SHRI RAM SAHASRANAMAVALI:

अथ श्री राम सहस्‍त्रनामावलि: ।।

॥ श्रीरामाय नम: ॥

१. ॐ राजीवलोचनाय नमः ।

२. ॐ श्रीमते नमः ।

३. ॐ श्रीरामाय नमः ।

४. ॐ रघुपुङ्गवाय नमः ।

५. ॐ रामभद्राय नमः ।

६. ॐ सदाचाराय नमः ।

७. ॐ राजेन्द्राय नमः ।

८. ॐ जानकीपतये नमः ।

९. ॐ अग्रगण्याय नमः ।

१०. ॐ वरेण्याय नमः ।

११. ॐ वरदाय नमः ।

१२. ॐ परमेश्वराय नमः ।

१३. ॐ जनार्दनाय नमः ।

१४. ॐ जितमित्राय नमः ।

१५. ॐ परार्थेकप्रयोजनाय नमः ।

१६. ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।

१७. ॐ दान्ताय नमः ।

१८. ॐ शत्रुजिते नमः ।

१९. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।

२०. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

२१. ॐ सर्वदेवादये नमः ।

२२. ॐ शरण्याय नमः ।

२३. ॐ वालिमर्दनाय नमः ।

२४. ॐ ज्ञानभाव्याय नमः ।

२५. ॐ अपरिच्छेद्याय नमः ।

२६. ॐ वाग्मिने नमः ।

२७. ॐ सत्यव्रताय नमः ।

२८. ॐ शुचये नमः ।

२९. ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।

३०. ॐ दृढप्रज्ञाय नमः ।

३१. ॐ खरध्वंसिने नमः ।

३२. ॐ प्रतापवते नमः ।

३३. ॐ द्युतिमते नमः।

३४. ॐ आत्मवते नमः ।

३५. ॐ वीराय नमः ।

३६. ॐ जितक्रोधाय नमः ।

३७. ॐ अरिमर्दनाय नमः ।

३८. ॐ विश्वरूपाय नमः ।

३९. ॐ विशालाक्षाय नमः ।

४०. ॐ प्रभवे नमः ।

४१. ॐ परिवृढाय नमः ।

४२. ॐ दृढाय नमः ।

४३. ॐ ईशाय नमः ।

४४. ॐ खड्‌गधराय नमः ।

४५. ॐ श्रीमते नमः ।

४६. ॐ कौसलेयाय नमः ।

४७. ॐ अनसूयकाय नमः ।

४८. ॐ विपुलांसाय नमः ।

४९. ॐ महोरस्काय नमः ।

५०. ॐ परमेष्ठिने नमः ।

५१. ॐ परायणाय नमः ।

५२. ॐ सत्यव्रताय नमः ।

५३. ॐ सत्यसन्धाय नमः ।

५४. ॐ गुरवे नमः ।

५५. ॐ परमधार्मिकाय नमः ।

५६. ॐ लोकज्ञाय नमः ।

५७. ॐ लोकवन्द्याय नमः ।

५८. ॐ लोकात्मने नमः ।

५९. ॐ लोककृते नमः ।

६०. ॐ परस्मै नमः ।

६१. ॐ अनादये नमः ।

६२. ॐ भगवते नमः ।

६३. ॐ सेव्याय नमः ।

६४. ॐ जितमायाय नमः ।

६५. ॐ रघूद्वहाय नमः ।

६६. ॐ रामाय नमः ।

६७. ॐ दयाकराय नमः ।

६८. ॐ दक्षाय नमः ।

६९. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

७०. ॐ सर्वपावनाय नमः ।

७१. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

७२. ॐ नीतिमते नमः ।

७३. ॐ गोप्त्रे नमः ।

७४. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।

७५. ॐ हरये नमः ।

७६. ॐ सुन्दराय नमः ।

७७. ॐ पीतवाससे नमः ।

७८. ॐ सूत्रकाराय नमः ।

७९. ॐ पुरातनाय नमः ।

८०. ॐ सौम्याय नमः ।

८१. ॐ महर्षये नमः ।

८२. ॐ कोदण्डिने नमः ।

८३. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

८४. ॐ सर्वकोविदाय नमः ।

८५. ॐ कवये नमः ।

८६. ॐ सुग्रीववरदाय नमः ।

८७. ॐ सर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः ।

८८. ॐ भव्याय नमः ।

८९. ॐ जितारिषड्‍वर्गाय नमः ।

९०. ॐ महोदराय नमः ।

९१. ॐ अघनाशनाय नमः ।

९२. ॐ सुकीर्तये नमः ।

९३. ॐ आदिपुरुषाय नमः ।

९४. ॐ कान्ताय नमः ।

९५. ॐ पुण्यकृतागमाय नमः ।

९६. ॐ अकल्मषाय नमः ।

९७. ॐ चतुर्बाहवे नमः ।

९८. ॐ सर्वावासाय नमः ।

९९. ॐ दुरासदाय नमः ।

१००. ॐ स्मितभाषणे नमः ।

१०१. ॐ निवृत्तात्मने नमः ।

१०२. ॐ स्मृतिमते नमः ।

१०३. ॐ वीर्यवते नमः ।

१०४. ॐ प्रभवे नमः ।

१०५. ॐ धीराय नमः ।

१०६. ॐ दान्ताय नमः ।

१०७. ॐ घनश्यामाय नमः ।

१०८. ॐ सर्वायुधविशारदाय नमः ।

१०९. ॐ अध्यात्मयोगनिलयाय नमः ।

११०. ॐ सुमनसे नमः ।

१११. ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।

११२. ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ।

११३. ॐ शूराय नमः ।

११४. ॐ सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः ।

११५. ॐ यज्ञस्वरूपिणे नमः ।

११६. ॐ यज्ञेशाय नमः ।

११७. ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ।

११८. ॐ वर्णाश्रमकराय नमः ।

११९. ॐ वर्णिने नमः ।

१२०. ॐ शत्रुजिते नमः ।

१२१. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।

१२२. ॐ विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः ।

१२३. ॐ परमात्मने नमः ।

१२४. ॐ परात्परस्मै नमः ।

१२५. ॐ प्रमाणभूताय नमः ।

१२६. ॐ दुर्ज्ञेयाय नमः ।

१२७. ॐ पूर्णाय नमः ।

