SHRI GANGA SAHASRANAMAVALI:

अथ श्री गंगा सहस्त्रनामावलिः ।।


१ ॐ ओंकाररूपिण्यै नमः ।

२ ॐ अजरायै नमः ।

३ ॐ अतुलायै नमः ।

४ ॐ अनन्तायै नमः ।

५ ॐ अमृतस्त्रवायै नमः ।

६ ॐ अत्युदारायै नमः ।

७ ॐ अभयायै नमः ।

८ ॐ अशोकायै नमः ।

९ ॐ अलकनन्दायै नमः ।

१० ॐ अमृतायै नमः ।

११ ॐ अमलायै नमः ।

१२ ॐ अनाथवत्सलायै नमः ।

१३ ॐ अमोघायै नमः ।

१४ ॐ अपांयोन्यै नमः ।

१५ ॐ अमृतप्रदायै नमः ।

१६ ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः ।

१७ ॐ अक्षोभ्यायै नमः ।

१८ ॐ अनवच्छिन्नायै नमः ।

१९ ॐ अपरस्यै नमः ।

२० ॐ अजितायै नमः ।

२१ ॐ अनाथनाथायै नमः ।

२२ ॐ अभीष्टार्थसिद्धिदायै नमः ।

२३ ॐ अनङ्गवर्धिन्यै नमः ।

२४ ॐ अणिमादिगुणायै नमः ।

२५ ॐ आधारायै नमः ।

२६ ॐ अग्रगण्यायै नमः ।

२७ ॐ अलीकहारिण्यै नमः ।

२८ ॐ अचिन्त्यशक्त्यै नमः ।

२९ ॐ अनघायै नमः ।

३० ॐ अद्भुतरूपायै नमः ।

३१ ॐ अघहारिण्यै नमः ।

३२ ॐ अद्रिराजसुतायै नमः ।

३३ ॐ अष्टाङ्गयोगसिद्धिप्रदायै नमः ।

३४ ॐ अच्युतायै नमः ।

३५ ॐ अक्षुण्णशक्त्यै नमः ।

३६ ॐ असुदायै नमः ।

३७ ॐ अनन्ततीर्थायै नमः ।

३८ ॐ अमृतोदकायै नमः ।

३९ ॐ अनन्तमहिमायै नमः ।

४० ॐ अपारायै नमः ।

४१ ॐ अनन्तसौख्यप्रदायै नमः ।

४२ ॐ अन्नदायै नमः ।

४३ ॐ अशेषदेवतामूर्त्यै नमः ।

४४ ॐ अघोरायै नमः ।

४५ ॐ अमृतरूपिण्यै नमः ।

४६ ॐ अविद्याजालशमन्यै नमः ।

४७ ॐ अप्रतर्क्यगतिप्रदायै नमः ।

४८ ॐ अशेषविघ्नसंहर्त्र्यै नमः ।

४९ ॐ अशेषगुणगुम्फितायै नमः ।

५० ॐ अज्ञानतिमिरज्योतिषे नमः ।

५१ ॐ अनुग्रहपरायणायै नमः ।

५२ ॐ अभिरामायै नमः ।

५३ ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः ।

५४ ॐ अनन्तसारायै नमः ।

५५ ॐ अकलङ्किन्यै नमः ।

५६ ॐ आरोग्यदायै नमः ।

५७ ॐ आनन्दवल्ल्यै नमः ।

५८ ॐ आपन्नार्तिविनाशिन्यै नमः ।

५९ ॐ आश्चर्यमूर्त्यै नमः ।

६० ॐ आयुष्यायै नमः ।

६१ ॐ आढ्यायै नमः ।

६२ ॐ आद्यायै नमः ।

६३ ॐ आप्रायै नमः ।

६४ ॐ आर्यसेवितायै नमः ।

६५ ॐ आप्यायिन्यै नमः ।

६६ ॐ आप्तविद्यायै नमः ।

६७ ॐ आख्यायै नमः ।

६८ ॐ आनन्दायै नमः ।

६९ ॐ आश्वासदायिन्यै नमः ।

७० ॐ आलस्यघ्न्यै नमः ।

७१ ॐ आपदां हन्त्र्यै नमः ।

७२ ॐ आनन्दामृतवर्षिण्यै नमः ।

७३ ॐ इरावत्यै नमः ।

७४ ॐ इष्टदात्र्यै नमः ।

७५ ॐ इष्टायै नमः ।

७६ ॐ इष्टापूर्तफलप्रदायै नमः ।

७७ ॐ इतिहासश्रुतीड्यार्थायै नमः ।

७८ ॐ इहामुत्रशुभप्रदायै नमः ।

७९ ॐ इज्याशीलसमिज्येष्ठायै नमः ।

८० ॐ इन्द्रादिपरिवन्दितायै नमः ।

८१ ॐ इलालङ्कारमालायै नमः ।

८२ ॐ इद्धायै नमः ।

८३ ॐ इन्दिरायै नमः ।

८४ ॐ रम्यमन्दिरायै नमः ।

८५ ॐ इदिन्दिरादिसंसेव्यायै नमः ।

८६ ॐ ईश्वर्यै नमः ।

८७ ॐ ईश्वरवल्लभायै नमः ।

८८ ॐ ईतिभीतिहरायै नमः ।

८९ ॐ ईड्यायै नमः ।

९० ॐ ईडनीयचरित्रभृते नमः ।

९१ ॐ उत्कृष्टशक्त्यै नमः ।

९२ ॐ उत्कृष्टायै नमः ।

९३ ॐ उडुपमण्डलचारिण्यै नमः ।

९४ ॐ उदिताम्बरमार्गायै नमः ।

९५ ॐ उस्त्रायै नमः ।

९६ ॐ उरगलोकविहारिण्यै नमः ।

९७ ॐ उक्षायै नमः ।

९८ ॐ उर्वरायै नमः ।

९९ ॐ उत्पलायै नमः ।

१०० ॐ उत्कुम्भायै नमः ।

१०१ ॐ उपेन्द्रचरणद्रवायै नमः ।

१०२ ॐ उदन्वत्पूर्तिहेतवे नमः ।

१०३ ॐ उदारायै नमः ।

१०४ ॐ उत्साहप्रवर्धिन्यै नमः ।

१०५ ॐ उद्वेगघ्न्यै नमः ।

१०६ ॐ उष्णेशमन्यै नमः ।

१०७ ॐ उष्णरश्मिसुताप्रियायै नमः ।

१०८ ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिण्यै नमः ।

१०९ ॐ उपरिचारिण्यै नमः ।

११० ॐ ऊर्जं वहन्त्यै नमः ।

१११ ॐ ऊर्जधरायै नमः ।

११२ ॐ ऊर्जावत्यै नमः ।

११३ ॐ ऊर्मिमालिन्यै नमः ।

११४ ॐ ऊर्ध्वरेतःप्रियायै नमः ।

११५ ॐ ऊर्ध्वाध्यायै नमः ।

११६ ॐ ऊर्मिलायै नमः ।

११७ ॐ ऊर्ध्वगतिप्रदायै नमः ।

११८ ॐ ऋषिवृन्दस्तुतायै नमः ।

११९ ॐ ऋद्धयै नमः ।

१२० ॐ ऋणत्रयविनाशिन्यै नमः ।

१२१ ॐ ऋतम्भरायै नमः ।

१२२ ॐ ऋद्धिरात्र्यै नमः ।

१२३ ॐ ऋक्स्वरूपायै नमः ।

१२४ ॐ ऋजुप्रियायै नमः ।

१२५ ॐ ऋक्षमार्गवहायै नमः ।

१२६ ॐ ऋक्षार्चिषे नमः ।

