SHRI LAKSHMI NARASINGHA SAHASRANAMAVALI:

अथ श्री लक्ष्मीनृसिंह सहस्त्रनामावलिः ।।

॥ श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥

१. ॐ नारसिंहाय नमः ।

२. ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।

३. ॐ वज्रिणे नमः ।

४. ॐ वज्रदेहाय नमः ।

५ ॐ वज्राय नमः ।

६. ॐ वज्रनखाय नमः ।

७. ॐ वासुदेवाय नमः ।

८. ॐ वन्द्याय नमः ।

९. ॐ वरदाय नमः ।

१०. ॐ वरात्मने नमः ।

११. ॐ वरदाभयहस्ताय नमः ।

१२. ॐ वराय नमः ।

१३. ॐ वररूपिणे नमः ।

१४. ॐ वरेण्याय नमः ।

१५. ॐ वरिष्ठाय नमः ।

१६. ॐ श्रीवराय नमः ।

१७. ॐ प्रह्लादवरदाय नमः ।

१८. ॐ प्रत्यक्षवरदाय नमः ।

१९. ॐ पराप्तरपरेशाय नमः ।

२०. ॐ पवित्राय नमः ।

२१. ॐ पिनाकिने नमः ।

२२. ॐ पावनाय नमः ।

२३. ॐ प्रसन्नाय नमः ।

२४. ॐ पाशिने नमः ।

२५. ॐ पापहारिणे नमः ।

२६. ॐ पुरुष्टुताय नमः ।

२७. ॐ पुण्याय नमः ।

२८. ॐ पुरुहूताय नमः ।

२९. ॐ तत्पुरुषाय नमः ।

३०. ॐ तथ्याय नमः ।

३१. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।

३२. ॐ पुरोधसे नमः ।

३३. ॐ पूर्वजाय नमः ।

३४. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।

३५. ॐ पुष्पहासाय नमः ।

३६. ॐ हासाय नमः ।

३७. ॐ महाहासाय नमः ।

३८. ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।

३९. ॐ सिंहाय नमः ।

४०. ॐ सिंहाराजाय नमः ।

४१. ॐ जगद्वश्याय नमः ।

४२. ॐ अट्टहासाय नमः ।

४३. ॐ रोषाय नमः ।

४४. ॐ जलवासाय नमः ।

४५. ॐ भूतावासाय नमः ।

४६. ॐ भासाय नमः ।

४७. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।

४८. ॐ खड्गिने नमः ।

४९. ॐ खड्गजिह्लाय नमः ।

५०. ॐ सिंहाय नमः ।

५१. ॐ खड्गवासाय नमः ।

५२. ॐ मूलाधिवासाय नमः ।

५३. ॐ धर्मवासाय नमः ।

५४. ॐ धन्विने नमः ।

५५. ॐ धनञ्जयाय नमः ।

५६. ॐ धन्याय नमः ।

५७. ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ।

५८. ॐ शुभञ्जयाय नमः ।

५९. ॐ सूत्राय नमः ।

६०. ॐ शत्रुत्ञ्जयाय नमः ।

६१. ॐ निरञ्जनाय नमः ।

६२. ॐ नीराय नमः ।

६३. ॐ निर्गुणाय नमः ।

६४. ॐ गुणाय नमः ।

६५. ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः ।

६६. ॐ निर्वाणप्रदाय नमः ।

६७. ॐ निबिडाय नमः ।

६८. ॐ निरालम्बाय नमः ।

६९. ॐ नीलाय नमः ।

७०. ॐ निष्कलाय नमः ।

७१. ॐ कलाय नमः ।

७२. ॐ निमेषाय नमः ।

७३. ॐ निबन्धाय नमः ।

७४. ॐ निमेषगमनाय नमः ।

७५. ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः ।

७६. ॐ निराशाय नमः ।

७७. ॐ निश्चयाय नमः ।

७८. ॐ निराय नमः ।

७९. ॐ निर्मलाय नमः ।

८०. ॐ निबन्धाय नमः ।

८१. ॐ निर्मोहाय नमः ।

८२. ॐ निराकृते नमः ।

८३. ॐ नित्याय नमः ।

८४. ॐ सत्याय नमः ।

८५. ॐ सत्कर्मनिरताय नमः ।

८६. ॐ सत्यध्वजाय नमः ।

८७. ॐ मुञ्जाय नमः ।

८८. ॐ मुञ्जकेशाय नमः ।

८९. ॐ केशिने नमः ।

९०. ॐ हरीशाय नमः ।

९१. ॐ शेषाय नमः ।

९२. ॐ गुडाकेशाय नमः ।

९३. ॐ सुकेशाय नमः ।

९४. ॐ ऊर्ध्वकेशाय नमः ।

९५. ॐ केशिसंहारकाय नमः ।

९६. ॐ जलेशाय नमः ।

९७. ॐ स्थलेशाय नमः ।

९८. ॐ पद्मेशाय नमः ।

९९. ॐ उग्ररूपिणे नमः ।

१००. ॐ कुशेशयाय नमः ।

१०१. ॐ कूलाय नमः ।

१०२. ॐ केशवाय नमः ।

१०३. ॐ सूक्तिकर्णाय नमः ।

१०४. ॐ सुक्ताय नमः ।

१०५. ॐ रक्तजिह्लाय नमः ।

१०६. ॐ रागिणे नमः ।

१०७. ॐ दीप्तरूपाय नमः ।

१०८. ॐ दीप्ताय नमः ।

१०९. ॐ प्रदीप्ताय नम: ।

११०. ॐ प्रलोभिने नमः ।

१११. ॐ प्रच्छिन्नाय नमः ।

११२. ॐ प्रबोधाय नमः ।

११३. ॐ प्रभवे नमः ।

११४. ॐ विभवे नमः ।

११५. ॐ प्रभञ्जनाय नमः ।

११६. ॐ पान्थाय नमः ।

११७. ॐ प्रमायाप्रमिताय नमः ।

११८. ॐ प्रकाशाय नमः ।

११९. ॐ प्रतापाय नमः ।

१२०. ॐ प्रज्वालाय नमः ।

१२१. ॐ उज्ज्वलाय नमः ।

१२२. ॐ ज्वालामालास्वरूपाय नमः ।

१२३. ॐ ज्वलज्जिह्लाय नमः ।

१२४. ॐ ज्वालिने नमः ।

१२५. ॐ महोज्ज्वलाय नमः ।

१२६. ॐ कालाय नमः ।

१२७. ॐ कालमूर्तिधराय नमः ।

