SHRI SHIVA SAHASRANAMAVALI:

अथ श्री शिव सहस्रनामावलिः ।।

१. ॐ स्थिराय नमः ।

२. ॐ स्थाणवे नमः ।

३. ॐ प्रभवे नमः ।

४. ॐ भीमाय नमः ।

५. ॐ प्रवराय नमः ।

६. ॐ वरदाय नमः ।

७. ॐ वराय नमः ।

८. ॐ सर्वात्मने नमः ।

९. ॐ सर्वविख्याताय नमः ।

१०. ॐ सर्वस्मै नमः ।

११. ॐ सर्वकराय नमः ।

१२. ॐ भवाय नमः ।

१३. ॐ जटिने नमः ।

१४. ॐ चर्मिणे नमः ।

१५. ॐ शिखण्डिने नमः ।

१६. ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।

१७. ॐ सर्वभावनाय नमः ।

१८. ॐ हराय नमः ।

१९. ॐ हरिणाक्षाय नमः ।

२०. ॐ सर्वभूतहराय नमः ।

२१. ॐ प्रभवे नमः ।

२२. ॐ प्रवृत्तये नमः ।

२३. ॐ निवृत्तये नमः ।

२४. ॐ नियताय नमः ।

२५. ॐ शाश्वताय नमः ।

२६. ॐ ध्रुवाय नमः ।

२७. ॐ श्मशानवासिने नमः ।

२८. ॐ भगवते नमः ।

२९. ॐ खचराय नमः ।

३०. ॐ गोचराय नमः ।

३१. ॐ अर्दनाय नमः ।

३२. ॐ अभिवाद्याय नमः ।

३३. ॐ महाकर्मणे नमः ।

३४. ॐ तपस्विने नमः ।

३५. ॐ भूतभावनाय नमः ।

३६. ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।

३७. ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।

३८. ॐ महारूपाय नमः ।

३९. ॐ महाकायाय नमः ।

४०. ॐ वृषरूपाय नमः ।

१. ॐ महायशसे नमः ।

४२. ॐ महात्मने नमः ।

४३. ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।

४४. ॐ विश्वरूपाय नमः ।

४५. ॐ महाहनवे नमः ।

४६.ॐ लोकपालाय नमः ।

४७. ॐ अन्तर्हितात्मने नमः ।

४८. ॐ प्रसादाय नमः ।

४९. ॐ हयगर्दभये नमः ।

५०. ॐ पवित्राय नमः ।

५१. ॐ महते नमः ।

५२. ॐ नियमाय नमः ।

५३. ॐ नियमाश्रिताय नमः ।

५४. ॐ सर्वकर्मणे नमः ।

५५. ॐ स्वयम्भूताय नमः ।

५६. ॐ आदये नमः ।

५७. ॐ आदिकराय नमः ।

५८. ॐ निधये नमः ।

५९. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।

६०. ॐ विशालाक्षाय नमः ।

६१. ॐ सोमाय नमः ।

६२. ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।

६३. ॐ चन्द्राय नमः ।

६४. ॐ सूर्याय नमः ।

६५. ॐ शनये नमः ।

६६. ॐ केतवे नमः ।

६७. ॐ ग्रहाय नमः ।

६८. ॐ ग्रहपतये नमः ।

६९. ॐ वराय नमः ।

७०. ॐ अत्रये नमः ।

७१. ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।

७२. ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।

७३. ॐ अनघाय नमः ।

७४. ॐ महातपसे नमः ।

७५. ॐ घोरतपसे नमः ।

७६. ॐ अदीनाय नमः ।

७७. ॐ दीनसाधकाय नमः ।

७८. ॐ संवत्सकराय नमः ।

७९. ॐ मन्त्राय नमः ।

८०. ॐ प्रमाणाय नमः ।

८१. ॐ परमाय तपसे नमः ।

८२. ॐ योगिने नमः ।

८३. ॐ योज्याय नमः ।

८४. ॐ महाबीजाय नमः ।

८५. ॐ महारेतसे नमः ।

८६. ॐ महाबलाय नमः ।

८७. ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।

८८. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

८९. ॐ सुबीजाय नमः ।

९०. ॐ बीजवाहनाय नमः ।

९१. ॐ दशबाहवे नमः ।

९२. ॐ अनिमिषाय नमः ।

९३. ॐ नीलकण्ठाय नमः ।

९४. ॐ उमापतये नमः ।

९५. ॐ विश्वरूपाय नमः ।

९६. ॐ स्वयं श्रेष्ठाय नमः ।

९७. ॐ बलवीराय नमः ।

९८. ॐ अबलगणाय नमः ।

९९. ॐ गणकर्त्त्रे नमः ।

१००. ॐ गणपतये नमः ।

१०१. ॐ दिग्वाससे नमः ।

१०२. ॐ कामाय नमः ।

१०३. ॐ मन्त्रविदे नमः ।

१०४. ॐ परममन्त्राय नमः ।

१०५. ॐ सर्वभावकराय नमः ।

१०६. ॐ हराय नमः ।

१०७. ॐ कमण्डलुधराय नमः ।

१०८. ॐ धन्विने नमः ।

१०९. ॐ बाणहस्ताय नमः ।

११०. ॐ कपालवते नमः ।

१११. ॐ अशनिने नमः ।

११२. ॐ शतघ्निने नमः ।

११३. ॐ खड्‌गिने नमः ।

११४. ॐ पट्टिशने नमः ।

११५. ॐ आयुधिने नमः ।

११६. ॐ महते नमः ।

११७. ॐ स्त्रुवहस्ताय नमः ।

११८. ॐ सुरूपाय नमः ।

११९. ॐ तेजसे नमः ।

१२०. ॐ तेजस्करनिधये नमः ।

१२१. ॐ उष्णीषिणे नमः ।

१२२. ॐ सुवक्त्राय नमः ।

१२३. ॐ उदग्राय नमः ।

१२४. ॐ विनताय नमः ।

१२५. ॐ दीर्घाय नमः ।

१२६. ॐ हरिकेशाय नमः ।

१२७. ॐ सुतीर्थाय नमः ।

१२८. ॐ कृष्णाय नमः ।

१२९. ॐ श्रृगालरूपाय नमः ।

१३०. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

१३१. ॐ मुण्डाय नमः ।

१३२. ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।

१३३. ॐ अजाय नमः ।

१३४. ॐ बहुरूपाय नमः ।

१३५. ॐ गन्धधारिणे नमः ।

१३६. ॐ कपर्दिने नमः ।

१३७. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।