१२७ ॐ ऋजुमार्गप्रदशिन्यै नमः ।

१२८ ॐ एधिताखिलधर्मार्थायै नमः ।

१२९ ॐ एकस्यै नमः ।

१३० ॐ एकामृतदायिन्यै नमः ।

१३१ ॐ एधनीयस्वभावायै नमः ।

१३२ ॐ एज्यायै नमः ।

१३३ ॐ एजिताशेषपातकायै नमः ।

१३४ ॐ ऐश्वर्यदायै नमः ।

१३५ ॐ ऐश्वर्यरूपायै नमः ।

१३६ ॐ ऐतिह्याय नमः ।

१३७ ॐ ऐन्दवीद्युत्यै नमः ।

१३८ ॐ ओजास्विन्यै नमः ।

१३९ ॐ ओषधीक्षेत्राय नमः ।

१४० ॐ ओजोदायै नमः ।

१४१ ॐ ओदनदायिन्यै नमः ।

१४२ ॐ ओष्ठामृतायै नमः ।

१४३ ॐ औन्नत्यदात्र्यै नमः ।

१४४ ॐ भवरोगिणामौषधाय नमः ।

१४५ ॐ औदार्यचञ्चुरायै नमः ।

१४६ ॐ औपेन्द्र्यै नमः ।

१४७ ॐ औग्रयै नमः ।

१४८ ॐ औमेयरूपिण्यै नमः ।

१४९ ॐ अम्बराध्वपिण्यै नमः ।

१५० ॐ अम्बष्ठायै नमः ।

१५१ ॐ अम्बरमालायै नमः ।

१५२ ॐ अम्बुमहायोन्यै नमः ।

१५३ ॐ अन्धोदायै नमः ।

१५४ ॐ अम्बुमहायोन्यै नमः ।

१५५ ॐ अन्धोदायै नमः ।

१५६ ॐ अन्धकहारिण्यै नमः ।

१५७ ॐ अंशुमालायै नमः ।

१५८ ॐ अंशुमत्यै नमः ।

१५९ ॐ अङ्गीकृतषडाननायै नमः ।

१६० ॐ अन्धतामिस्त्रहन्त्र्यै नमः ।

१६१ ॐ अन्धवे नमः ।

१६२ ॐ अञ्जनायै नमः ।

१६३ ॐ अञ्जनावत्यै नमः ।

१६४ ॐ कल्याणकारिण्यै नमः ।

१६५ ॐ काम्यायै नमः ।

१६६ ॐ कमलोत्पलगन्धिन्यै नमः ।

१६७ ॐ कुमुद्वत्यै नमः ।

१६८ ॐ कमलिन्यै नमः ।

१६९ ॐ कान्त्यै नमः ।

१७० ॐ कल्पितदायिन्यै नमः ।

१७१ ॐ काञ्चनाक्ष्यै नमः ।

१७२ ॐ कामधेन्वे नमः ।

१७३ ॐ कीर्तिकृते नमः ।

१७४ ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः ।

१७५ ॐ क्रतुश्रेष्ठायै नमः ।

१७६ ॐ क्रतुफलायै नमः ।

१७७ ॐ कर्मबन्धविभेदिन्यै नमः ।

१७८ ॐ कमलाक्ष्यै नमः ।

१७९ ॐ क्लमहरायै नमः ।

१८० ॐ कृशानुतपनद्युत्यै नमः ।

१८१ ॐ करुणार्द्रायै नमः ।

१८२ ॐ कल्याण्यै नमः ।

१८३ ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।

१८४ ॐ कामरूपायै नमः ।

१८५ ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।

१८६ ॐ कमलोत्पलमालिन्यै नमः ।

१८७ ॐ कूटस्थायै नमः ।

१८८ ॐ करुणायै नमः ।

१८९ ॐ कान्तायै नमः ।

१९० ॐ कूर्मयानायै नमः ।

१९१ ॐ कलावत्यै नमः ।

१९२ ॐ कमलायै नमः ।

१९३ ॐ कल्पलतिकायै नमः ।

१९४ ॐ काल्यै नमः ।

१९५ ॐ कलुषवैरिण्यै नमः ।

१९६ ॐ कमनीयजलायै नमः ।

१९७ ॐ कम्रायै नमः ।

१९८ ॐ कपर्दिसुकपर्दगायै नमः ।

१९९ ॐ कालकूटप्रशमन्यै नमः ।

२०० ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ।

२०१ ॐ कलिन्द्यै नमः ।

२०२ ॐ केलिललितायै नमः ।

२०३ ॐ कलकल्लोलमालिकायै नमः ।

२०४ ॐ क्रान्तलोकत्रयायै नमः ।

२०५ ॐ कण्ड्‌वै नमः ।

२०६ ॐ कण्डूतनयवत्सलायै नमः ।

२०७ ॐ खड्‌गिन्यै नमः ।

२०८ ॐ खड्‌गधाराभायै नमः ।

२०९ ॐ खगायै नमः ।

२१० ॐ खण्डेन्दुधारिण्यै नमः ।

२११ ॐ खेखेलगामिन्यै नमः ।

२१२ ॐ खस्थायै नमः ।

२१३ ॐ खण्डेन्दुतिलकप्रियायै नमः ।

२१४ ॐ खेचर्यै नमः ।

२१५ ॐ खेचरीवन्द्यायै नमः ।

२१६ ॐ ख्यात्यै नमः ।

२१७ ॐ ख्यातिप्रदायिन्यै नमः ।

२१८ ॐ खण्डितप्रणताघौघायै नमः ।

२१९ ॐ खलबुद्धिविनाशिन्यै नमः ।

२२० ॐ खातैनःकंदसंदोहायै नमः ।

२२१ ॐ खड्‍गखट्‌वाङ्गखेटिन्यै नमः ।

२२२ ॐ खरसंतापशमन्यै नमः ।

२२३ ॐ पीयुषपाथसां खन्यै नमः ।

२२४ ॐ गङ्गायै नमः ।

२२५ ॐ गन्धवत्यै नमः ।

२२६ ॐ गौर्यै नमः ।

२२७ ॐ गन्धर्वनगरप्रियायै नमः ।

२२८ ॐ गम्भीराङ्गयै नमः ।

२२९ ॐ गुणमय्यै नमः ।

२३० ॐ गतातङ्कायै नमः ।

२३१ ॐ गतिप्रियायै नमः ।

२३२ ॐ गणनाथाम्बिकायै नमः ।

२३३ ॐ गीतायै नमः ।

२३४ ॐ गद्यपद्यपरिष्टुतायै नमः ।

२३५ ॐ गान्धार्यै नमः ।

२३६ ॐ गर्भशमन्यै नमः ।

२३७ ॐ गतिभ्रष्टगतिप्रदायै नमः ।

२३८ ॐ गोमत्यै नमः ।

२३९ ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।

२४० ॐ गवे नमः ।

२४१ ॐ गोप्त्र्यै नमः ।

२४२ ॐ गगनगामिन्यै नमः ।

२४३ ॐ गोत्रप्रवर्धिन्यै नमः ।

२४४ ॐ गुण्यायै नमः ।

२४५ ॐ गुणातीतायै नमः ।

२४६ ॐ गुणाग्रण्यै नमः ।

२४७ ॐ गुहाम्बिकायै नमः ।

२४८ ॐ गिरिसुतायै नमः ।

२४९ ॐ गोविन्दाङ्‌घ्रिसमुद्भवायै नमः ।

२५० ॐ गुणनीयचरित्रायै नमः ।

