SHRI YAMUNA SAHASRANAMVALI:

अथ श्री यमुना सहस्त्रनामावलिः ।।

१ ॐ कालिन्द्यै नमः ।

२ ॐ यमुनायै नमः ।

३ ॐ कृष्णायै नमः ।

४ ॐ कृष्णरूपायै नमः ।

५ ॐ सनातन्यै नमः ।

६ ॐ कृष्णवामांससम्भूतायै नमः ।

७ ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः ।

८ ॐ गोलोकवासिन्यै नमः ।

९ ॐ श्यामायै नमः ।

१० ॐ वृन्दावनविनोदिन्यै नमः ।

११ ॐ राधासख्यै नमः ।

१२ ॐ रासलीलायै नमः ।

१३ ॐ रासमण्डलमण्डिन्यै नमः ।

१४ ॐ निकुञ्जवासिन्यै नमः ।

१५ ॐ वल्ल्यै नमः ।

१६ ॐ रङ्गवल्ल्यै नमः ।

१७ ॐ मनोहरायै नमः ।

१८ ॐ श्रियै नमः ।

१९ ॐ रासमण्डलीभूतायै नमः ।

२० ॐ यूथीभूतायै नमः ।

२१ ॐ हरिप्रियायै नमः ।

२२ ॐ गोलोकतटिन्यै नमः ।

२३ ॐ दिव्यायै नमः ।

२४ ॐ निकुञ्जतलवासिन्यै नमः ।

२५ ॐ दीर्घायै नमः ।

२६ ॐ ऊर्मिवेगगम्भीरायै नमः ।

२७ ॐ पुष्पपल्लववाहिन्यै नमः ।

२८ ॐ घनश्यामायै नमः ।

२९ ॐ मेघमालायै नमः ।

३० ॐ बलाकायै नमः ।

३१ ॐ पद्ममालिन्यै नमः ।

३२ ॐ परिपूर्णतमायै नमः ।

३३ ॐ पूर्णायै नमः ।

३४ ॐ पूर्णब्रह्मप्रियायै नमः ।

३५ ॐ परस्यै नमः ।

३६ ॐ महावेगवत्यै नमः ।

३७ ॐ साक्षान्निकुञ्जद्वारनिर्गतायै नमः ।

३८ ॐ महानद्यै नमः ।

३९ ॐ मग्दगत्यै नमः ।

४० ॐ विरजावेगभेदिन्यै नमः ।

४१ ॐ अनेकब्रह्माण्डगतायै नमः ।

४२ ॐ ब्रह्मद्रवसमाकुलायै नमः ।

४३ ॐ गङ्गामिश्रायै नमः ।

४४ ॐ निर्मलाभायै नमः ।

४५ ॐ निर्मलायै नमः ।

४६ ॐ सरितां वरायै नमः ।

४७ ॐ रत्नबद्धोभयतट्यै नमः ।

४८ ॐ हंसपद्मादिसंकुलायै नमः ।

४९ ॐ नद्यै नमः ।

५० ॐ निर्मलपानीयायै नमः ।

५१ ॐ सर्वब्रह्माण्डपावन्यै नमः ।

५२ ॐ वैकुण्ठपरिखीभूतायै नमः ।

५३ ॐ परिखायै नमः ।

५४ ॐ पापहारिण्यै नमः ।

५५ ॐ ब्रह्मलोकगतायै नमः ।

५६ ॐ ब्राह्मयै नमः ।

५७ ॐ स्वर्गायै नमः ।

५८ ॐ स्वर्गनिवासिन्यै नमः ।

५९ ॐ उल्लसन्त्यै नमः ।

६० ॐ प्रोत्पतन्त्यै नमः ।

६१ ॐ मेरुमालायै नमः ।

६२ ॐ महोज्ज्वलायै नमः ।

६३ ॐ श्रीगङ्गाम्भःशिखरिण्यै नमः ।

६४ ॐ गण्डशैलविभेदिन्यै नमः ।

६५ ॐ देशान् पुनन्त्यै नमः ।

६६ ॐ गच्छन्त्यै नमः ।

६७ ॐ वहन्त्यै नमः ।

६८ ॐ भूमिमध्यगायै नमः ।

६९ ॐ मार्तण्डतनूजायै नमः ।

७० ॐ पुण्यायै नमः ।

७१ ॐ कलिन्दगिरिनन्दिन्यै नमः ।

७२ ॐ यमस्वस्त्रे नमः ।

७३ ॐ मन्दहासायै नमः ।

७४ ॐ सुद्विजायै नमः ।

७५ ॐ रचिताम्बरायै नमः ।

७६ ॐ नीलाम्बरायै नमः ।

७७ ॐ पद्ममुख्यै नमः ।

७८ ॐ चरन्त्यै नमः ।

७९ ॐ चारुदर्शनायै नमः ।

८० ॐ रम्भोरुभ्यां नमः ।

८१ ॐ पद्मनयनायै नमः ।

८२ ॐ माधव्यै नमः ।

८३ ॐ प्रमदायै नमः ।

८४ ॐ उत्तमायै नमः ।

८५ ॐ तपश्चरन्त्यै नमः ।

८६ ॐ सुश्रोण्यै नमः ।

८७ ॐ कूजन्नूपुरमेखलायै नमः ।

८८ ॐ जलस्थितायै नमः ।

८९ ॐ श्यामलाङ्गयै नमः ।

९० ॐ खाण्डवाभायै नमः ।

९१ ॐ विहारिण्यै नमः ।

९२ ॐ गाण्डीविभाषिण्यै नमः ।

९३ ॐ वन्यायै नमः ।

९४ ॐ श्रीकृष्णं वरमिच्छत्यै नमः ।

९५ ॐ द्वारकागमनायै नमः ।

९६ ॐ राज्ञै नमः ।

९७ ॐ पट्टराज्ञै नमः ।

९८ ॐ परंगतायै नमः ।

९९ ॐ महाराज्ञै नमः ।

१०० ॐ रत्नभूषायै नमः ।

१०१ ॐ गोमत्यै नमः ।

१०२ ॐ तीरचारिण्यै नमः ।

१०३ ॐ स्वकीयायै नमः ।

१०४ ॐ सुखायै नमः ।

१०५ ॐ स्वार्थायै नमः ।

१०६ ॐ स्वभक्तकार्यसाधिन्यै नमः ।

१०७ ॐ नवलाङ्गायै नमः ।

१०८ ॐ अबलायै नमः ।

१०९ ॐ मुग्धायै नमः ।

११० ॐ वराङ्गायै नमः ।

१११ ॐ वामलोचनायै नमः ।

११२ ॐ अजातयौवनायै नमः ।

११३ ॐ अदीनायै नमः ।

११४ ॐ प्रभायै नमः ।

११५ ॐ कान्त्यै नमः ।

११६ ॐ द्युत्यै नमः ।

११७ ॐ छव्यै नमः ।

११८ ॐ शुभोभायै नमः ।

११९ ॐ परमायै नमः ।

१२० ॐ कीर्त्यै नमः ।

१२१ ॐ कुशलायै नमः ।

१२२ ॐ अज्ञातयौवनायै नमः ।

१२३ ॐ नवोढायै नमः ।

१२४ ॐ मध्यगायै नमः ।

१२५ ॐ मध्यायै नमः ।