१३८. ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।

१३९. ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।

१४०. ॐ नभःस्थलाय नमः ।

१४१. ॐ त्रिजटिने नमः ।

१४२. ॐ चीरवाससे नमः ।

१४३. ॐ रुद्राय नमः ।

१४४. ॐ सेनापतये नमः ।

१४५. ॐ विभवे नमः ।

१४६. ॐ अहश्चराय नमः ।

१४७. ॐ नक्तंचराय नमः ।

१४८. ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।

१४९. ॐ सुवर्चसाय नमः ।

१५०. ॐ गजघ्ने नमः ।

१५१. ॐ दैत्यघ्ने नमः ।

१५२. ॐ कालाय नमः ।

१५३. ॐ लोकधात्रे नमः ।

१५४. ॐ गुणाकराय नमः ।

१५५. ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।

१५६. ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।

१५७. ॐ कालयोगिने नमः ।

१५८. ॐ महानादाय नमः ।

१५९. ॐ सर्वकामाय नमः ।

१६०. ॐ चतुष्पथाय नमः ।

१६१. ॐ निशाचराय नमः ।

१६२. ॐ प्रेतचारिणे नमः ।

१६३. ॐ भूतचारिणे नमः ।

१६४. ॐ महेश्वराय नमः ।

१६५. ॐ बहुभूताय नमः ।

१६६. ॐ बहुधराय नमः ।

१६७. ॐ स्वर्भानवे नमः ।

१६८. ॐ अमिताय नमः ।

१६९. ॐ गतये नमः ।

१७०. ॐ नृत्यप्रियाय नमः ।

१७१. ॐ नित्यनर्तनाय नमः ।

१७२. ॐ नर्तकाय नमः ।

१७३. ॐ सर्वलालसाय नमः ।

१७४. ॐ घोराय नमः ।

१७५. ॐ महातपसे नमः ।

१७६. ॐ पाशाय नमः ।

१७७. ॐ नित्याय नमः ।

१७८. ॐ गिरिरुहाय नमः ।

१७९. ॐ नभसे नमः ।

१८०. ॐ सहस्त्रहस्ताय नमः ।

१८१. ॐ विजयाय नमः ।

१८२. ॐ व्यवसायाय नमः ।

१८३. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।

१८४. ॐ अधर्षणाय नमः ।

१८५. ॐ धर्षणात्मने नमः ।

१८६. ॐ यज्ञघ्ने नमः ।

१८७. ॐ कामनाशकाय नमः ।

१८८. ॐ दक्षयागापहारिणे नमः ।

१८९. ॐ सुसहाय नमः ।

१९०. ॐ मध्यमाय नमः ।

१९१. ॐ तेजोऽपहारिणे नमः ।

१९२. ॐ बलघ्ने नमः ।

१९३. ॐ मुदिताय नमः ।

१९४. ॐ अर्थाय नमः ।

१९५. ॐ अजिताय नमः ।

१९६. ॐ अवराय नमः ।

१९७. ॐ गम्भीरघोषाय नमः ।

१९८. ॐ गम्भीराय नमः ।

१९९. ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।

२००. ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः ।

२०१. ॐ न्यग्रोधाय नमः ।

२०२. ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः ।

२०३. ॐ विभवे नमः ।

२०४. ॐ सुतीक्षणदशनाय नमः ।

२०५. ॐ महाकालाय नमः ।

२०६. ॐ महाननाय नमः ।

२०७. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।

२०८. ॐ हरये नमः ।

२०९. ॐ यज्ञाय नमः ।

२१०. ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः ।

२११. ॐ तीक्ष्णतापाय नमः ।

२१२. ॐ हर्यश्वाय नमः ।

२१३. ॐ सहायाय नमः ।

२१४. ॐ कर्मकालविदे नमः ।

२१५. ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।

२१६. ॐ यज्ञाय नमः ।

२१७. ॐ समुद्राय नमः ।

२१८. ॐ वडवामुखाय नमः ।

२१९. ॐ हुताशनसहायाय नमः ।

२२०. ॐ प्रशान्तात्मने नमः ।

२२१. ॐ हुताशनाय नमः ।

२२२. ॐ उग्रतेजसे नमः ।

२२३. ॐ महातेजसे नमः ।

२२४. ॐ जन्याय नमः ।

२२५. ॐ विजयकालविदे नमः ।

२२६. ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।

२२७. ॐ सिद्धये नमः ।

२२८. ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।

२२९. ॐ शिखिने नमः ।

२३०. ॐ मुण्डिने नमः ।

२३१. ॐ जटिने नमः ।

२३२. ॐ ज्वालिने नमः ।

२३३. ॐ मूर्तिजाय नमः ।

२३४. ॐ मूर्द्धगाय नमः ।

२३५. ॐ बलिने नमः ।

२३६. ॐ वेणविने नमः ।

२३७. ॐ पणविने नमः ।

२३८. ॐ तालिने नमः ।

२३९. ॐ खलिने नमः ।

२४०. ॐ कालकटंकटाय नमः ।

२४१. ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।

२४२. ॐ गुणबुद्धये नमः ।

२४३. ॐ लयाय नमः ।

२४४. ॐ अगमाय नमः ।

२४५. ॐ प्रजापतये नमः ।

२४६. ॐ विश्वबाहवे नमः ।

२४७. ॐ विभागाय नमः ।

२४८. ॐ सर्वगाय नमः ।

२४९. ॐ अमुखाय नमः ।

२५०. ॐ विमोचनाय नमः ।

२५१. ॐ सुसरणाय नमः ।

२५२. ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।

२५३. ॐ मेढ्रजाय नमः ।

२५४. ॐ बलचारिणे नमः ।

२५५. ॐ महीचारिणे नमः ।

२५६. ॐ स्त्रुताय नमः ।

२५७. ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः ।

२५८. ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः ।

२५९. ॐ व्यालरूपाय नमः ।

२६०. ॐ गुहावासिने नमः ।

२६१. ॐ गुहाय नमः ।

२६२. ॐ मालिने नमः ।

