SHRI SITA SAHASRANAMAVALI:

अथ श्री सीता सहस्त्रनामावलिः ।।

१ ॐ सीतायै नमः ।

२ ॐ उमायै नमः ।

३ ॐ परमायै नमः ।

४ ॐ शक्त्यै नमः ।

५ ॐ अनन्तायै नमः ।

६ ॐ निष्कलायै नमः ।

७ ॐ अमलायै नमः ।

८ ॐ शान्तायै नमः ।

९ ॐ महेश्वर्यै नमः ।

१० ॐ नित्यायै नमः ।

११ ॐ शाश्वत्यै नमः ।

१२ ॐ परमाक्षरायै नमः ।

१३ ॐ अचिन्त्यायै नमः ।

१४ ॐ केवलायै नमः ।

१५ ॐ अनन्तायै नमः ।

१६ ॐ शिवात्मने नमः ।

१७ ॐ परमात्मिकायै नमः ।

१८ ॐ अनाद्यै नमः ।

१९ ॐ अव्ययायै नमः ।

२० ॐ शुद्धायै नमः ।

२१ ॐ देवात्मने नमः ।

२२ ॐ सर्वगोचरायै नमः ।

२३ ॐ एकानेकविभागस्थायै नमः ।

२४ ॐ मायातीतायै नमः ।

२५ ॐ सुनिर्मलायै नमः ।

२६ ॐ महामाहेश्वर्यै नमः ।

२७ ॐ शक्तायै नमः ।

२८ ॐ महादेव्यै नमः ।

२९ ॐ निरञ्जनायै नमः ।

३० ॐ काष्ठायै नमः ।

३१ ॐ सर्वान्तरस्थायै नमः ।

३२ ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।

३३ ॐ अतिलालसायै नमः ।

३४ ॐ जानक्यै नमः ।

३५ ॐ मिथिलानन्दायै नमः ।

३६ ॐ राक्षसान्तविधायिन्यै नमः ।

३७ ॐ रावणान्तकर्यै नमः ।

३८ ॐ रम्यायै नमः ।

३९ ॐ रामवक्षःस्थलाश्रयायै नमः ।

४० ॐ उमायै नमः ।

४१ ॐ सर्वात्मिकायै नमः ।

४२ ॐ विद्यायै नमः ।

४३ ॐ ज्योतीरूपायै नमः ।

४४ ॐ अयुताक्षर्यै नमः ।

४५ ॐ शान्त्यै नमः ।

४६ ॐ सर्वेषां प्रतिष्ठायै नमः ।

४७ ॐ निवृत्त्यै नमः ।

४८ ॐ अमृतप्रदायै नमः ।

४९ ॐ व्योममूर्त्यै नमः ।

५० ॐ व्योममय्यै नमः ।

५१ ॐ व्योमाधारायै नमः ।

५२ ॐ अच्युतायै नमः ।

५३ ॐ लतायै नमः ।

५४ ॐ अनादिनिधनायै नमः ।

५५ ॐ योषायै नमः ।

५६ ॐ कारणात्मायै नमः ।

५७ ॐ कलाकुलायै नमः ।

५८ ॐ नन्दप्रथमजायै नमः ।

५९ ॐ नाभ्यै नमः ।

६० ॐ अमृतस्यान्तसंश्रयायै नमः ।

६१ ॐ प्राणेश्वरप्रियायै नमः ।

६२ ॐ मात्रे नमः ।

६३ ॐ महामहिषवाहनायै नमः ।

६४ ॐ प्राणेश्वर्यै नमः ।

६५ ॐ प्राणरूपायै नमः ।

६६ ॐ प्रधानपुरुषेश्वर्यै नमः ।

६७ ॐ सर्वशक्त्यै नमः ।

६८ ॐ कलायै नमः ।

६९ ॐ काष्ठायै नमः ।

७० ॐ इन्दोर्ज्योत्स्नायै नमः ।

७१ ॐ महिमास्पदायै नमः ।

७२ ॐ सर्वकार्यनियन्त्र्यै नमः ।

७३ ॐ सर्वभूतेश्वरेश्वर्यै नमः ।

७४ ॐ अनाद्यै नमः ।

७५ ॐ अव्यक्तगुणायै नमः ।

७६ ॐ महानन्दायै नमः ।

७७ ॐ सनातन्यै नमः ।

७८ ॐ आकाशयोन्यै नमः ।

७९ ॐ योगस्थायै नमः ।

८० ॐ सर्वयोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।

८१ ॐ शवासनायै नमः ।

८२ ॐ चितान्तःस्थायै नमः ।

८३ ॐ महेशवृषवाहनायै नमः ।

८४ ॐ बालिकायै नमः ।

८५ ॐ तरुण्यै नमः ।

८६ ॐ वृद्धायै नमः ।

८७ ॐ वृद्धमात्रे नमः ।

८८ ॐ जरातुरायै नमः ।

८९ ॐ महामायायै नमः ।

९० ॐ सुदुष्पूरायै नमः ।

९१ ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।

९२ ॐ ईश्वर्यै नमः ।

९३ ॐ संसारयोन्यै नमः ।

९४ ॐ सकलायै नमः ।

९५ ॐ सर्वशक्तिसमुद्भवायै नमः ।

९६ ॐ संसारसारायै नमः ।

९७ ॐ दुर्वारायै नमः ।

९८ ॐ दुर्निरीक्ष्यायै नमः ।

९९ ॐ दुरासदायै नमः ।

१०० ॐ प्राणशक्त्यै नमः ।

१०१ ॐ प्राणविद्यायै नमः ।

१०२ ॐ योगिन्यै नमः ।

१०३ ॐ परमायै नमः ।

१०४ ॐ महाविभूत्यै नमः ।

१०५ ॐ दुर्धर्षायै नमः ।

१०६ ॐ मूलप्रकृतिसम्भवायै नमः ।

१०७ ॐ अनाद्यन्तविभवायै नमः ।

१०८ ॐ परात्मने नमः ।

१०९ ॐ पुरुषाय नमः ।

११० ॐ बल्यै नमः ।

१११ ॐ सर्गस्थित्यन्तकरण्यै नमः ।

११२ ॐ सुदुर्वाच्यायै नमः ।

११३ ॐ दुरत्ययायै नमः ।

११४ ॐ शब्दयोन्यै नमः ।

११५ ॐ शब्दमय्यै नमः ।

११६ ॐ नादाख्यायै नमः ।

११७ ॐ नादविग्रहायै नमः ।

११८ ॐ प्रधानपुरुषातीतायै नमः ।

११९ ॐ प्रधानपुरुषात्मिकायै नमः ।

१२० ॐ पुराण्यै नमः ।

१२१ ॐ चिन्मय्यै नमः ।

१२२ ॐ पुंसामादये नमः ।

१२३ ॐ पुरुषरूपिण्यै नमः ।

१२४ ॐ भूतान्तरात्मने नमः ।

१२५ ॐ कूटस्थायै नमः ।

१२६ ॐ महापुरुषसंज्ञितायै नमः ।

१२७ ॐ जन्ममृत्युजरातीतायै नमः ।

१२८ ॐ सर्वशक्तिसमन्वितायै नमः ।

१२९ ॐ व्यापिन्यै नमः ।

१३० ॐ अनवच्छिन्नायै नमः ।

१३१ ॐ प्रधानायै नमः ।

१३२ ॐ सुप्रवेशिन्यै नमः ।

१३३ ॐ क्षेत्रज्ञायै नमः ।