१२६ ॐ प्रौढ्यै नमः ।

१२७ ॐ प्रौढायै नमः ।

१२८ ॐ प्रगल्भकायै नमः ।

१२९ ॐ धीरायै नमः ।

१३० ॐ अधीरायै नमः ।

१३१ ॐ धैर्यधरायै नमः ।

१३२ ॐ ज्येष्ठायै नमः ।

१३३ ॐ श्रेष्ठायै नमः ।

१३४ ॐ कुलाङ्गनायै नमः ।

१३५ ॐ क्षणप्रभायै नमः ।

१३६ ॐ चञ्चलायै नमः ।

१३७ ॐ अर्च्यायै नमः ।

१३८ ॐ विद्युते नमः ।

१३९ ॐ सौदामन्यै नमः ।

१४० ॐ तडिते नमः ।

१४१ ॐ स्वाधीनपतिकायै नमः ।

१४२ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

१४३ ॐ पुष्टायै नमः ।

१४४ ॐ स्वाधीनभर्तृकायै नमः ।

१४५ ॐ कलहान्तरितायै नमः ।

१४६ ॐ भीर्वै नमः ।

१४७ ॐ इच्छायै नमः ।

१४८ ॐ प्रोक्तण्ठितायै नमः ।

१४९ ॐ आकुलायै नमः ।

१५० ॐ कशिपुस्थायै नमः ।

१५१ ॐ दिव्यशय्यायै नमः ।

१५२ ॐ गोविन्दहृतमानसायै नमः ।

१५३ ॐ खण्डितायै नमः ।

१५४ ॐ अखण्डशोभाढ्यायै नमः ।

१५५ ॐ विप्रलब्धायै नमः ।

१५६ ॐ अभिसारिकायै नमः ।

१५७ ॐ विरहार्तायै नमः ।

१५८ ॐ विरहिण्यै नमः ।

१५९ ॐ नार्यै नमः ।

१६० ॐ प्रोषितभर्तृकायै नमः ।

१६१ ॐ मानिन्यै नमः ।

१६२ ॐ मानदायै नमः ।

१६३ ॐ प्राज्ञायै नमः ।

१६४ ॐ मन्दारवनवासिन्यै नमः ।

१६५ ॐ झंकारिण्यै नमः ।

१६६ ॐ झणत्कार्यै नमः ।

१६७ ॐ रणन्मञ्जीरनूपुरायै नमः ।

१६८ ॐ मेखलायै नमः ।

१६९ ॐ अमेखलायै नमः ।

१७० ॐ काञ्च्यै नमः ।

१७१ ॐ श्रीकाञ्च्यै नमः ।

१७२ ॐ काञ्चनामय्यै नमः ।

१७३ ॐ कञ्चुक्यै नमः ।

१७४ ॐ कञ्चुकमण्यै नमः ।

१७५ ॐ श्रीकण्ठायै नमः ।

१७६ ॐ आढ्यायै नमः ।

१७७ ॐ महामण्यै नमः ।

१७८ ॐ श्रीहारिण्यै नमः ।

१७९ ॐ पद्महारायै नमः ।

१८० ॐ मुक्तायै नमः ।

१८१ ॐ मुक्तफलार्चितायै नमः ।

१८२ ॐ रत्नकङ्कणकेयूरायै नमः ।

१८३ ॐ स्फुरदङ्गुलिभूषणायै नमः ।

१८४ ॐ दर्पणायै नमः ।

१८५ ॐ दर्पणीभूतायै नमः ।

१८६ ॐ दुष्टदर्पविनाशिन्यै नमः ।

१८७ ॐ कम्बुग्रीवायै नमः ।

१८८ ॐ कम्बुधरायै नमः ।

१८९ ॐ ग्रैवेयकविराजितायै नमः ।

१९० ॐ ताटङ्किन्यै नमः ।

१९१ ॐ दन्तधरायै नमः ।

१९२ ॐ हेमकुण्डलमण्डितायै नमः ।

१९३ ॐ शिखाभूषायै नमः ।

१९४ ॐ भलापुष्पायै नमः ।

१९५ ॐ नासामौक्तिकशोभितायै नमः ।

१९६ ॐ मणिभूमिगतायै नमः ।

१९७ ॐ देव्यै नमः ।

१९८ ॐ रैवताद्रिविहारिण्यै नमः ।

१९९ ॐ वृन्दावनगतायै नमः ।

२०० ॐ वृग्दायै नमः ।

२०१ ॐ वृन्दारण्यनिवासिन्यै नमः ।

२०२ ॐ वृन्दवनलतायै नमः ।

२०३ ॐ माध्व्यै नमः ।

२०४ ॐ वृन्दारण्यविभूषणायै नमः ।

२०५ ॐ सौन्दर्यलहर्यै नमः ।

२०६ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

२०७ ॐ मथुरातीर्थवासिन्यै नमः ।

२०८ ॐ विश्रान्तवासिन्यै नमः ।

२०९ ॐ काम्यायै नमः ।

२१० ॐ रम्यायै नमः ।

२११ ॐ गोकुलवासिन्यै नमः ।

२१२ ॐ रमणस्थलशोभाढ्यायै नमः ।

२१३ ॐ महावनमहानद्यै नमः ।

२१४ ॐ प्रणतायै नमः ।

२१५ ॐ प्रोन्नतायै नमः ।

२१६ ॐ पुष्टायै नमः ।

२१७ ॐ भारत्यै नमः ।

२१८ ॐ भरतार्चितायै नमः ।

२१९ ॐ तीर्थराजगत्यै नमः ।

२२० ॐ गोत्रायै नमः ।

२२१ ॐ गङ्गासागरसंगमायै नमः ।

२२२ ॐ सप्ताब्धिभेदिन्यै नमः ।

२२३ ॐ लोलायै नमः ।

२२४ ॐ बलात् सप्तद्वीपगतायै नमः ।

२२५ ॐ लुठन्त्यै नमः ।

२२६ ॐ शैलभिद्यन्त्यै नमः ।

२२७ ॐ स्फुरन्त्यै नमः ।

२२८ ॐ वेगवत्तरायै नमः ।

२२९ ॐ काञ्चन्यै नमः ।

२३० ॐ काञ्चनीभूम्यै नमः ।

२३१ ॐ काञ्चनीभूमिभावितायै नमः ।

२३२ ॐ लोकदृष्ट्यै नमः ।

२३३ ॐ लोकलीलायै नमः ।

२३४ ॐ लोकालोकाचलार्चितायै नमः ।

२३५ ॐ शैलोद्गतायै नमः ।

२३६ ॐ स्वर्गगतायै नमः ।

२३७ ॐ स्वर्गार्चायै नमः ।

२३८ ॐ स्वर्गपूजितायै नमः ।

२३९ ॐ वृन्दावन्यै नमः ।

२४० ॐ वनाध्यक्षायै नमः ।

२४१ ॐ रक्षायै नमः ।

२४२ ॐ कक्षायै नमः ।

२४३ ॐ तटीपट्यै नमः ।

२४४ ॐ असिकुण्डगतायै नमः ।

२४५ ॐ कच्छायै नमः ।

२४६ ॐ स्वच्छन्दायै नमः ।

२४७ ॐ उच्छलितायै नमः ।

