दाडिमीफलभोजिन्यै नम: ।

७८४. ॐ दाडिमीफलसंतुष्टायै नम: ।

७८५. ॐ दाडिमीफलमानसायै नम: ।

७८६. ॐ दाडिमीवृक्षसंस्थानायै नम: ।

७८७. ॐ दाडिमीवृक्षवासिन्यै नम: ।

७८८. ॐ दाडिमीवृक्षरूपायै नम: ।

७८९. ॐ दाडिमिवनवासिन्यै नम: ।

७९०. दाडिमीफलसाम्योरुपयोधरसमन्वितायै नम: ।

७९१. ॐ दक्षिणायै नम: ।

७९२. ॐ दक्षिणारूपायै नम: ।

७९३. ॐ दक्षिणारुपधारिण्यै नम: ।

७९४. ॐ दक्षकन्यायै नम: ।

७९५. ॐ दक्षपुत्र्यै नम: ।

७९६. ॐ दक्षमात्रे नम: ।

७९७. ॐ दक्षस्वै नम: ।

७९८. ॐ दक्षगोत्रायै नम: ।

७९९. ॐ दक्षसुतायै नम: ।

८००. ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नम: ।

८०१. ॐ दक्षयज्ञनाशकर्त्र्यै नम: ।

८०२. ॐ दक्षयज्ञान्तकारिण्यै नम: ।

८०३. ॐ दक्षप्रसूत्यै नम: ।

८०४. ॐ दक्षेज्यायै नम: ।

८०५. ॐ दक्षवंशैकपावन्यै नम: ।

८०६. ॐ दक्षात्मजायै नम: ।

८०७. ॐ दक्षसून्वै नम: ।

८०८. ॐ दक्षजायै नम: ।

८०९. ॐ दक्षजातिकायै नम: ।

८१०. ॐ दक्षजन्मने नम: ।

८११. ॐ दक्षजनुषे नम: ।

८१२. ॐ दक्षदेहसमुद्भवायै नम: ।

८१३. ॐ दक्षजन्यै नम: ।

८१४. ॐ दक्षयागध्वंसिन्यै नम: ।

८१५. ॐ दक्षकन्यकायै नम: ।

८१६. ॐ दक्षिणाचारनिरतायै नम: ।

८१७. ॐ दक्षिणाचारतुष्टिदायै नम: ।

८१८. ॐ दक्षिणाचारसंसिद्धायै नम: ।

८१९. ॐ दक्षिणाचारभावितायै नम: ।

८२०. ॐ दक्षिणाचारसुखिन्यै नम: ।

८२१. ॐ दक्शिणाचारसाधितायै नम: ।

८२२. ॐ दक्षिणाचारमोक्षाप्त्यै नम: ।

८२३. ॐ दक्षिणाचारवन्दितायै नम: ।

८२४. ॐ दक्षिणाचारशरणायै नम: ।

८२५. ॐ दक्षिणाचारहर्षितायै नम: ।

८२६. ॐ द्वारपालप्रियायै नम: ।

८२७. ॐ द्वारवासिन्यै नम: ।

८२८. ॐ द्वारसंस्थितायै नम: ।

८२९. ॐ द्वाररूपायै नम: ।

८३०. ॐ द्वारसंस्थायै नम: ।

८३१. ॐ द्वारदेशनिवासिन्यै नम: ।

८३२. ॐ द्वारकर्यै नम: ।

८३३. ॐ द्वारधात्र्यै नम: ।

८३४. ॐ दोषमात्रविवर्जितायै नम: ।

८३५. ॐ दोषाकरायै नम: ।

८३६. ॐ दोषहरायै नम: ।

८३७. ॐ दोषराशिविनाशिन्यै नम: ।

८३८. ॐ दोषाकरविभूषाढ्यायै नम: ।

८३९. ॐ दोषाकरकपालिन्यै नम: ।

८४०. ॐ दोषाकरसहस्त्राभायै नम: ।

८४१. ॐ दोषाकरसमाननायै नम: ।

८४२. ॐ दोषाकरमुख्यै नम: ।

८४३. ॐ दिव्यायै नम: ।

८४४. ॐ दोषाकरकराग्रजायै नम: ।

८४५. ॐ दोषाकरसमज्योतिषे नम: ।

८४६. ॐ दोषाकरसुशीतलायै नम: ।

८४७. ॐ दोषाकरश्रेण्यै नम: ।

८४८. ॐ दोषसदृशापाङ्वीक्षणायै नम: ।

८४९. ॐ दोषाकरेष्टदेव्यै नम: ।

८५०. ॐ दोषाकरनिषेवितायै नम: ।

८५१. ॐ दोषाकरप्राणरूपायै नम: ।

८५२. ॐ दोषाकरमरीचिकायै नम: ।

८५३. ॐ दोषाकरोल्लसद्भालायै नम: ।

८५४. ॐ दोषाकरसुहर्षिण्यै नम: ।

८५५. ॐ दोषाकरशिरोभूषायै नम: ।

८५६. ॐ दोषाकरवधूप्रियायै नम: ।

८५७. ॐ दोषाकरवधूप्राणायै नम: ।

८५८. ॐ दोषाकरवधूमतायै नम: ।

८५९. दोषाकरवधूप्रीतायै नम: ।

८६०. ॐ दोषाकरवध्वै नम: ।