१३४ ॐ शक्त्यै नमः ।

१३५ ॐ अव्यक्तलक्षणायै नमः ।

१३६ ॐ मलवर्जितायै नमः ।

१३७ ॐ अनादिमायासम्भिन्नायै नमः ।

१३८ ॐ त्रितत्त्वायै नमः ।

१३९ ॐ प्रकृत्यै नमः ।

१४० ॐ गुणायै नमः ।

१४१ ॐ महामायायै नमः ।

१४२ ॐ समुत्पन्नायै नमः ।

१४३ ॐ तामस्यै नमः ।

१४४ ॐ पौरुष्यै नमः ।

१४५ ॐ ध्रुवायै नमः ।

१४६ ॐ व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नमः ।

१४७ ॐ कृष्णरक्तशुक्लप्रसूतिकायै नमः ।

१४८ ॐ स्वकार्यायै नमः ।

१४९ ॐ कार्यजनन्यै नमः ।

१५० ॐ ब्रह्मास्यायै नमः ।

१५१ ॐ ब्रह्मसंश्रयायै नमः ।

१५२ ॐ व्यक्तायै नमः ।

१५३ ॐ प्रथमजायै नमः ।

१५४ ॐ ब्राह्मयै नमः ।

१५५ ॐ महत्यै नमः ।

१५६ ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः ।

१५७ ॐ वैराग्यैश्वर्यधर्मात्मायै नमः ।

१५८ ॐ ब्रह्ममूर्त्यै नमः ।

१५९ ॐ हृदिस्थितायै नमः ।

१६० ॐ जयदायै नमः ।

१६१ ॐ जित्वर्यै नमः ।

१६२ ॐ जैत्र्यै नमः ।

१६३ ॐ जयश्रियै नमः ।

१६४ ॐ जयशालिन्यै नमः ।

१६५ ॐ सुखदायै नमः ।

१६६ ॐ शुभदायै नमः ।

१६७ ॐ सत्यायै नमः ।

१६८ ॐ शुभायै नमः ।

१६९ ॐ संक्षोभकारिण्यै नमः ।

१७० ॐ अपां योन्यै नमः ।

१७१ ॐ स्वयम्भूत्यै नमः ।

१७२ ॐ मानस्यै नमः ।

१७३ ॐ तत्त्वसम्भवायै नमः ।

१७४ ॐ ईश्वराण्यै नमः ।

१७५ ॐ शर्वाण्यै नमः ।

१७६ ॐ शंकरार्धशरीरिण्यै नमः ।

१७७ ॐ भवान्यै नमः ।

१७८ ॐ रुद्राण्यै नमः ।

१७९ ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।

१८० ॐ अम्बिकायै नमः ।

१८१ ॐ माहेश्वर्यै नमः ।

१८२ ॐ समुप्तन्नायै नमः ।

१८३ ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदायै नमः ।

१८४ ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।

१८५ ॐ सर्ववर्णायै नमः ।

१८६ ॐ नित्यायै नमः ।

१८७ ॐ मुदितमानसायै नमः ।

१८८ ॐ ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्रनमितायै नमः ।

१८९ ॐ शंकरेच्छानुवर्तिन्यै नमः ।

१९० ॐ ईश्वरार्धासनगतायै नमः ।

१९१ ॐ रघूत्तमपतिव्रतायै नमः ।

१९२ ॐ सकृद्विभावितायै नमः ।

१९३ ॐ सर्वस्यै नमः ।

१९४ ॐ समुद्रपरिशोषिण्यै नमः ।

१९५ ॐ पार्वत्यै नमः ।

१९६ ॐ हिमवत्पुत्र्यै नमः ।

१९७ ॐ परमानन्ददायिन्यै नमः ।

१९८ ॐ गुणाढ्यायै नमः ।

१९९ ॐ योगदायै नमः ।

२०० ॐ योग्यायै नमः ।

२०१ ॐ ज्ञानमूर्तिविकासिन्यै नमः ।

२०२ ॐ सावित्र्यै नमः ।

२०३ ॐ कमलायै नमः ।

२०४ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

२०५ ॐ श्रियै नमः ।

२०६ ॐ अनन्तोरसिस्थितायै नमः ।

२०७ ॐ सरोजनिलयायै नमः ।

२०८ ॐ शुभ्रायै नमः ।

२०९ ॐ योगनिद्रायै नमः ।

२१० ॐ सुदर्शनायै नमः ।

२११ ॐ सरस्वत्यै नमः ।

२१२ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।

२१३ ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः ।

२१४ ॐ सुमङ्गलायै नमः ।

२१५ ॐ वासव्यै नमः ।

२१६ ॐ वरदायै नमः ।

२१७ ॐ वाच्यायै नमः ।

२१८ ॐ कीर्त्यै नमः ।

२१९ ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः ।

२२० ॐ वागीश्वर्यै नमः ।

२२१ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।

२२२ ॐ महाविद्यायै नमः ।

२२३ ॐ सुशोभनायै नमः ।

२२४ ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।

२२५ ॐ आत्मविद्यायै नमः ।

२२६ ॐ सर्वविद्यायै नमः ।

२२७ ॐ आत्मभावितायै नमः ।

२२८ ॐ स्वाहायै नमः ।

२२९ ॐ विश्वम्भर्यै नमः ।

२३० ॐ सिद्धयै नमः ।

२३१ ॐ स्वधायै नमः ।

२३२ ॐ मेधायै नमः ।

२३३ ॐ धृत्यै नमः ।

२३४ ॐ श्रुत्यै नमः ।

२३५ ॐ नाभ्यै नमः ।

२३६ ॐ सुनाभ्यै नमः ।

२३७ ॐ सुकृत्यै नमः ।

२३८ ॐ माधव्यै नमः ।

२३९ ॐ नरवाहिन्यै नमः ।

२४० ॐ पूज्यायै नमः ।

२४१ ॐ विभावर्यै नमः ।

२४२ ॐ सौम्यायै नमः ।

२४३ ॐ भगिन्यै नमः ।

२४४ ॐ भोगदायिन्यै नमः ।

२४५ ॐ शोभायै नमः ।

२४६ ॐ वंशकर्यै नमः ।

२४७ ॐ लीलायै नमः ।

२४८ ॐ मानिन्यै नमः ।

२४९ ॐ परमेष्ठिन्यै नमः ।

२५० ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।

२५१ ॐ रम्यायै नमः ।

२५२ ॐ सुन्दर्यै नमः ।

२५३ ॐ कामचारिण्यै नमः ।