२४८ ॐ आदिजायै नमः ।

२४९ ॐ कुहरस्थायै नमः ।

२५० ॐ रथप्रस्थायै नमः ।

२५१ ॐ प्रस्थायै नमः ।

२५२ ॐ शान्ततरायै नमः ।

२५३ ॐ आतुरायै नमः ।

२५४ ॐ अम्बुच्छटायै नमः ।

२५५ ॐ शीकराभायै नमः ।

२५६ ॐ दर्दुरायै नमः ।

२५७ ॐ दार्दुरीधरायै नमः ।

२५८ ॐ पापाङ्कुशायै नमः ।

२५९ ॐ पापसिंह्यै नमः ।

२६० ॐ पापद्रुमकुठारिण्यै नमः ।

२६१ ॐ पुण्यसंघायै नमः ।

२६२ ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः ।

२६३ ॐ पुण्यदायै नमः ।

२६४ ॐ पुण्यवर्द्धिन्यै नमः ।

२६५ ॐ मधुवननद्यै नमः ।

२६६ ॐ मुख्यायै नमः ।

२६७ ॐ अतुलायै नमः ।

२६८ ॐ तालवनस्थितायै नमः ।

२६९ ॐ कुमुद्वननद्यै नमः ।

२७० ॐ कुब्जायै नमः ।

२७१ ॐ कुमुदायै नमः ।

२७२ ॐ अम्भोजवर्द्धिन्यै नमः ।

२७३ ॐ प्लवरूपायै नमः ।

२७४ ॐ वेगवत्यै नमः ।

२७५ ॐ सिंहसर्पादिवाहिन्यै नमः ।

२७६ ॐ बहुल्यै नमः ।

२७७ ॐ बहुदायै नमः ।

२७८ ॐ बह्वयै नमः ।

२७९ ॐ बहुलायै नमः ।

२८० ॐ वनवन्दितायै नमः ।

२८१ ॐ राधाकुण्डकलायै नमः ।

२८२ ॐ आराध्यायै नमः ।

२८३ ॐ कृष्णकुण्डजलाश्रितायै नमः ।

२८४ ॐ ललिताकुण्डगायै नमः ।

२८५ ॐ घण्टायै नमः ।

२८६ ॐ विशाखायै नमः ।

२८७ ॐ कुण्डमण्डितायै नमः ।

२८८ ॐ गोविन्दकुण्डनिलयायै नमः ।

२८९ ॐ गोपकुण्डतरंगिण्यै नमः ।

२९० ॐ श्रीगङ्गायै नमः ।

२९१ ॐ मानसीगङगायै नमः ।

२९२ ॐ कुसुमाम्बरभाविन्यै नमः ।

२९३ ॐ गोवर्द्धिन्यै नमः ।

२९४ ॐ गोधनाढ्यायै नमः ।

२९५ ॐ मयूरवरवर्णिन्यै नमः ।

२९६ ॐ सारस्यै नमः ।

२९७ ॐ नीलकण्ठाभायै नमः ।

२९८ ॐ कूजत्कोकिलपोतक्यै नमः ।

२९९ ॐ गिरिराजप्रस्वै नमः ।

३०० ॐ भूर्यै नमः ।

३०१ ॐ आतपत्रायै नमः ।

३०२ ॐ आतपत्रिण्यै नमः ।

३०३ ॐ गोवर्द्धनाङ्कगायै नमः ।

३०४ ॐ गोदन्त्यै नमः ।

३०५ ॐ दिव्यौषधिनिध्यै नमः ।

३०६ ॐ सृत्यै नमः ।

३०७ ॐ पादद्यै नमः ।

३०८ ॐ पारदमय्यै नमः ।

३०९ ॐ नारद्यै नमः ।

३१० ॐ शारद्यै नमः ।

३११ ॐ भृत्यै नमः ।

३१२ ॐ श्रीकृष्णचरणाङ्कस्थायै नमः ।

३१३ ॐ अकामायै नमः ।

३१४ ॐ कामवन्नाञ्चितायै नमः ।

३१५ ॐ कामाटव्यै नमः ।

३१६ ॐ नन्दिन्यै नमः ।

३१७ ॐ नन्दग्राममह्यै नमः ।

३१८ ॐ धरायै नमः ।

३१९ ॐ बृहत्सानुद्युतिप्रोतायै नमः ।

३२० ॐ नन्दीश्वरसमन्वितायै नमः ।

३२१ ॐ काकल्यै नमः ।

३२२ ॐ कोकिलमय्यै नमः ।

३२३ ॐ भाण्डीरकुशकौशलायै नमः ।

३२४ ॐ लोहार्गलप्रदायै नमः ।

३२५ ॐ कारायै नमः ।

३२६ ॐ काश्मीरवसनायै नमः ।

३२७ ॐ वृतायै नमः ।

३२८ ॐ बर्हिषद्यै नमः ।

३२९ ॐ शोणपुर्यै नमः ।

३३० ॐ शूरक्षेत्रपुराधिकायै नमः ।

३३१ ॐ नानाभरणशोभाढ्यायै नमः ।

३३२ ॐ नानावर्णसमन्वितायै नमः ।

३३३ ॐ नानानारीकदम्बाढ्यायै नमः ।

३३४ ॐ नानारङ्गमहीरहायै नमः ।

३३५ ॐ नानालोकगतायै नमः ।

३३६ ॐ अभ्यर्च्यै नमः ।

३३७ ॐ नानाजलसमन्वितायै नमः ।

३३८ ॐ स्त्रीरत्नाय नमः ।

३३९ ॐ रत्ननिलयायै नमः ।

३४० ॐ ललनायै नमः ।

३४१ ॐ रत्नरञ्जिन्यै नमः ।

३४२ ॐ रङ्गिण्यै नमः ।

३४३ ॐ रङ्गभूमाढ्यायै नमः ।

३४४ ॐ रङ्गायै नमः ।

३४५ ॐ रङ्गमहीरुहायै नमः ।

३४६ ॐ राजविद्यायै नमः ।

३४७ ॐ राजगुह्यायै नमः ।

३४८ ॐ जगत्कीर्त्यै नमः ।

३४९ ॐ घनायै नमः ।

३५० ॐ अघनायै नमः ।

३५१ ॐ विलोलघण्टायै नमः ।

३५२ ॐ कृष्णाङ्गायै नमः ।

३५३ ॐ कृष्णदेहसमुद्भवायै नमः ।

३५४ ॐ नीलपङ्कजवर्णाभायै नमः ।

३५५ ॐ नीलपङ्कजजहारिण्यै नमः ।

३५६ ॐ नीलाभायै नमः ।

३५७ ॐ नीलपद्माढ्यायै नमः ।

३५८ ॐ नीलाम्भोरुहवासिन्यै नमः ।

३५९ ॐ नागवल्ल्यै नमः ।

३६० ॐ नागपुर्यै नमः ।

३६१ ॐ नागवल्लीदलार्चितायै नमः ।

३६२ ॐ ताम्बूलचर्चितायै नमः ।

३६३ ॐ चर्चायै नमः ।

३६४ ॐ मकरन्दमनोहरायै नमः ।

३६५ ॐ सकेशरायै नमः ।

३६६ ॐ केशरिण्यै नमः ।

३६७ ॐ केशपाशाभिशोभितायै नमः ।

३६८ ॐ कज्जलाभायै नमः ।