१२८. ॐ परपुरञ्जयाय नमः ।

१२९. ॐ अनन्तदृष्टये नमः ।

१३०. ॐ आनन्दाय नमः ।

१३१. ॐ धनुर्वेदाय नमः ।

१३२. ॐ धनुर्धराय नमः ।

१३३. ॐ गुणाकराय नमः ।

१३४. ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः ।

१३५. ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ।

१३६. ॐ अभिवन्द्याय नमः ।

१३७. ॐ महाकायाय नमः ।

१३८. ॐ विश्वकर्मणे नमः ।

१३९. ॐ विशारदाय नमः ।

१४०. ॐ विनीतात्मने नमः ।

१४१. ॐ वीतरागाय नमः ।

१४२. ॐ तपस्वीशाय नमः ।

१४३. ॐ जनेश्वराय नमः ।

१४४. ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।

१४५. ॐ कल्पाय नमः ।

१४६. ॐ सर्वेशाय नमः ।

१४७. ॐ सर्वकामदाय नमः ।

१४८. ॐ अक्षयाय नमः ।

१४९. ॐ पुरुषाय नमः ।

१५०. ॐ साक्षिणे नमः ।

१५१. ॐ केशवाय नमः ।

१५२. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।

१५३. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।

१५४. ॐ महामायाय नमः ।

१५५. ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः ।

१५६. ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।

१५७. ॐ ज्योतिषे नमः ।

१५८. ॐ हनुमत्प्रभवे नमः ।

१५९. ॐ अव्ययाय नमः ।

१६०. ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।

१६१. ॐ सहनाय नमः ।

१६२. ॐ भोक्त्रे नमः ।

१६३. ॐ सत्यवादिने नमः ।

१६४. ॐ बहुश्रुताय नमः ।

१६५. ॐ सुखदाय नमः ।

१६६. ॐ कारणाय नमः ।

१६७. ॐ कर्त्रे नमः ।

१६८. ॐ भवबन्धविमोचनाय नमः ।

१६९. ॐ देवचूडामणये नमः ।

१७०. ॐ नेत्रे नमः ।

१७१. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

१७२. ॐ ब्रह्मवर्धनाय नमः ।

१७३. ॐ संसारोत्तारकाय नमः ।

१७४. ॐ रामाय नमः ।

१७५. ॐ सर्वदु:खविमोक्षकृते नमः ।

१७६. ॐ विद्वत्तमाय नमः ।

१७७. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।

१७८. ॐ विश्वहर्त्रे नमः ।

१७९. ॐ विश्वकृते नमः ।

१८०. ॐ नित्याय नमः ।

१८१. ॐ नियतकल्याणाय नमः ।

१८२. ॐ सीताशोकविनाशकृते नमः ।

१८३. ॐ काकुत्स्थाय नमः ।

१८४. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

१८५. ॐ विश्वामित्रभयापहाय नमः ।

१८६. ॐ मारीचमथनाय नमः ।

१८७. ॐ रामाय नमः ।

१८८. ॐ विराधवधपण्डिताय नमः ।

१८९. ॐ दुस्स्वप्रनाशनाय नमः ।

१९०. ॐ रम्याय नमः ।

१९१. ॐ किरीटिने नमः ।

१९२. ॐ त्रिदशाधिपाय नमः ।

१९३. ॐ महाधनुषे नमः ।

१९४. ॐ महाकायाय नमः ।

१९५. ॐ भीमाय नमः ।

१९६. ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।

१९७. ॐ तत्त्वस्वरुपिणे नमः ।

१९८. ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।

१९९. ॐ तत्त्ववादिने नमः ।

२००. ॐ सुविक्रमाय नमः ।

२०१. ॐ भूतात्मने नमः ।

२०२. ॐ भूतकृते नमः ।

२०३. ॐ स्वामिने नमः ।

२०४. ॐ कालज्ञानिने नमः ।

२०५. ॐ महापटवे नमः ।

२०६. ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।

२०७. ॐ गुणग्राहिणे नमः ।

२०८. ॐ निष्कलङ्काय नमः ।

२०९. ॐ कलङ्कघ्ने नमः ।

२१०. ॐ स्वभावभद्राय नमः ।

२११. ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।

२१२. ॐ केशवाय नमः ।

२१३. ॐ स्थाणवे नमः ।

२१४. ॐ ईश्वराय नमः ।

२१५. ॐ भूतादये नमः ।

२१६. ॐ शम्भवे नमः ।

२१७. ॐ आदित्याय नमः ।

२१८. ॐ स्थविष्ठाय नमः ।

२१९. ॐ शाश्वताय नमः ।

२२०. ॐ ध्रुवाय नमः ।

२२१. ॐ कवचिने नमः ।

२२२. ॐ कुण्डलिने नमः ।

२२३. ॐ चक्रिणे नमः ।

२२४. ॐ खड्‌गिने नमः ।

२२५. ॐ भक्तजनप्रियाय नमः ।

२२६. ॐ अमृत्यवे नमः ।

२२७. ॐ जन्मरहिताय नमः ।

२२८. ॐ सर्वजिते नमः ।

२२९. ॐ सर्वगोचराय नमः ।

२३०. ॐ अनुत्तमाय नमः ।

२३१. ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।

२३२. ॐ सर्वादये नमः ।

२३३. ॐ गुणसागराय नमः ।

२३४. ॐ समाय नमः ।

२३५. ॐ समात्मने नमः ।

२३६. ॐ समगाय नमः ।

२३७. ॐ जटामुकुटमण्डिताय नमः ।

२३८. ॐ अजेयाय नमः ।

२३९. ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।

२४०. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।

२४१. ॐ महातपसे नमः ।

२४२. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।

२४३. ॐ महाबाहवे नमः ।

२४४. ॐ अमृताय नमः ।

२४५. ॐ वेदवित्तमाय नमः ।