२६३. ॐ तरङ्गविदे नमः ।

२६४. ॐ त्रिदशाय नमः ।

२६५. ॐ त्रिकालधृषे नमः ।

२६६. ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।

२६७. ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः ।

२६८. ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।

२६९. ॐ सांख्यप्रसादाय नमः ।

२७०. ॐ दुर्वाससे नमः ।

२७१. ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः ।

२७२. ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।

२७३. ॐ विभागज्ञाय नमः ।

२७४. ॐ अतुल्याय नमः ।

२७५. ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।

२७६. ॐ सर्ववासाय नमः ।

२७७. ॐ सर्वचारिणे नमः ।

२७८. ॐ दुर्वाससे नमः ।

२७९. ॐ वासवाय नमः ।

२८०. ॐ अमराय नमः ।

२८१. ॐ हैमाय नमः ।

२८२. ॐ हेमकराय नमः ।

२८३. ॐ अयज्ञाय नमः ।

२८४. ॐ सर्वधारिणे नमः ।

२५. ॐ धरोत्तमाय नमः ।

२८६. ॐ लोहिताक्षाय नमः ।

२८७. ॐ महाक्षाय नमः ।

२८८. ॐ विजयाक्षाय नमः ।

२८९. ॐ विशारदाय नमः ।

२९०.ॐ संग्रहाय नमः ।

२९१. ॐ निग्रहाय नमः ।

२९२. ॐ कर्त्रे नमः ।

२९३. ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।

२९४. ॐ मुख्याय नमः ।

२९५. ॐ अमुख्याय नमः ।

२९६. ॐ देहाय नमः ।

२९७. ॐ काहलये नमः ।

२९८. ॐ सर्वकामदाय नमः ।

२९९. ॐ सर्वकालप्रसादाय नमः ।

३००. ॐ सुबलाय नमः ।

३०१. ॐ बलरूपधृषे नमः ।

३०२. ॐ सर्वकामवराय नमः ।

३०३. ॐ सर्वदाय नमः ।

३०४. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।

३०५. ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।

३०६. ॐ निपातिने नमः ।

३०७. ॐ अवशाय नमः ।

३०८. ॐ खगाय नमः ।

३०९. ॐ रौद्ररूपाय नमः ।

३१०. ॐ अंशवे नमः ।

३११. ॐ आदित्याय नमः ।

३१२. ॐ बहुरश्मये नमः ।

३१३. ॐ सुवर्चसिने नमः ।

३१४. ॐ वसुवेगाय नमः ।

३१५. ॐ महावेगाय नमः ।

३१६. ॐ मनोवेगाय नमः ।

३१७. ॐ निशाचराय नमः ।

३१८. ॐ सर्ववासिने नमः ।

३१९. ॐ श्रियावासिने नमः ।

३२०. ॐ उपदेशकराय नमः ।

३२१. ॐ अकराय नमः ।

३२२. ॐ मुनये नमः ।

३२३. ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।

३२४. ॐ सम्भग्नाय नमः ।

३२५. ॐ सहस्त्रदाय नमः ।

३२६. ॐ पक्षिणे नमः ।

३२७. ॐ पक्षरूपाय नमः ।

३२८. ॐ अतिदीप्ताय नमः ।

३२९. ॐ विशाम्पतये नमः ।

३३०. ॐ उन्मादाय नमः ।

३३१. ॐ मदनाय नमः ।

३३२. ॐ कामाय नमः ।

३३३. ॐ अश्वत्थाय नमः ।

३३४. ॐ अर्थकराय नमः ।

३३५. ॐ यशसे नमः ।

३३६. ॐ वामदेवाय नमः ।

३३७. ॐ वामाय नमः ।

३३८. ॐ प्राचे नमः ।

३३९. ॐ दक्षिणाय नमः ।

३४०. ॐ वामनाय नमः ।

३४१. ॐ सिद्धयोगिने नमः ।

३४२. ॐ महर्षये नमः ।

३४३. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

३४४. ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।

३४५. ॐ भिक्षवे नमः ।

३४६. ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।

३४७. ॐ विपणाय नमः ।

३४८. ॐ मृदवे नमः ।

३४९. ॐ अव्ययाय नमः ।

३५०. ॐ महासेनाय नमः ।

३५१. ॐ विशाखाय नमः ।

३५२. ॐ षष्टिभागाय नमः ।

३५३. ॐ गवाम्पतये नमः ।

३५४. ॐ वज्रहस्ताय नमः ।

३५५. ॐ विष्कम्भिने नमः ।

३५६. ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।

३५७. ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।

३५८. ॐ तालाय नमः ।

३५९. ॐ मधवे नमः ।

३६०. ॐ मधुकलोचनाय नमः ।

३६१. ॐ वाचस्पत्याय नमः ।

३६२. ॐ वाजसनाय नमः ।

३६३. ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः ।

३६४. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

३६५. ॐ लोकचारिणे नमः ।

३६६. ॐ सर्वचारिणे नमः ।

३६७. ॐ विचारविदे नमः ।

३६८. ॐ ईशानाय नमः ।

३६९. ॐ ईश्वराय नमः ।

३७०. ॐ कालाय नमः ।

३७१. ॐ निशाचारिणे नमः ।

३७२. ॐ पिनाकवते नमः ।

३७३. ॐ निमित्तस्थाय नमः ।

३७४. ॐ निमित्ताय नमः ।

३७५. ॐ नन्दये नमः ।

३७६. ॐ नन्दिकराय नमः ।

३७७. ॐ हरये नमः ।

३७८ ॐ नन्दीश्वराय नमः ।

३७९. ॐ नन्दिने नमः ।

३८०. ॐ नन्दनाय नमः ।

३८१. ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः ।

३८२. ॐ भगहारिणे नमः ।

३८३. ॐ निहन्त्रे नमः ।

३८४. ॐ कालाय नमः ।

३८५. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

