SHRI RADHA KRISHNA SAHASRANAMAVALI

।। अथ श्री राधाकृष्ण सहस्त्रनामावलिः ।।

१ ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।

२ ॐ शौरये नमः ।

३ ॐ वासुदेवाय नमः ।

४ ॐ बलानुजाय नमः ।

५ ॐ गदाग्रजाय नमः ।

६ ॐ कंसमोहाय नमः ।

७ ॐ कंससेवकमोहनाय नमः ।

८ ॐ भिन्नार्गलाय नमः ।

९ ॐ भिन्नलोहाय नमः ।

१० ॐ पितृबाह्माय नमः ।

११ ॐ पितृस्तुताय नमः ।

१२ ॐ मातृस्तुताय नमः ।

१३ ॐ शिवध्येयाय नमः ।

१४ ॐ यमुनाजलभेदनाय नमः ।

१५ ॐ व्रजवासिने नमः ।

१६ ॐ व्रजानन्दिने नमः ।

१७ ॐ नन्दबालाय नमः ।

१८ ॐ दयानिधये नमः ।

१९ ॐ लीलाबालाय नमः ।

२० ॐ पद्मनेत्राय नमः ।

२१ ॐ गोकुलोत्सवाय नमः ।

२२ ॐ ईश्वराय नमः ।

२३ ॐ गोपिकानन्दनाय नमः ।

२४ ॐ कृष्णाय नमः ।

२५ ॐ गोपानन्दाय नमः ।

२६ ॐ सतां गतये नमः ।

२७ ॐ बकप्राणहराय नमः ।

२८ ॐ विष्णवे नमः ।

२९ ॐ बकमुक्तिप्रदाय नमः ।

३० ॐ हरये नमः ।

३१ ॐ बलदोलाशयशयाय नमः ।

३२ ॐ श्यामलाय नमः ।

३३ ॐ सर्वसुन्दराय नमः ।

३४ ॐ पद्मनाभाय नमः ।

३५ ॐ हृषीकेशाय नमः ।

३६ ॐ क्रीडामनुजबालकाय नमः ।

३७ ॐ लीलाविध्वस्तशकटाय नमः ।

३८ ॐ वेदमन्त्राभिषेचिताय नमः ।

३९ ॐ यशोदानन्दनाय नमः ।

४० ॐ कान्ताय नमः ।

४१ ॐ मुनिकोटिनिषेविताय नमः ।

४२ ॐ नित्यं मधुवनावासिने नमः ।

४३ ॐ वैकुण्ठाय नमः ।

४४ ॐ सम्भवाय नमः ।

४५ ॐ क्रतवे नमः ।

४६ ॐ रमापतये नमः ।

४७ ॐ यदुपतये नमः ।

४८ ॐ मुरारये नमः ।

४९ ॐ मधुसूदनाय नमः ।

५० ॐ माधवाय नमः ।

५१ ॐ मानहारिणे नमः ।

५२ ॐ श्रीपतये नमः ।

५३ ॐ भूधराय नमः ।

५४ ॐ प्रभवे नमः ।

५५ ॐ बृहद्वनमहालीलाय नमः ।

५६ ॐ नन्दसूनवे नमः ।

५७ ॐ महासनाय नमः ।

५८ ॐ तृणावर्तप्राणहारिणे नमः ।

५९ ॐ यशोदाविस्मयप्रदाय नमः ।

६० ॐ त्रैलोक्यवक्त्राय नमः ।

६१ ॐ पद्माक्षाय नमः ।

६२ ॐ पद्महस्ताय नमः ।

६३ ॐ प्रियङ्कराय नमः ।

६४ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

६५ ॐ धर्मगोप्त्रे नमः ।

६६ ॐ भूपतये नमः ।

६७ ॐ श्रीधराय नमः ।

६८ ॐ स्वराजे नमः ।

६९ ॐ अजाध्यक्षाय नमः ।

७० ॐ शिवाध्यक्षाय नमः ।

७१ ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।

७२ ॐ महेश्वराय नमः ।

७३ ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।