२५१ ॐ गायत्र्यै नमः ।

२५२ ॐ गिरिशप्रियायै नमः ।

२५३ ॐ गूढरूपायै नमः ।

२५४ ॐ गुणवत्यै नमः ।

२५५ ॐ गुर्व्यै नमः ।

२५६ ॐ गौरववर्धिन्यै नमः ।

२५७ ॐ ग्रहपीडाहरायै नमः ।

२५८ ॐ गुंद्रायै नमः ।

२५९ ॐ गरघ्नै नमः ।

२६० ॐ गानवत्सलायै नमः ।

२६१ ॐ घर्महन्त्र्यै नमः ।

२६२ ॐ घृतवत्यै नमः ।

२६३ ॐ घृततुष्टिप्रदायिन्यै नमः ।

२६४ ॐ घण्टारवप्रियायै नमः ।

२६५ ॐ घोराघौघविध्वंसकारिण्यै नमः ।

२६६ ॐ घ्राणतुष्टिकर्यै नमः ।

२६७ ॐ घोषायै नमः ।

२६८ ॐ घनानन्दायै नमः ।

२६९ ॐ घनप्रियायै नमः ।

२७० ॐ घातुकायै नमः ।

२७१ ॐ घूर्णितजलायै नमः ।

२७२ ॐ घृष्टपातकसंतत्यै नमः ।

२७३ ॐ घटकोटिप्रपीतापायै नमः ।

२७४ ॐ घटिताशेषमङ्गलायै नमः ।

२७५ ॐ घृणावत्यै नमः ।

२७६ ॐ घृणिनिध्यै नमः ।

२७७ ॐ घस्मरायै नमः ।

२७८ ॐ घूकनादिन्यै नमः ।

२७९ ॐ घुसृणापिञ्जरतन्वै नमः ।

२८० ॐ घर्घरायै नमः ।

२८१ ॐ घर्घरस्वनायै नमः ।

२८२ ॐ चन्द्रिकायै नमः ।

२८३ ॐ चन्द्रकान्ताम्बवे नमः ।

२८४ ॐ चञ्चदापायै नमः ।

२८५ ॐ चलद्युत्यै नमः ।

२८६ ॐ चिन्मय्यै नमः ।

२८७ ॐ चितिरूपायै नमः ।

२८८ ॐ चन्द्रायुतशताननायै नमः ।

२८९ ॐ चाम्पेयलोचनायै नमः ।

२९० ॐ चार्वै नमः ।

२९१ ॐ चार्वङ्गयै नमः ।

२९२ ॐ चारुगामिन्यै नमः ।

२९३ ॐ चार्यायै नमः ।

२९४ ॐ चारित्रनिलयायै नमः ।

२९५ ॐ चित्रकृते नमः ।

२९६ ॐ चित्ररूपिण्यै नमः ।

२९७ ॐ चम्प्वै नमः ।

२९८ ॐ चन्दनशुच्यम्बवे नमः ।

२९९ ॐ चर्चनीयायै नमः ।

३०० ॐ चिरस्थिरायै नमः ।

३०१ ॐ चारुचम्पकमालाढ्यायै नमः ।

३०२ ॐ चमिताशेषदुष्कृतायै नमः ।

३०३ ॐ चिदाकाशवहायै नमः ।

३०४ ॐ चिन्त्यायै नमः ।

३०५ ॐ चञ्चवे नमः ।

३०६ ॐ चामरवीजितायै नमः ।

३०७ ॐ चोरिताशेषवृजिनायै नमः ।

३०८ ॐ चरिताशेषमण्डलायै नमः ।

३०९ ॐ छेदिताखिलपापौघायै नमः ।

३१० ॐ छद्मघ्नै नमः ।

३११ ॐ छलहारिण्यै नमः ।

३१२ ॐ छन्नत्रिविष्टपतलायै नमः ।

३१३ ॐ छोटिताशेषबन्धनायै नमः ।

३१४ ॐ छुरितामृतधारौघायै नमः ।

३१५ ॐ छिन्नैनसे नमः ।

३१६ ॐ छन्दगामिन्यै नमः ।

३१७ ॐ छत्रीकृतमरालौघायै नमः ।

३१८ ॐ छटीकृतनिजामृतायै नमः ।

३१९ ॐ जाह्नव्यै नमः ।

३२० ॐ ज्यायै नमः ।

३२१ ॐ जगन्मात्रे नमः ।

३२२ ॐ जप्यायै नमः ।

३२३ ॐ जङ्घालवीचिकायै नमः ।

३२४ ॐ जयायै नमः ।

३२५ ॐ जनार्दनप्रीतायै नमः ।

३२६ ॐ जुषणीयायै नमः ।

३२७ ॐ जगद्धितायै नमः ।

३२८ ॐ जीवनाय नमः ।

३२९ ॐ जीवनप्राणायै नमः ।

३३० ॐ जगते नमः ।

३३१ ॐ ज्येष्ठायै नमः ।

३३२ ॐ जगन्मय्यै नमः ।

३३३ ॐ जीवजीवातुलतिकायै नमः ।

३३४ ॐ जन्मिजन्मनिबर्हिण्यै नमः ।

३३५ ॐ जाड्यविध्वंसनकर्यै नमः ।

३३६ ॐ जगद्योन्यै नमः ।

३३७ ॐ जलाविलायै नमः ।

३३८ ॐ जगदानन्दजनन्यै नमः ।

३३९ ॐ जलजायै नमः ।

३४० ॐ जलजेक्षणायै नमः ।

३४१ ॐ जनलोचनपीयूषायै नमः ।

३४२ ॐ जटातटविहारिण्यै नमः ।

३४३ ॐ जयन्यै नमः ।

३४४ ॐ जंजपूकघ्न्यै नमः ।

३४५ ॐ जनितज्ञानविग्रहायै नमः ।

३४६ ॐ झल्लरीवाद्यकुशलायै नमः ।

३४७ ॐ झलज्झालजलावृतायै नमः ।

३४८ ॐ झिण्टीशवन्द्यायै नमः ।

३४९ ॐ झंकारकारिण्यै नमः ।

३५० ॐ झर्झरावत्यै नमः ।

३५१ ॐ टीकिताशेषपातालायै नमः ।

३५२ ॐ टङ्किकैनोऽद्रिपाटनायै नमः ।

३५३ ॐ टंकारनृत्यत्कल्लोलायै नमः ।

३५४ ॐ टीकनीयमहातटायै नमः ।

३५५ ॐ डम्बरप्रवहायै नमः ।

३५६ ॐ डीनराजहंसकुलाकुलायै नमः ।

३५७ ॐ डमडुमरुहस्तायै नमः ।

३५८ ॐ डामरोक्तमहाण्डकायै नमः ।

३५९ ॐ ढौकिताशेषनिर्वाणायै नमः ।

३६० ॐ ढक्कानादचलज्जलायै नमः ।

३६१ ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः ।

३६२ ॐ ढणड्‌ढुणीतपातकायै नमः ।

३६३ ॐ तर्पण्यै नमः ।

३६४ ॐ तीर्थतीर्थायै नमः ।

३६५ ॐ त्रिपथायै नमः ।

३६६ ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ।

३६७ ॐ त्रिलोकगोप्त्र्यै नमः ।

३६८ ॐ तोयेश्यै नमः ।

३६९ ॐ त्रैलोक्यपरिवन्दितायै नमः ।

३७० ॐ तापत्रितयसंहर्त्र्यै नमः ।

३७१ ॐ तेजोबलविवर्धिन्यै नमः ।

३७२ ॐ त्रिलक्ष्यायै नमः ।

३७३ ॐ तारण्यै नमः ।

३७४ ॐ तारायै नमः ।

३७५ ॐ तारापतिकरार्चितायै नमः ।