१२८. ॐ कालान्तकाय नमः ।

१२९. ॐ कल्पाय नमः ।

१३०. ॐ कलनाय नमः ।

१३१. ॐ कृते नमः ।

१३२. ॐ कालचक्राय नमः ।

१३३. ॐ चक्राय नमः ।

१३४. ॐ वषट्‍चक्राय नमः ।

१३५. ॐ चक्रिणे नमः ।

१३६. ॐ अक्रूराय नमः ।

१३७. ॐ कृतान्ताय नमः ।

१३८. ॐ विक्रमाय नमः ।

१३९. ॐ क्रमाय नमः ।

१४०. ॐ कृत्तिने नमः ।

१४१. ॐ कृत्तिवासाय नमः ।

१४२. ॐ कृतघ्नाय नमः ।

१४३. ॐ कृतात्मने नमः ।

१४४. ॐ संक्रमाय नमः ।

१४५. ॐ क्रुद्धाय नमः ।

१४६. ॐ क्रान्तलोकत्रयाय नमः ।

१४७. ॐ अरूपाय नमः ।

१४८. ॐ स्वरूपाय नमः ।

१४९. ॐ हरये नमः ।

१५०. ॐ परमात्मने नमः ।

१५१. ॐ अजयाय नमः ।

१५२. ॐ आदिदेवाय नमः ।

१५३. ॐ अक्षयाय नमः ।

१५४. ॐ क्षयाय नमः ।

१५५. ॐ अघोराय नमः ।

१५६. ॐ सुघोराय नमः ।

१५७. ॐ घोरघोरतराय नमः ।

१५८. ॐ अघोरवीर्याय नमः ।

१५९. ॐ लसद्धोराय नमः ।

१६०. ॐ घोराध्यक्षाय नमः ।

१६१. ॐ दक्षाय नमः ।

१६२. ॐ दक्षिणार्याय नमः ।

१६३. ॐ शम्भवे नमः ।

१६४. ॐ अमोघाय नमः ।

१६५. ॐ गुणौघाय नमः ।

१६६. ॐ अनघाय नमः ।

१६७. ॐ अघहारिणे नमः ।

१६८. ॐ मेघनादाय नमः ।

१६९. ॐ नादाय नमः ।

१७०. ॐ मेधात्मने नमः ।

१७१. ॐ मेघवाहनरूपाय नमः ।

१७२. ॐ मेघश्यामाय नमः ।

१७३. ॐ मालिने नमः ।

१७४. ॐ व्यालयज्ञोपवीताय नमः ।

१७५. ॐ व्याघ्रदेहाय नमः ।

१७६. ॐ व्याघ्रपादाय नमः ।

१७७. ॐ व्याघ्रकर्मिणे नमः ।

१७८. ॐ व्यापकाय नमः ।

१७९. ॐ विकटास्याय नमः ।

१८०. ॐ वीराय नमः ।

१८१. ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।

१८२. ॐ विकीर्णनखदंष्ट्राय नमः ।

१८३. ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।

१८४. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।

१८५. ॐ सेनाय नमः ।

१८६. ॐ विह्ललाय नमः ।

१८७. ॐ बलाय नमः ।

१८८. ॐ विरूपाक्षाय नमः ।

१८९. ॐ वीराय नमः ।

१९०. ॐ विशेषाक्षाय नमः ।

१९१. ॐ साक्षिणे नमः ।

१९२. ॐ वीतशोकाय नमः ।

१९३. ॐ विस्तीर्णवदनाय नमः ।

१९४. ॐ विधानाय नमः ।

१९५. ॐ विधेयाय नमः ।

१९६. ॐ विजयाय नमः ।

१९७. ॐ जयाज नमः ।

१९८. ॐ विबुधाय नमः ।

१९९. ॐ विभावाय नमः ।

२००. ॐ विश्वम्भराय नमः ।

२०१. ॐ वीतरागाय नमः ।

२०२. ॐ विप्राय नमः ।

२०३. ॐ विटङ्कनयनाय नमः ।

२०४. ॐ विपुलाय नमः ।

२०५. ॐ विनीताय नमः ।

२०६. ॐ विश्वयोनये नमः ।

२०७. ॐ चिदम्बराय नमः ।

२०८. ॐ वित्ताय नमः ।

२०९. ॐ विश्रुताय नमः ।

२१०. ॐ वियोनये नमः ।

२११. ॐ विह्ललाय नमः ।

२१२. ॐ विकल्पाय नमः ।

२१३. ॐ कल्पातीताय नमः ।

२१४. ॐ शिल्पिने नमः ।

२१५. ॐ कल्पनाय नमः ।

२१६. ॐ स्वरूपाय नमः ।

२१७. ॐ फणितल्पाय नमः ।

२१८. ॐ तटित्प्रभाय नमः ।

२१९. ॐ तार्याय नमः ।

२२०. ॐ तरुणाय नमः ।

२२१. ॐ तरस्विने नमः ।

२२२. ॐ तपनाय नमः ।

२२३. ॐ तरक्षाय नमः ।

२२४. ॐ तापत्रयहराय नमः ।

२२५. ॐ तारकाय नमः ।

२२६. ॐ तमोघ्नाय नमः ।

२२७. ॐ तत्त्वाय नमः ।

२२८. ॐ तपस्विने नमः ।

२२९. ॐ तक्षकाय नमः ।

२३०. ॐ तनुत्राय नमः ।

२३१. ॐ तटिने नमः ।

२३२. ॐ तरलाय नमः ।

२३३. ॐ शतरूपाय नमः ।

२३४. ॐ शान्ताय नमः ।

२३५. ॐ शतधाराय नमः ।

२३६. ॐ शतपत्राय नमः ।

२३७. ॐ तार्क्ष्याय नमः ।

२३८. ॐ स्थितये नमः ।

२३९. ॐ शतमूर्तये नमः ।

२४०. ॐ शतक्रतुस्वरूपाय नमः ।

२४१. ॐ शाश्वताय नमः ।

२४२. ॐ शतात्मने नमः ।

२४३. ॐ सहस्त्रशिरसे नमः ।

२४४. ॐ सहस्त्रवदनाय नमः ।

२४५. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।

२४६. ॐ देवाय नमः ।

२४७. ॐ दिशश्श्रोत्राय नमः ।

२४८. ॐ सहस्त्रजिह्वाय नमः ।

२४९. ॐ महाजिह्वाय नमः ।

२५०. ॐ सहस्त्रनामधेयाय नमः ।

२५१. ॐ सहस्त्राक्षिधराय नमः ।

२५२. ॐ सहस्त्रबाहवे नमः ।

२५३. ॐ सहस्त्रचरणाय नमः ।

२५४. ॐ सहस्त्रार्कप्रकाशाय नमः ।

२५५. ॐ सहस्त्रायुधधारिणे नमः ।

२५६. ॐ स्थूलाय नमः ।

२५७. ॐ सूक्ष्माय नमः ।

२५८. ॐ सुसूक्ष्माय नमः ।

२५९. ॐ सुक्षुण्णाय नमः ।