३६९ ॐ कज्जलाक्तायै नमः ।

३७० ॐ कज्जल्यै नमः ।

३७१ ॐ कलिताञ्जनायै नमः ।

३७२ ॐ अकक्तचरणायै नमः ।

३७३ ॐ ताम्रायै नमः ।

३७४ ॐ लालायै नमः ।

३७५ ॐ ताम्रीकृताम्बरायै नमः ।

३७६ ॐ सिन्दूरितायै नमः ।

३७७ ॐ अलिप्तवाण्यै नमः ।

३७८ ॐ सुश्रियै नमः ।

३७९ ॐ श्रीखण्डमण्डितायै नमः ।

३८० ॐ पाटीरपङ्कवसनायै नमः ।

३८१ ॐ जटामांस्यै नमः ।

३८२ ॐ स्त्रगम्बरायै नमः ।

३८३ ॐ आगर्यै नमः ।

३८४ ॐ अगुरुगन्धाक्तायै नमः ।

३८५ ॐ तगराश्रितमारुतायै नमः ।

३८६ ॐ सुगन्धितैलरुचिरायै नमः ।

३८७ ॐ कुन्तलाल्यै नमः ।

३८८ ॐ सकुन्तलायै नमः ।

३८९ ॐ शकुन्तलायै नमः ।

३९० ॐ अपांसुलायै नमः ।

३९१ ॐ पातिव्रत्यपरायणायै नमः ।

३९२ ॐ सूर्यप्रभायै नमः ।

३९३ ॐ सूर्यकन्यायै नमः ।

३९४ ॐ सूर्यदेहसमुद्भवायै नमः ।

३९५ ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशायै नमः ।

३९६ ॐ सूर्यजायै नमः ।

३९७ ॐ सूर्यनन्दिन्यै नमः ।

३९८ ॐ संज्ञायै नमः ।

३९९ ॐ संज्ञासुतायै नमः ।

४०० ॐ स्वेच्छायै नमः ।

४०१ ॐ संज्ञामोदप्रदायिन्यै नमः ।

४०२ ॐ संज्ञापुत्र्यै नमः ।

४०३ ॐ स्फुरच्छायायै नमः ।

४०४ ॐ तपतीतापकारिण्यै नमः ।

४०५ ॐ सावर्ण्यानुभवायै नमः ।

४०६ ॐ देव्यै नमः ।

४०७ ॐ वडवायै नमः ।

४०८ ॐ सौख्यदायिन्यै नमः ।

४०९ ॐ शनैश्चरानुजायै नमः ।

४१० ॐ कीलायै नमः ।

४११ ॐ चन्द्रवंशविवर्द्धिन्यै नमः ।

४१२ ॐ चन्द्रवंशवध्वै नमः ।

४१३ ॐ चन्द्रायै नमः ।

४१४ ॐ चन्द्रावलिसहायिन्यै नमः ।

४१५ ॐ चन्द्रावत्यै नमः ।

४१६ ॐ चन्द्रलेखायै नमः ।

४१७ ॐ चन्द्रकान्तायै नमः ।

४१८ ॐ अनुगायै नमः ।

४१९ ॐ अंशुकायै नमः ।

४२० ॐ भैरव्यै नमः ।

४२१ ॐ पिङ्गलाशङ्कयै नमः ।

४२२ ॐ लीलावत्यै नमः ।

४२३ ॐ आगरीमय्यै नमः ।

४२४ ॐ धनश्रियै नमः ।

४२५ ॐ देवगान्धार्यै नमः ।

४२६ ॐ स्वर्मण्यै नमः ।

४२७ ॐ गुणवर्द्धिन्यै नमः ।

४२८ ॐ ब्रजमल्लायै नमः ।

४२९ ॐ अर्यन्धकर्यै नमः ।

४३० ॐ विचित्रायै नमः ।

४३१ ॐ जयकारिण्यै नमः ।

४३२ ॐ गान्धार्यै नमः ।

४३३ ॐ मञ्जर्यै नमः ।

४३४ ॐ टोङ्यै नमः ।

४३५ ॐ गुर्जर्यै नमः ।

४३६ ॐ आशावर्यै नमः ।

४३७ ॐ जयायै नमः ।

४३८ ॐ कर्णाट्यै नमः ।

४३९ ॐ रागिण्यै नमः ।

४४० ॐ गौर्यै नमः ।

४४१ ॐ वैराट्यै नमः ।

४४२ ॐ गौरवाटिकायै नमः ।

४४३ ॐ चतुश्चन्द्रायै नमः ।

४४४ ॐ कलाहेर्यै नमः ।

४४५ ॐ तैलङ्गयै नमः ।

४४६ ॐ विजयावत्यै नमः ।

४४७ ॐ ताल्यै नमः ।

४४८ ॐ तालस्वरायै नमः ।

४४९ ॐ गानायै नमः ।

४५० ॐ क्रियामात्रप्रकाशिन्यै नमः ।

४५१ ॐ वैशाख्यै नमः ।

४५२ ॐ चञ्चलायै नमः ।

४५३ ॐ चार्वै नमः ।

४५४ ॐ माचार्यै नमः ।

४५५ ॐ घूघट्यै नमः ।

४५६ ॐ घटायै नमः ।

४५७ ॐ वैरागर्यै नमः ।

४५८ ॐ सोरट्यै नमः ।

४५९ ॐ ईशायै नमः ।

४६० ॐ कैदार्यै नमः ।

४६१ ॐ जलधारिकायै नमः ।

४६२ ॐ कामाकरश्रियै नमः ।

४६३ ॐ कल्याण्यै नमः ।

४६४ ॐ गौडकल्याणमिश्रितायै नमः ।

४६५ ॐ रामसंजीविन्यै नमः ।

४६६ ॐ हेलायै नमः ।

४६७ ॐ मन्दार्यै नमः ।

४६८ ॐ कामरूपिण्यै नमः ।

४६९ ॐ सारङ्गयै नमः ।

४७० ॐ मारुत्यै नमः ।

४७१ ॐ होढायै नमः ।

४७२ ॐ सागर्यै नमः ।

४७३ ॐ कामवादिन्यै नमः ।

४७४ ॐ वैभास्यै नमः ।

४७५ ॐ मङ्गलायै नमः ।

४७६ ॐ चान्द्रयै नमः ।

४७७ ॐ रासमण्डलमण्डनायै नमः ।

४७८ ॐ कामधेन्वै नमः ।

४७९ ॐ कामलतायै नमः ।

४८० ॐ कामदायै नमः ।

४८१ ॐ कमनीयकायै नमः ।

४८२ ॐ कल्पवृक्षस्थल्यै नमः ।

४८३ ॐ स्थूलायै नमः ।

४८४ ॐ क्षुधायै नमः ।

४८५ ॐ सौधनिवासिन्यै नमः ।

४८६ ॐ गोलोकवासिन्यै नमः ।

४८७ ॐ सुभ्रुवै नमः ।

४८८ ॐ यष्टिभृते नमः ।

४८९ ॐ द्वारपालिकायै नमः ।

४९० ॐ श्रृङ्गारप्रकरायै नमः ।

४९१ ॐ श्रृङ्गायै नमः ।

४९२ ॐ स्वच्छायै नमः ।

४९३ ॐ शय्योपकारिकायै नमः ।

४९४ ॐ पार्षदायै नमः ।