३७६ ॐ त्रैलोक्यपावन्यै नमः ।

३७७ ॐ पुण्यायै नमः ।

३७८ ॐ तुष्टिदायै नमः ।

३७९ ॐ तुष्टिरूपिण्यै नमः ।

३८० ॐ तृष्णाच्छेत्र्यै नमः ।

३८१ ॐ तीर्थमात्रे नमः ।

३८२ ॐ त्रिविक्रमपदोद्भवायै नमः ।

३८३ ॐ तपोमय्यै नमः ।

३८४ ॐ तपोरूपायै नमः ।

३८५ ॐ तपःस्तोमफलप्रदायै नमः ।

३८६ ॐ त्रैलोक्यव्यापिन्यै नमः ।

३८७ ॐ तृप्त्यै नमः ।

३८८ ॐ तृप्तिकृते नमः ।

३८९ ॐ तत्त्वरूपिण्यै नमः ।

३९० ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।

३९१ ॐ तुर्यायै नमः ।

३९२ ॐ तुर्यातीतफलप्रदायै नमः ।

३९३ ॐ त्रैलोक्यलक्ष्म्यै नमः ।

३९४ ॐ त्रिपदयै नमः ।

३९५ ॐ तथ्यायै नमः ।

३९६ ॐ तिमिरचन्द्रिकायै नमः ।

३९७ ॐ तेजोगर्भायै नमः ।

३९८ ॐ तपःसारायै नमः ।

३९९ ॐ त्रिपुरारिशिरोगृहायै नमः ।

४०० ॐ त्रयीस्वरूपिण्यै नमः ।

४०१ ॐ तन्व्यै नमः ।

४०२ ॐ तपनाङ्गजभीतिनुते नमः ।

४०३ ॐ तर्यै नमः ।

४०४ ॐ तरणिजामित्राय नमः ।

४०५ ॐ तर्पिताशेषपूर्वजायै नमः ।

४०६ ॐ तुलाविरहितायै नमः ।

४०७ ॐ तीव्रपापतूलतनूनपाते नमः ।

४०८ ॐ दारिद्रयदमन्यै नमः ।

४०९ ॐ दक्षायै नमः ।

४१० ॐ दुष्प्रेक्षायै नमः ।

४११ ॐ दिव्यमण्डनायै नमः ।

४१२ ॐ दीक्षावत्यै नमः ।

४१३ ॐ दुरावाप्यायै नमः ।

४१४ ॐ द्राक्षामधुरवारिभृते नमः ।

४१५ ॐ दर्शितानेककुतुकायै नमः ।

४१६ ॐ दुष्टदुर्जयदुःखहृते नमः ।

४१७ ॐ दैन्यहृते नमः ।

४१८ ॐ दुरितघ्न्यै नमः ।

४१९ ॐ दानवारिपदाब्जजायै नमः ।

४२० ॐ दंदशूकविषघ्न्यै नमः ।

४२१ ॐ दारिताघौघसंतत्यै नमः ।

४२२ ॐ द्रुतायै नमः ।

४२३ ॐ देवद्रुमच्छन्नायै नमः ।

४२४ ॐ दुर्वाराघविघातिन्यै नमः ।

४२५ ॐ दमग्राह्यायै नमः ।

४२६ ॐ देवमात्रे नमः ।

४२७ ॐ देवलोकप्रदर्शिन्यै नमः ।

४२८ ॐ देवदेवप्रियायै नमः ।

४२९ ॐ देव्यै नमः ।

४३० ॐ दिक्पालपददायिन्यै नमः ।

४३१ ॐ दिर्घायुःकारिण्यै नमः ।

४३२ ॐ दीर्घायै नमः ।

४३३ ॐ दोग्ध्रयै नमः ।

४३४ ॐ दूषणवर्जितायै नमः ।

४३५ ॐ दुग्धाम्बुवाहिन्यै नमः ।

४३६ ॐ दोह्यायै नमः ।

४३७ ॐ दिव्यायै नमः ।

४३८ ॐ दिव्यगतिप्रदायै नमः ।

४३९ ॐ द्युनद्यै नमः ।

४४० ॐ दीनशरणाय नमः ।

४४१ ॐ देहिदेहनिवारिण्यै नमः ।

४४२ ॐ द्राघीयस्यै नमः ।

४४३ ॐ दाघहन्त्र्यै नमः ।

४४४ ॐ दिपपातकसंतत्यै नमः ।

४४५ ॐ दूरदेशान्तरचर्यै नमः ।

४४६ ॐ दुर्गमायै नमः ।

४४७ ॐ देववल्लभायै नमः ।

४४८ ॐ दुर्वृत्तघ्न्यै नमः ।

४४९ ॐ दुर्विगाह्यायै नमः ।

४५० ॐ दयाधारायै नमः ।

४५१ ॐ दयावत्यै नमः ।

४५२ ॐ दुरासदायै नमः ।

४५३ ॐ दानशीलायै नमः ।

४५४ ॐ द्राविण्यै नमः ।

४५५ ॐ द्रुहिणस्तुतायै नमः ।

४५६ ॐ दैत्यदनवसंशुद्धिदर्त्र्यै नमः ।

४५७ ॐ दुर्बुद्धिहारिण्यै नमः ।

४५८ ॐ दानसारायै नमः ।

४५९ ॐ दयासारायै नमः ।

४६० ॐ द्यावाभूमिविगाहिन्यै नमः ।

४६१ ॐ दृष्टादृष्टफलप्राप्त्यै नमः ।

४६२ ॐ देवतावृन्दवन्दितायै नमः ।

४६३ ॐ दीर्घव्रतायै नमः ।

४६४ ॐ दीर्घदृष्ट्यै नमः ।

४६५ ॐ दीप्ततोयायै नमः ।

४६६ ॐ दुरालभायै नमः ।

४६७ ॐ दण्डायित्रै नमः ।

४६८ ॐ दण्डनीत्यै नमः ।

४६९ ॐ दुष्टदण्डधरार्चितायै नमः ।

४७० ॐ दुरोदरघ्न्यै नमः ।

४७१ ॐ दावर्चिषे नमः ।

४७२ ॐ द्रवते नमः ।

४७३ ॐ द्रव्यैकशेवध्यै नमः ।

४७४ ॐ दीनसंतापशमन्यै नमः ।

४७५ ॐ दात्र्यै नमः ।

४७६ ॐ दवथुवैरिण्यै नमः ।

४७७ ॐ दरीविदारणपरायै नमः ।

४७८ ॐ दान्तायै नमः ।

४७९ ॐ दान्तजनप्रियायै नमः ।

४८० ॐ दारिताद्रितटायै नमः ।

४८१ ॐ दुर्गायै नमः ।

४८२ ॐ दुर्गारण्यप्रचारिण्यै नमः ।

४८३ ॐ धर्मद्रवायै नमः ।

४८४ ॐ धर्मधुरायै नमः ।

४८५ ॐ धेन्वै नमः ।

४८६ ॐ धीरायै नमः ।

४८७ ॐ धृत्यै नमः ।

४८८ ॐ ध्रुवायै नमः ।

४८९ ॐ धेनुदानफलस्पर्शायै नमः ।

४९० ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः ।

४९१ ॐ धर्मोर्मिवाहिन्यै नमः ।

४९२ ॐ धुर्यायै नमः ।

४९३ ॐ धात्र्यै नमः ।

४९४ ॐ धात्रीविभूषणाय नमः ।

४९५ ॐ धर्मिण्यै नमः ।

४९६ ॐ धर्मशीलायै नमः ।

४९७ ॐ धन्विकोटिकृतावनायै नमः ।

४९८ ॐ ध्यातुपापहरायै नमः ।

४९९ ॐ ध्येयायै नमः ।