२६०. ॐ सुभिक्षाय नमः ।

२६१. ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

२६२. ॐ शौरिणे नमः ।

२६३. ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।

२६४. ॐ धर्माय नमः ।

२६५. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।

२६६. ॐ प्रजाध्यक्षाय नमः ।

२६७. ॐ शिक्षाय नमः ।

२६८. ॐ विपक्षक्षयमूर्तये नमः ।

२६९. ॐ कालाध्यक्षाय नमः ।

२७०. ॐ तीक्ष्णाय नमः ।

२७१. ॐ मूलाध्यक्षाय नमः ।

२७२. ॐ अधोक्षजाय नमः ।

२७३. ॐ मित्राय नमः ।

२७४. ॐ सुमित्रवरुणाय नमः ।

२७५. ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।

२७६. ॐ अविघ्नाय नमः ।

२७७. ॐ विघ्नकोटिहराय नमः ।

२७८. ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।

२७९. ॐ तमोघ्नाय नमः ।

२८०. ॐ भूतघ्राय नमः ।

२८१. ॐ भूतपालाय नमः ।

२८२. ॐ भूताय नमः ।

२८३. ॐ भूतवासाय नमः ।

२८४. ॐ भूतिने नमः ।

२८५. ॐ भूतवेतालघाताय नमः ।

२८६. ॐ भूताधिपतये नमः ।

२८७. ॐ भूतग्रहविनाशाय नमः ।

२८८. ॐ भूतसंयमिने नमः ।

२८९. ॐ महाभूताय नमः ।

२९०. ॐ भृगवे नमः ।

२९१. ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।

२९२. ॐ सर्वारिष्टविनाशाय नमः ।

२९३. ॐ सर्वसम्पत्कराय नमः ।

२९४. ॐ सर्वाधाराय नमः ।

२९५. ॐ शर्वाय नमः ।

२९६. ॐ सर्वातिहरये नमः ।

२९७. ॐ सर्वदुःखप्रशान्ताय नमः ।

२९८. ॐ सर्वसौभाग्यदायिने नमः ।

२९९. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

३००. ॐ अनन्ताय नमः ।

३१०. ॐ सर्वशक्तिधराय नमः ।

३०२. ॐ सर्वैश्वर्यप्रदात्रे नमः ।

३०३. ॐ सर्वकार्यविधायिने नमः ।

३०४. ॐ सर्वज्वरविनाशाय नमः ।

३०५. ॐ सर्वरोगापहारिणे नमः ।

३०६. ॐ सर्वाभिचारहन्त्रे नमः ।

३०७. ॐ सर्वैश्वर्यविधायिने नमः ।

३०८. ॐ पिङ्गाक्षाय नमः ।

३०९. ॐ एकश्रृङ्गाय नमः ।

३१०. ॐ द्विश्रृङ्गाय नमः ।

३११. ॐ मरीचये नमः ।

३१२. ॐ बहुश्रृङ्गाय नमः ।

३१३. ॐ लिङ्गाय नमः ।

३१४. ॐ महाश्रृङ्गाय नमः ।

३१५. ॐ माङ्गल्याय नमः ।

३१६. ॐ मनोज्ञाय नमः ।

३१७. ॐ मन्तव्याय नमः ।

३१८. ॐ महात्मने नमः ।

३१९. ॐ महादेवाय नमः ।

३२०. ॐ देवाय नमः ।

३२१. ॐ मातुलुङ्गधराय नमः ।

३२२. ॐ महामायाप्रसूताय नमः ।

३२३. ॐ प्रस्तुताय नमः ।

३२४. ॐ मायिने नमः ।

३२५. ॐ अनन्तान्तरूपाय नमः ।

३२६. ॐ मायिने नमः ।

३२७. ॐ जलशायिने नमः ।

३२८. ॐ महोदराय नमः ।

३२९. ॐ मन्दाय नमः ।

३३०. ॐ मददाय नमः ।

३३१. ॐ मदाय नमः ।

३३२. ॐ मधुकैटभहन्त्रे नमः ।

३३३. ॐ माधवाय नमः ।

३३४. ॐ मुरारये नमः ।

३३५. ॐ महावीर्याय नमः ।

३३६. ॐ धैर्याय नमः ।

३३७. ॐ चित्रवीर्याय नमः ।

३३८. ॐ चित्रकूर्माय नमः ।

३३९. ॐ चित्राय नमः ।

३४०. ॐ चित्रभानवे नमः ।

३४१. ॐ मायातीताय नमः ।

३४२. ॐ मायाय नमः ।

३४३. ॐ महावीराय नमः ।

३४४. ॐ महातेजाय नमः ।

३४५. ॐ बीजाय नमः ।

३४६. ॐ तेजोधाम्ने नमः ।

३४७. ॐ बीजिने नमः ।

३४८. ॐ तेजोमयनृसिंहाय नमः ।

३४९. ॐ चित्रभानवे नमः ।

३५०. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।

३५१. ॐ तुष्टाय नमः ।

३५२. ॐ पुष्टिकराय नमः ।

३५३. ॐ शिपिविष्टाय नमः ।

३५४. ॐ ह्रष्टाय नमः ।

३५५. ॐ पुष्टाय नमः ।

३५६. ॐ परमेष्ठिने नमः ।

३५७. ॐ विशिष्टाय नमः ।

३५८. ॐ शिष्टाय नमः ।

३५९. ॐ गरिष्ठाय नमः ।

३६०. ॐ इष्टदायिने नमः ।

३६१. ॐ ज्येष्ठाय नमः ।

३६२. ॐ श्रेष्ठाय नमः ।

३६३. ॐ तुष्टाय नमः ।

३६४. ॐ अमिततेजसे नमः ।

३६५. ॐ अष्टाङ्गन्यस्तरूपाय नमः ।

३६६. ॐ सर्वदुष्टान्तकाय नमः ।

३६७. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।

३६८. ॐ विकुण्ठाय नमः ।

३६९. ॐ केशिकण्ठाय नमः ।

३७०. ॐ कण्ठीरवाय नमः ।

३७१. ॐ लुण्ठाय नमः ।

३७२. ॐ निःशठाय नमः ।

३७३. ॐ सत्तोद्रिक्ताय नमः ।

३७४. ॐ रुद्राय नमः ।

३७५. ॐ ऋग्यजुःसामगाय नमः ।

३७६. ॐ ऋतुध्वजाय नमः ।

३७७. ॐ वज्राय नमः ।

३७८. ॐ मन्त्रराजाय नमः ।

३७९. ॐ मन्त्रिणे नमः ।