३८६. ॐ पितामहाय नमः ।

३८७. ॐ चतुर्मुखाय नमः ।

३८८. ॐ महालिङ्गाय नमः ।

३८९. ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।

३९०. ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः ।

३९१. ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

३९२. ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।

३९३. ॐ युगावहाय नमः ।

३९४. ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।

३९५. ॐ बीजकर्त्रे नमः ।

३९६. ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।

३९७. ॐ बलाय नमः ।

३९८. ॐ इतिहासाय नमः ।

३९९. ॐ सकल्पाय नमः ।

४००. ॐ गौतमाय नमः ।

४०१. ॐ निशाकराय नमः ।

४०२. ॐ दम्भाय नमः ।

४०३. ॐ अदम्भाय नमः ।

४०४. ॐ वैदम्भाय नमः ।

४०५. ॐ वश्याय नमः ।

४०६. ॐ वशकराय नमः ।

४०७. ॐ कलये नमः ।

४०८. ॐ लोककर्त्रे नमः ।

४०९. ॐ पशुपतये नमः ।

४१०. ॐ महाकर्त्रे नमः ।

४११. ॐ अनौषधाय नमः ।

४१२. ॐ अक्षराय नमः ।

४१३. ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।

४१४. ॐ बलवते नमः ।

४१५. ॐ शक्राय नमः ।

४१६. ॐ नीतये नमः ।

४१७. ॐ अनीतये नमः ।

४१८. ॐ शुद्धात्मने नमः ।

४१९. ॐ शुद्धाय नमः ।

४२०. ॐ मान्याय नमः ।

४२१. ॐ गतागताय नमः ।

४२२. ॐ बहुप्रसादाय नमः ।

४२३. ॐ सुस्वप्नाय नमः ।

४२४. ॐ दर्पणाय नमः ।

४२५. ॐ आमित्रजिते नमः ।

४२६. ॐ वेदकाराय नमः ।

४२७. ॐ मन्त्रकाराय नमः ।

४२८ ॐ विदुषे नमः ।

४२९. ॐ समरमर्दनाय नमः ।

४३०. ॐ महामेघनिवासिने नमः ।

४३१. ॐ महाघोराय नमः ।

४३२. ॐ वशिने नमः ।

४३३. ॐ कराय नमः ।

४३४. ॐ अग्निज्वालाय नमः ।

४३५. ॐ महाज्वालाय नमः ।

४३६. ॐ अतिधूम्राय नमः ।

४३७. ॐ हुताय नमः ।

४३८ ॐ हविषे नमः ।

४३९. ॐ वृषणाय नमः ।

४४०. ॐ शंकराय नमः ।

४४१. ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।

४४२. ॐ धूमकेतनाय नमः ।

४४३. ॐ नीलाय नमः ।

४४४. ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।

४४५. ॐ शोभनाय नमः ।

४४६. ॐ निरवग्रहाय नमः ।

४४७. ॐ स्वस्तिदाय नमः ।

४४८. ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।

४४९. ॐ भागिने नमः ।

४५०. ॐ भागकराय नमः ।

४५१. ॐ लघवे नमः ।

४५२. ॐ उत्सङ्गाय नमः ।

४५३. ॐ महाङ्गाय नमः ।

४५४. ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।

४५५. ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।

४५६. ॐ सुवर्णाय नमः ।

४५७. ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः ।

४५८. ॐ महापादाय नमः ।

४५९. ॐ महाहस्ताय नमः ।

४६०. ॐ महाकायाय नमः ।

४६१. ॐ महायशसे नमः ।

४६२. ॐ महामूर्ध्ने नमः ।

४६३. ॐ महामात्राय नमः ।

४६४. ॐ महानेत्राय नमः ।

४६५. ॐ निशालयाय नमः ।

४६६. ॐ महान्तकाय नमः ।

४६७. ॐ महाकर्णाय नमः ।

४६८. ॐ महोष्ठाय नमः ।

४६९. ॐ महाहनवे नमः ।

४७०. ॐ महानासाय नमः ।

४७१. ॐ महाकम्बवे नमः ।

४७२. ॐ महाग्रीवाय नमः ।

४७३. ॐ श्मशानभाजे नमः ।

४७४. ॐ महावक्षसे नमः ।

४७५.ॐ महोरस्काय नमः ।

४७६. ॐ अन्तरात्मने नमः ।

४७७. ॐ मृगालयाय नमः ।

४७८. ॐ लम्बनाय नमः ।

४७९. ॐ लम्बितोष्ठानमः ।

४८०. ॐ महामायाय नमः ।

४८१. ॐ पयोनिधये नमः ।

४८२.ॐ महादन्ताय नमः ।

४८३. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।

४८४. ॐ महाजिह्वाय नमः ।

४८५. ॐ महामुखाय नमः ।

४८६. ॐ महानखाय नमः ।

४८७. ॐ महारोम्णे नमः ।

४८८. ॐ महाकोशाय नमः ।

४८९. ॐ महाजटाय नमः ।

४९०. ॐ प्रसन्नाय नमः ।

४९१. ॐ प्रसादाय नमः ।

४९२. ॐ प्रत्ययाय नमः ।

४९३. ॐ गिरिसाधनाय नमः ।

४९४. ॐ स्नेहनाय नमः ।

४९५. ॐ अस्नेहनाय नमः ।

४९६. ॐ अजिताय नमः ।

४९७. ॐ महामुनये नमः ।

४९८. ॐ वृक्षाकाराय नमः ।

४९९. ॐ वृक्षकेतवे नमः ।

५००. ॐ अनलाय नमः ।

५०१.. ॐ वायुवाहनाय नमः ।

५०२. ॐ गण्डलिने नमः ।

५०३. ॐ मेरुधाम्ने नमः ।

५०४. ॐ देवाधिपतये नमः ।

५०५. ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।

५०६. ॐ सामास्याय नमः ।

५०७. ॐ ऋक्सहस्त्रामितेक्षणाय नमः ।

५०८. ॐ यजुःपादभुजाय नमः ।

५०९. ॐ गुह्याय नमः ।

५१०. ॐ प्रकाशाय नमः ।

५११. ॐ जङ्गमाय नमः ।

५१२. ॐ अमोघार्थाय नमः ।

५१३. ॐ प्रसादाय नमः ।

५१४. ॐ अभिगम्याय नमः ।