५०० ॐ धावन्यै नमः ।

५०१ ॐ धूतकल्मषायै नमः ।

५०२ ॐ धर्मधारायै नमः ।

५०३ ॐ धर्मसारायै नमः ।

५०४ ॐ धनदायै नमः ।

५०५ ॐ धनवर्धिन्यै नमः ।

५०६ ॐ धर्माधर्मगुणच्छेत्र्यै नमः ।

५०७ ॐ धत्तूरकुसुमप्रियायै नमः ।

५०८ ॐ धर्मेश्यै नमः ।

५०९ ॐ धर्मशास्त्रज्ञायै नमः ।

५१० ॐ धनधान्यसमृद्धिकृते नमः ।

५११ ॐ धर्मलभ्यायै नमः ।

५१२ ॐ धर्मजलायै नमः ।

५१३ ॐ धर्मप्रसवधर्मिण्ये नमः ।

५१४ ॐ ध्यानगम्यस्वरूपायै नमः ।

५१५ ॐ धरण्यै नमः ।

५१६ ॐ धातृपूजितायै नमः ।

५१७ ॐ ध्वै नमः ।

५१८ ॐ धूर्जटिजटासंस्थायै नमः ।

५१९ ॐ धन्यायै नमः ।

५२० ॐ धियै नमः ।

५२१ ॐ धारणावत्यै नमः ।

५२२ ॐ नन्दायै नमः ।

५२३ ॐ निर्वाणजनन्यै नमः ।

५२४ ॐ नन्दिन्यै नमः ।

५२५ ॐ नुन्नपातकायै नमः ।

५२६ ॐ निषिद्धविघ्ननिचयायै नमः ।

५२७ ॐ निजानन्दप्रकशिन्यै नमः ।

५२८ ॐ नभोऽङ्गणचर्यै नमः ।

५२९ ॐ नूत्यै नमः ।

५३० ॐ नम्यायै नमः ।

५३१ ॐ नारायण्यै नमः ।

५३२ ॐ नुतायै नमः ।

५३३ ॐ निर्मलायै नमः ।

५३४ ॐ निर्मालाख्यानायै नमः ।

५३५ ॐ तापसम्पदां नाशिन्यै नमः ।

५३६ ॐ नियतायै नमः ।

५३७ ॐ नित्यसुखदायै नमः ।

५३८ ॐ नानाश्चर्यमहानिधये नमः ।

५३९ ॐ नद्यै नमः ।

५४० ॐ नदसरोमात्रे नमः ।

५४१ ॐ नायिकायै नमः ।

५४२ ॐ नाकदीर्घिकायै नमः ।

५४३ ॐ नष्टोद्धरणधीरायै नमः ।

५४४ ॐ नन्दनायै नमः ।

५४५ ॐ नन्ददायिन्यै नमः ।

५४६ ॐ निर्णिक्ताशेषभुवनायै नमः ।

५४७ ॐ निःसङ्गायै नमः ।

५४८ ॐ निरुपद्रवायै नमः ।

५४९ ॐ निरालम्बायै नमः ।

५५० ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः ।

५५१ ॐ निर्णाशितमहामलायै नमः ।

५५२ ॐ निर्मलज्ञानजनन्यै नमः ।

५५३ ॐ निःशेषप्राणितापहृते नमः ।

५५४ ॐ नित्योत्सवायै नमः ।

५५५ ॐ नित्यतृप्तायै नमः ।

५५६ ॐ नमस्कार्यायै नमः ।

५५७ ॐ निरञ्जनायै नमः ।

५५८ ॐ निष्ठावत्यै नमः ।

५५९ ॐ निरातङ्कायै नमः ।

५६० ॐ निर्लेपायै नमः ।

५६१ ॐ निश्चलात्मिकायै नमः ।

५६२ ॐ निरवद्यायै नमः ।

५६३ ॐ निरीहायै नमः ।

५६४ ॐ नीललोहितमूर्द्धगायै नमः ।

५६५ ॐ नन्दिभृङ्गिगणस्तुत्यायै नमः ।

५६६ ॐ नागायै नमः ।

५६७ ॐ नन्दायै नमः ।

५६८ ॐ नगात्मजायै नमः ।

५६९ ॐ निष्प्रत्यूहायै नमः ।

५७० ॐ नाकनद्यै नमः ।

५७१ ॐ निरयार्णवदीर्घनावे नमः ।

५७२ ॐ पुण्यप्रदायै नमः ।

५७३ ॐ पुण्यगर्भायै नमः ।

५७४ ॐ पुण्यायै नमः ।

५७५ ॐ पुण्यतरङ्गिण्यै नमः ।

५७६ ॐ पृथवे नमः ।

५७७ ॐ पृथुफलायै नमः ।

५७८ ॐ पूर्णायै नमः ।

५७९ ॐ प्रणतार्तिप्रभञ्जन्यै नमः ।

५८० ॐ प्राणदायै नमः ।

५८१ ॐ प्राणिजनन्यै नमः ।

५८२ ॐ प्राणेश्यै नमः ।

५८३ ॐ प्राणरूपिण्यै नमः ।

५८४ ॐ पद्मालयायै नमः ।

५८५ ॐ पराशक्त्यै नमः ।

५८६ ॐ पुरजित्परमप्रियायै नमः ।

५८७ ॐ परस्यै नमः ।

५८८ ॐ परफलप्राप्त्यै नमः ।

५८९ ॐ पावन्यै नमः ।

५९० ॐ पयस्विन्यै नमः ।

५९१ ॐ परानन्दायै नमः ।

५९२ ॐ प्रकृष्टार्थायै नमः ।

५९३ ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।

५९४ ॐ पालिन्यै नमः ।

५९५ ॐ परस्यै नमः ।

५९६ ॐ पुराणपठितायै नमः ।

५९७ ॐ प्रीतायै नमः ।

५९८ ॐ प्रणवाक्षररूपिण्यै नमः ।

५९९ ॐ पार्वत्यै नमः ।

६०० ॐ प्रेमसम्पन्नायै नमः ।

६०१ ॐ पशुपाशविमोचिन्यै नमः ।

६०२ ॐ परमात्मस्वरूपायै नमः ।

६०३ ॐ परब्रह्मप्रकाशिन्यै नमः ।

६०४ ॐ परमानन्दनिष्पन्दायै नमः ।

६०५ ॐ प्रायश्चित्तस्वरूपिण्यै नमः ।

६०६ ॐ पानीयरूपनिर्वाणायै नमः ।

६०७ ॐ परित्राणपरायणायै नमः ।

६०८ ॐ पापेन्धनदवज्वालायै नमः ।

६०९ ॐ पापारये नमः ।

६१० ॐ पापनामनुते नमः ।

६११ ॐ परमैश्वर्यजनन्यै नमः ।

६१२ ॐ प्रज्ञायै नमः ।

६१३ ॐ प्राज्ञायै नमः ।

६१४ ॐ परस्यै नमः ।

६१५ ॐ अपरस्यै नमः ।

६१६ ॐ प्रत्यक्षलक्ष्म्यै नमः ।

६१७ ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।

६१८ ॐ परव्योममृतस्त्रवायै नमः ।

६१९ ॐ प्रसन्नरूपायै नमः ।

६२० ॐ प्रणिध्यै नमः ।

३२१ ॐ पूतायै नमः ।

६२२ ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः ।

६२३ ॐ पिनाकिपरमप्रीतायै नमः ।