२४६. ॐ सहिष्णवे नमः ।

२४७. ॐ सद्गतये नमः ।

२४८. ॐ शास्त्रे नमः ।

२४९. ॐ विश्वयोनये नमः ।

२५०. ॐ महाद्युतये नमः ।

२५१. ॐ अतीन्द्राय नमः ।

२५२. ॐ ऊर्जिताय नमः ।

२५३. ॐ प्रांशवे नमः ।

२५४. ॐ उपेन्द्राय नमः ।

२५५. ॐ वामनाय नमः ।

२५६. ॐ बलिने नमः ।

२५७. ॐ धनुर्वेदाय नमः ।

२५८. ॐ विधात्रे नमः ।

२५९. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

२६०. ॐ विष्णवे नमः ।

२६१. ॐ शङ्कराय नमः ।

२६२. ॐ हंसाय नमः ।

२६३. ॐ मरीचये नमः ।

२६४. ॐ गोविन्दाय नमः ।

२६५. ॐ रत्‍नगर्भाय नम: ।

२६६. ॐ महामतये नमः ।

२६७. ॐ व्यासाय नमः ।

२६८. ॐ वाचस्पतये नमः ।

२६९. ॐ सर्वदर्पितासुरमर्दनाय नमः ।

२७०. ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।

२७१. ॐ पूज्याय नमः ।

२७२. ॐ प्रकटाय नमः ।

२७३. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।

२७४. ॐ सम्भवाय नमः ।

२७५. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।

२७६. ॐ वेद्याय नमः ।

२७७. ॐ अनिर्देशाय नमः ।

२७८. ॐ जाम्बवत्प्रभवे नमः ।

२७९. ॐ मदनाय नमः ।

२८०. ॐ मथनाय नमः ।

२८१. ॐ व्यापिने नमः ।

२८२. ॐ विश्वरूपाय नमः ।

२८३. ॐ निरञ्जनाय नमः ।

२८४. ॐ नारायणाय नमः ।

२८५. ॐ अग्रण्ये नमः ।

२८६. ॐ साधवे नमः ।

२८७. ॐ जटायुप्रीतिवर्धनाय नमः ।

२८८. ॐ नैकरूपाय नमः ।

२८९. ॐ जगन्नाथाय नमः ।

२९०. ॐ सुरकार्यहिताय नमः ।

२९१. ॐ स्वभुवे नमः ।

२९२. ॐ जितक्रोधाय नमः ।

२९३. ॐ जितारातये नमः ।

२९४. ॐ प्लवगाधिपराज्यदाय नमः ।

२९५. ॐ वसुदाय नमः ।

२९६. ॐ सुभुजाय नमः ।

२९७. ॐ नैकमायाय नमः ।

२९८. ॐ भव्यप्रमोदनाय नमः ।

२९९. ॐ चण्डांशवे नमः ।

३००. ॐ सिद्धिदाय नमः ।

३०१. ॐ कल्पाय नमः ।

३०२. ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।

३०३. ॐ अगदाय नमः ।

३०४. ॐ रोगहर्त्रे नमः ।

३०५. ॐ मन्त्रज्ञाय नमः ।

३०६.ॐ मन्त्रभावनाय नमः ।

३०७. ॐ सौमित्रिवत्सलाय नमः ।

३०८. ॐ धुर्याय नमः ।

३०९. ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृते नमः ।

३१०. ॐ वसिष्ठाय नमः ।

३११. ॐ ग्रामण्ये नमः ।

३१२. ॐ श्रीमते नमः ।

३१३. ॐ अनुकूलाय नमः ।

३१४. ॐ प्रियंवदाय नमः ।

३१५. ॐ अतुलाय नमः ।

३१६. ॐ सात्त्विकाय नमः ।

३१७. ॐ धीराय नमः ।

३१८. ॐ शरासनविशारदाय नमः ।

३१९. ॐ ज्येष्ठाय नमः ।

३२०. ॐ सर्वगुणोपेताय नमः ।

३२१. ॐ शक्तिमते नमः ।

३२२. ॐ ताटकान्तकाय नमः ।

३२३. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।

३२४. ॐ प्राणिनां प्राणाय नमः ।

३२५. ॐ कमठाय नमः ।

३२६. ॐ कमलापतये नमः ।

३२७. ॐ गोवर्धनधराय नमः ।

३२८. ॐ मत्स्यरूपाय नमः ।

३२९. ॐ कारुण्यसागराय नमः ।

३३०. ॐ कुम्भकर्णप्रभेत्त्रे नमः ।

३३१. ॐ गोपिगोपालसंवृताय नमः ।

३३२. ॐ मायाविने नमः ।

३३३. ॐ व्यापकाय नमः ।

३३४. ॐ व्यापिने नमः ।

३३५. ॐ रैणुकेयबलापहाय नमः ।

३३६. ॐ पिनाकमथनाय नमः ।

३३७. ॐ वन्द्याय नमः ।

३३८. ॐ समर्थाय नमः ।

३३९. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।

३४०. ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः ।

३४१. ॐ लोकचरिताय नमः ।

३४२. ॐ भरताग्रजाय नमः ।

३४३. ॐ श्रीधराय नमः ।

३४४. ॐ सद्गतये नमः ।

३४५. ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।

३४६. ॐ नारायणाय नमः ।

३४७. ॐ बुधाय नमः ।

३४८. ॐ मनोवेगिने नमः ।

३४९. ॐ मनोरूपिणे नमः ।

३५०. ॐ पूर्णाय नमः ।

३५१. ॐ पुरुषपुङ्गवाय नमः ।

३५२. ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ।

३५३. ॐ यदुपतये नमः ।

३५४. ॐ भूतावासाय नमः ।

३५५. ॐ सुविक्रमाय नमः ।

३५६. ॐ तेजोधराय नमः ।

३५७. ॐ धराधाराय नमः ।

३५८. ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।

३५९. ॐ महानिधये नमः ।

३६०. ॐ चाणूरमर्दनाय नमः ।

३६१. ॐ दिव्याय नमः ।

३६२. ॐ शान्ताय नमः ।

३६३. ॐ भरतवन्दिताय नमः ।

३६४. ॐ शब्दातिगाय नमः ।

३६५. ॐ गभीरात्मने नमः ।

३६६. ॐ कोमलाङ्गाय नमः ।

३६७. ॐ प्रजागराय नमः ।

३६८. ॐ लोकगर्भाय नमः ।

३६९. ॐ शेषशायिने नमः ।

३७०. ॐ क्षीराब्धिनिलयाय नमः ।

३७१. ॐ अमलाय नमः ।

३७२. ॐ आत्मयोनये नमः ।

३७३. ॐ अदीनात्मने नमः ।