७४ ॐ ब्रह्मस्थाय नमः ।

७५ ॐ प्रजापतये नमः ।

७६ ॐ अमोघदृशे नमः ।

७७ ॐ गोपीकरावलम्बिने नमः ।

७८ ॐ गोपबालकसुप्रियाय नमः ।

७९ ॐ बलानुयायिने नमः ।

८० ॐ बलवते नमः ।

८१ ॐ श्रीदामप्रियाय नमः ।

८२ ॐ आत्मवते नमः ।

८३ ॐ गोपीगृहाङ्गणरतये नमः ।

८४ ॐ भद्राय नमः ।

८५ ॐ सुश्‍लोकमङ्गलाय नमः ।

८६ ॐ नवनीतहराय नमः ।

८७ ॐ बालाय नमः ।

८८ ॐ नवनीतप्रियाशनाय नमः ।

८९ ॐ बालवृन्दिने नमः ।

९० ॐ मर्कवृन्दिने नमः ।

९१ ॐ चकिताक्षाय नमः ।

९२ ॐ पलायिताय नमः ।

९३ ॐ यशोदातर्जिताय नमः ।

९४ ॐ कम्पिने नमः ।

९५ ॐ मायारुदितशोभनाय नमः ।

९६ ॐ दामोदराय नमः ।

९७ ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।

९८ ॐ दयालवे नमः ।

९९ ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

१०० ॐ सुबद्धोलूखलाय नमः ।

१०१ ॐ नम्रशिरसे नमः ।

१०२ ॐ गोपीकदर्थिताय नमः ।

१०३ ॐ वृक्षभङ्गिने नमः ।

१०४ ॐ शोकभङ्गिने नमः ।

१०५ ॐ धनदात्मजमोक्षणाय नमः ।

१०६ ॐ देवर्षिवचनश्‍लाघिने नमः ।

१०७ ॐ भक्तवात्सल्यसागराय नमः ।

१०८ ॐ व्रजकोलाहलकराय नमः ।

१०९ ॐ व्रजानन्दविवर्धनाय नमः ।

११० ॐ गोपात्मने नमः ।

१११ ॐ प्रेरकाय नमः ।

११२ ॐ साक्षिणे नमः ।

११३ ॐ वृन्दावननिवासकृते नमः ।

११४ ॐ वत्सपालाय नमः ।

११५ ॐ वत्सपतये नमः ।

११६ ॐ गोपदारकमण्डनाय नमः ।

११७ ॐ बालक्रीडाय नमः ।

११८ ॐ बालरतये नमः ।

११९ ॐ बालकाय नमः ।

१२० ॐ कनकाङ्गदिने नमः ।

१२१ ॐ पीताम्बराय नमः ।

१२२ ॐ हेममालिने नमः ।

१२३ ॐ मणिमुक्ताविभूषणाय नमः ।

१२४ ॐ किङ्किणीकटकिने नमः ।

१२५ ॐ सूत्रिणे नमः ।

१२६ ॐ नूपुरिणे नमः ।

१२७ ॐ मुद्रिकान्विताय नमः ।

१२८ ॐ वत्सासुरपतिध्वंसिने नमः ।

१२९ ॐ बकासुरविनाशनाय नमः ।

१३० ॐ अघासुरविनाशिने नमः ।

१३१ ॐ विनिद्रीकृतबालकाय नमः ।

१३२ ॐ आद्याय नमः ।

१३३ ॐ आत्मप्रदाय नमः ।

१३४ ॐ सङ्गिने नमः ।

१३५ ॐ यमुनातीरभोजनाय नमः ।

१३६ ॐ गोपालमङ्णलीमध्याय नमः ।

१३७ ॐ सर्वगोपालभूषणाय नमः ।

१३८ ॐ कृतहस्ततलग्रासाय नमः ।

१३९ ॐ व्यञ्जनाश्रितशाखिकाय नमः ।

१४० ॐ कृतबाहुश्रृङ्गयष्टये नमः ।

१४१ ॐ गुञ्जालंकृतकण्ठकाय नमः ।

१४२ ॐ मयूरपिच्छमुकुटाय नमः ।

१४३ ॐ वनमालाविभूषिताय नमः ।

१४४ ॐ गैरिकाचित्रितवपुषे नमः ।