३८०. ॐ त्रिनेत्राय नमः ।

३८१. ॐ त्रिवर्गाय नमः ।

३८२. ॐ त्रिधाम्ने नमः ।

३८३. ॐ त्रिशूलिने नमः ।

३८४. ॐ त्रिकालज्ञानरूपाय नमः ।

३८५. ॐ त्रिदेहाय नमः ।

३८६. ॐ त्रिधात्मने नमः ।

३८७. ॐ त्रिमुर्तिविद्याय नमः ।

३८८. ॐ त्रितत्त्वज्ञानिने नमः ।

३८९. ॐ अक्षोभ्याय नमः ।

३९०. ॐ अनिरुद्धाय नमः ।

३९१. ॐ अप्रमेयाय नमः ।

३९२. ॐ भानवे नमः ।

३९३. ॐ अमृताय नमः ।

३९४. ॐ अनन्ताय नमः ।

३९५. ॐ अमिताय नमः ।

३९६. ॐ अमितौजसे नमः ।

३९७. ॐ अपमृत्युविनाशाय नमः ।

३९८. ॐ अपस्मारविघातिने नमः ।

३९९. ॐ अन्नदाय नमः ।

४००. ॐ अन्नरूपाय नमः ।

४०१. ॐ अन्नाय नमः ।

४०२. ॐ अन्नभुजे नमः ।

४०३. ॐ नाद्याय नमः ।

४०४. ॐ निरवद्याय नमः ।

४०५. ॐ विद्याय नमः ।

४०६. ॐ अद्भुतकर्मणे नमः ।

४०७. ॐ सद्योजाताय नमः ।

४०८. ॐ सङ्घाय नमः ।

४०९. ॐ वैद्युताय नमः ।

४१० ॐ अध्वातीताय नमः ।

४११. ॐ सत्त्वाय नमः ।

४१२. ॐ वागतीताय नमः ।

४१३. ॐ वाग्मिने नमः ।

४१४. ॐ वागीश्वराय नमः ।

४१५. ॐ गोपाय नमः ।

४१६. ॐ गोहिताय नमः ।

४१७. ॐ गवाम्पतये नमः ।

४१८. ॐ गन्धर्वाय नमः ।

४१९. ॐ गभीराय नमः ।

४२०. ॐ गर्जिताय नमः ।

४२१. ॐ ऊर्जिताय नमः ।

४२२. ॐ पर्जन्याय नमः ।

४२३. ॐ प्रबुद्धाय नमः ।

४२४. ॐ प्रधानपूरुषाय नमः ।

४२५. ॐ पद्माभाय नमः ।

४२६. ॐ सुनाभाय नमः ।

४२७. ॐ पद्मनाभाय नमः ।

४२८. ॐ मानिने नमः ।

४२९. ॐ पद्मनेत्राय नमः ।

४३०. ॐ पद्माय नमः ।

४३१. ॐ पद्मायाः पतये नमः ।

४३२. ॐ पद्मोदराय नमः ।

४३३. ॐ पूताय नमः ।

४३४. ॐ पद्मकल्पोद्भवाय नमः ।

४३५. ॐ ह्रत्पद्मवासाय नमः ।

४३६. ॐ भूपद्मोद्धरणाय नमः ।

४३७. ॐ शब्दब्रह्मस्वरूपाय नमः ।

४३८. ॐ ब्रह्मरूपधराय नमः ।

४३९. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

४४०. ॐ ब्रह्मरूपाय नमः ।

४४१. ॐ पद्मनेत्राय नमः ।

४४२. ॐ ब्रह्मदाय नमः ।

४४३. ॐ ब्राह्मणाय नमः ।

४४४. ॐ ब्रह्मब्रह्मात्मने नमः ।

४४५. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।

४४६. ॐ देवाय नमः ।

४४७. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

४४८. ॐ त्रिवेदिने नमः ।

४४९. ॐ परब्रह्मस्वरूपाय नमः ।

४५०. ॐ परब्रह्मात्मने नमः ।

४५१. ॐ ब्रह्मशिरसे नमः ।

४५२. ॐ अश्वशिरसे नमः ।

४५३. ॐ अथर्वशिरसे नमः ।

४५४. ॐ नित्यशनिप्रमिताय नमः ।

४५५. ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः ।

४५६. ॐ लोलाय नमः ।

४५७. ॐ ललिताय नमः ।

४५७. ॐ लावण्याय नमः ।

४५८. ॐ लवित्राय नमः ।

४५९. ॐ भासकाय नमः ।

४६०.ॐ लक्षणज्ञाय नमः ।

४६१. ॐ लक्षाय नमः ।

४६२. ॐ लक्षणाय नमः ।

४६३. ॐ लसद्दीप्ताय नमः ।

४६४. ॐ लिप्ताय नमः ।

४६५. ॐ विष्णवे नमः ।

४६६. ॐ प्रभविष्णवे नमः ।

४६७. ॐ वृष्णिमूलाय नमः ।

४६८. ॐ कृष्णाय नमः ।

४६९. ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः ।

४७०. ॐ महासिंहाय नमः ।

४७१. ॐ हारिणे नमः ।

४७२. ॐ वनमालिने नमः ।

४७३. ॐ किरीटिने नमः ।

४७४. ॐ कुण्डलिने नमः ।

४७५. ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।

४७६. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।

४७७. ॐ सर्वतः पाणिपादोरसे नमः ।

४७८. ॐ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखाय नमः ।

४७९. ॐ सर्वेश्वराय नमः ।

४८०. ॐ सदातुष्टाय नमः ।

४८१. ॐ समर्थाय नमः ।

४८२. ॐ समरप्रियाय नमः ।

४८३. ॐ बहुयोजनविस्तीर्णाय नमः ।

४८४. ॐ बहुयोजनमायताय नमः ।

४८५. ॐ बहुयोजनहस्तांघ्रये नमः ।

४८६. ॐ बहुयोजननासिकाय नमः ।

४८७. ॐ महारूपाय नमः ।

४८८. ॐ महावक्त्राय नमः ।

४८९. ॐ महादंष्ट्राय नमः ।

४९०. ॐ महाभुजाय नमः ।

४९१. ॐ महानादाय नमः ।

४९२. ॐ महारौद्राय नमः ।

४९३. ॐ महाकालाय नमः ।

४९४. ॐ महाबलाय नमः ।

४९५. ॐ आनाभेर्ब्रह्मणो रूपाय नमः ।

४९६. ॐ आगलाद्वैष्णवाय नमः ।

४९७. ॐ आशीर्षाद्रन्धमीशानाय नमः ।

४९८. ॐ तदग्रे सर्वतः शिवाय नमः ।