३७४. ॐ सहस्‍त्राक्षाय नमः ।

३७५. ॐ सहस्‍त्रपदे नमः ।

३७६. ॐ अमृतांशवे नमः ।

३७७. ॐ महागर्भाय नमः ।

३७८. ॐ निवृत्तविषयस्पृहाय नमः ।

३७९. ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ।

३८०. ॐ मुनये नमः ।

३८१. ॐ साक्षिणे नमः ।

३८२. ॐ विहायसगतये नमः ।

३८३. ॐ कृतिने नमः ।

३८४. ॐ पर्जन्याय नमः ।

३८५. ॐ कुमुदाय नमः ।

३८६. ॐ भूतावासाय नमः ।

३८७. ॐ कमललोचनाय नमः ।

३८८. ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ।

३८९. ॐ श्रीवासाय नमः ।

३९०. ॐ वीरघ्ने नमः ।

३९१. ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।

३९२. ॐ लोकाभिरामाय नमः ।

३९३. ॐ लोकारिमर्दनाय नमः ।

३९४. ॐ सेवकप्रियाय नमः ।

३९५. ॐ सनातनतमाय नमः ।

३९६. ॐ मेघश्यामलाय नमः ।

३९७. ॐ राक्षसान्तकृते नमः ।

३९८. ॐ दिव्यायुधधराय नमः ।

३९९. ॐ श्रीमते नमः ।

४००. ॐ अप्रमेयाय नमः ।

४०१. ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।

४०२. ॐ भूदेववन्द्याय नमः ।

४०३. ॐ जनकप्रियकृते नमः ।

४०४. ॐ प्रपितामहाय नमः ।

४०५. ॐ उत्तमाय नमः ।

४०६. ॐ सात्त्विकाय नमः ।

४०७. ॐ सत्याय नमः ।

४०८. ॐ सत्यसन्धाय नमः ।

४०९. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।

४१०. ॐ सुव्रताय नमः ।

४११. ॐ सुलभाय नमः ।

४१२. ॐ सूक्ष्माय नमः ।

४१३. ॐ सुघोषाय नमः ।

४१४. ॐ सुखदाय नमः ।

४१५. ॐ सुधिये नमः ।

४१६. ॐ दामोदराय नमः ।

४१७. ॐ अच्युताय नमः ।

४१८. ॐ सार्ङ्गिणे नमः ।

४१९. ॐ वामनाय नमः ।

४२०. ॐ मधुराधिपाय नमः ।

४२१. ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।

४२२. ॐ शौरये नमः ।

४२३. ॐ शूराय नमः ।

४२४. ॐ कैटभमर्दनाय नमः ।

४२५. ॐ सप्ततालप्रभेत्त्रे नमः ।

४२६. ॐ मित्रवंशप्रवर्धनाय नमः ।

४२७. ॐ कालस्वरूपिणे नमः ।

४२८. ॐ कालात्मने नमः ।

४२९. ॐ कालाय नमः ।

४३०. ॐ कल्याणदाय नमः ।

४३१. ॐ कवये नमः ।

४३२. ॐ संवत्सराय नमः ।

४३३. ॐ ऋतवे नमः ।

४३४. ॐ पक्षाय नमः ।

४३५. ॐ अयनाय नमः ।

४३६. ॐ दिवसाय नमः ।

४३७. ॐ युगाय नमः ।

४३८. ॐ स्तव्याय नमः ।

४३९. ॐ विविक्ताय नमः ।

४४०. ॐ निर्लेपाय नमः ।

४४१. ॐ सर्वव्यापिने नमः ।

४४२. ॐ निराकुलाय नमः ।

४४३. ॐ अनादिनिधनाय नमः ।

४४४. ॐ सर्वलोकपूज्याय नमः ।

४४५. ॐ निरामयाय नमः ।

४४६. ॐ रसाय नमः ।

४४७. ॐ रसज्ञाय नमः ।

४४८. ॐ सारज्ञाय नमः ।

४४९. ॐ लोकसाराय नमः ।

४५०. ॐ रसात्मकाय नमः ।

४५१. ॐ सर्वदु:खातिगाय नमः ।

४५२. ॐ विद्याराशये नमः ।

४५३. ॐ परमगोचराय नमः ।

४५४. ॐ शेषाय नमः ।

४५५. ॐ विशेषाय नमः ।

४५६. ॐ विगतकल्मषाय नमः ।

४५७. ॐ रघुनायकाय नमः ।

४५८. ॐ वर्णश्रेष्ठाय नमः ।

४५९. ॐ वर्णवाह्याय नमः ।

४६०. ॐ वर्ण्याय नमः ।

४६१. ॐ वर्ण्यगुणोज्जवल्लाय नमः ।

४६२. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ।

४६३. ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः ।

४६४. ॐ देवदेवाय नमः ।

४६५. ॐ सुखप्रदाय नमः ।

४६६. ॐ देवाधिदेवाय नमः ।

४६७. ॐ देवर्षये नमः ।

४६८. ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ।

४६९. ॐ सवदेवमयाय नमः ।

४७०. ॐ चक्रिणे नमः ।

४७१. ॐ शार्ङ्गपाणये नमः ।

४७२. ॐ रघूत्तमाय नमः ।

४७३. ॐ मनसे नमः ।

४७४. ॐ बुद्ध्यै नमः ।

४७५. ॐ अहंकाराय नमः ।

४७६. ॐ प्रकृत्यै नमः ।

४७७. ॐ पुरुषाय नमः ।

४७८. ॐ अव्ययाय नमः ।

४७९. ॐ अहल्यापावनाय नमः ।

४८०. ॐ स्वामिने नमः ।

४८१. ॐ पितृभक्ताय नमः ।

४८२. ॐ वरप्रदाय नमः ।

४८३. ॐ न्यायाय नमः ।

४८४. ॐ न्यायिने नमः ।

४८५ ॐ नयिने नमः ।

४८६. ॐ श्रीमते नमः ।

४८७. ॐ नयाय नमः ।

४८८. ॐ नगधराय नमः ।

४८९. ॐ ध्रुवाय नमः ।

४९०. ॐ लक्ष्मीविश्वम्भराभर्त्रे नमः ।

४९१. ॐ देवेन्द्राय नमः ।

४९२. ॐ बलिमर्दनाय नमः ।

४९३. ॐ वाणारिमर्दनाय नमः ।

४९४. ॐ यज्वने नमः ।

४९५. ॐ अनुत्तमाय नमः ।

४९६. ॐ मुनिसेविताय नमः ।

४९७. ॐ देवाग्रणये नमः ।

४९८. ॐ शिवध्यानतत्पराय नमः ।

४९९. ॐ परमाय नमः ।

५००. ॐ परस्मै नमः ।

५०१. ॐ सामगेयाय नमः ।

५०२. ॐ प्रियाय नमः ।

५०३. ॐ अक्रूराय नमः ।

५०४. ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।

५०५. ॐ सुलोचनाय नमः ।