१४५ ॐ नवमेघवपुषे नमः ।

१४६ ॐ स्मराय नमः ।

१४७ ॐ कोटिकन्दर्पलावण्याय नमः ।

१४८ ॐ लसन्मकरकुण्डलाय नमः ।

१४९ ॐ आजानुबाहवे नमः ।

१५० ॐ भगवते नमः ।

१५१ ॐ निद्रारहितलोचनाय नमः ।

१५२ ॐ कोटिसागरगाम्भीर्याय नमः ।

१५३ ॐ कालकालाय नमः ।

१५४ ॐ सदाशिवाय नमः ।

१५५ ॐ विरञ्चिमोहनवपुषे नमः ।

१५६ ॐ गोपवत्सवपुर्धराय नमः ।

१५७ ॐ ब्रह्माण्डकोटिजनकाय नमः ।

१५८ ॐ ब्रह्ममोहविनाशकाय नमः ।

१५९ ॐ ब्रह्मणे नमः ।

१६० ॐ ब्रह्मेडिताय नमः ।

१६१ ॐ स्वामिने नमः ।

१६२ ॐ शक्रदर्पादिनाशनाय नमः ।

१६३ ॐ गिरिपूजोपदेष्ट्रे नमः ।

१६४ ॐ धृतगोवर्धनाचलाय नमः ।

१६५ ॐ पुरन्दरेडिताय नमः ।

१६६ ॐ पूज्याय नमः ।

१६७ ॐ कामधेनुप्रपूजिताय नमः ।

१६८ ॐ सर्वतीर्थाभिषिक्ताय नमः ।

१६९ ॐ गोविन्दाय नमः ।

१७० ॐ गोररक्षकाय नमः ।

१७१ ॐ कालियार्तिकराय नमः ।

१७२ ॐ क्रूराय नमः ।

१७३ ॐ नागपत्नीडिताय नमः ।

१७४ ॐ विराजे नमः ।

१७५ ॐ धेनुकारये नमः ।

१७६ ॐ प्रलम्बारये नमः ।

१७७ ॐ वृषासुरविमर्दनाय नमः ।

१७८ ॐ मयासुरात्मजध्वंसिने नमः ।

१७९ ॐ केशिकण्ठविदारकाय नमः ।

१८० ॐ गोपगोप्त्रे नमः ।

१८१ ॐ धेनुगोप्त्रे नमः ।

१८२ ॐ दावाग्निपरिशोषकाय नमः ।

१८३ ॐ गोपकन्यावस्त्रहारिणे नमः ।

१८४ ॐ गोपकन्यावरप्रदाय नमः ।

१८५ ॐ यज्ञपत्‍न्यन्नभोजिने नमः ।

१८६ ॐ मुनिमानापहारकाय नमः ।

१८७ ॐ जलेशमानमथनाय नमः ।

१८८ ॐ नन्दगोपालजीवनाय नमः ।

१८९ ॐ गन्धर्वशापमोक्त्रे नमः ।

१९० ॐ शङ्खचूडशिरोहराय नमः ।

१९१ ॐ वंशीवटिने नमः ।

१९२ ॐ वेणुवादिने नमः ।

१९३ ॐ गोपीचिन्तापहारकाय नमः ।

१९४ ॐ सर्वगोप्त्रे नमः ।

१९५ ॐ समाह्वानाय नमः ।

१९६ ॐ सर्वगोपीमनोरथाय नमः ।

१९७ ॐ व्यङ्गयधर्मप्रवक्त्रे नमः ।

१९८ ॐ गोपीमण्डलमोहनाय नमः ।

१९९ ॐ रासक्रीडारसास्वादिने नमः ।

२०० ॐ रसिकाय नमः ।

२०१ ॐ राधिकाधवाय नमः ।

२०२ ॐ किशोरीप्राणनाथाय नमः ।

२०३ ॐ वृषभानुसुताप्रियाय नमः ।

२०४ ॐ सर्वगोपीजनानन्दिने नमः ।

२०५ ॐ गोपीजनविमोहनाय नमः ।

२०६ ॐ गोपिकागीतचरिताय नमः ।

२०७ ॐ गोपीनर्तनलालसाय नमः ।

२०८ ॐ गोपीस्कन्धाश्रितकराय नमः ।

२०९ ॐ गोपिकाचुम्बनप्रियाय नमः ।

२१० ॐ गोपिकामार्जितमुखाय नमः ।

२११ ॐ गोपीव्यजनवीजिताय नमः ।

२१२ ॐ गोपिकाकेशसंस्कारिणे नमः ।