६२४ ॐ परमेष्ठिकमण्डलवे नमः ।

६२५ ॐ पद्मनाभपदार्घ्येण प्रसूतायै नमः ।

६२६ ॐ पद्ममालिन्यै नमः ।

६२७ ॐ परर्द्धिदायै नमः ।

६२८ ॐ पुष्टिकर्यै नमः ।

६२९ ॐ पथ्यायै नमः ।

६३० ॐ पूर्त्यै नमः ।

६३१ ॐ प्रभावत्यै नमः ।

६३२ ॐ पुनानायै नमः ।

६३३ ॐ पीतगर्भघ्न्यै नमः ।

६३४ ॐ पापपर्वतनाशिन्यै नमः ।

६३५ ॐ फलिन्यै नमः ।

६३६ ॐ फलहस्तायै नमः ।

६३७ ॐ फुल्लाम्बुजविलोचनायै नमः ।

६३८ ॐ फालितैनोमहाक्षेत्रायै नमः ।

६३९ ॐ फणिलोकविभूषणायै नमः ।

६४० ॐ फेनच्छलप्रणुन्नैनसे नमः ।

६४१ ॐ फुल्लकैरवगन्धिन्यै नमः ।

६४२ ॐ फेनिलाच्छाम्बुधाराभायै नमः ।

६४३ ॐ फडुच्चाटितपातकायै नमः ।

६४४ ॐ फाणितस्वादुसलिलायै नमः ।

६४५ ॐ फाण्टपथ्यजलाविलायै नमः ।

६४६ ॐ विश्वमात्रे नमः ।

६४७ ॐ विश्वेश्यै नमः ।

६४८ ॐ विश्वस्यै नमः ।

६४९ ॐ विश्वेश्वरप्रियायै नमः ।

६५० ॐ ब्रह्मण्यायै नमः ।

६५१ ॐ ब्रह्मकृते नमः ।

३५२ ॐ ब्राह्मयै नमः ।

६५३ ॐ ब्रह्रिष्ठायै नमः ।

६५४ ॐ विमलोदकायै नमः ।

६५५ ॐ विभावर्यै नमः ।

६५६ ॐ विरजायै नमः ।

६५७ ॐ विक्रान्तानेकविष्टपायै नमः ।

६५८ ॐ विश्वमित्राय नमः ।

६५९ ॐ विष्णुपद्यै नमः ।

६६० ॐ वैष्णव्यै नमः ।

६६१ ॐ वैष्णवप्रियायै नमः ।

६६२ ॐ विरूपाक्षप्रियकर्यै नमः ।

६६३ ॐ विभूत्यै नमः ।

६६४ ॐ विश्वतोमुख्यै नमः ।

६६५ ॐ विपाशायै नमः ।

६६६ ॐ वैबुध्यै नमः ।

६६७ ॐ वेद्यायै नमः ।

६६८ ॐ वेदाक्षरसस्त्रवायै नमः ।

६६९ ॐ विद्यायै नमः ।

६७० ॐ वेगवत्यै नमः ।

६७१ ॐ वन्द्यायै नमः ।

६७२ ॐ बृंहण्यै नमः ।

६७३ ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः ।

६७४ ॐ वरदायै नमः ।

६७५ ॐ विप्रकृष्टायै नमः ।

६७६ ॐ वरिष्ठायै नमः ।

६७७ ॐ विशोधन्यै नमः ।

६७८ ॐ विद्याधर्यै नमः ।

६७९ ॐ विशोकायै नमः ।

६८० ॐ वयोवृन्दनिषेवितायै नमः ।

६८१ ॐ बहूदकायै नमः ।

६८२ ॐ बलवत्यै नमः ।

६८३ ॐ व्योमस्थायै नमः ।

६८४ ॐ विबुधप्रियायै नमः ।

६८५ ॐ वाण्यै नमः ।

६८६ ॐ वेदवत्यै नमः ।

६८७ ॐ वित्तायै नमः ।

६८८ ॐ ब्रह्मविद्यातरङ्गिण्यै नमः ।

६८९ ॐ ब्रह्माण्डकोटिव्याप्ताम्बवे नमः ।

६९० ॐ ब्रह्महत्यापहारिण्यै नमः ।

६९१ ॐ ब्रह्मेशविष्णुरूपायै नमः ।

६९२ ॐ बुद्धयै नमः ।

६९३ ॐ विभववर्धिन्यै नमः ।

६९४ ॐ विलासिसुखदायै नमः ।

६९५ ॐ वश्यायै नमः ।

६९६ ॐ व्यापिन्यै नमः ।

६९७ ॐ वृषारण्यै नमः ।

६९८ ॐ वृषाङ्कमौलिनिलयायै नमः ।

६९९ ॐ विपिन्नार्तिप्रभञ्जन्यै नमः ।

७०० ॐ विनीतायै नमः ।

७०१ ॐ विनतायै नमः ।

७०२ ॐ ब्रध्नतनयायै नमः ।

७०३ ॐ विनयान्वितायै नमः ।

७०४ ॐ विपञ्च्यै नमः ।

७०५ ॐ वाद्यकुशलायै नमः ।

७०६ ॐ वेणुश्रुतिविचक्षणायै नमः ।

७०७ ॐ वर्चस्कर्यै नमः ।

७०८ ॐ बलकर्यै नमः ।

७०९ ॐ बलोन्मूलितकल्मषायै नमः ।

७१० ॐ विपाप्मायै नमः ।

७११ ॐ विगतातङ्कायै नमः ।

७१२ ॐ विकल्पपरिवर्जितायै नमः ।

७१३ ॐ वृष्टिकर्त्र्यै नमः ।

७१४ ॐ वृष्टिजलायै नमः ।

७१५ ॐ विधये नमः ।

७१६ ॐ विच्छिन्नबन्धनायै नमः ।

७१७ ॐ व्रतरूपायै नमः ।

७१८ ॐ वित्तरूपायै नमः ।

७१९ ॐ बहुविघ्नविनाशकृते नमः ।

७२० ॐ वसुधारायै नमः ।

७२१ ॐ वसुमत्यै नमः ।

७२२ ॐ विचित्राङ्गयै नमः ।

७२३ ॐ विभावसवे नमः ।

७२४ ॐ विजयायै नमः ।

७२५ ॐ विश्वबीजायै नमः ।

७२६ ॐ वामदेव्यै नमः ।

७२७ ॐ वरप्रदायै नमः ।

७२८ ॐ वृषाश्रितायै नमः ।

७२९ ॐ विषघ्न्यै नमः ।

७३० ॐ विज्ञानर्म्यंशुमालिन्यै नमः ।

७३१ ॐ भव्यायै नमः ।

७३२ ॐ भोगवत्यै नमः ।

७३३ ॐ भद्रायै नमः ।

७३४ ॐ भवान्यै नमः ।

७३५ ॐ भूतभाविन्यै नमः ।

७३६ ॐ भूतधात्र्यै नमः ।

७३७ ॐ भयहरायै नमः ।

७३८ ॐ भक्तदारिद्र्यघातिन्यै नमः ।

७३९ ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायै नमः ।

७४० ॐ भेश्यै नमः ।

७४१ ॐ भक्तस्वर्गापवर्गदायै नमः ।

७४२ ॐ भागीरथ्यै नमः ।

७४३ ॐ भानुमत्यै नमः ।

७४४ ॐ भाग्याय नमः ।

७४५ ॐ भोगवत्यै नमः ।

७४६ ॐ भृत्यै नमः ।

७४७ ॐ भवप्रियायै नमः ।

७४८ ॐ भवद्वेष्ट्रयै नमः ।

७४९ ॐ भूतिदायै नमः ।

७५० ॐ भूतिभूषणायै नमः ।