५०६. ॐ पुण्याय नमः ।

५०७. ॐ पुण्याधिकाय नमः ।

५०८. ॐ पूर्वस्मै नमः ।

५०९. ॐ पूर्णाय नमः ।

५१०. ॐ पूरयित्रे नमः ।

५११. ॐ रवये नमः ।

५१२. ॐ जटिलाय नमः ।

५१३. ॐ कल्मषध्वान्तप्रभञ्जनविभावसवे नमः ।

५१४. ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः ।

५१५. ॐ अव्यक्ताय नमः ।

५१६. ॐ दशास्यद्विपकेसरिणे नमः ।

५१७. ॐ कलानिधये नमः ।

५१८. ॐ कलानाथाय नमः ।

५१९. ॐ कमलानन्दवर्धनाय नमः ।

५२०. ॐ जयिने नमः ।

५२१. ॐ जितारये नमः ।

५२२. ॐ सर्वादये नमः ।

५२३. ॐ शमनाय नमः ।

५२४. ॐ भवभञ्जनाय नमः ।

५२५. ॐ अलंकरिष्णवे नमः ।

५२६. ॐ अचलाय नमः ।

५२७. ॐ रोचिष्णवे नमः ।

५२८. ॐ विक्रमोत्तमाय नमः ।

५२९. ॐ आशवे नमः ।

५३०. ॐ शब्दपतये नमः ।

५३१. ॐ शब्दागोचराय नमः ।

५३२. ॐ रञ्जनाय नमः ।

५३३. ॐ रघवे नमः ।

५३४. ॐ निश्श्बदाय नमः ।

५३५. ॐ प्रणवाय नमः ।

५३६. ॐ मालिने नमः ।

५३७. ॐ स्थूलाय नमः ।

५३८. ॐ सूक्ष्माय नमः ।

५३९. ॐ विलक्षणाय नमः ।

५४०. ॐ आत्मयोनये नमः ।

५४१. ॐ अयोनये नमः ।

५४२. ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।

५४३. ॐ सहस्‍त्रपदे नमः ।

५४४. ॐ सनातनतमाय नमः ।

५४५. ॐ स्‍त्रग्विणे नमः ।

५४६. ॐ पेशलाय नमः ।

५४७. ॐ जविनां वराय नमः ।

५४८. ॐ शक्तिमते नमः ।

५४९. ॐ शङ्खभृते नमः ।

५५०. ॐ नाथाय नमः ।

५५१. ॐ गदापद्मरथाङ्गभृते नमः ।

५५२. ॐ निरीहाय नमः ।

५५३. ॐ निर्विकल्पाय नमः ।

५५४. ॐ चिद्रूपाय नमः ।

५५५. ॐ वीतसाध्वसाय नमः ।

५५६. ॐ शताननाय नमः ।

५५७. ॐ सहस्‍त्राक्षाय नमः ।

५५८.ॐ शतमूर्तये नमः ।

५५९. ॐ घनप्रभाय नमः ।

५६०. ॐ ह्रत्पुण्डरीकशयनाय नमः ।

५६१. ॐ कठिनाय नमः ।

५६२. ॐ द्रवाय नमः ।

५६३. ॐ उग्राय नमः ।

५६४. ॐ ग्रहपतये नमः ।

५६५. ॐ श्रीमते नमः ।

५६६. ॐ समर्थाय नमः ।

५६७. ॐ अनर्थनाशनाय नमः ।

५६८. ॐ अधर्मशत्रवे नमः ।

५६९. ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।

५७०. ॐ पुरुहूताय नमः ।

५७१. ॐ पुरुष्टुताय नमः ।

५७२. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।

५७३. ॐ ब्रह्मद्भर्भाय नमः ।

५७४. ॐ धर्मधेनवे नमः ।

५७५. ॐ धनागमाय नमः ।

५७६. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।

५७७. ॐ ज्योतिष्मते नमः ।

५७८. ॐ सुललाटाय नमः ।

५७९. ॐ सुविक्रमाय नमः ।

५८०. ॐ शिवपूजारताय नमः ।

५८१. ॐ श्रीमते नमः ।

५८२. ॐ भवानीप्रियकृते नमः ।

५८३. ॐ वशिने नमः ।

५८४. ॐ नराय नमः ।

५८५. ॐ नारायणाय नमः ।

५८६. ॐ श्यामाय नमः ।

५८७. ॐ कपर्दिने नमः ।

५८८. ॐ नीललोहिताय नमः ।

५८९. ॐ रुद्राय नमः ।

५९०. ॐ पशुपतये नमः ।

५९१. ॐ स्थाणवे नमः ।

५९२. ॐ विश्वमित्राय नमः ।

५९३. ॐ द्विजेश्वराय नमः ।

५९४. ॐ मातामहाय नमः ।

५९५. ॐ मातरिश्वने नमः ।

५९६. ॐ विरिञ्चाय नमः ।

५९७. ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।

५९८. ॐ सर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः ।

५९९. ॐ चण्डाय नमः ।

६००. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।

६०१. ॐ वालखिल्याय नमः ।

६०२. ॐ महाकल्पाय नमः ।

६०३. ॐ कल्पवृक्षाय नमः ।

६०४. ॐ कलाधराय नमः ।

६०५. ॐ निदाघाय नमः ।

६०६. ॐ तपनाय नमः ।

६०७. ॐ अमोघाय नमः ।

६०८. ॐ श्‍लक्ष्णाय नमः ।

६०९. ॐ परबलापह्रते नमः ।

६१०. ॐ कबन्धमथनाय नमः ।

६११. ॐ दिव्याय नमः ।

६१२. ॐ कम्बुग्रीवशिवप्रियाय नमः ।

६१३. ॐ शङ्खाय नमः ।

६१४. ॐ अनिलाय नमः ।

६१५. ॐ सुनिष्पन्नाय नमः ।

६१६. ॐ सुलभाय नमः ।

६१७. ॐ शिशिरात्मकाय नमः ।

६१८. ॐ असंसृष्टाय नमः ।

६१९. ॐ अतिथये नमः ।

६२०. ॐ शूराय नमः ।

६२१. ॐ प्रमाथिने नमः ।

६२२. ॐ पापनाशकृते नमः ।

६२३. ॐ वसुश्रवसे नमः ।

६२४. ॐ कव्यवाहाय नमः ।

६२५. ॐ प्रतप्ताय नमः ।

६२६. ॐ विश्वभोजनाय नमः ।

६२७. ॐ रामाय नमः ।

६२८. ॐ नीलोत्पलश्यामाय नमः ।

६२९. ॐ ज्ञानस्कन्धाय नमः ।

६३०. ॐ महाद्युतये नमः ।

६३१. ॐ पवित्रपादाय नमः ।

६३२. ॐ पापारये नमः ।

६३३. ॐ मणिपूराय नमः ।

६३४. ॐ नभोगतये नमः ।

६३५. ॐ उत्तारणाय नमः ।

६३६. ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ।

६३७. ॐ दुर्धर्षाय नमः ।

६३८. ॐ दुस्सहाय नमः ।

६३९. ॐ अभयाय नमः ।