४९९. ॐ नारायणनारसिंहाय नमः ।

५००. ॐ नारायणवीरसिंहाय नमः ।

५०१. ॐ नारयणक्रूरसिंहाय नमः ।

५०२. ॐ नारायणदिव्यसिंहाय नमः ।

५०३. ॐ नारायणव्याघ्रसिंहाय नमः ।

५०४. ॐ नारायणपुच्छसिंहाय नमः ।

५०५. ॐ नारायणपूर्णसिंहाय नमः ।

५०६. ॐ नारायणरौद्रसिंहाय नमः ।

५०७. ॐ भीषणभद्रसिंहाय नमः ।

५०८. ॐ विह्वलनेत्रसिंहाय नमः ।

५०९. ॐ बृंहितभूतसिंहाय नमः ।

५१०. ॐ निर्मलचित्रसिंहाय नमः ।

५११. ॐ निर्जितकालसिंहाय नमः ।

५१२. ॐ कल्पितकल्पसिंहाय नमः ।

५१३. ॐ कामदकामसिंहाय नमः ।

५१३. ॐ भुवनैकसिंहाय नमः ।

५१४. ॐ विष्णवे नमः ।

५१५. ॐ भविष्णवे नमः ।

५१६. ॐ सहिष्णवे नमः ।

५१७. ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।

५१८. ॐ जिष्णवे नमः ।

५१९. ॐ पृथिव्यै नमः ।

५२०. ॐ अन्तरिक्षाय नमः ।

५२१. ॐ पर्वताय नमः ।

५२२. ॐ अरण्याय नमः ।

५२३. ॐ कलाकाष्ठाविलिप्ताय नमः ।

५२४. ॐ मुहूर्तप्रहरादिकाय नमः ।

५२५. ॐ अहोरात्राय नमः ।

५२६. ॐ त्रिसन्ध्याय नमः ।

५२७. ॐ पक्षाय नमः ।

५२८. ॐ मासाय नमः ।

५२९. ॐ ऋतवे नमः ।

५३०. ॐ वत्सराय नमः ।

५३१. ॐ युगादये नमः ।

५३२. ॐ युगभेदाय नमः ।

५३३. ॐ संयुगे युगसन्धिभ्यो नमः ।

५३४. ॐ नित्याय नमः ।

५३५. ॐ नैमित्तकाय नमः ।

५३६. ॐ दैनाय नमः ।

५३७. ॐ महाप्रलयाय नमः ।

५३८. ॐ करणाय नमः ।

५३९. ॐ कारणाय नमः ।

५४०. ॐ कर्त्रे नमः ।

५४१. ॐ भर्त्रे नमः ।

५४२. ॐ हर्त्रे नमः ।

५४३. ॐ ईश्वराय नमः ।

५४४. ॐ सत्कर्त्रे नमः ।

५४५. ॐ सत्कृतये नमः ।

५४६. ॐ गोप्त्रे नमः ।

५४७. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।

५४८. ॐ प्राणिनां प्राणाय नमः ।

५४९. ॐ सर्वदेहिनां प्रत्यगात्मने नमः ।

५५०. ॐ सुज्योतिषे नमः ।

५५१. ॐ परंज्योतिषे नमः ।

५५२. ॐ आत्मज्योतिषे नमः ।

५५३. ॐ सनातनाय नमः ।

५५४. ॐ ज्योतिषे नमः ।

५५५. ॐ लोकस्वरूपाय नमः ।

५५६. ॐ ज्योतिषां पतये नमः ।

५५७. ॐ स्वाहाकाराय नमः ।

५५८. ॐ स्वधाकाराय नमः ।

५५९. ॐ वषट्‌काराय नमः ।

५६०. ॐ कृपाकराय नमः ।

५६१. ॐ हन्तकाराय नमः ।

५६२. ॐ निराकाराय नमः ।

५६३. ॐ वेगाकाराय नमः ।

५६४. ॐ शङ्कराय नमः ।

५६५. ॐ अकारादिहकारान्ताय नमः ।

५६६. ॐकाराय नमः ।

५६७. ॐ लोलकारकाय नमः ।

५६८. ॐ एकात्मने नमः ।

५६९. ॐ अनेकात्मने नमः ।

५७०. ॐ चतुरात्मने नमः ।

५७१. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

५७२. ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।

५७३. ॐ चतुर्दंष्ट्राय नमः ।

५७४. ॐ चतुर्वेदमयाय नमः ।

५७५. ॐ उत्तमाय नमः ।

५७६. ॐ लोकप्रियाय नमः ।

५७७. ॐ लोकगुरवे नमः ।

५७८. ॐ लोकेशाय नमः ।

५७९. ॐ लोकनायकाय नमः ।

५८०. ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।

५८१. ॐ लोकपतये नमः ।

५८२. ॐ लोकात्मने नमः ।

५८३. ॐ लोकलोचनाय नमः ।

५८४. ॐ लोकाधाराय नमः ।

५८५. ॐ बृहल्लोकाय नमः ।

५८६. ॐ लोकालोकमयाय नमः ।

५८७. ॐ विभवे नमः ।

५८८. ॐ लोककर्त्रे नमः ।

५८९. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।

५९०. ॐ कृतावर्ताय नमः ।

५९१. ॐ कृतागमाय नमः ।

५९२. ॐ अनादये नमः ।

५९३. ॐ अनन्ताय नमः ।

५९४. ॐ अभूताय नमः ।

५९५. ॐ भूतविग्रहाय नमः ।

५९६. ॐ स्तुतये नमः ।

५९७. ॐ स्तुत्याय नमः ।

५९८. ॐ स्तवप्रीताय नमः ।

५९९. ॐ स्तोत्रे नमः ।

६००. ॐ नेत्रे नमः ।

६०१. ॐ नियामकाय नमः ।

६०२. ॐ गतये नमः ।

६०३. ॐ मतये नमः ।

६०४. ॐ पित्रे नमः ।

६०५. ॐ मात्रे नमः ।

६०६. ॐ गुरवे नमः ।

६०७. ॐ सख्ये नमः ।

६०८. ॐ सुह्रदश्चात्मरूपाय नमः ।

६०९. ॐ मन्त्ररूपाय नमः ।

६१०. ॐ अस्त्ररूपाय नमः ।

६११. ॐ बहुरूपाय नमः ।

६१२. ॐ रूपाय नमः ।

६१३. ॐ पञ्चरूपधराय नमः ।

६१४. ॐ भद्ररूपाय नमः ।

६१५. ॐ रूढाय नमः ।

६१६. ॐ योगरूपाय नमः ।

६१७. ॐ योगिने नमः ।

६१८. ॐ समरूपाय नमः ।

६१९. ॐ योगाय नमः ।

६२०. ॐ योगपीठस्थिताय नमः ।