८६१. ॐ दोषापूज्यायै नम: ।

८६२. ॐ दोषापूजितायै नम: ।

८६३. ॐ दोषहारिण्यै नम: ।

८६४. ॐ दोषाजापमहानन्दायै नम: ।

८६५. ॐ दोषाजापपरायणायै नम: ।

८६६. ॐ दोषापुरश्चाररतायै नम: ।

८६७. ॐ दोषापूजकपुत्रिण्यै नम: ।

८६८. ॐ दोषापूजकवात्सल्यकारिण्यै जगदम्बिकायै नम: ।

८६९. ॐ दोषापूजकवैरिघ्न्यै नम: ।

८७०. ॐ दोषापूजकविघ्नह्रते नम: ।

८७१. ॐ दोषापूजकसंतुष्टायै नम: ।

८७२. ॐ दोषापूजकमुक्तिदायै नम: ।

८७३. ॐ दमप्रसूनसम्पूज्यायै नम: ।

८७४. ॐ दमपुष्पप्रियायै नम: ।

८७५. ॐ दुर्योधनप्रपूज्याये नम: ।

८७६. ॐ दु:शासनसमर्चितायै नम: ।

८७७. ॐ दण्डपाणिप्रियायै नम: ।

८७८. ॐ दण्डपाणिमात्रे नम: ।

८७९. ॐ दयानिधये नम: ।

८८०. ॐ दण्डपाणिसमाराध्यायै नम: ।

८८१. ॐ दण्डपाणिप्रपूजितायै नम: ।

८८२. ॐ दण्डपाणिगृहासक्तायै नम: ।

८८३. ॐ दण्डपाणीप्रियंवदायै नम: ।

८८४. ॐ दण्डपाणिप्रियतमायै नम: ।

८८५. ॐ दण्डपाणिमनोहरायै नम: ।

८८६. ॐ दण्डपाणिह्रतप्राणायै नम: ।

८८७. ॐ दण्डपाणिसुसिद्धिदायै नम: ।

८८८. ॐ दण्डपाणिपरामृष्टायै नम: ।

८८९. ॐ दण्डपाणिप्रहर्षितायै नम: ।

८९०. ॐ दण्डपाणिविघ्नहरायै नम: ।

८९१. ॐ दण्डपाणिशिरोधृतायै नम: ।

८९२. ॐ दण्डपाणिप्राप्तचर्यायै नम: ।

८९३. ॐ दण्डपाण्युन्मुख्यै नम: ।

८९४. ॐ दण्डपाणिप्राप्तपदायै नम: ।

८९५. ॐ दण्डपाणिवरोन्मुख्यै नम: ।

८९६. ॐ दण्डहस्तायै नम: ।

८९७. ॐ दण्डपाण्यै नम: ।

८९८. ॐ दण्डबाहवे नम: ।

८९९. ॐ दरान्तकृते नम: ।

९००. ॐ दण्डदोष्कायै नम: ।

९०१. ॐ दण्डकरायै नम: ।

९०२. ॐ दण्डचित्तकृतास्पदायै नम: ।

९०३. ॐ दण्डिविद्यायै नम: ।

९०४. ॐ दण्डिमात्रे नम: ।

९०५. ॐ दण्डिखण्डकनाशिन्यै नम: ।

९०६. ॐ दण्डिप्रियायै नम: ।

९०७. ॐ दण्डिपूज्यायै नम: ।

९०८. ॐ दण्डिसंतोषदायिन्यै नम: ।

९०९. ॐ दस्युपूज्यायै नम: ।

९१०. ॐ दस्युरतायै नम: ।

९११. ॐ दस्युद्रविणदायिन्यै नम: ।

९१२. ॐ दस्युवर्गकृतार्हाये नम: ।

९१३. ॐ दस्युवर्गविनाशिन्यै नम: ।

९१४. ॐ दस्युनिर्णाशिन्यै नम: ।

९१५. ॐ दस्यकुलनिर्णाशिन्यै नम: ।

९१६. ॐ दस्युप्रियकर्यै नम: ।

९१७. ॐ दस्युनृत्यदर्शनतत्परायै नम: ।

९१८. ॐ दुष्टदण्डकर्यै नम: ।

९१९. ॐ दुष्टवर्गविद्राविण्यै नम: ।

९२०. ॐ दुष्टवर्गनिग्रहार्हायै नम: ।

९२१. ॐ दूषकप्राणनाशिन्यै नम: ।

९२२. ॐ दूषकोत्तापजनन्यै नम: ।

९२३. ॐ दूषकारिष्टकारिण्यै नम: ।

९२४. ॐ दूषकद्वेषणकर्यै नम: ।

९२५. ॐ दाहिकायै नम: ।

९२६. ॐ दहनात्मिकायै नम: ।

९२७. ॐ दारुकारिनिहन्त्र्यै नम: ।

९२८. ॐ दारुकेश्वरपूजितायै नम: ।

९२९. ॐ दारुकेश्वरमात्रे नम: ।

९३०. ॐ दारुकेश्वरवन्दितायै नम: ।

९३१. ॐ दर्भहस्तायै नम: ।

९३२. ॐ दर्भयुतायै नम: ।

९३३. ॐ दर्भककर्मविवर्जितायै नम: ।

९३४. ॐ दर्भमय्यै नम: ।

९३५. ॐ दर्भतन्वै नम: ।

९३६. ॐ दर्भसर्वस्वरूपिण्यै नम: ।