२५४ ॐ महानुभावमध्यस्थायै नमः ।

२५५ ॐ महामहिषमर्दिन्यै नमः ।

२५६ ॐ पद्ममालायै नमः ।

२५७ ॐ पापहरायै नमः ।

२५८ ॐ विचित्रमुकुटाननायै नमः ।

२५९ ॐ कान्तायै नमः ।

२६० ॐ चित्राम्बरधरायै नमः ।

२६१ ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः ।

२६२ ॐ हंसाख्यायै नमः ।

२६३ ॐ व्योमनिलयायै नमः ।

२६४ ॐ जनसृष्टिविवर्धिन्यै नमः ।

२६५ ॐ निर्यन्त्रायै नमः ।

२६६ ॐ मन्त्रवाहस्थायै नमः ।

२६७ ॐ नन्दिन्यै नमः ।

२६८ ॐ भद्रकालिकायै नमः ।

२६९ ॐ आदित्यवर्णायै नमः ।

२७० ॐ कौमार्यै नमः ।

२७१ ॐ मयूरववाहिन्यै नमः ।

२७२ ॐ वृषासनगतायै नमः ।

२७३ ॐ गौर्यै नमः ।

२७४ ॐ महाकाल्यै नमः ।

२७५ ॐ सुरार्चितायै नमः ।

२७६ ॐ अदित्यै नमः ।

२७७ ॐ नियतायै नमः ।

२७८ ॐ रौद्र्यै नमः ।

२७९ ॐ पद्मगर्भायै नमः ।

२८० ॐ विवाहनायै नमः ।

२८१ ॐ विरूपाक्ष्यै नमः ।

२८२ ॐ लेलिहानायै नमः ।

२८३ ॐ महासुरविनाशिन्यै नमः ।

२८४ ॐ महाफलायै नमः ।

२८५ ॐ अनवद्याङ्गयै नमः ।

२८६ ॐ कामपूरायै नमः ।

२८७ ॐ विभावर्यै नमः ।

२८८ ॐ विचित्ररत्नमुकुटायै नमः ।

२८९ ॐ प्रणतर्द्धिविवर्धिन्यै नमः ।

२९० ॐ कौशिक्यै नमः ।

२९१ ॐ कर्षिण्यै नमः ।

२९२ ॐ रात्र्यै नमः ।

२९३ ॐ त्रिदशार्तिविनाशिन्यै नमः ।

२९४ ॐ विरूपायै नमः ।

२९५ ॐ सुरूपायै नमः ।

२९६ ॐ भीमायै नमः ।

२९७ ॐ मोक्षप्रदायिन्यै नमः ।

२९८ ॐ भक्तार्तिनाशिन्यै नमः ।

२९९ ॐ भव्यायै नमः ।

३०० ॐ भवभावविनाशिन्यै नमः ।

३०१ ॐ निर्गुणायै नमः ।

३०२ ॐ नित्यविभवायै नमः ।

३०३ ॐ निःसारायै नमः ।

३०४ ॐ निरपत्रपायै नमः ।

३०५ ॐ यशस्विन्यै नमः ।

३०६ ॐ सामगत्यै नमः ।

३०७ ॐ भवाङ्गनिलयालयायै नमः ।

३०८ ॐ दीक्षायै नमः ।

३०९ ॐ विद्याधर्यै नमः ।

३१० ॐ दीप्तायै नमः ।

३११ ॐ महेन्द्रैविनिपातिन्यै नमः ।

३१२ ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः ।

३१३ ॐ विद्यायै नमः ।

३१४ ॐ सर्वशक्तिप्रदायिन्यै नमः ।

३१५ ॐ सर्वेश्वरप्रियायै नमः ।

३१६ ॐ तार्क्ष्यै नमः ।

३१७ ॐ समुद्रान्तवासिन्यै नमः ।

३१८ ॐ अकलङ्कायै नमः ।

३१९ ॐ निराधारायै नमः ।

३२० ॐ नित्यसिद्धायै नमः ।

३२१ ॐ निरामयायै नमः ।

३२२ ॐ कामधेन्वै नमः ।

३२३ ॐ वेदगर्भायै नमः ।

३२४ ॐ धीमत्यै नमः ।

३२५ ॐ मोहनाशिन्यै नमः ।

३२६ ॐ निःसंकल्पायै नमः ।

३२७ ॐ निरातङ्कायै नमः ।

३२८ ॐ विनयायै नमः ।

३२९ ॐ विनयप्रदायै नमः ।

३३० ॐ ज्वालायै नमः ।

३३१ ॐ मालायै नमः ।

३३२ ॐ सहस्त्राढ्यायै नमः ।

३३३ ॐ देवदेव्यै नमः ।

३३४ ॐ मनोन्मन्यै नमः ।

३३५ ॐ उर्व्यै नमः ।

३३६ ॐ गुर्व्यै नमः ।

३३७ ॐ गुरुश्रेष्ठायै नमः ।

३३८ ॐ सुगुणायै नमः ।

३३९ ॐ षड्‌गुणात्मिकायै नमः ।

३४० ॐ महाभगवत्यै नमः ।

३४१ ॐ भव्यायै नमः ।

३४२ ॐ वसुदेवसमुद्भवायै नमः ।

३४३ ॐ महेन्द्रोपेन्द्रभगिन्यै नमः ।

३४४ ॐ भक्तिगम्यपरायणायै नमः ।

३४५ ॐ ज्ञानज्ञेयायै नमः ।

३४६ ॐ जरातीतायै नमः ।

३४७ ॐ वेदान्तविषयै नमः ।

३४८ॐ गत्यै नमः ।

३४९ ॐ दक्षिणायै नमः ।

३५० ॐ दहनायै नमः ।

३५१ ॐ वाह्यायै नमः ।

३५२ ॐ सर्वभूतनमस्कृतायै नमः ।

३५३ ॐ योगमायायै नमः ।

३५४ ॐ विभावज्ञायै नमः ।

३५५ ॐ महामोहायै नमः ।

३५६ ॐ महीयस्यै नमः ।

३५७ ॐ सत्यायै नमः ।

३५८ ॐ सर्वसमुद्भूत्यै नमः ।

३५९ ॐ ब्रह्मवृक्षाश्रयायै नमः ।

३६० ॐ मत्यै नमः ।

३६१ ॐ बीजांकुरसमुद्भूत्यै नमः ।

३६२ ॐ महाशक्त्यै नमः ।

३६३ ॐ महामत्यै नमः ।

३६४ ॐ ख्यात्यै नमः ।

३६५ ॐ प्रतिज्ञायै नमः ।

३६६ ॐ चित्संविते नमः ।

३६७ ॐ महायोगेन्द्रशायिन्यै नमः ।

३६८ ॐ विकृत्यै नमः ।

३६९ ॐ शांकर्यै नमः ।

३७० ॐ शास्त्र्यै नमः ।

३७१ ॐ यक्षगन्धर्वसेवितायै नमः ।

३७२ ॐ वैश्वानर्यै नमः ।

३७३ ॐ महाशालायै नमः ।

३७४ ॐ देवसेनायै नमः ।

३७५ ॐ गुहप्रियायै नमः ।

३७६ ॐ महारात्र्यै नमः ।

३७७ ॐ शिवानन्दायै नमः ।

३७८ ॐ शच्यै नमः ।

३७९ ॐ दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः ।

३८० ॐ पूज्यायै नमः ।

३८१ ॐ अपूज्यायै नमः ।

३८२ ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।