५१५. ॐ सुदर्शनाय नमः ।

५१६. ॐ उपकाराय नमः ।

५१७. ॐ प्रियाय नमः ।

५१८. ॐ सर्वस्मै नमः ।

५१९. ॐ कनकाय नमः ।

५२०. ॐ काञ्चनच्छवये नमः ।

५२१. ॐ नाभये नमः ।

५२२. ॐ नन्दिकराय नमः ।

५२३. ॐ भावाय नमः ।

५२४. ॐ पुष्करस्थपतये नमः ।

५२५. ॐ स्थिराय नमः ।

५२६. ॐ द्वादशाय नमः ।

५२७. ॐ त्रासनाय नमः ।

५२८. ॐ आद्याय नमः ।

५२९. ॐ यज्ञाय नमः ।

५३०. ॐ यज्ञसमाहिताय नमः ।

५३१. ॐ नक्ताय नमः ।

५३२. ॐ कलये नमः ।

५३३. ॐ कालाय नमः ।

५३४. ॐ मकराय नमः ।

५३५. ॐ कालपूजिताय नमः ।

५३६. ॐ सगणाय नमः ।

५३७. ॐ गणकाराय नमः ।

५३८. ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।

५३९. ॐ भस्मशयाय नमः ।

५४०. ॐ भस्मगोप्त्रे नमः ।

५४१. ॐ भस्मभूताय नमः ।

५४२. ॐ तरवे नमः ।

५४३. ॐ गणाय नमः ।

५४४. ॐ लोकपालाय नमः ।

५४५. ॐ अलोकाय नमः ।

५४६. ॐ महात्मने नमः ।

५४७. ॐ सर्वपूजिताय नमः ।

५४८. ॐ शुक्लाय नमः ।

५४९. ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।

५५०. ॐ सम्पन्नाय नमः ।

५५१. ॐ शुचये नमः ।

५५२. ॐ भूतनिषेविताय नमः ।

५५३. ॐ आश्रमस्थाय नमः ।

५५४. ॐ क्रियावस्थाय नमः ।

५५५. ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।

५५६. ॐ वराय नमः ।

५५७. ॐ विशालशाखाय नमः ।

५५८. ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।

५५९. ॐ अम्बुजालाय नमः ।

५६० ॐ सुनिश्चलाय नमः ।

५६१. ॐ कपिलाय नमः ।

५६२. ॐ कपिशाय नमः ।

५६३. ॐ शुक्लाय नमः ।

५६४. ॐ आयुषे नमः ।

५६५. ॐ परस्मै नमः ।

५६६. ॐ अपरस्मै नमः ।

५६७. ॐ गन्धर्वाय नमः ।

५६८. ॐ अदितये नमः ।

५६९. ॐ तार्क्ष्याय नमः ।

५७०. ॐ सुविज्ञेयाय नमः ।

५७१. ॐ सुशारदाय नमः ।

५७२. ॐ परश्वधायुधाय नमः ।

५७३. ॐ देवाय नमः ।

५७४. ॐ अनुकारिणे नमः ।

५७५. ॐ सुबान्धवाय नमः ।

५७६. ॐ तुम्बवीणाय नमः ।

५७७. ॐ महाक्रोधाय नमः ।

५७८. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।

५७९. ॐ जलेशयाय नमः ।

५८०. ॐ उग्राय नमः ।

५८१. ॐ वंशकराय नमः ।

५८२. ॐ वंशाय नमः ।

५८३. ॐ वंशनादाय नमः ।

५८४. ॐ अनिन्दिताय नमः ।

५८५. ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः ।

५८६. ॐ मायाविने नमः ।

५८७. ॐ सुह्रदे नमः ।

५८८. ॐ अनिलयाय नमः ।

५८९. ॐ अनलाय नमः ।

५९०. ॐ बन्धनाय नमः ।

५९१. ॐ बन्धकर्त्रे नमः ।

५९२. ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः ।

५९३. ॐ सयज्ञारये नमः ।

५९४. ॐ सकामारये नमः ।

५९५. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।

५९६. ॐ महायुधाय नमः ।

५९७. ॐ बहुधा निन्दिताय नमः ।

५९८. ॐ शर्वाय नमः ।

५९९. ॐ शङ्कराय नमः ।

६००. ॐ शङ्कराय नमः ।

६०१. ॐ अर्धनाय नमः ।

६०२. ॐ अमरेशाय नमः ।

६०३. ॐ महादेवाय नमः ।

६०४. ॐ विश्वदेवाय नमः ।

६०५. ॐ सुरारिघ्ने नमः ।

६०६. ॐ अहिर्बुन्ध्याय नमः ।

६०७. ॐ अनिलाभाय नमः ।

६०८. ॐ चेकितानाय नमः ।

६०९. ॐ हविषे नमः ।

६१०. ॐ अजैकपदे नमः ।

६११. ॐ कापालिने नमः ।

६१२. ॐ त्रिशङ्कवे नमः ।

६१३. ॐ अजिताय नमः ।

६१४. ॐ शिवाय नमः ।

६१५. ॐ धन्वन्तरये नमः ।

६१६. ॐ धूमकेतवे नमः ।

६१७. ॐ स्कन्दाय नमः ।

६१८. ॐ वैश्रवणाय नमः ।

६१९. ॐ धात्रे नमः ।

६२०. ॐ शक्राय नमः ।

६२१. ॐ विष्णवे नमः ।

६२२. ॐ मित्राय नमः ।

६२३. ॐ त्वष्ट्रे नमः ।

६२४. ॐ ध्रुवाय नमः ।

६२५. ॐ धराय नमः ।

६२६. ॐ प्रभावाय नमः ।

६२७. ॐ सर्वगाय वायवे नमः ।

६२८. ॐ अर्यम्णे नमः ।

६२९. ॐ सवित्रे नमः ।

६३०. ॐ रवये नमः ।

६३१. ॐ उषङ्गवे नमः ।

६३२. ॐ विधात्रे नमः ।

६३३. ॐ मान्धात्रे नमः ।

६३४. ॐ भूतभावनाय नमः ।

६३५. ॐ विभवे नमः ।

६३६. ॐ वर्णविभाविने नमः ।

६३७. ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः ।

६३८. ॐ पद्मनाभाय नमः ।

६३९. ॐ महागर्भाय नमः ।

६४०. ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः ।

६४१. ॐ अनिलाय नमः ।

६४२. ॐ अनलाय नमः ।

६४३. ॐ बलवते नमः ।

६४४. ॐ उपशान्ताय नमः ।

६४५. ॐ पुराणाय नमः ।

६४६. ॐ पुण्यचञ्चुरिणे नमः ।

६४७. ॐ कुरुकर्त्रे नमः ।

६४८. ॐ कुरुवासिने नमः ।

६४९. ॐ कुरुभूताय नमः ।

६५०. ॐ गुणौषधाय नमः ।

६५१. ॐ सर्वाशयाय नमः ।

६५२. ॐ दर्भचारिणे नमः ।