७५१ ॐ भाललोचनभावज्ञायै नमः ।

७५२ ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ।

७५३ ॐ भ्रान्तिज्ञानप्रशमन्यै नमः ।

७५४ ॐ भिन्नब्रह्माण्डमण्डपायै नमः ।

७५५ ॐ भूरिदायै नमः ।

७५६ ॐ भक्तसुलभायै नमः ।

७५७ ॐ भाग्यवद्‍दृष्टिगोचर्यै नमः ।

७५८ ॐ भञ्जितोपप्लवकुलायै नमः ।

७५९ ॐ भक्ष्यभोज्यसुखप्रदायै नमः ।

७६० ॐ भिक्षणीयायै नमः ।

७६१ ॐ भिक्षुमात्रे नमः ।

७६२ ॐ भावायै नमः ।

७६३ ॐ भावस्वरूपिण्यै नमः ।

७६४ ॐ मन्दाकिन्यै नमः ।

७६५ ॐ महानन्दायै नमः ।

७६६ ॐ मात्रे नमः ।

७६७ ॐ मुक्तितरङ्गिण्यै नमः ।

७६८ ॐ महोदयायै नमः ।

७६९ ॐ मधुमत्यै नमः ।

७७० ॐ महापुण्यायै नमः ।

७७१ ॐ मुदाकर्यै नमः ।

७७२ ॐ मुनिस्तुतायै नमः ।

७७३ ॐ मोहहन्त्र्यै नमः ।

७७४ ॐ महातीर्थायै नमः ।

७७५ ॐ मधुस्त्रवायै नमः ।

७७६ ॐ माधव्यै नमः ।

७७७ ॐ मानिन्यै नमः ।

७७८ ॐ मान्यायै नमः ।

७७९ ॐ मनोरथपथातिगायै नमः ।

७८० ॐ मोक्षदायै नमः ।

७८१ ॐ मतिदायै नमः ।

७८२ ॐ मुख्यायै नमः ।

७८३ ॐ महाभाग्यजनाश्रितायै नमः ।

७८४ ॐ महावेगवत्यै नमः ।

७८५ ॐ मेध्यायै नमः ।

७८६ ॐ महामहिमभूषणायै नमः ।

७८७ ॐ महाप्रभावायै नमः ।

७८८ ॐ महत्यै नमः ।

७८९ ॐ मीनचञ्चललोचनायै नमः ।

७९० ॐ महाकारुण्यसम्पूर्णायै नमः ।

७९१ ॐ महर्द्धयै नमः ।

७९२ ॐ महोत्पलायै नमः ।

७९३ ॐ मूर्तिमते नमः ।

७९४ ॐ मुक्तिरमण्यै नमः ।

७९५ ॐ मणिमाणिक्यभूषणायै नमः ।

७९६ ॐ मुक्ताकलापनेपथ्यायै नमः ।

७९७ ॐ मनोनयननन्दिन्यै नमः ।

७९८ ॐ महापातकराशिघ्न्यै नमः ।

७९९ ॐ महादेवार्धहारिण्यै नमः ।

८०० ॐ महोर्मिमालिन्यै नमः ।

८०१ ॐ मुक्तायै नमः ।

८०२ ॐ महादेव्यै नमः ।

८०३ ॐ मनोन्मन्यै नमः ।

८०४ ॐ महापुण्योदयप्राप्यायै नमः ।

८०५ ॐ मायातिमिरचन्द्रिकायै नमः ।

८०६ ॐ महाविद्यायै नमः ।

८०७ ॐ महामायायै नमः ।

८०८ ॐ महामेधायै नमः ।

८०९ ॐ महौषधाय नमः ।

८१० ॐ मालाधर्यै नमः ।

८११ ॐ महोपायायै नमः ।

८१२ ॐ महोरगविभूषणायै नमः ।

८१३ ॐ महामोहप्रशमन्यै नमः ।

८१४ ॐ महामङ्गलमङ्गलाय नमः ।

८१५ ॐ मार्तण्डमण्डलचर्यै नमः ।

८१६ ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।

८१७ ॐ मदोज्झितायै नमः ।

८१८ ॐ यशस्विन्यै नमः ।

८१९ ॐ यशोदायै नमः ।

८२० ॐ योग्यायै नमः ।

८२१ ॐ युक्तात्मसेवितायै नमः ।

८२२ ॐ योगसिद्धिप्रदायै नमः ।

८२३ ॐ याच्यायै नमः ।

८२४ ॐ यज्ञेशपरिपूरितायै नमः ।

८२५ ॐ यज्ञेश्यै नमः ।

८२६ ॐ यज्ञफलदायै नमः ।

८२७ ॐ यजनीयायै नमः ।

८२८ ॐ यशस्कर्यै नमः ।

८२९ ॐ यमिसेव्यायै नमः ।

८३० ॐ योगयोन्यै नमः ।

८३१ ॐ योगिन्यै नमः ।

८३२ ॐ युक्तबुद्धिदायै नमः ।

८३३ ॐ योगज्ञानप्रदायै नमः ।

८३४ ॐ युक्तायै नमः ।

८३५ ॐ यमाद्यष्टाङ्गयोगयुजे नमः ।

८३६ ॐ यन्त्रिताघौघसंचारायै नमः ।

८३७ ॐ यमलोकनिवारिण्यै नमः ।

८३८ ॐ यातायातप्रशमन्यै नमः ।

८३९ ॐ यातनानामकृन्तन्यै नमः ।

८४० ॐ यामिनीशहिमाच्छोदायै नमः ।

८४१ ॐ युगधर्मविवर्जितायै नमः ।

८४२ ॐ रेवत्यै नमः ।

८४३ ॐ रतिकृते नमः ।

८४४ ॐ रम्यायै नमः ।

८४५ ॐ रत्नगर्भायै नमः ।

८४६ ॐ रमायै नमः ।

८४७ ॐ रत्यै नमः ।

८४८ ॐ रत्नाकारप्रेमपात्राय नमः ।

८४९ ॐ रसज्ञायै नमः ।

८५० ॐ रसरूपिण्यै नमः ।

८५१ ॐ रत्नप्रासादगर्भायै नमः ।

८५२ ॐ रमणीयतरङ्गिणयै नमः ।

८५३ ॐ रत्नार्चिषे नमः ।

८५४ ॐ रुद्ररमण्यै नमः ।

८५५ ॐ रागद्वेषविनाशिन्यै नमः ।

८५६ ॐ रमायै नमः ।

८५७ ॐ रामायै नमः ।

८५८ ॐ रम्यरूपायै नमः ।

८५९ ॐ रोगिजीवनुरूपिण्यै नमः ।

८६० ॐ रुचिकृते नमः ।

८६१ ॐ रोचन्यै नमः ।

८६२ ॐ रम्यायै नमः ।

८६३ ॐ रुचिरायै नमः ।

८६४ ॐ रोगहारिण्यै नमः ।

८६५ ॐ राजहंसायै नमः ।

८६६ ॐ रत्नवत्यै नमः ।

८६७ ॐ राजत्कल्लोलराजिकायै नमः ।

८६८ ॐ रामणीयकरेखायै नमः ।

८६९ ॐ रुजार्यै नमः ।

८७० ॐ रोगरोषिण्यै नमः ।

८७१ ॐ राकायै नमः ।

८७२ ॐ रङ्कार्तिशमन्यै नमः ।

८७३ ॐ रम्यायै नमः ।

८७४ ॐ रोलम्बराविण्यै नमः ।

८७५ ॐ रागिण्यै नमः ।

८७६ ॐ रञ्जितशिवायै नमः ।

८७७ ॐ रूपलावण्यशेवध्यै नमः ।

८७८ ॐ लोकप्रस्वै नमः ।