३८३ ॐ दुर्विज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।

३८४ ॐ गुहोम्बिकायै नमः ।

३८५ ॐ गुहोत्पत्त्यै नमः ।

३८६ ॐ महापीठायै नमः ।

३८७ ॐ मरुत्सुतायै नमः ।

३८८ ॐ हव्यवाहन्तरायै नमः ।

३८९ ॐ गार्ग्यै नमः ।

३९० ॐ हव्यवाहसमुद्भवायै नमः ।

३९१ ॐ जगद्योन्यै नमः ।

३९२ ॐ जगन्मात्रे नमः ।

३९३ ॐ जगन्मृत्यवे नमः ।

३९४ ॐ जराजिगायै नमः ।

३९५ ॐ बुद्धयै नमः ।

३९६ ॐ मात्रे नमः ।

३९७ ॐ बुद्धिमत्यै नमः ।

३९८ ॐ पुरुषान्तरवासिन्यै नमः ।

३९९ ॐ तपस्विन्यै नमः ।

४०० ॐ समाधिस्थायै नमः ।

४०१ ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।

४०२ ॐ दिविसंस्थितायै नमः ।

४०३ ॐ सर्वेन्द्रियमनोमात्रे नमः ।

४०४ ॐ सर्वभूतहृदिस्थितायै नमः ।

४०५ ॐ संसारतारिण्यै नमः ।

४०६ ॐ विद्यायै नमः ।

४०७ ॐ ब्रह्मवादिमनोलयायै नमः ।

४०८ ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।

४०९ ॐ बृहत्यै नमः ।

४१० ॐ ब्राह्ययै नमः ।

४११ ॐ ब्रह्मभूतायै नमः ।

४१२ ॐ भयावन्यै नमः ।

४१३ ॐ हिरण्यमय्यै नमः ।

४१४ ॐ महारात्र्यै नमः ।

४१५ ॐ संसारपरिवर्तिकायै नमः ।

४१६ ॐ सुमालिन्यै नमः ।

४१७ ॐ सुरूपायै नमः ।

४१८ ॐ तारिण्यै नमः ।

४१९ ॐ भाविन्यै नमः ।

४२० ॐ प्रभायै नमः ।

४२१ ॐ उन्मीलिन्यै नमः ।

४२२ ॐ सर्वसहायै नमः ।

४२३ ॐ सर्वप्रत्ययसाक्षिण्यै नमः ।

४२४ ॐ तपिन्यै नमः ।

४२५ ॐ तापिन्यै नमः ।

४२६ ॐ विश्वस्यै नमः ।

४२७ ॐ भोगदायै नमः ।

४२८ ॐ धारिण्यै नमः ।

४२९ ॐ धरायै नमः ।

४३० ॐ सुसौम्यायै नमः ।

४३१ ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।

४३२ ॐ ताण्डवासक्तमानसायै नमः ।

४३३ ॐ सत्त्वशुद्धिकर्यै नमः ।

४३४ ॐ शुद्धयै नमः ।

४३५ ॐ मलत्रयविनाशिन्यै नमः ।

४३६ ॐ जगात्प्रियायै नमः ।

४३७ ॐ जगन्मूर्त्यै नमः ।

४३८ ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।

४३९ ॐ अमृताश्रयायै नमः ।

४४० ॐ निराश्रयायै नमः ।

४४१ ॐ निराहारायै नमः ।

४४२ ॐ निरङ्कुशरणोद्भवायै नमः ।

४४३ ॐ चक्रहस्तायै नमः ।

४४४ ॐ विचित्राङ्गयै नमः ।

४४५ ॐ स्त्रग्विण्यै नमः ।

४४६ ॐ पद्मधारिण्यै नमः ।

४४७ ॐ परापरविधानज्ञायै नमः ।

४४८ ॐ महापुरुषपूर्वजायै नमः ।

४४९ ॐ विद्येश्वरप्रियायै नमः ।

४५० ॐ विद्यायै नमः ।

४५१ ॐ विद्युज्जिह्वायै नमः ।

४५२ ॐ जितश्रमायै नमः ।

४५३ ॐ विद्यामय्यै नमः ।

४५४ ॐ सहस्त्राक्ष्यै नमः ।

४५५ ॐ सहस्त्रश्रवणात्मजायै नमः ।

४५६ ॐ सहस्त्ररश्मिपद्मस्थायै नमः ।

४५७ ॐ महेश्वरपदाश्रयायै नमः ।

४५८ ॐ ज्वालिन्यै नमः ।

४५९ ॐ सद्मना व्याप्तायै नमः ।

४६० ॐ तेजस्यै नमः ।

४६१ ॐ पद्मरोधिकायै नमः ।

४६२ ॐ महादेवाश्रयायै नमः ।

४६३ ॐ मान्यायै नमः ।

४६४ ॐ महादेवमनोरमायै नमः ।

४६५ ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः ।

४६६ ॐ सिंहरथायै नमः ।

४६७ ॐ चेकितान्यै नमः ।

४६८ ॐ अमितप्रभायै नमः ।

४६९ ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।

४७० ॐ विमानस्थायै नमः ।

४७१ ॐ विशोकायै नमः ।

४७२ ॐ शोकनाशिन्यै नमः ।

४७३ ॐ अनाहतायै नमः ।

४७४ ॐ कुण्डलिन्यै नमः ।

४७५ ॐ नलिन्यै नमः ।

४७६ ॐ पद्मवासिन्यै नमः ।

४७७ ॐ शतानन्दायै नमः ।

४७८ ॐ सतां कीर्त्यै नमः ।

४७९ ॐ सर्वभूताशयस्थितायै नमः ।

४८० ॐ वाग्देवतायै नमः ।

४८१ ॐ ब्रह्मकलायै नमः ।

४८२ ॐ कलातीतायै नमः ।

४८३ ॐ कलावत्यै नमः ।

४८४ ॐ ब्रह्मर्षये नमः ।

४८५ ॐ ब्रह्महृदयायै नमः ।

४८६ ॐ ब्रह्मविष्णुशिवप्रियायै नमः ।

४८७ ॐ व्योमशक्त्यै नमः ।

४८८ ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।

४८९ ॐ जनशक्त्यै नमः ।

४९० ॐ परागत्यै नमः ।

४९१ ॐ क्षोभिकायै नमः ।

४९२ ॐ रौद्रिकायै नमः ।

४९३ ॐ अभेद्यायै नमः ।

४९४ ॐ भेदाभेदविवर्जितायै नमः ।

४९५ ॐ अभिन्नायै नमः ।

४९६ ॐ भिन्नसंस्थानायै नमः ।

४९७ ॐ वंशिन्यै नमः ।

४९८ ॐ वंशहारिण्यै नमः ।

४९९ ॐ गुह्यशक्त्यै नमः ।

५०० ॐ गुणातीतायै नमः ।

५०१ ॐ सर्वदायै नमः ।

५०२ ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।