६५३. ॐ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः ।

६५४. ॐ देवदेवाय नमः ।

६५५. ॐ सुखासक्ताय नमः ।

६५६. ॐ सते नमः ।

६५७. ॐ असते नमः ।

६५८. ॐ सर्वरत्नविदे नमः ।

६५९. ॐ कैलासगिरिवासिने नमः ।

६६०. ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः ।

६६१. ॐ कूलहारिणे नमः ।

६६२. ॐ कूलकर्त्रे नमः ।

६६३. ॐ बहुविद्याय नमः ।

६६४. ॐ बहुप्रदाय नमः ।

६६५. ॐ वणिजाय नमः ।

६६६. ॐ वर्धकिने नमः ।

६६७. ॐ वृक्षाय नमः ।

६६८. ॐ बकुलाय नमः ।

६६९. ॐ चन्दनाय नमः ।

६७०. ॐ छदाय नमः ।

६७१. ॐ सारग्रीवाय नमः ।

६७२. ॐ महाजत्रवे नमः ।

६७३. ॐ अलोलाय नमः ।

६७४. ॐ महौषधाय नमः ।

६७५. ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः ।

६७६. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

६७७. ॐ छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः ।

६७८. ॐ सिंहनादाय नमः ।

६७९. ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः ।

६८०. ॐ सिंहगाय नमः ।

६८१. ॐ सिंहवाहनाय नमः ।

६८२. ॐ प्रभावात्मने नमः ।

६८३. ॐ जगत्कालस्थालाय नमः ।

६८४. ॐ लोकहिताय नमः ।

६८५. ॐ तरवे नमः ।

६८६. ॐ सारङ्गाय नमः ।

६८७. ॐ नवचक्राङ्गाय नमः ।

६८८. ॐ केतुमालिने नमः ।

६८९. ॐ सभावनाय नमः ।

६९०. ॐ भूतालयाय नमः ।

६९१. ॐ भूतपतये नमः ।

६९२. ॐ अहोरात्राय नमः ।

६९३. ॐ अनिन्दिताय नमः ।

६९४. ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः ।

६९५. ॐ सर्वभूतानां निलयाय नमः ।

६९६. ॐ विभवे नमः ।

६९७. ॐ भवाय नमः ।

६९८. ॐ अमोघाय नमः ।

६९९. ॐ संयताय नमः ।

७००. ॐ अश्वाय नमः ।

७०१. ॐ भोजनाय नमः ।

७०२. ॐ प्राणधारणाय नमः ।

७०३. ॐ धृतिमते नमः ।

७०४. ॐ मतिमते नमः ।

७०५. ॐ दक्षाय नमः ।

७०६. ॐ सत्कृताय नमः ।

७०७. ॐ युगाधिपाय नमः ।

७०८. ॐ गोपालये नमः ।

७०९. ॐ गोपतये नमः ।

७१०. ॐ ग्रामाय नमः ।

७११. ॐ गोचर्मवसनाय नमः ।

७१२. ॐ हरये नमः ।

७१३. ॐ हिरण्यबाहवे नमः ।

७१४. ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः ।

७१५. ॐ प्रकृष्टारये नमः ।

७१६. ॐ महाहर्षाय नमः ।

७१७. ॐ जितकामाय नमः ।

७१८. ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।

७१९. ॐ गान्धाराय नमः ।

७२०. ॐ सुवासाय नमः ।

७२१. ॐ तपःसक्ताय नमः ।

७२२. ॐ रतये नमः ।

७२३. ॐ नराय नमः ।

७२४. ॐ महागीताय नमः ।

७२५. ॐ महानृत्याय नमः ।

७२६. ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः ।

७२७. ॐ महाकेतवे नमः ।

७२८. ॐ महाधातवे नमः ।

७२९. ॐ नैकसानुचराय नमः ।

७३०. ॐ चलाय नमः ।

७३१. ॐ आवेदनीयाय नमः ।

७३२. ॐ आदेशाय नमः ।

७३३. ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः ।

७३४. ॐ तोरणाय नमः ।

७३५. ॐ तारणाय नमः ।

७३६. ॐ वाताय नमः ।

७३७. ॐ परिध्यै नमः ।

७३८. ॐ पतिखेचराय नमः ।

७३९. ॐ संयोगवर्धनाय नमः ।

७४०. ॐ वृद्धाय नमः ।

७४१. ॐ अतिवृद्धाय नमः ।

७४२. ॐ गुणाधिकाय नमः ।

७४३. ॐ नित्याय आत्मसहायाय नमः ।

७४४. ॐ देवासुरपतये नमः ।

७४५. ॐ पत्ये नमः ।

७४६. ॐ युक्ताय नमः ।

७४७. ॐ युक्तबाहवे नमः ।

७४८. ॐ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः ।

७४९. ॐ आषाढाय नमः ।

७५०. ॐ सुषाढाय नमः ।

७५१. ॐ ध्रुवाय नमः ।

७५२. ॐ हरिणाय नमः ।

७५३. ॐ हराय नमः ।

७५४. ॐ आवर्तमानेभ्यो वपुषे नमः ।

७५५. ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः ।

७५६. ॐ महापथाय नमः ।

७५७. ॐ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः ।

७५८. ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।

७५९. ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः ।

७६०. ॐ सर्वयोगिने नमः ।

७६१. ॐ महाबलाय नमः ।

७६२. ॐ समाम्नायाय नमः ।

७६३. ॐ असमाम्नानाय नमः ।

७६४. ॐ तीर्थदेवाय नमः ।

७६५. ॐ महारथाय नमः ।

७६६. ॐ निर्जीवाय नमः ।

७६७. ॐ जीवनाय नमः ।

७६८. ॐ मन्त्राय नमः ।

७६९. ॐ शुभाक्षाय नमः ।

७७०. ॐ बहुकर्कशाय नमः ।

७७१. ॐ रत्नप्रभूताय नमः ।

७७२. ॐ रत्नाङ्गाय नमः ।

७७३. ॐ महार्णवनिपानविदे नमः ।

७७४. ॐ मूलाय नमः ।

७७५. ॐ विशालाय नमः ।

७७६. ॐ अमृताय नमः ।

७७७. ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।