६४०. ॐ अमृतेशाय नमः ।

६४१. ॐ अमृतवपुषे नमः ।

६४२. ॐ धर्मिणे नमः ।

६४३. ॐ धर्माय नमः ।

६४४. ॐ कृपाकराय नमः ।

६४५. ॐ भर्गाय नमः ।

६४६. ॐ विवस्वते नमः ।

६४७. ॐ आदित्याय नमः ।

६४८. ॐ योगाचार्याय नमः ।

६४९. ॐ दिवस्पतये नमः ।

६५०. ॐ उदारकीर्तये नमः ।

६५१. ॐ उद्योगिने नमः ।

६५२. ॐ वाङ्‌मयाय नमः ।

६५३. ॐ सदसन्मयाय नमः ।

६५४. ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।

६५५. ॐ नाकेशाय नमः ।

६५६. ॐ स्वाधिष्ठानाय नमः ।

६५७. ॐ षडाश्रयाय नमः ।

६५८. ॐ चतुर्वर्गफलाय नमः ।

६५९. ॐ वर्णिने नमः ।

६६०. ॐ शक्तित्रयफलाय नमः ।

६६१. ॐ निधये नमः ।

६६२. ॐ निधानगर्भाय नमः ।

६६३. ॐ निर्व्याजाय नमः ।

६६४. ॐ गिरिशाय नमः ।

६६५. ॐ व्यालमर्दनाय नमः ।

६६६. ॐ श्रीवल्लभाय नमः ।

६६७. ॐ शिवारम्भाय नमः ।

६६८. ॐ शान्तये नमः ।

६६९. ॐ भद्राय नमः ।

६७०. ॐ समञ्जाय नमः ।

६७१. ॐ भूशयाय नमः ।

६७२. ॐ भूतिकृते नमः ।

६७३. ॐ भूत्यै नमः ।

६७४. ॐ भूषणाय नमः ।

६७५. ॐ भूतवाहनाय नमः ।

६७६. ॐ अकायाय नमः ।

६७७. ॐ भक्तकायस्थाय नमः ।

६७८. ॐ कालज्ञानिने नमः ।

६७९. ॐ महावटवे नमः ।

६८०. ॐ परार्थवृत्तये नमः ।

६८१. ॐ अचलाय नमः ।

६८२. ॐ विविक्ताय नमः ।

६८३. ॐ श्रुतिसागराय नमः ।

६८४. ॐ स्वभावभद्राय नमः ।

६८५. ॐ मध्यस्थाय नमः ।

६८६. ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।

६८७. ॐ वेद्याय नमः ।

६८८. ॐ वैद्याय नमः ।

६८९. ॐ वियद्गोप्त्रे नमः ।

६९०. ॐ सर्वामरमुनीश्वराय नमः ।

६९१. ॐ सुरेन्द्राय नमः ।

६९२. ॐ करणाय नमः ।

६९३. ॐ कर्मणे नमः ।

६९४. ॐ कर्मकृते नमः ।

६९५. ॐ कर्मिणे नमः ।

६९६. ॐ अधोक्षजाय नमः ।

६९७. ॐ ध्येयाय नमः ।

६९८. ॐ धुर्याय नमः ।

६९९. ॐ धराधीशाय नमः ।

७०० ॐ संकल्पाय नमः ।

७०१. ॐ शर्वरीपतये नमः ।

७०२. ॐ परमार्थगुरवे नमः ।

७०३. ॐ वृद्धाय नमः ।

७०४. ॐ शुचये नमः ।

७०५. ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।

७०६. ॐ विष्णवे नमः ।

७०७. ॐ जिष्णवे नमः ।

७०८. ॐ विभवे नमः ।

७०९. ॐ वन्द्याय नमः ।

७१०. ॐ यज्ञेशाय नमः ।

७११. ॐ यज्ञपालकाय नमः ।

७१२. ॐ प्रभविष्णवे नमः ।

७१३. ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।

७१४. ॐ लोकात्मने नमः ।

७१५. ॐ लोकभावनाय नमः ।

७१६. ॐ केशवाय नमः ।

७१७. ॐ केशिघ्ने नमः ।

७१८. ॐ काव्याय नमः ।

७१९. ॐ कवये नमः ।

७२०. ॐ कारणकारणाय नमः ।

७२१. ॐ कालकर्त्रे नमः ।

७२२. ॐ कालशेषाय नमः ।

७२३. ॐ वासुदेवाय नमः ।

७२४. ॐ पुरुष्टुताय नमः ।

७२५. ॐ आदिकर्त्रे नमः ।

७२६. ॐ वराहाय नमः ।

७२७. ॐ माधवाय नमः ।

७२८. ॐ मधुसूदनाय नमः ।

७२९. ॐ नारायणाय नमः ।

७३०. ॐ नराय नमः ।

७३१. ॐ हंसाय नमः ।

७३२. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।

७३३. ॐ जनार्दनाय नमः ।

७३४. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।

७३५. ॐ महायज्ञाय नमः ।

७३६. ॐ ज्योतिष्मते नमः ।

७३७. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।

७३८. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।

७३९. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

७४०. ॐ कृष्णाय नमः ।

७४१. ॐ सूर्याय नमः ।

७४२. ॐ सुरार्चिताय नमः ।

७४३. ॐ नारसिंहाय नमः ।

७४४. ॐ महाभीमाय नमः ।

७४५. ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः ।

७४६. ॐ नखायुधाय नमः ।

७४७. ॐ आदिदेवाय नमः ।

७४८. ॐ जगत्कर्त्रे नमः ।

७४९. ॐ योगीशाय नमः ।

७५०. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।

७५१. ॐ गोविन्दाय नमः ।

७५२. ॐ गोपतये नमः ।

७५३. ॐ गोप्त्रे नमः ।

७५४. ॐ भूपतये नमः ।

७५५. ॐ भुवनेश्वराय नमः ।

७५६. ॐ पद्मनाभाय नमः ।

७५७. ॐ ह्रषीकेशाय नमः ।

७५८. ॐ धात्रे नमः ।

७५९. ॐ दामोदराय नमः ।

७६०. ॐ प्रभवे नमः ।

७६१. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।

७६२. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।

७६३. ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।

७६४. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।

७६५. ॐ वामनाय नमः ।

७६६. ॐ दुष्टदमनाय नमः ।