५०३ ॐ भगिन्यै नमः ।

५०४ ॐ भगवत्पत्‍न्यै नमः ।

५०५ ॐ सकलायै नमः ।

५०६ ॐ कालकारिण्यै नमः ।

५०७ ॐ सर्वविदे नमः ।

५०८ ॐ सर्वतोभद्रायै नमः ।

५०९ ॐ गुह्यायै नमः ।

५१० ॐ अतीतायै नमः ।

५११ ॐ गुहावल्यै नमः ।

५१२ ॐ प्रक्रियायै नमः ।

५१३ ॐ योगमात्रे नमः ।

५१४ ॐ गन्धायै नमः ।

५१५ ॐ विश्वेश्वेरश्वर्यै नमः ।

५१६ ॐ कपिलायै नमः ।

५१७ ॐ कपिलाकान्तायै नमः ।

५१८ ॐ कनकाभायै नमः ।

५१९ ॐ कलान्तरायै नमः ।

५२० ॐ पुण्यायै नमः ।

५२१ ॐ पुष्करिण्यै नमः ।

५२२ ॐ भोक्त्र्यै नमः ।

५२३ ॐ पुरंदरपुरःसरायै नमः ।

५२४ ॐ पोषण्यै नमः ।

५२५ ॐ परमैश्वर्यभूतिदायै नमः ।

५२६ ॐ भूतिभूषणायै नमः ।

५२७ ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्त्यै नमः ।

५२८ ॐ परमात्माऽऽत्मविग्रहायै नमः ।

५२९ ॐ नर्मोदयायै नमः ।

५३० ॐ भानुमत्यै नमः ।

५३१ ॐ योगिज्ञेयायै नमः ।

५३२ ॐ मनोजवायै नमः ।

५३३ ॐ बीजरूपायै नमः ।

५३४ ॐ रजोरूपायै नमः ।

५३५ ॐ वशिन्यै नमः ।

५३६ ॐ योगरूपिण्यै नमः ।

५३७ ॐ सुमन्त्रायै नमः ।

५३८ ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।

५३९ ॐ पूर्णायै नमः ।

५४० ॐ ह्लादिन्यै नमः ।

५४१ ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः ।

५४२ ॐ मनोहरायै नमः ।

५४३ ॐ मनोरक्ष्यै नमः ।

५४४ ॐ तापस्यै नमः ।

५४५ ॐ वेदरूपिण्यै नमः ।

५४६ ॐ वेदशक्त्यै नमः ।

५४७ ॐ वेदमात्रे नमः ।

५४८ ॐ वेदविद्याप्रकाशिन्यै नमः ।

५४९ ॐ योगेश्वरेश्वर्यै नमः ।

५५० ॐ मालायै नमः ।

५५१ ॐ महाशक्त्यै नमः ।

५५२ ॐ मनोमय्यै नमः ।

५५३ ॐ विश्वावस्थायै नमः ।

५५४ ॐ वीरमुक्त्यै नमः ।

५५५ ॐ विद्युन्मालायै नमः ।

५५६ ॐ विहायस्यै नमः ।

५५७ ॐ पीवार्यै नमः ।

५५८ ॐ सुरभ्यै नमः ।

५५९ ॐ वन्द्यायै नमः ।

५६० ॐ नन्दिन्यै नमः ।

५६१ ॐ नन्दवल्लभायै नमः ।

५६२ ॐ भारत्यै नमः ।

५६३ ॐ परमानन्दायै नमः ।

५६४ ॐ परापरविभेदिकायै नमः ।

५६५ ॐ सर्वप्रहरणोपेतायै नमः ।

५६६ ॐ काम्यायै नमः ।

५६७ ॐ कामेश्वरेश्वर्यै नमः ।

५६८ ॐ अचिन्त्यायै नमः ।

५६९ ॐ चिन्त्यमहिमायै नमः ।

५७० ॐ दुर्लेखायै नमः ।

५७१ ॐ कनकप्रभायै नमः ।

५७२ ॐ कूष्माण्ड्यै नमः ।

५७३ ॐ धनरत्नाढ्यायै नमः ।

५७४ ॐ सुगन्धायै नमः ।

५७५ ॐ गन्धदायिन्यै नमः ।

५७६ ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः ।

५७७ ॐ धनुष्पाण्यै नमः ।

५७८ ॐ शिरोहयायै नमः ।

५७९ ॐ सुदुर्लभायै नमः ।

५८० ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।

५८१ ॐ धन्यायै नमः ।

५८२ ॐ पिङ्गललोचनायै नमः ।

५८३ ॐ भ्रान्त्यै नमः ।

५८४ ॐ प्रभावत्यै नमः ।

५८५ ॐ दीप्त्यै नमः ।

५८६ ॐ पङ्कजायलोचनायै नमः ।

५८७ ॐ आद्यायै नमः ।

५८८ ॐ हृत्कमलोद्भूतायै नमः ।

५८९ ॐ परस्यै नमः ।

५९० ॐ मात्रे नमः ।

५९१ ॐ रणप्रियायै नमः ।

५९२ ॐ सत्क्रियायै नमः ।

५९३ ॐ गिरिजायै नमः ।

५९४ ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।

५९५ ॐ पुष्पनिरन्तरायै नमः ।

५९६ ॐ दुर्गायै नमः ।

५९७ ॐ कात्यायन्यै नमः ।

५९८ ॐ चण्ड्यै नमः ।

५९९ ॐ चर्चिकायै नमः ।

६०० ॐ शान्तविग्रहायै नमः ।

६०१ ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।

६०२ ॐ रजन्यै नमः ।

६०३ ॐ जगन्मन्त्रप्रवर्तिकायै नमः ।

६०४ ॐ मन्दराद्रिनिवासायै नमः ।

६०५ ॐ शारदायै नमः ।

६०६ ॐ स्वर्णमालिन्यै नमः ।

६०७ ॐ रत्नमालायै नमः ।

६०८ ॐ रत्नगर्भायै नमः ।

६०९ ॐ पृथ्व्यै नमः ।

६१० ॐ विश्वप्रमाथिन्यै नमः ।

६११ ॐ पद्मासनायै नमः ।

६१२ ॐ पद्मनिभायै नमः ।

६१३ ॐ नित्यतुष्टायै नमः ।

६१४ ॐ अमृतोद्भवायै नमः ।

६१५ ॐ धुन्वत्यै नमः ।

६१६ ॐ दुष्प्रकम्पायै नमः ।

६१७ ॐ सूर्यमात्रे नमः ।

६१८ ॐ दृषद्वत्यै नमः ।

६१९ ॐ महेन्द्रभगिन्यै नमः ।

६२० ॐ मायायै नमः ।

६२१ ॐ वरेण्यायै नमः ।

६२२ ॐ वरदर्पितायै नमः ।

६२३ ॐ कल्याण्यै नमः ।

६२४ ॐ कमलायै नमः ।

६२५ ॐ रामायै नमः ।

६२६ ॐ पञ्चभूतवरप्रदायै नमः ।

६२७ ॐ वाच्यायै नमः ।

६२८ ॐ परेश्वर्यै नमः ।

६२९ ॐ नन्द्यायै नमः ।