६२१. ॐ योगगम्याय नमः ।

६२२. ॐ सौम्याय नमः ।

६२३. ॐ ध्यानगम्याय नमः ।

६२४. ॐ ध्यायिने नमः ।

६२५. ॐ ध्येयगम्याय नमः ।

६२६. ॐ धाम्ने नमः ।

६२७. ॐ धामाधिपतये नमः ।

६२८. ॐ धराधराय नमः ।

६२९. ॐ धर्माय नमः ।

६३०. ॐ धारणाभिरताय नमः ।

६३१. ॐ धात्रे नमः ।

६३२. ॐ सन्धात्रे नमः ।

६३३. ॐ विधात्रे नमः ।

६३४. ॐ धराय नमः ।

६३५. ॐ दामोदराय नमः ।

६३६. ॐ दान्ताय नमः ।

६३७. ॐ दानवान्तकराय नमः ।

६३८. ॐ संसारवैद्याय नमः ।

६३९. ॐ भेषजाय नमः ।

६४०. ॐ सीरध्वजाय नमः ।

६४१. ॐ शीताय नमः ।

६४२. ॐ वाताय नमः ।

६४३. ॐ अप्रमिताय नमः ।

६४४. ॐ सारस्वताय नमः ।

६४५. ॐ संसारनाशकाय नमः ।

६४६. ॐ अक्षमालिने नमः ।

६४७. ॐ असिधर्मधराय नमः ।

६४८. ॐ षट्‌कर्मनिरताय नमः ।

६४९. ॐ विकर्माय नमः ।

६५०. ॐ सुकर्माय नमः ।

६५१. ॐ परकर्मविधायिने नमः ।

६५२. ॐ सुशर्मणे नमः ।

६५३. ॐ मन्मथाय नमः ।

६५४. ॐ वर्माय नमः ।

६५५. ॐ वर्मिणे नमः ।

६५६. ॐ करिचर्मवसानाय नमः ।

६५७. ॐ करालवदनाय नमः ।

६५८. ॐ कवये नमः ।

६५९. ॐ पद्मगर्भाय नमः ।

६६०. ॐ भूतगर्भाय नमः ।

६६१. ॐ घृणानिधये नमः ।

६६२. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।

६६३. ॐ गर्भाय नमः ।

६६४. ॐ बृहद्गर्भाय नमः ।

६६५. ॐ धूर्जटिने नमः ।

६६६. ॐ विश्वगर्भाय नमः ।

६६७. ॐ श्रीगर्भाय नमः ।

६६८. ॐ जितारये नमः ।

६६९. ॐ हिरण्यार्भाय नमः ।

६७०. ॐ हिरण्यकवचाय नमः ।

६७१. ॐ हिरण्यवर्णदेहाय नमः ।

६७२. ॐ हिरण्याक्षविनाशिने नमः ।

६७३. ॐ हिरण्यकशिपोर्हन्त्रे नमः ।

६७४. ॐ हिरण्यनयनाय नमः ।

६७५. ॐ हिरण्यरेतसे नमः ।

६७६. ॐ हिरण्यवदनाय नमः ।

६७७. ॐ हिरण्यश्रृङ्गाय नमः ।

६७८. ॐ निःश्रृङ्गाय नमः ।

६७९. ॐ श्रृङ्गिणे नमः ।

६८०. ॐ भैरवाय नमः ।

६८१. ॐ सुकेशाय नमः ।

६८२. ॐ भीषणाय नमः ।

६८३. ॐ आन्त्रमालिने नमः ।

६८४. ॐ चण्डाय नमः ।

६८५. ॐ रुण्डमालाय नमः ।

६८६. ॐ दण्डधराय नमः ।

६८७. ॐ अखण्डतत्त्वरूपाय नमः ।

६८८. ॐ कमण्डलुधराय नमः ।

६८९. ॐ खण्डसिंहाय नमः ।

६९०. ॐ सत्यसिंहाय नमः ।

६९१. ॐ श्वेतसिंहाय नमः ।

६९२. ॐ पीतसिंहाय नमः ।

६९३. ॐ नीलसिंहाय नमः ।

६९४. ॐ नीलाय नमः ।

६९५. ॐ रक्तसिंहाय नमः ।

६९६. ॐ हारिद्रसिंहाय नमः ।

६९७. ॐ धूम्रसिंहाय नमः ।

६९८. ॐ मूलसिंहाय नमः ।

६९९. ॐ मूलाय नमः ।

७००. ॐ बृहत्सिंहाय नमः ।

७०१. ॐ पातालस्थितसिंहाय नमः ।

७०२. ॐ पर्वतवासिने नमः ।

७०३. ॐ जलस्थसिंहाय नमः ।

७०४. ॐ अन्तरिक्षस्थिताय नमः ।

७०५. ॐ कालाग्निरुद्रसिंहाय नमः ।

७०६. ॐ चण्डसिंहाय नमः ।

७०७. ॐ अनन्तसिंहसिंहाय नमः ।

७०८. ॐ अनन्तगतये नमः ।

७०९. ॐ विचित्रसिंहाय नमः ।

७१०. ॐ बहुसिंहस्वरूपिणे नमः ।

७११. ॐ अभयङ्करसिंहाय नमः ।

७१२. ॐ नरसिंहाय नमः ।

७१३. ॐ सिंहराजाय नमः ।

७१४. ॐ नारसिंहाय नमः ।

७१५. ॐ सप्ताब्धिमेखलाय नमः ।

७१६. ॐ सत्यासत्यस्वरूपिणे नमः ।

७१७. ॐ सप्तलोकान्तरस्थाय नमः ।

७१८. ॐ सप्तस्वरमयाय नमः ।

७१९. ॐ सप्तार्चीरूपदंष्ट्राय नमः ।

७२०. सप्ताश्वरथरूपिणे नमः ।

७२१. ॐ सप्तवायुस्वरूपाय नमः ।

७२२. ॐ सप्तच्छन्दोमयाय नमः ।

७२३. ॐ स्वच्छाय नमः ।

७२४. ॐ स्वच्छरूपाय नमः ।

७२५. ॐ स्वच्छन्दाय नमः ।

७२६. ॐ श्रीवत्साय नमः ।

७२७. ॐ सुवेधाय नमः ।

७२८ ॐ श्रुतये नमः ।

७२९. ॐ श्रुतिमूर्तये नमः ।

७३०. ॐ शुचिश्रवाय नमः ।

७३१. ॐ शूराय नमः ।

७३२. ॐ सुप्रभाय नमः ।

७३३. ॐ सुधन्विने नमः ।

७३४. ॐ शुभ्राय नमः ।

७३५. ॐ सुरनाथाय नमः ।

७३६. ॐ सुप्रभाय नमः ।

७३७. ॐ शुभाय नमः ।

७३८. ॐ सुदर्शनाय नमः ।

७३९. ॐ सूक्ष्माय नमः ।

७४०. ॐ निरुक्ताय नमः ।

७४१. ॐ स्वभावाय नमः ।

७४२. ॐ भवाय नमः ।

७४३. ॐ विभवाय नमः ।

७४४. ॐ सुशाखाय नमः ।

७४५. ॐ विशाखाय नमः ।

७४६. ॐ सुमुखाय नमः ।

७४७. ॐ मुखाय नमः ।

७४८. ॐ सुनखाय नमः ।

७४९. ॐ सुदंष्ट्राय नमः ।

७५०. ॐ सुरथाय नमः ।

७५१. ॐ सांख्याय नमः ।

७५२. ॐ सुरमुख्याय नमः ।