७६७. ॐ गोविन्दाय नमः ।

७६८. ॐ गोपवल्लभाय नमः ।

७६९. ॐ भक्तप्रियाय नमः ।

७७०. ॐ अच्युताय नमः ।

७७१. ॐ सत्याय नमः ।

७७२. ॐ सत्यकीर्तये नमः ।

७७३. ॐ धृत्यै नमः ।

७७४. ॐ स्मृत्यै नमः ।

७७५. ॐ कारुण्याय नमः ।

७७६. ॐ करुणाय नमः ।

७७७. ॐ व्यासाय नमः ।

७७८. ॐ पापघ्ने नमः ।

७७९. ॐ शान्तिवर्धनाय नमः ।

७८०. ॐ संन्यासिने नमः ।

७८१. ॐ शास्‍त्रतत्त्वज्ञाय नमः ।

७८२. ॐ मन्दराद्रिनिकेतनाय नमः ।

७८३. ॐ बदरीनिलयाय नमः ।

७८४. ॐ शान्ताय नमः ।

७८५. ॐ तपस्विने नमः ।

७८६. ॐ वैद्युतप्रभाय नमः ।

७८७. ॐ भूतावासाय नमः ।

७८८. ॐ गुहावासाय नमः ।

७८९. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।

७९०. ॐ श्रियः पतये नमः ।

७९१. ॐ तपोवासाय नमः ।

७९२. ॐ मुदावासाय नमः ।

७९३. ॐ सत्यवासाय नमः ।

७९४. ॐ सनातनाय नमः ।

७९५. ॐ पुरुषाय नमः ।

७९६. ॐ पुष्कराय नमः ।

७९७. ॐ पुण्याय नमः ।

७९८. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।

७९९. ॐ महेश्वराय नमः ।

८००. ॐ पूर्णमूर्तये नमः ।

८०१. ॐ पुराणज्ञाय नमः ।

८०२. ॐ पुण्यदाय नमः ।

८०३. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।

८०४. ॐ शङ्खिने नमः ।

८०५. ॐ चक्रिणे नमः ।

८०६. ॐ गदिने नमः ।

८०७. ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।

८०८. ॐ लाङ्गलिने नमः ।

८०९. ॐ मुसलिने नमः ।

८१०. ॐ हलिने नमः ।

८११. ॐ किरीटिने नमः ।

८१२. ॐ कुण्डलिने नमः ।

८१३. ॐ हारिणे नमः ।

८१४. ॐ मेखलिने नमः ।

८१५. ॐ कवचिने नमः ।

८१६. ॐ ध्वजिने नमः ।

८१७. ॐ योद्‌ध्रे नमः ।

८१८. ॐ जेत्रे नमः ।

८१९. ॐ महावीर्याय नमः ।

८२०. ॐ शत्रुजिते नमः ।

८२१. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।

८२२. ॐ शास्‍त्रे नमः ।

८२३. ॐ शास्‍त्रकराय नमः ।

८२४. ॐ शास्‍त्राय नमः ।

८२५. ॐ शङ्कराय नमः ।

८२६. ॐ शङ्करस्तुताय नमः ।

८२७. ॐ सारथये नमः ।

८२८. ॐ सात्त्विकाय नमः ।

८२९. ॐ स्वामिने नमः ।

८३०. ॐ सामवेदप्रियाय नमः ।

८३१. ॐ समाय नमः ।

८३२. ॐ पवनाय नमः ।

८३३. ॐ संहताय नमः ।

८३४. ॐ शक्तये नमः ।

८३५. ॐ सम्पूर्णाङ्गाय नमः ।

८३६. ॐ समृद्धिमते नमः ।

८३७. ॐ स्वर्गदाय नमः ।

८३८. ॐ कामदाय नमः ।

८३९. ॐ श्रीदाय नमः ।

८४०. ॐ कीर्तिदाय नमः ।

८४१. ॐ अकीर्तिनाशनाय नमः ।

८४२. ॐ मोक्षदाय नमः ।

८४३. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

८४४. ॐ क्षीराब्धिकृतकेतनाय नमः ।

८४५. ॐ सर्वात्मने नमः ।

८४६. ॐ सर्वलोकेशाय नमः ।

८४७. ॐ प्रेरकाय नमः ।

८४८. ॐ पापनाशनाय नमः ।

८४९. ॐ सर्वव्यापिने नमः ।

८५०. ॐ जगन्नाथाय नमः ।

८५१. ॐ सर्वलोकमहेश्वराय नमः ।

८५२. ॐ सर्गस्थित्यन्तकृते नमः ।

८५३. ॐ देवाय नमः ।

८५४. ॐ सर्वलोकसुखावहाय नमः ।

८५५. ॐ अक्षय्याय नमः ।

८५६. ॐ शाश्वताय नमः ।

८५७. ॐ अनन्ताय नमः ।

८५८. ॐ क्षयवृद्धिविवर्जिताय नमः ।

८५९. ॐ निर्लेपाय नमः ।

८६०. ॐ निर्गुणाय नमः ।

८६१. ॐ सूक्ष्माय नमः ।

८६२. ॐ निर्विकाराय नमः ।

८६३. ॐ निरञ्जनाय नमः ।

८६४. ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ।

८६५. ॐ सत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः ।

८६६. ॐ अधिकारिणे नमः ।

८६७. ॐ विभवे नमः ।

८६८. ॐ नित्याय नमः ।

८६९. ॐ परमात्मने नमः ।

८७०. ॐ सनातनाय नमः ।

८७१. ॐ अचलाय नमः ।

८७२. ॐ निर्मलाय नमः ।

८७३. ॐ व्यापिने नमः ।

८७४. ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।

८७५. ॐ निराश्रयाय नमः ।

८७६. ॐ श्यामाय नमः ।

८७७. ॐ यूने नमः ।

८७८. ॐ लोहिताक्षाय नमः ।

८७९. ॐ दीप्तास्याय नमः ।

८८०. ॐ मितभाषणाय नमः ।

८८१. ॐ आजानुबाहवे नमः ।

८८२. ॐ सुमुखाय नमः ।

८८३. ॐ सिंहस्कन्धाय नमः ।

८८४. ॐ महाभुजाय नमः ।

८८५. ॐ सत्यवते नमः ।

८८६. ॐ गुणसम्पनाय नमः ।

८८७. ॐ स्वयंतेजसे नमः ।

८८८. ॐ सुदीप्तिमते नमः ।

८८९. ॐ कालात्मने नमः ।

८९०. ॐ भगवते नमः ।

८९१. ॐ कालाय नमः ।

८९२. ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः ।

८९३. ॐ नारायणाय नमः ।

८९४. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।

८९५. ॐ परमात्मने नमः ।

८९६. ॐ सनातनाय नमः ।

८९७. ॐ विश्वसृजे नमः ।