६३० ॐ दुर्जयायै नमः ।

६३१ ॐ दुरतिक्रमायै नमः ।

६३२ ॐ कालरात्र्यै नमः ।

६३३ ॐ महावेगायै नमः ।

६३४ ॐ वीरभद्रहितप्रियायै नमः ।

६३५ ॐ भद्रकाल्यै नमः ।

६३६ ॐ जगन्मात्रे नमः ।

६३७ ॐ भक्तानां भद्रदायिन्यै नमः ।

६३८ ॐ करालायै नमः ।

६३९ ॐ पिङ्गलाकारायै नमः ।

६४० ॐ सामवेदायै नमः ।

६४१ ॐ महानदायै नमः ।

६४२ ॐ तपस्विन्यै नमः ।

६४३ ॐ यशोदायै नमः ।

६४४ ॐ यथाध्वपरिवर्तिन्यै नमः ।

६४५ ॐ शङ्खिन्यै नमः ।

६४६ ॐ पद्मिन्यै नमः ।

६४७ ॐ सांख्यायै नमः ।

६४८ ॐ सांख्ययोगप्रवर्तिकायै नमः ।

६४९ ॐ चैत्र्यै नमः ।

६५० ॐ संवत्सरायै नमः ।

६५१ ॐ रुद्रायै नमः ।

६५२ ॐ जगत्सम्पूरण्यै नमः ।

६५३ ॐ इन्द्रजायै नमः ।

६५४ ॐ शुम्भारये नमः ।

६५५ ॐ खेचर्यै नमः ।

६५६ ॐ खस्थायै नमः ।

६५७ ॐ कम्बुग्रीवायै नमः ।

६५८ ॐ कलिप्रियायै नमः ।

६५९ ॐ खरध्वजायै नमः ।

६६० ॐ खरारूढायै नमः ।

६६१ ॐ परार्ध्यायै नमः ।

६६२ ॐ परमालिन्यै नमः ।

६६३ ॐ ऐश्वर्यत्ननिलयायै नमः ।

६६४ ॐ विरक्तायै नमः ।

६६५ ॐ गरुडासनायै नमः ।

६६६ ॐ जयन्त्यै नमः ।

६६७ ॐ हृद्‌गुहायै नमः ।

६६८ ॐ रम्यायै नमः ।

६६९ ॐ सत्त्ववेगायै नमः ।

६७० ॐ गणाग्रण्यै नमः ।

६७१ ॐ संकल्पसिद्धायै नमः ।

६७२ ॐ साम्यस्थायै नमः ।

६७३ ॐ सर्वविज्ञानदायिन्यै नमः ।

६७४ ॐ कलिकल्मषहन्त्र्यै नमः ।

६७५ ॐ गुह्योपनिषदुत्तमायै नमः ।

६७६ ॐ नित्यदृष्ट्यै नमः ।

६७७ ॐ स्मृत्यै नमः ।

६७८ ॐ व्याप्त्यै नमः ।

६७९ ॐ पुष्ट्यै नमः ।

६८० ॐ तुष्ट्यै नमः ।

६८१ ॐ क्रियावत्यै नमः ।

६८२ ॐ विश्वस्यै नमः ।

६८३ ॐ अमरेश्वरेशानायै नमः ।

६८४ ॐ भुक्त्यै नमः ।

६८५ ॐ मुक्त्यै नमः ।

६८६ ॐ शिवायै नमः ।

६८७ ॐ अमृतायै नमः ।

६८८ ॐ लोहितायै नमः ।

६८९ ॐ सर्वमात्रे नमः ।

६९० ॐ भीषणायै नमः ।

६९१ ॐ वनमालिन्यै नमः ।

६९२ ॐ अनन्तशयनायै नमः ।

६९३ ॐ अनाद्यायै नमः ।

६९४ ॐ नरनारायणोद्भवायै नमः ।

६९५ ॐ नृसिंह्यै नमः ।

६९६ ॐ दैत्यमथिन्यै नमः ।

६९७ ॐ शङ्खचक्रगदाधरायै नमः ।

६९८ ॐ संकर्षणसमुत्पत्त्यै नमः ।

६९९ ॐ अम्बिकोपान्तसंश्रायायै नमः ।

७०० ॐ महाज्वालायै नमः ।

७०१ ॐ महामूर्त्यै नमः ।

७०२ ॐ सुमूर्त्यै नमः ।

७०३ ॐ सर्वकामदुहे नमः ।

७०४ ॐ सुप्रभायै नमः ।

७०५ ॐ सुतरां गौर्यै नमः ।

७०६ ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः ।

७०७ ॐ भ्रूमध्यनिलयायै नमः ।

७०८ ॐ अपूर्वायै नमः ।

७०९ ॐ प्रधानपुरुषायै नमः ।

७१० ॐ बल्यै नमः ।

७११ ॐ महाविभूतिदायै नमः ।

७१२ ॐ मध्यायै नमः ।

७१३ ॐ सरोजनयनासनायै नमः ।

७१४ ॐ अष्टादशभुजायै नमः ।

७१५ ॐ नाट्यायै नमः ।

७१६ ॐ नीलोत्पलदलप्रभायै नमः ।

७१७ ॐ सर्वशक्त्या समारूढायै नमः ।

७१८ ॐ धर्माधर्मानुवर्जितायै नमः ।

७१९ ॐ वैराग्यज्ञाननिरतायै नमः ।

७२० ॐ निरालोकायै नमः ।

७२१ ॐ निरिन्द्रियायै नमः ।

७२२ ॐ विचित्रगहनायै नमः ।

७२३ ॐ धीरायै नमः ।

७२४ ॐ शाश्वतस्थानवासिन्यै नमः ।

७२५ ॐ स्थानेश्वर्यै नमः ।

७२६ ॐ निरानन्दायै नमः ।

७२७ ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नमः ।

७२८ ॐ अशेषदेवतामूर्त्यै नमः ।

७२९ ॐ देवतायै नमः ।

७३० ॐ परदेवतायै नमः ।

७३१ ॐ गणात्मिकायै नमः ।

७३२ ॐ गिरेः पुत्र्यै नमः ।

७३३ ॐ निशुम्भविनिपातिन्यै नमः ।

७३४ ॐ अवर्णायै नमः ।

७३५ ॐ वर्णरहितायै नमः ।

७३६ ॐ निर्वर्णायै नमः ।

७३७ ॐ बीजसम्भवायै नमः ।

७३८ ॐ अनन्तवर्णायै नमः ।

७३९ ॐ अनन्यस्थायै नमः ।

७४० ॐ शंकर्यै नमः ।

७४१ ॐ शान्तमानसायै नमः ।

७४२ ॐ अगोत्रायै नमः ।

७४३ ॐ गोमत्यै नमः ।

७४४ ॐ गोप्त्र्यै नमः ।

७४५ ॐ गुह्यरूपायै नमः ।

७४६ ॐ गुणान्तरायै नमः ।

७४७ ॐ गोश्रियै नमः ।

७४८ ॐ गव्यप्रियायै नमः ।

७४९ ॐ गौर्यै नमः ।

७५० ॐ गणेश्वरनमस्कृतायै नमः ।

७५१ ॐ सत्यमात्रायै नमः ।

७५२ ॐ सत्यसंधायै नमः ।

७५३ ॐ त्रिसंध्यायै नमः ।

७५४ ॐ संधिवर्जितायै नमः ।

७५५ ॐ सर्ववादाश्रयायै नमः ।

७५६ ॐ सांख्यायै नमः ।

७५७ ॐ सांख्ययोगसमुद्भवायै नमः ।

७५८ ॐ असंख्येयायै नमः ।

७५९ ॐ अप्रमेयाख्यायै नमः ।

७६० ॐ शून्यायै नमः ।