४९५ ॐ सुमुख्यै नमः ।

४९६ ॐ सेव्यायै नमः ।

४९७ ॐ श्रीवृन्दावनपालिकायै नमः ।

४९८ ॐ निकुञ्जभृते नमः ।

४९९ ॐ कुञ्जपुञ्जायै नमः ।

५०० ॐ गुञ्जाभरणभूषितायै नमः ।

५०१ ॐ निकुञ्जवासिन्यै नमः ।

५०२ ॐ प्रोष्यायै नमः ।

५०३ ॐ गोवर्द्धनतटीभवायै नमः ।

५०४ ॐ विशाखायै नमः ।

५०५ ॐ ललितायै नमः ।

५०६ ॐ रामायै नमः ।

५०७ ॐ नीरुजायै नमः ।

५०८ ॐ मधुमाधव्यै नमः ।

५०९ ॐ एकस्यै नमः ।

५१० ॐ नैकसख्यै नमः ।

५११ ॐ शुक्लायै नमः ।

५१२ ॐ सखीमध्यायै नमः ।

५१३ ॐ महामनसे नमः ।

५१४ ॐ श्रुतिरूपायै नमः ।

५१५ ॐ ऋषिरूपायै नमः ।

५१६ ॐ मैथिलाभ्यः स्त्रीभ्यो नमः ।

५१७ ॐ कौशलाभ्यः स्त्रीभ्यो नमः ।

५१८ ॐ अयोध्यापुरवासिनीभ्यो नमः ।

५१९ ॐ यज्ञसीताभ्यो नमः ।

५२० ॐ पुलिन्दकाभ्यो नमः ।

५२१ ॐ रमावैकुण्ठवासिनीभ्यो नमः ।

५२२ ॐ श्र्वेतद्वीपसखीजनेभ्यो नमः ।

५२३ ॐ ऊर्ध्ववैकुण्ठवासिनीभ्यो नमः ।

५२४ ॐ दिव्याजितपदाश्रिताभ्यो नमः ।

५२५ ॐ श्रीलोकाचलवासिनीभ्यो नमः ।

५२६ ॐ श्रीसखीभ्यो नमः ।

५२७ ॐ सागरोद्भवाभ्यो नमः ।

५२८ ॐ दिव्याभ्यो नमः ।

५२९ ॐ अदिव्याभ्यो नमः ।

५३० ॐ दिव्याङ्गभ्यो नमः ।

५३१ ॐ व्याप्ताभ्यो नमः ।

५३२ ॐ त्रिगुणवृत्तिभ्यो नमः ।

५३३ ॐ भूमिगोपीभ्यो नमः ।

५३४ ॐ देवनारीभ्यो नमः ।

५३५ ॐ लताभ्यो नमः ।

५३६ ॐ ओषधिवीरुद्‍भ्यो नमः ।

५३७ ॐ जालन्धरीभ्यो नमः ।

५३८ ॐ सिन्धुसुताभ्यो नमः ।

५३९ ॐ पृथुबर्हिष्मतीभवभ्यो नमः ।

५४० ॐ दिव्याम्बराभ्यो नमः ।

५४१ ॐ अप्सरोभ्यो नमः ।

५४२ ॐ सौतलाभ्यो नमः ।

५४३ ॐ नागकन्यकाभ्यो नमः ।

५४४ ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।

५४५ ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।

५४६ ॐ पौरुषायै नमः ।

५४७ ॐ प्रकृत्यै नमः ।

५४८ ॐ तटस्थायै नमः ।

५४९ ॐ गुणभ्वै नमः ।

५५० ॐ गीतायै नमः ।

५५१ ॐ गुणागुणमय्यै नमः ।

५५२ ॐ गुणायै नमः ।

५५३ ॐ चिद्धनायै नमः ।

५५४ ॐ सदसन्मालायै नमः ।

५५५ ॐ दृष्ट्यै नमः ।

५५६ ॐ दृश्यायै नमः ।

५५७ ॐ गुणाकर्यै नमः ।

५५८ ॐ महत्त्वाय नमः ।

५५९ ॐ अहंकाराय नमः ।

५६० ॐ मनसे नमः ।

५६१ ॐ बुद्धयै नमः ।

५६२ ॐ प्रचेतनायै नमः ।

५६३ ॐ चेतसे नमः ।

५६४ ॐ वृत्त्यै नमः ।

५६५ ॐ स्वान्तरात्मने नमः ।

५६६ ॐ चतुर्थ्यै नमः ।

५६७ ॐ चतुरक्षरायै नमः ।

५६८ ॐ चतुर्व्यूहायै नमः ।

५६९ ॐ चतुर्मूर्त्यै नमः ।

५७० ॐ व्योम्ने नमः ।

५७१ ॐ वायवे नमः ।

५७२ ॐ अदसे नमः ।

५७३ ॐ जलाय नमः ।

५७४ ॐ मह्यै नमः ।

५७५ ॐ शब्दाय नमः ।

५७६ ॐ रसाय नमः ।

५७७ ॐ गन्धाय नमः ।

५७८ ॐ स्पर्शाय नमः ।

५७९ ॐ रूपाय नमः ।

५८० ॐ अनेकधायै नमः ।

५८१ ॐ कर्मेन्द्रियाय नमः ।

५८२ ॐ कर्ममय्यै नमः ।

५८३ ॐ ज्ञानाय नमः ।

५८४ ॐ ज्ञानेन्द्रियाय नमः ।

५८५ ॐ द्विधायै नमः ।

५८६ ॐ त्रिधायै नमः ।

५८७ ॐ अधिभूताय नमः ।

५८८ ॐ अध्यात्माय नमः ।

५८९ ॐ अधिदैवाय नमः ।

५९० ॐ अधिष्ठिताय नमः ।

५९१ ॐ ज्ञानशक्त्यै नमः ।

५९२ ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।

५९३ ॐ सर्वदेवाधिदेवतायै नमः ।

५९४ ॐ तत्त्वसंघायै नमः ।

५९५ ॐ विराण्यमूर्यै नमः ।

५९६ ॐ धारणायै नमः ।

५९७ ॐ धारणामय्यै नमः ।

५९८ ॐ श्रुत्यै नमः ।

५९९ ॐ स्मृत्यै नमः ।

६०० ॐ वेदमूत्यै नमः ।

६०१ ॐ संहितायै नमः ।

६०२ ॐ गर्गसंहितायै नमः ।

६०३ ॐ पाराशर्यै नमः ।

६०४ ॐ सृष्टयै नमः ।

६०५ ॐ पारहंस्यै नमः ।

६०६ ॐ विधातृकायै नमः ।

६०७ ॐ याज्ञवल्क्यै नमः ।

६०८ ॐ भागवत्यै नमः ।

६०९ ॐ श्रीमद्भागवतार्चितायै नमः ।

६१० ॐ रामायणमय्यै नमः ।

६११ ॐ रम्यायै नमः ।

६१२ ॐ पुराणपुरुषप्रियायै नमः ।

६१३ ॐ पुराणमूर्त्यै नमः ।

६१४ ॐ पुण्डाङ्गायै नमः ।

६१५ ॐ शास्त्रमूर्त्यै नमः ।

६१६ ॐ महोन्नतायै नमः ।

६१७ ॐ मनीषायै नमः ।