९३७. ॐ दर्भकर्माचाररतायै नम: ।

९३८. ॐ दर्भहस्तकृतार्हणायै नम: ।

९३९. ॐ दर्भानुकूलायै नम: ।

९४०. ॐ दाम्भर्यायै नम: ।

९४१. ॐ दर्विपात्रानुदामिन्यै नम: ।

९४२. ॐ दमघोषप्रपूज्यायै नम: ।

९४३. ॐ दमघोषवरप्रदायै नम: ।

९४४. ॐ दमघोषसमाराध्यायै नम: ।

९४५. ॐ दावाग्निरूपिण्यै नम: ।

९४६. ॐ दावाग्निरूपायै नम: ।

९४७. ॐ दावाग्निनिर्णाशितमहाबलायै नम: ।

९४८. ॐ दन्तदंष्ट्रासुरकलायै नम: ।

९४९. ॐ दन्तचर्चितहस्तिकायै नम: ।

९५०. ॐ दन्तदंष्ट्रस्यन्दनायै नम: ।

९५१. ॐ दन्तनिर्णाशितासुरायै नम: ।

९५२. ॐ दधिपूज्यायै नम: ।

९५३. ॐ दधिप्रीतायै नम: ।

९५४. ॐ दधीचिवरदायिन्यै नम: ।

९५५. ॐ दधीचीष्टदेवतायै नम: ।

९५६. ॐ दधीचिमोक्षदायिन्यै नम: ।

९५७. ॐ दधीचिदैन्यहन्त्र्यै नम: ।

९५८. ॐ दधीचिदरदारिण्यै नम: ।

९५९. ॐ दधीचिभक्तिसुखिन्यै नम: ।

९६०. ॐ दधीचिमुनिसेवितायै नम: ।

९६१. ॐ दधीचिज्ञानदात्र्यै नम: ।

९६२. ॐ दधीचिगुणदायिन्यै नम: ।

९६३. ॐ दधीचिकुलसम्भूषायै नम: ।

९६४. ॐ दधीचिभुक्तिमुक्तिदायै नम: ।

९६५. ॐ दधीचिकुलदेव्यै नम: ।

९६६. ॐ दधीचिकुलदेवतायै नम: ।

९६७. ॐ दधीचिकुलगम्यायै नम: ।

९६८. ॐ दधीचिकुलपूजितायै नम: ।

९६९. ॐ दधीचिसुखदात्र्यै नम: ।

९७०. ॐ दधीचिदैन्यहारिण्यै नम: ।

९७१. ॐ दधीचिदु:खहन्त्र्यै नम: ।

९७२. ॐ दधीचिकुलसुन्दर्यै नम: ।

९७३. ॐ दधीचिकुलसम्भूतायै नम: ।

९७४. ॐ दधीचिकुलपालिन्यै नम: ।

९७५. ॐ दधीचिदानगम्यायै नम: ।

९७६. ॐ दधीचिदानमानिन्यै नम: ।

९७७. ॐ दधीचिदानसंतुष्टायै नम: ।

९७८. ॐ दधीचिदानदेवतायै नम: ।

९७९. ॐ दधीचिजयसम्प्रीतायै नम: ।

९८०. ॐ दधीचिजपमानसायै नम: ।

९८१. ॐ दधीचिजपपूजाढ्यायै नम: ।

९८२. ॐ दधीचिजपमालिकायै नम: ।

९८३. ॐ दधीचिजपसंतुष्टायै नम: ।

९८४. ॐ दधीचिजपतोषिण्यै नम: ।

९८५. ॐ दधीचितपसाराध्यायै नम: ।

९८६. ॐ दधीचिशुभदायिन्यै नम: ।

९८७. ॐ दूर्वायै नम: ।

९८८. ॐ दूर्वादलश्यामायै नम: ।

९८९. ॐ दूर्वादलसमद्युतये नम: ।

९९०. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९१. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९२. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९३. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९४. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९५. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९६. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९७. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९८. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

९९९. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।

१०००. ॐ दुर्गादेव्यै नम: ।


॥ इति कुलार्णवतन्त्रोक्ता दकारादि श्रीदुर्गासहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now