७६१ ॐ शुद्धकुलोद्भवायै नमः ।

७६२ ॐ विन्दुनादसमुत्पत्त्यै नमः ।

७६३ ॐ शम्भुवामायै नमः ।

७६४ ॐ शशिप्रभायै नमः ।

७६५ ॐ विसङ्गायै नमः ।

७६६ ॐ भेदरहितायै नमः ।

७६७ ॐ मनोज्ञायै नमः ।

७६८ ॐ मधुसूदन्यै नमः ।

७६९ ॐ महाश्रियै नमः ।

७७० ॐ श्रीसमुत्पत्त्यै नमः ।

७७१ ॐ तमःपारे प्रतिष्ठितायै नमः ।

७७२ ॐ त्रितत्त्वमात्रे नमः ।

७७३ ॐ त्रिविधायै नमः ।

७७४ ॐ सुसूक्ष्मपदसंश्रयायै नमः ।

७७५ ॐ शान्त्यतीतायै नमः ।

७७६ ॐ मालातीतायै नमः ।

७७७ ॐ निर्विकारायै नमः ।

७७८ ॐ निराश्रयायै नमः ।

७७९ ॐ शिवाख्यायै नमः ।

७८० ॐ चित्रनिलयायै नमः ।

७८१ ॐ शिवज्ञानस्वरूपिण्यै नमः ।

७८२ ॐ दैत्यदानवनिर्मात्र्यै नमः ।

७८३ ॐ काश्यप्यै नमः ।

७८४ ॐ कालकर्णिकायै नमः ।

७८५ ॐ शास्त्रयोन्यै नमः ।

७८६ ॐ प्रियामूर्त्यै नमः ।

७८७ ॐ चतुर्वर्गप्रदशितायै नमः ।

७८८ ॐ नारायण्यै नमः ।

७८९ ॐ नवोद्भूतायै नमः ।

७९० ॐ कौमुद्यै नमः ।

७९१ ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः ।

७९२ ॐ कामुक्यै नमः ।

७९३ ॐ ललितायै नमः ।

७९४ ॐ तारायै नमः ।

७९५ ॐ परापरविभूतिदायै नमः ।

७९६ ॐ परान्तजातमहिमायै नमः ।

७९७ ॐ वडवायै नमः ।

७९८ ॐ वामलोचनायै नमः ।

७९९ ॐ सुभद्रायै नमः ।

८०० ॐ देवक्यै नमः ।

८०१ ॐ सीतायै नमः ।

८०२ ॐ वेदवेदाङ्गपारगायै नमः ।

८०३ ॐ मनस्विन्यै नमः ।

८०४ ॐ मन्युमात्रे नमः ।

८०५ ॐ महामन्युसमुद्भवायै नमः ।

८०६ ॐ अमृत्यवे नमः ।

८०७ ॐ अमृतास्वादायै नमः ।

८०८ ॐ पुरुहूतायै नमः ।

८०९ ॐ पुरुप्लुतायै नमः ।

८१० ॐ अशोच्याचै नमः ।

८११ ॐ भिन्नविषयायै नमः ।

८१२ ॐ हिरण्यरजतप्रियायै नमः ।

८१३ ॐ हिरण्यायै नमः ।

८१४ ॐ राजत्यै नमः ।

८१५ ॐ हैम्यै नमः ।

८१६ ॐ हेमाभरणभूषितायै नमः ।

८१७ ॐ विभ्राजमानायै नमः ।

८१८ ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः ।

८१९ ॐ ज्योतिष्टोमफलप्रदायै नमः ।

८२० ॐ महनिद्रासमुद्भुतायै नमः ।

८२१ ॐ बलीन्द्रायै नमः ।

८२२ ॐ सत्यदेवतायै नमः ।

८२३ ॐ दीर्घायै नमः ।

८२४ ॐ ककुद्मिन्यै नमः ।

८२५ ॐ विद्यायै नमः ।

८२६ ॐ शान्तिदायै नमः ।

८२७ ॐ शान्तिवर्धिन्यै नमः ।

८२८ ॐ लक्ष्म्यादिशक्तिजनन्यै नमः ।

८२९ ॐ शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नमः ।

८३० ॐ त्रिशक्तिजनन्यै नमः ।

८३१ ॐ जन्यायै नमः ।

८३२ ॐ षडूर्मिपरिवर्जितायै नमः ।

८३३ ॐ स्वाहायै नमः ।

८३४ ॐ कर्मकरण्यै नमः ।

८३५ ॐ युगान्तदलनात्मिकायै नमः ।

८३६ ॐ संकर्षणायै नमः ।

८३७ ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।

८३८ ॐ कामयोन्यै नमः ।

८३९ ॐ किरीटिन्यै नमः ।

८४० ॐ ऐन्द्र्यै नमः ।

८४१ ॐ त्रैलोक्यनमितायै नमः ।

८४२ ॐ वैष्णव्यै नमः ।

८४३ ॐ परमेश्वर्यै नमः ।

८४४ ॐ प्रद्युम्नदयितायै नमः ।

८४५ ॐ दान्तायै नमः ।

८४६ ॐ युग्मदृष्ट्यै नमः ।

८४७ ॐ त्रिलोचनायै नमः ।

८४८ ॐ महोत्कटायै नमः ।

८४९ ॐ हंसगत्यै नमः ।

८५० ॐ प्रचण्डायै नमः ।

८५१ ॐ चण्डविक्रमायै नमः ।

८५२ ॐ वृषावेशायै नमः ।

८५३ ॐ वियन्मात्रायै नमः ।

८५४ ॐ विन्ध्यपर्वतवासिन्यै नमः ।

८५५ ॐ हिमवन्मेरुनिलयायै नमः ।

८५६ ॐ कैलासगिरिवासिन्यै नमः ।

८५७ ॐ चाणूरहन्त्र्यै नमः ।

८५८ ॐ तनयायै नमः ।

८५९ ॐ नीतिज्ञायै नमः ।

८६० ॐ कामरूपिण्यै नमः ।

८६१ ॐ वेदविद्याव्रतरतायै नमः ।

८६२ ॐ धर्मशीलायै नमः ।

८६३ ॐ अनिलाशनायै नमः ।

८६४ ॐ अयोध्यानिलयायै नमः ।

८६५ ॐ वीरायै नमः ।

८६६ ॐ महाकालसमुद्धवायै नमः ।

८६७ ॐ विद्याधरप्रियायै नमः ।

८६८ ॐ सिद्धायै नमः ।

८६९ ॐ विद्याधरनिराकृत्यै नमः ।

८७० ॐ आप्यायन्त्यै नमः ।

८७१ ॐ वहन्त्यै नमः ।

८७२ ॐ पावन्यै नमः ।

८७३ ॐ पोषण्यै नमः ।

८७४ ॐ खिलायै नमः ।

८७५ ॐ मातृकायै नमः ।

८७६ ॐ मन्मथोद्भूतायै नमः ।

८७७ ॐ वारिजायै नमः ।

८७८ ॐ वाहनप्रियायै नमः ।

८७९ ॐ करीषिण्यै नमः ।

८८० ॐ स्वधायै नमः ।

८८१ ॐ वाण्यै नमः ।

८८२ ॐ वीणावादनतत्परायै नमः ।

८८३ ॐ सेवितायै नमः ।

८८४ ॐ सेविकायै नमः ।

८८५ ॐ सेवायै नमः ।

८८६ ॐ सिनीवाल्यै नमः ।