२१३ ॐ गोपीकापुष्पसंस्तराय नमः ।

२१४ ॐ गोइकाहृदयालम्बिने नमः ।

२१५ ॐ गोपीवहनतत्पराय नमः ।

२१६ ॐ गोपिकामदहारिणे नमः ।

२१७ ॐ गोपिकापरमार्जिताय नमः ।

२१८ ॐ गोपिकाकृतसल्लीलाय नमः ।

२१९ ॐ गोपिकासंस्मृतप्रियाय नमः ।

२२० ॐ गोपिकावन्दितपदाय नमः ।

२२१ ॐ गोपिकावशवर्तनाय नमः ।

२२२ ॐ राधापराजिताय नमः ।

२२३ ॐ श्रीमते नमः ।

२२४ ॐ निकुञ्जेषु विहारवते नमः ।

२२५ ॐ कुञ्जप्रियाय नमः ।

२२६ ॐ कुञ्जवासिने नमः ।

२२७ ॐ वृन्दावनविकासनाय नमः ।

२२८ ॐ यमुनाजलसिक्ताङ्गाय नमः ।

२२९ ॐ यमुनासौख्यदायकाय नमः ।

२३० ॐ शशिसंस्तम्भनाय नमः ।

२३१ ॐ शूराय नमः ।

२३२ ॐ कामिने नमः ।

२३३ ॐ कामविमोहनाय नमः ।

२३४ ॐ कामद्याय नमः ।

२३५ ॐ कामनाथाय नमः ।

२३६ ॐ काममानसभेदाय नमः ।

२३७ ॐ कामदाय नमः ।

२३८ ॐ कामरूपाय नमः ।

२३९ ॐ कामिनीकामसंचयाय नमः ।

२४० ॐ नित्यक्रिडाय नमः ।

२४१ ॐ महालीलाय नमः ।

२४२ ॐ सर्वस्मै नमः ।

२४३ ॐ सर्वगताय नमः ।

२४४ ॐ परमात्मने नमः ।

२४५ ॐ पराधीशाय नमः ।

२४६ ॐ सर्वकारणकारणाय नमः ।

२४७ ॐ गृहीतनारदवचसे नमः ।

२४८ ॐ अक्रूरपरिचिन्तिताय नमः ।

२४९ ॐ अक्रूरवन्दितपदाय नमः ।

२५० ॐ गोपिकातोषकारकाय नमः ।

२५१ ॐ अक्रूरवाक्यसंग्राहिणे नमः ।

२५२ ॐ मथुरावासकारणाय नमः ।

२५३ ॐ अक्रूरतापशमनाय नमः ।

२५४ ॐ रजकायुःप्रणाशनाय नमः ।

२५५ ॐ मथुरानन्ददायिने नमः ।

२५६ ॐ कंसवस्त्रविलुण्ठनाय नमः ।

२५७ ॐ कंसवस्त्रपरिधानाय नमः ।

२५८ ॐ गोपवस्त्रप्रदायकाय नमः ।

२५९ ॐ सुदामगृहगामिने नमः ।

२६० ॐ सुदामपरिपूजिताय नमः ।

२६१ ॐ तन्तुवायकसम्प्रीताय नमः ।

२६२ ॐ कुब्जाचन्दनलेपनाय नमः ।

२६३ ॐ कुब्जारूपप्रदाय नमः ।

२६४ ॐ विज्ञाय नमः ।

२६५ ॐ मुकुन्दाय नमः ।

२६६ ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।

२६७ ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

२६८ ॐ मथुरालोकिने नमः ।

२६९ ॐ सर्वलोकाभिनन्दनाय नमः ।

२७० ॐ कृपाकटाक्षदर्शिणे नमः ।

२७१ ॐ दैत्यारये नमः ।

२७२ ॐ देवपालकाय नमः ।

२७३ ॐ सर्वदुःखप्रशमनाय नमः ।

२७४ ॐ धनुर्भङ्गिने नमः ।

२७५ ॐ महोत्सवाय नमः ।

२७६ ॐ कुवलयापीडहन्त्रे नमः ।

२७७ ॐ दन्तस्कन्धबलाग्रण्ये नमः ।

२७८ ॐ कल्परूपधराय नमः ।

२७९ ॐ धीराय नमः ।