७७८. ॐ तपोनिधये नमः ।

७७९. ॐ आरोहणाय नमः ।

७८०. ॐ अधिरोहाय नमः ।

७८१. ॐ शीलधारिणे नमः ।

७८२. ॐ महायशसे नमः ।

७८३. ॐ सेनाकल्पाय नमः ।

७८४. ॐ महाकल्पाय नमः ।

७८५. ॐ योगाय नमः ।

७८६. ॐ युगकराय नमः ।

७८७. ॐ हरये नमः ।

७८८. ॐ युगरूपाय नमः ।

७८९. ॐ महारूपाय नमः ।

७९०. ॐ महानागहनाय नमः ।

७९१. ॐ अवधाय नमः ।

७९२. ॐ न्यायनिर्वणाय नमः ।

७९३. ॐ पादाय नमः ।

७९४. ॐ पण्डिताय नमः ।

७९५. ॐ अचलोपमाय नमः ।

७९६. ॐ बहुमालाय नमः ।

७९७. ॐ महामालाय नमः ।

७९८. ॐ शशिन्व हरसुलोचनाय नमः ।

७९९. ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः ।

८००. ॐ त्रियुगाय नमः ।

८०१. ॐ सफलोदयाय नमः ।

८०२. ॐ त्रिलोचनाय नमः ।

८०३. ॐ विषण्णाङ्गाय नमः ।

८०४. ॐ मणिविद्धाय नमः ।

८०५. ॐ जटाधराय नमः ।

८०६. ॐ विन्दवे नमः ।

८०७. ॐ विसर्गाय नमः ।

८०८. ॐ सुमुखाय नमः ।

८०९. ॐ शराय नमः ।

८१०. ॐ सर्वायुधाय नमः ।

८११. ॐ सहाय नमः ।

८१२. ॐ निवेदनाय नमः ।

८१३. ॐ सुखाजाताय नमः ।

८१४. ॐ सुगन्धाराय नमः ।

८१५. ॐ महाधनुषे नमः ।

८१६. ॐ भगवते गन्धपालिने नमः ।

८१७. ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः ।

८१८ ॐ मन्थानाय बहुलाय वायवे नमः ।

८१९. ॐ सकलाय नमः ।

८२०. ॐ सर्वलोचनाय नमः ।

८२१. ॐ तलस्तालाय नमः ।

८२२. ॐ करस्थालिने नमः ।

८२३. ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।

८२४. ॐ महते नमः ।

८२५. ॐ छत्राय नमः ।

८२६. ॐ सुच्छत्राय नमः ।

८२७. ॐ विख्यातलोकाय नमः ।

८२८. ॐ सर्वाश्राय क्रमाय नमः ।

८२९. ॐ मुण्डाय नमः ।

८३०. ॐ विरूपाय नमः ।

८३१. ॐ विकृताय नमः ।

८३२. ॐ दण्डिने नमः ।

८३३. ॐ कुण्डिने नमः ।

८३४. ॐ विकुर्वणाय नमः ।

८३५. ॐ हर्यक्षाय नमः ।

८३६. ॐ कुकुभाय नमः ।

८३७. ॐ वज्रिणे नमः ।

८३८. ॐ शतजिह्वाय नमः ।

८३९. ॐ सहस्त्रपादे सहस्त्रम्रूर्ध्ने नमः ।

८४०. ॐ देवेन्द्राय नमः ।

८४१. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।

८४२. ॐ गुरवे नमः ।

८४३. ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।

८४४. ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।

८४५. ॐ शरण्याय नमः ।

८४६. ॐ सर्वलोककृते नमः ।

८४७. ॐ पवित्राय नमः ।

८४८. ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः ।

८४९. ॐ कनिष्ठाय नमः ।

८५०. ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः ।

८५१. ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।

८५२. ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ।

८५३. ॐ पद्मगर्भाय नमः ।

८५४. ॐ महागर्भाय नमः ।

८५५. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।

८५६. ॐ जलोद्भवाय नमः ।

८५७. ॐ गभस्तये नमः ।

८५८. ॐ ब्रह्मकृते नमः ।

८५९. ॐ ब्रह्मिणे नमः ।

८६०. ॐ ब्रह्मविदे नमः ।

८६१. ॐ ब्राह्मणाय नमः ।

८६२. ॐ गतये नमः ।

८६३. ॐ अनन्तरूपाय नमः ।

८६४. ॐ नैकात्मने नमः ।

८६५. ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः ।

८६६. ॐ उर्ध्वगात्मने नमः ।

८६७. ॐ पशुपतये नमः ।

८६८. ॐ वातरंहसे नमः ।

८६९. ॐ मनोजवाय नमः ।

८७०. ॐ चन्दनिने नमः ।

८७१. ॐ पद्मनालाग्राय नमः ।

८७२. ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः ।

८७३. ॐ नराय नमः ।

८७४. ॐ कर्णिकारमहास्त्रग्विणे नमः ।

८७५. ॐ नीलमौलये नमः ।

८७६. ॐ पिनाकधृते नमः ।

८७७. ॐ उमापतये नमः ।

८७८. ॐ उमाकान्ताय नमः ।

८७९. ॐ जाह्नवीधृते नमः ।

८८०. ॐ उमाधवाय नमः ।

८८१. ॐ वराय वराहाय नमः ।

८८२. ॐ वरदाय नमः ।

८८३. ॐ वरेण्याय नमः ।

८८४. ॐ सुमहास्वनाय नमः ।

८८५. ॐ महाप्रसादाय नमः ।

८८६. ॐ दमनाय नमः ।

८८७. ॐ शत्रुघ्ने नमः ।

८८८. ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः ।

८८९. ॐ पीतात्मने नमः ।

८९०. ॐ परमात्मने नमः ।

८९१. ॐ प्रयतात्मने नमः ।

८९२. ॐ प्रधानधृते नमः ।

८९३. ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।

८९४. ॐ त्र्यक्षाय नमः ।

८९५. ॐ धर्मसाधारणाय वराय नमः ।

८९६. ॐ चराचरात्मने नमः ।

८९७. ॐ सूक्ष्मात्मने नमः ।

८९८. ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः ।

८९९. ॐ साध्यर्षये नमः ।

९००. ॐ आदित्याय वसवे नमः ।