६१८ ॐ धिषणायै नमः ।

६१९ ॐ बुद्धयै नमः ।

६२० ॐ वाण्यै नमः ।

६२१ ॐ धियै नमः ।

६२२ ॐ शेमुष्यै नमः ।

६२३ ॐ मत्यै नमः ।

६२४ ॐ गायत्र्यै नमः ।

६२५ ॐ वेदसावित्र्यै नमः ।

६२६ ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।

६२७ ॐ ब्रह्मलक्षणायै नमः ।

६२८ ॐ दुर्गायै नमः ।

६२९ ॐ अपर्णायै नमः ।

६३० ॐ सत्यै नमः ।

६३१ ॐ सत्यायै नमः ।

६३२ ॐ पार्वत्यै नमः ।

६३३ ॐ चण्डिकायै नमः ।

६३४ ॐ अम्बिकायै नमः ।

६३५ ॐ आर्यायै नमः ।

६३६ ॐ दाक्षायण्यै नमः ।

६३७ ॐ दाक्ष्यै नमः ।

६३८ ॐ दक्षयज्ञविघातिन्यै नमः ।

६३९ ॐ पुलोमजायै नमः ।

६४० ॐ शच्यै नमः ।

६४१ ॐ इन्द्राण्यै नमः ।

६४२ ॐ देव्यै नमः ।

६४३ ॐ देववरार्पितायै नमः ।

६४४ ॐ वायुना धारिण्यै नमः ।

६४५ ॐ धन्यायै नमः ।

६४६ ॐ वायुव्यै नमः ।

६४७ ॐ वायुवेगगायै नमः ।

६४८ ॐ यमानुजायै नमः ।

६४९ ॐ संयमन्यै नमः ।

६५० ॐ संज्ञायै नमः ।

६५१ ॐ छायायै नमः ।

६५२ ॐ स्फुरद्‍द्युत्यै नमः ।

६५३ ॐ रत्नवेद्यै नमः ।

६५४ ॐ रत्नवृन्दयै नमः ।

६५५ ॐ तारायै नमः ।

६५६ ॐ तरणिमण्डलायै नमः ।

६५७ ॐ रुच्यै नमः ।

६५८ ॐ शान्त्यै नमः ।

६५९ ॐ क्षमायै नमः ।

६६० ॐ शोभायै व

६६१ ॐ दयायै नमः ।

६६२ ॐ दक्षायै नमः ।

६६३ ॐ द्युत्यै नमः ।

६६४ ॐ त्रपायै नमः ।

६६५ ॐ तलतुष्ट्यै नमः ।

६६६ ॐ विभायै नमः ।

६६७ ॐ पुष्ट्यै नमः ।

६६८ ॐ संतुष्ट्यै नमः ।

६६९ ॐ पुष्टभावनायै नमः ।

६७० ॐ चतुर्भुजायै नमः ।

६७१ ॐ चारुनेत्रायै नमः ।

६७२ ॐ द्विभुजायै नमः ।

६७३ ॐ अष्टभुजायै नमः ।

६७४ ॐ अबलायै नमः ।

६७५ ॐ शङ्खहस्तायै नमः ।

६७६ ॐ पद्महस्तायै नमः ।

६७७ ॐ चक्रहस्तायै नमः ।

६७८ ॐ गदाधरायै नमः ।

६७९ ॐ निषङ्गधारिण्यै नमः ।

६८० ॐ चर्मखड्‌गपाणये नमः ।

६८१ ॐ धनुर्धरायै नमः ।

६८२ ॐ धनुष्टंकारिण्यै नमः ।

६८३ ॐ योदध्रयै नमः ।

६८४ ॐ दैत्योद्भटविनाशिन्यै नमः ।

६८५ ॐ रथस्थायै नमः ।

६८६ ॐ गरुडारूढायै नमः ।

६८७ ॐ श्रीकृष्णहृदयस्थितायै नमः ।

६८८ ॐ वंशीधरायै नमः ।

६८९ ॐ कृष्णवेषायै नमः ।

६९० ॐ स्त्रग्विण्यै नमः ।

६९१ ॐ वनमालिन्यै नमः ।

६९२ ॐ किरीटधारिण्यै नमः ।

६९३ ॐ यानायै नमः ।

६९४ ॐ मन्दमन्दगत्यै नमः ।

६९५ ॐ गत्यै नमः ।

६९६ ॐ चन्द्रकोटिप्रतीकाशायै नमः ।

६९७ ॐ तन्व्यै नमः ।

६९८ ॐ कोमलविग्रहायै नमः ।

६९९ ॐ भैष्म्यै नमः ।

७०० ॐ भीष्मसुतायै नमः ।

७०१ ॐ अभीमायै नमः ।

७०२ ॐ रुक्मिण्यै नमः ।

७०३ ॐ रुक्मरूपिण्यै नमः ।

७०४ ॐ सत्यभामायै नमः ।

७०५ ॐ जाम्बवत्यै नमः ।

७०६ ॐ सत्यायै नमः ।

७०७ ॐ भद्रायै नमः ।

७०८ ॐ सुदक्षिणायै नमः ।

७०९ ॐ मित्रविन्दायै नमः ।

७१० ॐ सख्यै नमः ।

७११ ॐ वृन्दायै नमः ।

७१२ ॐ वृन्दारण्यध्वजायै नमः ।

७१३ ॐ ऊर्ध्वगायै नमः ।

७१४ ॐ श्रृङ्गारकारिण्यै नमः ।

७१५ ॐ श्रृङ्गायै नमः ।

७१६ ॐ श्रृङ्गभ्वै नमः ।

७१७ ॐ श्रृङ्गदायै नमः ।

७१८ ॐ खगायै नमः ।

७१९ ॐ तितिक्षायै नमः ।

७२० ॐ ईक्षायै नमः ।

७२१ ॐ स्मृत्यै नमः ।

७२२ ॐ स्पर्धायै नमः ।

७२३ ॐ स्पृहायै नमः ।

७२४ ॐ श्रद्धायै नमः ।

७२५ ॐ स्वनिर्वृत्यै नमः ।

७२६ ॐ ईशायै नमः ।

७२७ ॐ तृष्णायै नमः ।

७२८ ॐ भिदायै नमः ।

७२९ ॐ प्रीत्यै नमः ।

७३० ॐ हिंसायै नमः ।

७३१ ॐ याच्ञायै नमः ।

७३२ ॐ क्लमायै नमः ।

७३३ ॐ कृष्यै नमः ।

७३४ ॐ आशायै नमः ।

७३५ ॐ निद्रायै नमः ।

७३६ ॐ योगानिद्रायै नमः ।

७३७ ॐ योगिन्यै नमः ।

७३८ ॐ योगदायै नमः ।

७३९ ॐ युगायै नमः ।

७४० ॐ निष्ठायै नमः ।

७४१ ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।

७४२ ॐ शमित्यै नमः ।

७४३ ॐ सत्त्वप्रकृत्यै नमः ।

७४४ ॐ उत्तमायै नमः ।

७४५ ॐ तमःप्रकृतिदुर्मर्ष्यै नमः ।

७४६ ॐ रजःप्रकृत्यै नमः ।

७४७ ॐ आनत्यै नमः ।

७४८ ॐ क्रियायै नमः ।

७४९ ॐ अक्रियायै नमः ।