८८७ ॐ गुरुत्मत्यै नमः ।

८८८ ॐ अरुन्धत्यै नमः ।

८८९ ॐ हिरण्याक्ष्यै नमः ।

८९० ॐ मणिदायै नमः ।

८९१ ॐ श्रीवसुप्रदायै नमः ।

८९२ ॐ वसुमत्यै नमः ।

८९३ ॐ वसोर्धारायै नमः ।

८९४ ॐ वसुन्धरासमुद्भवायै नमः ।

८९५ ॐ वरारोहायै नमः ।

८९६ ॐ वरार्हायै नमः ।

८९७ ॐ अवपुःसङ्गसमुद्भवायै नमः ।

८९८ ॐ श्रीफलायै नमः ।

८९९ ॐ श्रीमत्यै नमः ।

९०० ॐ श्रीशायै नमः ।

९०१ ॐ श्रीनिवासायै नमः ।

९०२ ॐ हरिप्रियायै नमः ।

९०३ ॐ श्रीधर्यै नमः ।

९०४ ॐ श्रीकर्यै नमः ।

९०५ ॐ कम्प्रायै नमः ।

९०६ ॐ श्रीधरायै नमः ।

९०७ ॐ ईशवीरण्यै नमः ।

९०८ ॐ अनन्तदृष्टयै नमः ।

९०९ ॐ अक्षुद्रायै नमः ।

९१० ॐ धात्रीशायै नमः ।

९११ ॐ धनदप्रियायै नमः ।

९१२ ॐ दैत्यसिंहानां निहन्त्र्यै नमः ।

९१३ ॐ सिंहिकायै नमः ।

९१४ ॐ सिंहवाहिन्यै नमः ।

९१५ ॐ सुसेनायै नमः ।

९१६ ॐ चन्द्रनिलयायै नमः ।

९१७ ॐ सुकीर्त्यै नमः ।

९१८ ॐ छिन्नसंशयायै नमः ।

९१९ ॐ बलज्ञायै नमः ।

९२० ॐ बलदायै नमः ।

९२१ ॐ वामायै नमः ।

९२२ ॐ लेलिहानायै नमः ।

९२३ ॐ अमृतस्त्रवायै नमः ।

९२४ ॐ नित्योदितायै नमः ।

९२५ ॐ स्वयंज्योत्यै नमः ।

९२६ ॐ उत्सुकायै नमः ।

९२७ ॐ अमृतजीविन्यै नमः ।

९२८ ॐ वज्रदंष्ट्रायै नमः ।

९२९ ॐ वज्रजिह्वायै नमः ।

९३० ॐ वैदेह्यै नमः ।

९३१ ॐ वज्रविग्रहायै नमः ।

९३२ ॐ मङ्गल्यायै नमः ।

९३३ ॐ मङ्गलायै नमः ।

९३४ ॐ मालायै नमः ।

९३५ ॐ मलिनायै नमः ।

९३६ ॐ मलहारिण्यै नमः ।

९३७ ॐ गान्धर्व्यै नमः ।

९३८ ॐ गारुड्यै नमः ।

९३९ ॐ चान्द्र्यै नमः ।

९४० ॐ कम्बलाश्वतरप्रियायै नमः ।

९४१ ॐ सौदामन्यै नमः ।

९४२ ॐ जनानन्दायै नमः ।

९४३ ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।

९४४ ॐ कर्णिकारकरायै नमः ।

९४५ ॐ कक्षायै नमः ।

९४६ ॐ कंसप्राणापहारिण्यै नमः ।

९४७ ॐ युगंधरायै नमः ।

९४८ ॐ युगावर्तायै नमः ।

९४९ ॐ त्रिसंध्यायै नमः ।

९५० ॐ हर्षवर्धिन्यै नमः ।

९५१ ॐ प्रत्यक्षदेवतायै नमः ।

९५२ ॐ दिव्यायै नमः ।

९५३ ॐ दिव्यगन्धायै नमः ।

९५४ ॐ दिवापरायै नमः ।

९५५ ॐ शक्रासनगतायै नमः ।

९५६ ॐ शाक्र्यै नमः ।

९५७ ॐ साध्व्यै नमः ।

९५८ ॐ नार्यै नमः ।

९५९ ॐ शवासनायै नमः ।

९६० ॐ इष्टायै नमः ।

९६१ ॐ विशिष्टायै नमः ।

९६२ ॐ शिष्टेष्टायै नमः ।

९६३ ॐ शिष्टाशिष्टपूजितायै नमः ।

९६४ ॐ शतरूपायै नमः ।

९६५ ॐ शतावर्तायै नमः ।

९६६ ॐ विनीतायै नमः ।

९६७ ॐ सुरभ्यै नमः ।

९६८ ॐ सुरायै नमः ।

९६९ ॐ सुरेन्द्रमात्रे नमः ।

९७० ॐ सुद्युम्नायै नमः ।

९७१ ॐ सुषुम्णायै नमः ।

९७२ ॐ सूर्यसंस्थितायै नमः ।

९७३ ॐ समीक्षायै नमः ।

९७४ ॐ सत्प्रतिष्ठायै नमः ।

९७५ ॐ निवृत्त्यै नमः ।

९७६ ॐ ज्ञानपारगायै नमः ।

९७७ ॐ धर्मशास्त्रर्थकुशलायै नमः ।

९७८ ॐ धर्मज्ञायै नमः ।

९७९ ॐ धर्मवाहनायै नमः ।

९८० ॐ धर्माधर्मविनिर्मात्र्यै नमः ।

९८१ ॐ धार्मिकाणां शिवप्रदायै नमः ।

९८२ ॐ धर्मशक्त्यै नमः ।

९८३ ॐ धर्ममय्यै नमः ।

९८४ ॐ विधिमायै नमः ।

९८५ ॐ विश्वधर्मिण्यै नमः ।

९८६ ॐ धर्मान्तरायै नमः ।

९८७ ॐ धर्ममध्यायै नमः ।

९८८ ॐ धर्मपूर्वायै नमः ।

९८९ ॐ धनप्रियायै नमः ।

९९० ॐ धर्मोपदेशायै नमः ।

९९१ ॐ धर्मात्मने नमः ।

९९२ ॐ धर्मलभ्यायै नमः ।

९९३ ॐ धराधरायै नमः ।

९९४ ॐ कपाल्यै नमः ।

९९५ ॐ शाकलामूर्त्यै नमः ।

९९६ ॐ कलाकलितविग्रहायै नमः ।

९९७ ॐ सर्वशक्तिविनिर्मुक्तायै नमः ।

९९८ ॐ सर्वशक्त्याश्रयाश्रयायै नमः ।

९९९ ॐ सर्वस्यै नमः ।

१००० ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।

१००१ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।

१००२ ॐ सुसूक्ष्मायै नमः ।

१००३ ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः ।

१००४ ॐ प्रधानपुरुषेशान्यै नमः ।

१००५ ॐ महापुरुषसाक्षिण्यै नमः ।

१००६ ॐ सदाशिवायै नमः ।

१००७ ॐ वियन्मूर्त्यै नमः ।

१००८ ॐ देवमूर्त्यै नमः ।

१००९ ॐ अमूर्तिकायै नमः ।

॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्भूतोत्तरकाण्डे श्रीसीतासहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now