९०१. ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः ।

९०२. ॐ व्यासाय नमः ।

९०३. ॐ सुसंक्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः ।

९०४. ॐ पर्ययाय नराय नमः ।

९०५. ॐ ऋतवे नमः ।

९०६. ॐ संवत्सराय नमः ।

९०७. ॐ मासाय नमः ।

९०८. ॐ पक्षाय नमः ।

९०९. ॐ संख्यासमापनाय नमः ।

९१०. ॐ कलाभ्यो नमः ।

९११. ॐ काष्ठाभ्यो नमः ।

९१२. ॐ लवेभ्यो नमः ।

९१३. ॐ मात्राभ्यो नमः ।

९१४. ॐ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः ।

९१५. ॐ क्षणेभ्यो नमः ।

९१६. ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।

९१७. ॐ प्रजाबीजाय नमः ।

९१८. ॐ लिङ्गाय नमः ।

९१९. ॐ आद्याय नमः ।

९२०. ॐ सते नमः ।

९२१. ॐ असते नमः ।

९२२. ॐ व्यक्ताय नमः ।

९२३. ॐ अव्यक्ताय नमः ।

९२४. ॐ पित्रे नमः ।

९२५. ॐ मात्रे नमः ।

९२६. ॐ पितामहाय नमः ।

९२७. ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।

९२८. ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।

९२९. ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।

९३०. ॐ त्रिविष्टपाय नमः ।

९३१. ॐ निर्वाणाय नमः ।

९३२. ॐ ह्लादनाय नमः ।

९३३. ॐ ब्रह्मलोकाय नमः ।

९३४. ॐ परस्यै गतये नमः ।

९३५. ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः ।

९३६. ॐ देवासुरपरायणाय नमः ।

९३७. ॐ देवासुरगुरवे नमः ।

९३८. ॐ देवाय नमः ।

९३९. ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ।

९४०. ॐ देवासुरमहामात्राय नमः ।

९४१. ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः ।

९४२. ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।

९४३. ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः ।

९४४. ॐ देवातिदेवाय नमः ।

९४५. ॐ देवर्षये नमः ।

९४६. ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः ।

९४७. ॐ देवासुरेश्वराय नमः ।

९४८. ॐ विश्वस्मै नमः ।

९४९. ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः ।

९५०. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।

९५१. ॐ अचिन्त्याय नमः ।

९५२. ॐ देवतात्मने नमः ।

९५३. ॐ आत्मसम्भवाय नमः ।

९५४. ॐ उद्भिदे नमः ।

९५५. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।

९५६. ॐ वैद्याय नमः ।

९५७. ॐ विरजसे नमः ।

९५८ ॐ नीरजसे नमः ।

९५९ ॐ अमराय नमः ।

९६० ॐ ईड्याय नमः ।

९६१. ॐ हस्तीश्वराय नमः ।

९६२. ॐ व्याघ्राय नमः ।

९६३. ॐ देवसिंहाय नमः ।

९६४. ॐ नरर्षभाय नमः ।

९६५. ॐ विबुधाय नमः ।

९६६. ॐ अग्रवराय नमः ।

९६७. ॐ सूक्ष्माय नमः ।

९६८. ॐ सर्वदेवाय नमः ।

९६९. ॐ तपोमयाय नमः ।

९७०. ॐ सुयुक्ताय नमः ।

९७१. ॐ शोभनाय नमः ।

९७२.ॐ वज्रिणे नमः ।

९७३. ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः ।

९७४. ॐ अव्ययाय नमः ।

९७५. ॐ गुहाय नमः ।

९७६. ॐ कान्ताय नमः ।

९७७. ॐ निजाय सर्गाय नमः ।

९७८. ॐ पवित्राय नमः ।

९७९. ॐ सर्वपावनाय नमः ।

९८०. ॐ श्रृङ्गिणे नमः ।

९८१. ॐ श्रृङ्गप्रियाय नमः ।

९८२. ॐ बभ्रवे नमः ।

९८३. ॐ राजराजाय नमः ।

९८४. ॐ निरामयाय नमः ।

९८५. ॐ अभिरामाय नमः ।

९८६. ॐ सुरगणाय नमः ।

९८७. ॐ विरामाय नमः ।

९८८. ॐ सर्वसाधनाय नमः ।

९८९. ॐ ललाटाक्षाय नमः ।

९९०. ॐ विश्वदेवाय नमः ।

९९१. ॐ हरिणाय नमः ।

९९२. ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः ।

९९३. ॐ स्थावराणां पतये नमः ।

९९४. ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।

९९५. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

९९६. ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः ।

९९७. ॐ अचिन्त्याय नमः ।

९९८. ॐ सत्यव्रताय नमः ।

९९९. ॐ शुचये नमः ।

१०००. ॐ व्रताधिपाय नमः ।

१००१. ॐ परस्मै नमः ।

१००२. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

१००३. ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः ।

१००४. ॐ विमुक्ताय नमः ।

१००५. ॐ मुक्ततेजसे नमः ।

१००६. ॐ श्रीमते नमः ।

१००७. ॐ श्रीवर्धनाय नमः ।

१००८. ॐ जगते नमः ।

॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि श्रीशिवसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now