७५० ॐ कृत्यै नमः ।

७५१ ॐ ग्लान्यै नमः ।

७५२ ॐ सात्त्विक्यै नमः ।

७५३ ॐ आध्यात्मिक्यै नमः ।

७५४ ॐ वृषायै नमः ।

७५५ ॐ सेवायै नमः ।

७५६ ॐ शिखायै नमः ।

७५७ ॐ मण्यै नमः ।

७५८ ॐ वृद्धयै नमः ।

७५९ ॐ आहूत्यै नमः ।

७६० ॐ सुमत्यै नमः ।

७६१ ॐ दिवे नमः ।

७६२ ॐ भुवे नमः ।

७६३ ॐ रज्जुर्द्विदाम्न्यै नमः ।

७६४ ॐ षड्‌वर्गायै नमः ।

७६५ ॐ संहितायै नमः ।

७६६ ॐ सौख्यदायिन्यै नमः ।

७६७ ॐ मुक्त्यै नमः ।

७६८ ॐ प्रोक्त्यै नमः ।

७६९ ॐ देशभाषायै नमः ।

७७० ॐ प्रकृत्यै नमः ।

७७१ ॐ पिङ्गलोद्भवायै नमः ।

७७२ ॐ नागभाषायै नमः ।

७७३ ॐ नागभूषायै नमः ।

७७४ ॐ नागर्यै नमः ।

७७५ ॐ नगर्यै नमः ।

७७६ ॐ नगायै नमः ।

७७७ ॐ नावे नमः ।

७७८ ॐ नौकायै नमः ।

७७९ ॐ भवनावे नमः ।

७८० ॐ भाव्यायै नमः ।

७८१ ॐ भवसागरसेतुकायै नमः ।

७८२ ॐ मनोमय्यै नमः ।

७८३ ॐ दारुमय्यै नमः ।

७८४ ॐ सैकत्यै नमः ।

७८५ ॐ सिकतामय्यै नमः ।

७८६ ॐ लेख्यायै नमः ।

७८७ ॐ लेप्यायै नमः ।

७८८ ॐ मणिमय्यै नमः ।

७८९ ॐ हेमनिर्नितप्रतिमायै नमः ।

७९० ॐ शैल्यै नमः ।

७९१ ॐ शैलभवायै नमः ।

७९२ ॐ शीलायै नमः ।

७९३ ॐ शीकराभायै नमः ।

७९४ ॐ चलायै नमः ।

७९५ ॐ अचलायै नमः ।

७९६ ॐ अस्थितायै नमः ।

७९७ ॐ सुस्थितायै नमः ।

७९८ ॐ तूल्यै नमः ।

७९९ ॐ वैदिक्यै नमः ।

८०० ॐ तान्त्रिक्यै नमः ।

८०१ ॐ विधये नमः ।

८०२ ॐ संध्यायै नमः ।

८०३ ॐ संध्याभ्रवसनायै नमः ।

८०४ ॐ वेदसंधये नमः ।

८०५ ॐ सुधामय्यै नमः ।

८०६ ॐ सायंतन्यै नमः ।

८०७ ॐ शिखायै नमः ।

८०८ ॐ अवेध्यायै नमः ।

८०९ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।

८१० ॐ जीवकलायै नमः ।

८११ ॐ कृत्यै नमः ।

८१२ ॐ आत्मभूतायै नमः ।

८१३ ॐ भावितायै नमः ।

८१४ ॐ अण्व्यै नमः ।

८१५ ॐ प्रह्वयै नमः ।

८१६ ॐ कमलकर्णिकायै नमः ।

८१७ ॐ नीराजन्यै नमः ।

८१८ ॐ महाविद्यायै नमः ।

८१९ ॐ कंदल्यै नमः ।

८२० ॐ कार्यसाधन्यै नमः ।

८२१ ॐ पूजायै नमः ।

८२२ ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।

८२३ ॐ विपुलायै नमः ।

८२४ ॐ पुनन्त्यै नमः ।

८२५ ॐ पारलौकिक्यै नमः ।

८२६ ॐ शुक्लशुक्त्यै नमः ।

८२७ ॐ मौक्तिकायै नमः ।

८२८ ॐ प्रतीत्यै नमः ।

८२९ ॐ परमेश्वर्यै नमः ।

८३० ॐ विरजायै नमः ।

८३१ ॐ उष्णिहे नमः ।

८३२ ॐ विराजे नमः ।

८३३ ॐ वेण्यै नमः ।

८३४ ॐ वेणुकायै नमः ।

८३५ ॐ वेणुनादिन्यै नमः ।

८३६ ॐ आवर्तिन्यै नमः ।

८३७ ॐ वार्तिकदायै नमः ।

८३८ ॐ वार्त्तायै नमः ।

८३९ ॐ वृत्त्यै नमः ।

८४० ॐ विमानगायै नमः ।

८४१ ॐ रासाढ्यायै नमः ।

८४२ ॐ रासिन्यै नमः ।

८४३ ॐ रासायै नमः ।

८४४ ॐ रासमण्डलवर्तिन्यै नमः ।

८४५ ॐ गोपगोपीश्वर्यै नमः ।

८४६ ॐ गोप्यै नमः ।

८४७ ॐ गोपीगोपालवन्दितायै नमः ।

८४८ ॐ गोचारिण्यै नमः ।

८४९ ॐ गोपनद्यै नमः ।

८५० ॐ गोपानन्दप्रदायिन्यै नमः ।

८५१ ॐ पशव्यदायै नमः ।

८५२ ॐ गोपसेव्यायै नमः ।

८५३ ॐ कोटिशो गोगणावृतायै नमः ।

८५४ ॐ गोपानुगायै नमः ।

८५५ ॐ गोपवत्यै नमः ।

८५६ ॐ गोविन्दपदपादुकायै नमः ।

८५७ ॐ वृषभानुसुतायै नमः ।

८५८ ॐ राधायै नमः ।

८५९ ॐ श्रीकृष्णवशकारिण्यै नमः ।

८६० ॐ कृष्णप्राणाधिकायै नमः ।

८६१ ॐ शश्वद्रसिकायै नमः ।

८६२ ॐ रसिकेश्वर्यै नमः ।

८६३ ॐ अवटोदायै नमः ।

८६४ ॐ ताम्रपर्ण्यै नमः ।

८६५ ॐ कृतमालायै नमः ।

८६६ ॐ विहायस्यै नमः ।

८६७ ॐ कृष्णायै नमः ।

८६८ ॐ वेण्यै नमः ।

८६९ ॐ भीमरथ्यै नमः ।

८७० ॐ ताप्यै नमः ।

८७१ ॐ रेवायै नमः ।

८७२ ॐ महापगायै नमः ।

८७३ ॐ वैयासक्यै नमः ।

८७४ ॐ कावेर्यै नमः ।

८७५ ॐ तुङ्गभद्रायै नमः ।

८७६ ॐ सरस्वत्यै नमः ।

८७७ ॐ चन्द्रभागायै नमः ।

८७८ ॐ वेत्रवत्यै नमः ।

८७९ ॐ ऋषिकुल्यायै नमः ।

८८० ॐ ककुद्‌मिन्यै नमः ।

८८१ ॐ गौतम्यै नमः ।