७५३. ॐ प्रख्याताय नमः ।

७५४. ॐ प्रभाय नमः ।

७५६. ॐ खट्‌वाङ्गहस्ताय नमः ।

७५७. ॐ खेटमुद्गुरपाणये नमः ।

७५८. ॐ खगेन्द्राय नमः ।

७५९. ॐ मृगेन्द्राय नमः ।

७६०. ॐ दृढाय नमः ।

७६१. ॐ नागकेयूरहाराय नमः ।

७६२. ॐ नागेन्द्राय नमः ।

७६३. ॐ अघमर्दिने नमः ।

७६४. ॐ नदीवासाय नमः ।

७६५. ॐ नग्नाय नमः ।

७६६. ॐ नानारूपधराय नमः ।

७६७. ॐ नागेश्वराय नमः ।

७६८. ॐ नागाय नमः ।

७६९. ॐ नमिताय नमः ।

७७०. ॐ नराय नमः ।

७७१. ॐ नागान्तकरथाय नमः ।

७७२. ॐ नरनारायणाय नमः ।

७७३. ॐ मत्स्यस्वरूपाय नमः ।

७७४. ॐ नागेन्द्राय नमः ।

७७५. ॐ सुधाय नमः ।

७७६. ॐ कच्छपाय नमः ।

७७७. ॐ यज्ञवराहाय नमः ।

७७८. ॐ नरसिंहाय नमः ।

७७९. ॐ विक्रमाक्रान्तलोकाय नमः ।

७८०. ॐ वामनाय नमः ।

७८१. ॐ महौजसे नमः ।

७८२. ॐ भार्गवरामाय नमः ।

७८३. ॐ रावणान्तकराय नमः ।

७८४. ॐ बलरामाय नमः ।

७८५. ॐ कंसप्रध्वंसकारिणे नमः ।

७८६. ॐ बुद्धाय नमः ।

७८७. ॐ बुद्धरूपाय नमः ।

७८८. ॐ तीक्ष्णरूपाय नमः ।

७८९ ॐ कल्किने नमः ।

७९०. ॐ आत्रेयाय नमः ।

७९१. ॐ अग्निनेत्राय नमः ।

७९२. ॐ कपिलाय नमः ।

७९३. ॐ द्विजाय नमः ।

७९४. ॐ क्षेत्राय नमः ।

७९५. ॐ पशुपालाय नमः ।

७९६. ॐ पशुवक्त्राय नमः ।

७९७. ॐ गृहस्थाय नमः ।

७९८. ॐ वनस्थाय नमः ।

७९९. ॐ यतये नमः ।

८००. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

८०१. ॐ स्वर्गापवर्गदात्रे नमः ।

८०२. ॐ भोक्त्रे नमः ।

८०३. ॐ मुमुक्षवे नमः ।

८०४. ॐ शालग्रामनिवासाय नमः ।

८०५. ॐ क्षीराब्धिशयनाय नमः ।

८०६. ॐ श्रीशैलाद्रिनिवासाय नमः ।

८०७. ॐ शिलावासाय नमः ।

८०८. ॐ योगिह्रत्पद्मवासाय नमः ।

८०९. ॐ महाहासाय नमः ।

८१०. ॐ गुहावासाय नमः ।

८११. ॐ गुह्याय नमः ।

८१२. ॐ गुप्ताय नमः ।

८१३. ॐ गुरवे नमः ।

८१४. ॐ मूलाधिवासाय नमः ।

८१५. ॐ नीलवस्त्रधराय नमः ।

८१६. ॐ पीतवस्त्राय नमः ।

८१७. ॐ शस्त्राय नमः ।

८१८. ॐ रक्तवस्त्रधराय नमः ।

८१९. ॐ रक्तमालाविभूषाय नमः ।

८२०. ॐ रक्तगन्धानुलेपिने नमः ।

८२१. ॐ धुरन्धराय नमः ।

८२२. ॐ धूर्ताय नमः ।

८२३. ॐ दुर्धराय नमः ।

८२४. ॐ धराय नमः ।

८२५. ॐ दुर्मदाय नमः ।

८२६. ॐ दुरन्ताय नमः ।

८२७. ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः ।

८२८. ॐ निष्ठाय नमः ।

८२९. ॐ दुर्दर्शाय नमः ।

८३०. ॐ द्रुमाय नमः ।

८३१. ॐ दुर्भेदाय नमः ।

८३२. ॐ दुराशाय नमः ।

८३३. ॐ दुर्लभाय नमः ।

८३४. ॐ दृप्ताय नमः ।

८३५. ॐ दृप्तवक्त्राय नमः ।

८३६. ॐ अदृप्तनयनाय नमः ।

८३७. ॐ उन्मत्ताय नमः ।

८३८. ॐ प्रमत्ताय नमः ।

८३९. ॐ दैत्यारये नमः ।

८४०. ॐ रसज्ञाय नमः ।

८४१. ॐ रसेशाय नमः ।

८४२. ॐ अरक्तरसनाय नमः ।

८४३. ॐ पथ्याय नमः ।

८४४. ॐ परितोषाय नमः ।

८४५. ॐ रथ्याय नमः ।

८४६. ॐ रसिकाय नमः ।

८४७. ॐ ऊर्ध्वकेशोर्ध्वरूपाय नमः ।

८४८. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।

८४९. ॐ ऊर्ध्वसिंहाय नमः ।

८५०. ॐ सिंहाय नमः ।

८५१. ॐ ऊर्ध्वबाहवे नमः ।

८५२. ॐ परप्रध्वंसकाय नमः ।

८५३. ॐ शङ्खचक्रधराय नमः ।

८५४. ॐ गदापद्मधराय नमः ।

८५५. ॐ पञ्चबाणधराय नमः ।

८५६. ॐ कामेश्वराय नमः ।

८५७. ॐ कामाय नमः ।

८५८. ॐ कामपालाय नमः ।

८५९. ॐ कामिने नमः ।

८६०. ॐ कामविहाराय नमः ।

८६१. ॐ कामरूपधराय नमः ।

८६२. ॐ सोमसूर्याग्निनेत्राय नमः ।

८६३. ॐ सोमपाय नमः ।

८६४. ॐ सोमाय नमः ।

८६५. ॐ वामाय नमः ।

८६६. ॐ वामदेवाय नमः ।

८६७. ॐ सामस्वनाय नमः ।

८६८. ॐ सौम्याय नमः ।

८६९. ॐ भक्तिगम्याय नमः ।

८७०. ॐ कूष्माण्डगणनाथाय नमः ।

८७१. ॐ सर्वश्रेयस्कराय नमः ।

८७२. ॐ भीष्माय नमः ।

८७३. ॐ भीप्रदाय नमः ।

८७४. ॐ भीमविक्रमणाय नमः ।

८७५. ॐ मृगग्रीवाय नमः ।

८७६. ॐ जीवाय नमः ।

८७७. ॐ जिताय नमः ।

८७८. ॐ अजितकारिणे नमः ।

८७९. ॐ जटिने नमः ।

८८०. ॐ जामदग्न्याय नमः ।

८८१. ॐ जातवेदसे नमः ।

८८२. ॐ जपाकुसुमवर्णाय नमः ।

८८३. ॐ जप्याय नमः ।