८९८. ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।

८९९. ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।

९००. ॐ शाश्वताय नमः ।

९०१. ॐ विश्वेश्वराय नमः ।

९०२. ॐ विश्वमूर्तये नमः ।

९०३. ॐ विश्वात्मने नमः ।

९०४. ॐ विश्वभावनाय नमः ।

९०५. ॐ सर्वभूतसुह्रदे नमः ।

९०६. ॐ शान्ताय नमः ।

९०७. ॐ सर्वभूतानुकम्पनाय नमः ।

९०८. ॐ सर्वेश्वरेश्वराय नमः ।

९०९. ॐ सर्वस्मै नमः ।

९१०. ॐ श्रीमते नमः ।

९११. ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।

९१२. ॐ सर्वगाय नमः ।

९१३. ॐ सर्वभूतेशाय नमः ।

९१४. ॐ सर्वभूताशयास्थिताय नमः ।

९१५. ॐ अभ्यन्तरस्थाय नमः ।

९१६. ॐ तमसश्छेत्त्रे नमः ।

९१७. ॐ नारायणाय नमः ।

९१८. ॐ परस्मै नमः ।

९१९. ॐ अनादिनिधनाय नमः ।

९२०. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।

९२१. ॐ प्रजापतिपतये नमः ।

९२२. ॐ हरये नमः ।

९२३. ॐ नरसिंहाय नमः ।

९२४. ॐ ह्रषीकेशाय नमः ।

९२५. ॐ सर्वात्मने नमः ।

९२६. ॐ सर्वदृशे नमः ।

९२७. ॐ वशिने नमः ।

९२८. ॐ जगतस्तस्थुषाय नमः ।

९२९. ॐ प्रभवे नमः ।

९३०. ॐ नेत्रे नमः ।

९३१. ॐ सनातनाय नमः ।

९३२. ॐ कर्त्रे नमः ।

९३३. ॐ धात्रे नमः ।

९३४. ॐ विधात्रे नमः ।

९३५. ॐ सर्वेषां प्रभवे नमः ।

९३६. ॐ ईश्वराय नमः ।

९३७. ॐ सहस्‍त्रमूर्तये नमः ।

९३८. ॐ विश्वात्मने नमः ।

९३९. ॐ विष्णवे नमः ।

९४०. ॐ विश्वदृशे नमः ।

९४१. ॐ अव्ययाय नमः ।

९४२. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।

९४३. ॐ स्‍त्रष्ट्रे नमः ।

९४४. ॐ सहस्‍त्राक्षाय नमः ।

९४५. ॐ सहस्‍त्रपदे नमः ।

९४६. ॐ तत्त्वाय नमः ।

९४७. ॐ नारायणाय नमः ।

९४८. ॐ विष्णवे नमः ।

९४९. ॐ वासुदेवाय नमः ।

९५०. ॐ सनातनाय नमः ।

९५१. ॐ परमात्मने नमः ।

९५२. ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।

९५३. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।

९५४. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।

९५५. ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।

९५६. ॐ पराकाशाय नमः ।

९५७. ॐ परात्परस्मै नमः ।

९५८. ॐ अच्युताय नमः ।

९५९. ॐ पुरुषाय नमः ।

९६०. ॐ कृष्णाय नमः ।

९६१. ॐ शाश्वताय नमः ।

९६२. ॐ शिवाय नमः ।

९६३. ॐ ईश्वराय नमः ।

९६४. ॐ नित्याय नमः ।

९६५. ॐ सर्वगताय नमः ।

९६६. ॐ स्थाणवे नमः ।

९६७. ॐ उग्राय नमः ।

९६८. ॐ साक्षिणे नमः ।

९६९. ॐ प्रजापतये नमः ।

९७०. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।

९७१. ॐ सवित्रे नमः ।

९७२. ॐ लोककृते नमः ।

९७३. ॐ लोकभृते नमः ।

९७४. ॐ विभवे नमः ।

९७५. ॐ रामाय नमः ।

९७६. ॐ श्रीमते नमः ।

९७७. ॐ महाविष्णवे नमः ।

९७८. ॐ जिष्णवे नमः ।

९७९. ॐ देवाहितावहाय नमः ।

९८०. ॐ तत्त्वात्मने नमः ।

९८१. ॐ तारकाय नमः ।

९८२. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

९८३. ॐ शाश्वताय नमः ।

९८४. ॐ सर्वसिद्धिदाय नमः ।

९८५. ॐ अकारवाच्याय नमः ।

९८६. ॐ भगवते नमः ।

९८७. ॐ श्रिये नमः ।

९८८. ॐ भूलीलापतये नमः ।

९८९. ॐ पुंसे नमः ।

९९०. ॐ सर्वलोकेश्वराय नमः ।

९९१ ॐ श्रीमते नमः ।

९९२. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

९९३. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।

९९४. ॐ स्वामिने नमः ।

९९५. ॐ सुशीलाय नमः ।

९९६. ॐ सुलभाय नमः ।

९९७. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

९९८. ॐ सर्वशक्तिमते नमः ।

९९९. ॐ नित्याय नमः ।

१०००. ॐ सम्पूर्णकामाय नमः ।

१००१. ॐ नैसर्गिकसुह्रदे नमः ।

१००२. ॐ सुखिने नमः ।

१००३. ॐ कृपापीयूषजलधये नमः ।

१००४. ॐ सर्वदेहिनां शरण्याय नमः ।

१००५. ॐ श्रीमते नमः ।

१००६. ॐ नारायणाय नमः ।

१००७. ॐ स्वामिने नमः ।

१००८. ॐ जगतां पत्ये नमः ।

१००९. ॐ ईश्वराय नमः ।

१०१०. ॐ श्रीशाय नमः ।

१०११. ॐ भूतानां शरण्याय नमः ।

१०१२. ॐ संश्रिताभीष्टदायकाय नमः ।

१०१३. ॐ अनन्ताय नमः ।

१०१४. ॐ श्रीपतये नमः ।

१०१५. ॐ रामाय नमः ।

१०१६. ॐ गुणभृते नमः ।

१०१७. ॐ निर्गुणाय नमः ।

१०१८. ॐ महते नमः ।


॥ इति श्री आनन्दरामायणे वाल्मीकीय श्रीरामसहस्‍त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now