८८२ ॐ कौशिक्यै नमः ।

८८३ ॐ सिन्धवे नमः ।

८८४ ॐ बाणगङ्गायै नमः ।

८८५ ॐ अतिसिद्धिदायै नमः ।

८८६ ॐ गोदावर्यै नमः ।

८८७ ॐ रत्नमालायै नमः ।

८८८ ॐ गङ्गायै नमः ।

८८९ ॐ मन्दाकिन्यै नमः ।

८९० ॐ बलायै नमः ।

८९१ ॐ स्वर्णद्यै नमः ।

८९२ ॐ जाह्नव्यै नमः ।

८९३ ॐ वेलायै नमः ।

८९४ ॐ वैष्णव्यै नमः ।

८९५ ॐ मङ्गलालयायै नमः ।

८९६ ॐ बालायै नमः ।

८९७ ॐ विष्णुपदीप्रोक्तायै नमः ।

८९८ ॐ सिन्धुसागरसंगतायै नमः ।

८९९ ॐ गङ्गासागरशोभाढ्यायै नमः ।

९०० ॐ सामुद्र्यै नमः ।

९०१ ॐ रत्नदायै नमः ।

९०२ ॐ धुन्यै नमः ।

९०३ ॐ भागीरथ्यै नमः ।

९०४ ॐ स्वर्धुनीभुवे नमः ।

९०५ ॐ श्रीवामनपदच्युतायै नमः ।

९०६ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

९०७ ॐ रमायै नमः ।

९०८ ॐ रमणीयायै नमः ।

९०९ ॐ भार्गव्यै नमः ।

९१० ॐ विष्णुवल्लभायै नमः ।

९११ ॐ सीतायै नमः ।

९१२ ॐ अर्चिषे नमः ।

९१३ ॐ जानक्यै नमः ।

९१४ ॐ मात्रे नमः ।

९१५ ॐ कलङ्करहितायै नमः ।

९१६ ॐ कलायै नमः ।

९१७ ॐ कृष्णपादाब्जसम्भूतायै नमः ।

९१८ ॐ सर्वस्यै नमः ।

९१९ ॐ त्रिपथगामिन्यै नमः ।

९२० ॐ धरायै नमः ।

९२१ ॐ विश्वम्भरायै नमः ।

९२२ ॐ अनन्तायै नमः ।

९२३ ॐ भूम्यै नमः ।

९२४ ॐ धात्र्यै नमः ।

९२५ ॐ क्षमामय्यै नमः ।

९२६ ॐ स्थिरायै नमः ।

९२७ ॐ धरित्र्यै नमः ।

९२८ ॐ धरण्यै नमः ।

९२९ ॐ उर्व्यै नमः ।

९३० ॐ शेषफणस्थितायै नमः ।

९३१ ॐ अयोध्यायै नमः ।

९३२ ॐ राघवपुर्यै नमः ।

९३३ ॐ कौशिक्यै नमः ।

९३४ ॐ रघुवंशजायै नमः ।

९३५ ॐ मथुरायै नमः ।

९३६ ॐ माथुर्यै नमः ।

९३७ ॐ पथे नमः ।

९३८ ॐ यादव्यै नमः ।

९३९ ॐ ध्रुवपूजितायै नमः ।

९४० ॐ मयायुषे नमः ।

९४१ ॐ बिल्वनीलोदायै नमः ।

९४२ ॐ गङ्गाद्वरविनिर्गतायै नमः ।

९४३ ॐ कुशावर्तमय्यै नमः ।

९४४ ॐ ध्रौव्यायै नमः ।

९४५ ॐ ध्रुवमण्डलमध्यगायै नमः ।

९४६ ॐ काश्यै नमः ।

९४७ ॐ शिवपुर्यै नमः ।

९४८ ॐ शेषायै नमः ।

९४९ ॐ विन्ध्यायै नमः ।

९५० ॐ वाराणस्यै नमः ।

९५१ ॐ शिवायै नमः ।

९५२ ॐ अवन्तिकायै नमः ।

९५३ ॐ देवपुर्यै नमः ।

९५४ ॐ प्रोज्ज्वलायै नमः ।

९५५ ॐ उज्जयिन्यै नमः ।

९५६ ॐ जितायै नमः ।

९५७ ॐ द्वारवत्यै नमः ।

९५८ ॐ द्वारकामायै नमः ।

९५९ ॐ कुशभूतायै नमः ।

९६० ॐ कुशस्थल्यै नमः ।

९६१ ॐ महापुर्यै नमः ।

९६२ ॐ सप्तपुर्यै नमः ।

९६३ ॐ नन्दिग्रामस्थलस्थितायै नमः ।

९६४ ॐ शालग्रामशिलादित्यायै नमः ।

९६५ ॐ सम्भलग्राममध्यगायै नमः ।

९६६ ॐ वंशगोपालिन्यै नमः ।

९६७ ॐ क्षिप्तायै नमः ।

९६८ ॐ हरिमन्दिरवर्तिन्यै नमः ।

९६९ ॐ बर्हिष्मत्यै नमः ।

९७० ॐ हस्तिपुर्यै नमः ।

९७१ ॐ शक्रप्रस्थनिवासिन्यै नमः ।

९७२ ॐ दाडिम्यै नमः ।

९७३ ॐ सैन्धव्यै नमः ।

९७४ ॐ जम्ब्वै नमः ।

९७५ ॐ पौष्कर्यै नमः ।

९७६ ॐ पुष्करप्रस्वै नमः ।

९७७ ॐ उत्पलावर्तगमनायै नमः ।

९७८ ॐ नैमिष्यै नमः ।

९७९ ॐ नैमिषावृतायै नमः ।

९८० ॐ कुरुजाङ्गलभ्वै नमः ।

९८१ ॐ काल्यै नमः ।

९८२ ॐ हैमवत्यै नमः ।

९८३ ॐ आर्बुद्यै नमः ।

९८४ ॐ बुधायै नमः ।

९८५ ॐ शूकरक्षेत्रविदितायै नमः ।

९८६ ॐ श्वेतवाराहधारितायै नमः ।

९८७ ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः ।

९८८ ॐ तीर्थायै नमः ।

९८९ ॐ तीर्थानां तीर्थकारिण्यै नमः ।

९९० ॐ सर्वदोषाणां हारिण्यै नमः ।

९९१ ॐ सर्वसम्पदां दायिन्यै नमः ।

९९२ ॐ तेजसां वर्धिन्यै नमः ।

९९३ ॐ साक्षात् गर्भवासनिकृन्तन्यै नमः ।

९९४ ॐ गोलोकधाम धनिन्यै नमः ।

९९५ ॐ निकुञ्जनिजमञ्जर्यै नमः ।

९९६ ॐ सर्वोत्तमायै नमः ।

९९७ ॐ सर्वपुण्यायै नमः ।

९९८ ॐ सर्वसौन्दर्यश्रृङ्खलायै नमः ।

९९९ ॐ सर्वतीर्थोपरिगतायै नमः ।

१००० ॐ सर्वतीर्थाधिदेवतायै नमः ।


॥ इति श्रीगर्गसंहितायां श्रीयमुनासहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now