८८४. ॐ जपिताय नमः ।

८८५. ॐ जरायुजाय नमः ।

८८६. ॐ अण्डजाय नमः ।

८८७. ॐ स्वेदजाय नमः ।

८८८. ॐ उद्भिजाय नमः ।

८८९. ॐ जनार्दनाय नमः ।

८९०. ॐ रामाय नमः ।

८९१. ॐ जाह्नवीजनकाय नमः ।

८९२. ॐ जराजन्मादिदूराय नमः ।

८९३. ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।

८९४. ॐ प्रमोदिने नमः ।

८९५. ॐ जिह्वारौद्राय नमः ।

८९६. ॐ रुद्राय नमः ।

८९७. ॐ वीरभद्राय नमः ।

८९८. ॐ चिद्रूपाय नमः ।

८९९.. ॐ समुद्राय नमः ।

९००. ॐ कद्रुद्राय नमः ।

९०१. ॐ प्रचेतसे नमः ।

९०२. ॐ इन्द्रियाय नमः ।

९०३. ॐ इन्द्रियज्ञाय नमः ।

९०४. ॐ इन्द्रानुजाय नमः ।

९०५. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।

९०६. ॐ साराय नमः ।

९०७. ॐ इन्दिरापतये नमः ।

९०८. ॐ ईशानाय नमः ।

९०९. ॐ ईड्याय नमः ।

९१०. ॐ ईशिताय नमः ।

९११. ॐ इनाय नमः ।

९१२. ॐ व्योमात्मने नमः ।

९१३. ॐ व्योम्ने नमः ।

९१४. ॐ व्योमकेशिने नमः ।

९१५. ॐ व्योमाधाराय नमः ।

९१६. ॐ व्योमवक्त्राय नमः ।

९१७. ॐ असुरघातिने नमः ।

९१८. ॐ व्योमदंष्ट्राय नमः ।

९१९. ॐ व्योमवासाय नमः ।

९२०. ॐ सुकुमाराय नमः ।

९२१. ॐ शुभाचाराय नमः ।

९२२. ॐ विश्वस्मै नमः ।

९२३. ॐ विश्वरूपाय नमः ।

९२४. ॐ विश्वात्मकाय नमः ।

९२५. ॐ ज्ञानात्मकाय नमः ।

९२६. ॐ ज्ञानाय नमः ।

९२७. ॐ विश्वेशाय नमः ।

९२८. ॐ परात्मने नमः ।

९२९. ॐ एकात्मने नमः ।

९३०. ॐ द्वादशात्मने नमः ।

९३१. ॐ चतुर्विंशतिरूपाय नमः ।

९३२. ॐ पञ्चविंशतिमूर्तये नमः ।

९३३. ॐ षड्‌विंशकात्मने नमः ।

९३४. ॐ सप्तविंशतिकात्मने नमः ।

९३५. ॐ धर्मार्थकाममोक्षाय नमः ।

९३६. ॐ विरक्ताय नमः ।

९३७. ॐ भावशुद्धाय नमः ।

९३८. ॐ सिद्धाय नमः ।

९३९. ॐ साध्याय नमः ।

९४०. ॐ शरभाय नमः ।

९४१. ॐ प्रबोधाय नमः ।

९४२. ॐ सुबोधाय नमः ।

९४३. ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ।

९४४. ॐ स्निग्धाय नमः ।

९४५. ॐ विदग्धाय नमः ।

९४६. ॐ मुग्धाय नमः ।

९४७. ॐ मुनये नमः ।

९४८. ॐ प्रियंवदाय नमः ।

९४९. ॐ श्रव्याय नमः ।

९५०. ॐ स्त्रुक्स्त्रुवाय नमः ।

९५१. ॐ श्रिताय नमः ।

९५२. ॐ गृहेशाय नमः ।

९५३. ॐ महेशाय नमः ।

९५४. ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।

९५५. ॐ श्रीधराय नमः ।

९५६. ॐ सुतीर्थाय नमः ।

९५७. ॐ हयग्रीवाय नमः ।

९५८. ॐ उग्राय नमः ।

९५९. ॐ उग्रवेगाय नमः ।

९६०. ॐ उग्रकर्मरताय नमः ।

९६१. ॐ उग्रनेत्राय नमः ।

९६२. ॐ व्यग्राय नमः ।

९६३. ॐ समग्रगुणशालिने नमः ।

९६४. ॐ बालग्रहविनाशाय नमः ।

९६५. ॐ पिशाचग्रहघातिने नमः ।

९६६. ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः ।

९६७. ॐ निर्ग्रहानुग्रहाय नमः ।

९६८. ॐ वृषध्वजाय नमः ।

९६९. ॐ वृष्णाय नमः ।

९७०. ॐ वृषाय नमः ।

९७१. ॐ वृषभाय नमः ।

९७२. ॐ उग्रश्रवाय नमः ।

९७३. ॐ शान्ताय नमः ।

९७४. ॐ श्रुतिधराय नमः ।

९७५. ॐ देवदेवेशाय नमः ।

९७६. ॐ मधुसूदनाय नमः ।

९७७. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

९७८. ॐ दुरितक्षयाय नमः ।

९७९. ॐ करुणासिन्धवे नमः ।

९८०. ॐ समितिञ्जाय नमः ।

९८१. ॐ नरसिंहाय नमः ।

९८२. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।

९८३. ॐ यज्ञनेत्राय नमः ।

९८४. ॐ कालध्वजाय नमः ।

९८५. ॐ जयध्वजाय नमः ।

९८६. ॐ अग्निनेत्राय नमः ।

९८७. ॐ अमरप्रियाय नमः ।

९८८. ॐ महानेत्राय नमः ।

९८९. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

९९०. ॐ धर्मनेत्राय नमः ।

९९१. ॐ करुणाकराय नमः ।

९९२. ॐ पुण्यनेत्राय नमः ।

९९३. ॐ अभीष्टदायकाय नमः ।

९९४. ॐ जयसिंहरूपाय नमः ।

९९५. ॐ नरसिंहरूपाय नमः ।

९९६. ॐ रणसिंहरूपाय नमः ।

९९७. ॐ नरसिंहरूपाय नमः ।

९९८. ॐ रामाय नमः ।

९९९. ॐ मधुसूदनाय नमः ।

१०००. ॐ नारसिंहाय नमः ।


॥ इति श्रीनृसिंहपुराणे श्रीलक्ष्मीनृसिंहसहस्त्रनामावलिः संपूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now