८७९ ॐ लोकवन्द्यायै नमः ।

८८० ॐ लोलत्कल्लोलमालिन्यै नमः ।

८८१ ॐ लीलावत्यै नमः ।

८८२ ॐ लोकभूम्यै नमः ।

८८३ ॐ लोकलोचनचन्द्रिकायै नमः ।

८८४ ॐ लेखस्त्रवन्त्यै नमः ।

८८५ ॐ लटभायै नमः ।

८८६ ॐ लघुवेगायै नमः ।

८८७ ॐ लघुत्वहृते नमः ।

८८८ ॐ लास्यत्तरङ्गहस्तायै नमः ।

८८९ ॐ ललितायै नमः ।

८९० ॐ लयभङ्गिगायै नमः ।

८९१ ॐ लोकबन्धवे नमः ।

८९२ ॐ लोकधात्र्यै नमः ।

८९३ ॐ लोकोत्तरगुणोर्जितायै नमः ।

८९४ ॐ लोकत्रयहितायै नमः ।

८९५ ॐ लोकायै नमः ।

८९६ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

८९७ ॐ लक्षणलक्षितायै नमः ।

८९८ ॐ लीलायै नमः ।

८९९ ॐ लक्षितनिर्वाणायै नमः ।

९०० ॐ लावण्यामृतवर्षिण्यै नमः ।

९०१ ॐ वैश्वानर्यै नमः ।

९०२ ॐ वासवेड्यायै नमः ।

९०३ ॐ वन्ध्यत्वपरिहारिण्यै नमः ।

९०४ ॐ वासदेवांघ्रिरेणुघ्न्यै नमः ।

९०५ ॐ वज्रिवज्रनिवारिण्यै नमः ।

९०६ ॐ शुभावत्यै नमः ।

९०७ ॐ शुभफलायै नमः ।

९०८ ॐ शान्त्यै नमः ।

९०९ ॐ शंतनुवल्लभायै नमः ।

९१० ॐ शूलिन्यै नमः ।

९११ ॐ शैशववयसे नमः ।

९१२ ॐ शीतलामृतवाहिन्यै नमः ।

९१३ ॐ शोभावत्यै नमः ।

९१४ ॐ शीलवत्यै नमः ।

९१५ ॐ शोषिताशेषकिल्बिषायै नमः ।

९१६ ॐ शरण्यायै नमः ।

९१७ ॐ शिवदायै नमः ।

९१८ ॐ शिष्टायै नमः ।

९१९ ॐ शरजन्मप्रस्वै नमः ।

९२० ॐ शिवायै नमः ।

९२१ ॐ शक्त्यै नमः ।

९२२ ॐ शशाङ्कविमलायै नमः ।

९२३ ॐ शमनस्वसृसम्मतायै नमः ।

९२४ ॐ शमायै नमः ।

९२५ ॐ शमनमार्गघ्न्यै नमः ।

९२६ ॐ शितिकण्ठमहाप्रियायै नमः ।

९२७ ॐ शुच्यै नमः ।

९२८ ॐ शुचिकर्यै नमः ।

९२९ ॐ शेषायै नमः ।

९३० ॐ शेषशायिपदोद्भवायै नमः ।

९३१ ॐ श्रीनिवासश्रुत्यै नमः ।

९३२ ॐ श्रद्धायै नमः ।

९३३ ॐ श्रीमत्यै नमः ।

९३४ ॐ श्रियै नमः ।

९३५ ॐ शुभव्रतायै नमः ।

९३६ ॐ शुद्धविद्यायै नमः ।

९३७ ॐ शुभावर्तायै नमः ।

९३८ ॐ श्रुतानन्दायै नमः ।

९३९ ॐ श्रुतिस्तुत्यै नमः ।

९४० ॐ शिवेतरघ्न्यै नमः ।

९४१ ॐ शबर्यै नमः ।

९४२ ॐ शाम्बरीरूपधारिण्यै नमः ।

९४३ ॐ श्मशानशोधन्यै नमः ।

९४४ ॐ शान्तायै नमः ।

९४५ ॐ शश्वच्छतधृतिस्तुतायै नमः ।

९४६ ॐ शालिन्यै नमः ।

९४७ ॐ शालिशोभाढ्यायै नमः ।

९४८ ॐ शिखिवाहनगर्भभृते नमः ।

९४९ ॐ शंसनीयचरित्रायै नमः ।

९५० ॐ शातिताशेषपातकायै नमः ।

९५१ ॐ षड्‌गुणैश्वर्यसम्पन्नायै नमः ।

९५२ ॐ षडङ्गश्रुतिरूपिण्यै नमः ।

९५३ ॐ षण्ढताहारिसलिलायै नमः ।

९५४ ॐ स्त्यायन्नदनदीशतायै नमः ।

९५५ ॐ सरिद्वरायै नमः ।

९५६ ॐ सुरसायै नमः ।

९५७ ॐ सुप्रभायै नमः ।

९५८ ॐ सुरदीर्घिकायै नमः ।

९५९ ॐ स्वः सिन्धवे नमः ।

९६० ॐ सर्वदुःखघ्न्यै नमः ।

९६१ ॐ सर्वव्याधिमहौषधाय नमः ।

९६२ ॐ सेव्यायै नमः ।

९६३ ॐ सिद्धयै नमः ।

९६४ ॐ सत्यै नमः ।

९६५ ॐ सूक्त्यै नमः ।

९६६ ॐ स्कन्दस्वै नमः ।

९६७ ॐ सरस्वत्यै नमः ।

९६८ ॐ सम्पत्तरङ्गिण्यै नमः ।

९६९ ॐ स्तुत्यायै नमः ।

९७० ॐ स्थाणुमौलिकृतालयायै नमः ।

९७१ ॐ स्थैर्यदायै नमः ।

९७२ ॐ सुभगायै नमः ।

९७३ ॐ सौख्यायै नमः ।

९७४ ॐ स्त्रीषुसौभाग्यदायिन्यै नमः ।

९७५ ॐ स्वर्गनिःश्रेणिकायै नमः ।

९७६ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।

९७७ ॐ स्वधायै नमः ।

९७८ ॐ स्वाहायै नमः ।

९७९ ॐ सुधाजलायै नमः ।

९८० ॐ समुद्ररूपिण्यै नमः ।

९८१ ॐ स्वर्ग्यायै नमः ।

९८२ ॐ सर्वपातकवैरिण्यै नमः ।

९८३ॐ स्मृताघहारिण्यै नमः ।

९८४ ॐ सीतायै नमः ।

९८५ ॐ संसाराब्धितरङ्गिकायै नमः ।

९८६ ॐ सौभाग्यसुन्दर्यै नमः ।

९८७ ॐ संध्यायै नमः ।

९८८ ॐ सर्वसारसमन्वितायै नमः ।

९८९ ॐ हरप्रियायै नमः ।

९९० ॐ हृषीकेश्यै नमः ।

९९१ ॐ हंसरूपायै नमः ।

९९२ ॐ हिरण्यमय्यै नमः ।

९९३ ॐ हृताघसंघायै नमः ।

९९४ ॐ हितकृते नमः ।

९९५ ॐ हेलायै नमः ।

९९६ ॐ हेलाघगर्वहृते नमः ।

९९७ ॐ क्षेमदायै नमः ।

९९८ ॐ क्षालिताघौघायै नमः ।

९९९ ॐ क्षुद्रविद्राविण्यै नमः ।

१००० ॐ क्षमायै नमः ।

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते काशीखण्डे श्रीगङ्गासहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now