२८० ॐ दिव्यवस्त्रानुलेपनाय नमः ।

२८१ ॐ मल्लरूपाय नमः ।

२८२ ॐ महाकालाय नमः ।

२८३ ॐ कामरूपिणे नमः ।

२८४ ॐ बलान्विताय नमः ।

२८५ ॐ कंसत्रासकराय नमः ।

२८६ ॐ भीमाय नमः ।

२८७ ॐ मुष्टिकान्ताय नमः ।

२८८ ॐ कंसघ्ने नमः ।

२८९ ॐ चाणूरघ्नाय नमः ।

२९० ॐ भयहराय नमः ।

२९१ ॐ शलारये नमः ।

२९२ ॐ तोशलान्तकाय नमः ।

२९३ ॐ वैकुण्ठवासिने नमः ।

२९४ ॐ कंसारये नमः ।

२९५ ॐ सर्वदुष्टनिषूदनाय नमः ।

२९६ ॐ देवदुन्दुभिनिर्घोषिणे नमः ।

२९७ ॐ पितृशोकनिवारणाय नमः ।

२९८ ॐ यादवेन्द्राय नमः ।

२९९ ॐ सतां नाथाय नमः ।

३०० ॐ यादवारिप्रमर्दनाय नमः ।

३०१ ॐ शौरशोकविनाशिने नमः ।

३०२ ॐ देवकीतापनाशनाय नमः ।

३०३ ॐ उग्रसेनपरित्रात्रे नमः ।

३०४ ॐ उग्रसेनाभिपूजिताय नमः ।

३०५ ॐ उग्रसेनाभिषेकिणे नमः ।

३०६ ॐ उग्रसेनदयापराय नमः ।

३०७ ॐ सर्वसात्वतसाक्षिणे नमः ।

३०८ ॐ यदूनामभिनन्दनाय नमः ।

३०९ ॐ सर्वमाथुरसंसेव्याय नमः ।

३१० ॐ करुणाय नमः ।

३११ ॐ भक्तबान्धवाय नमः ।

३१२ ॐ सर्वगोपालधनदाय नमः ।

३१३ ॐ गोपीगोपाललालसाय नमः ।

३१४ ॐ शौरिदत्तोपवीतिने नमः ।

३१५ ॐ उग्रसेनदयाकराय नमः ।

३१६ ॐ गुरुभक्ताय नमः ।

३१७ ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

३१८ ॐ निगमाध्ययने रताय नमः ।

३१९ ॐ संकर्षणसहाध्यायिने नमः ।

३२० ॐ सुदामसुहृदे नमः ।

३२१ ॐ विद्यानिधये नमः ।

३२२ ॐ कलाकोशाय नमः ।

३२३ ॐ मृतपुत्रप्रदाय नमः ।

३२४ ॐ चक्रिणे नमः ।

३२५ ॐ पाञ्चजनिने नमः ।

३२६ ॐ सर्वनारकिमोचनाय नमः ।

३२७ ॐ यमार्चिताय नमः ।

३२८ ॐ परस्मै नमः ।

३२९ ॐ देवाय नमः ।

३३० ॐ नामोच्चारवशाय नमः ।

३३१ ॐ अच्युताय नमः ।

३३२ ॐ कुब्जाविलासिने नमः ।

३३३ ॐ सुभगाय नमः ।

३३४ ॐ दीनबन्धवे नमः ।

३३५ ॐ अनूपमाय नमः ।

३३६ ॐ अक्रूरगृहगोप्त्रे नमः ।

३३७ ॐ प्रतिज्ञापालकाय नमः ।

३३८ ॐ शुभाय नमः ।

३३९ ॐ जरासन्धजयिने नमः ।

३४० ॐ विदुषे नमः ।

३४१ ॐ यवनान्ताय नमः ।

३४२ ॐ द्विजाश्रयाय नमः ।

३४३ ॐ मुचुकुन्दप्रियकराय नमः ।

३४४ ॐ जरासंधपलायिताम नमः ।

३४५ ॐ द्वारकाजनकाय नमः ।

३४६ ॐ गूढाय नमः ।

३४७ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

३४८ ॐ सत्यसंगराय नमः ।

३४९ ॐ लीलाधराय नमः ।

३५० ॐ प्रियकराय नमः ।

३५१ ॐ विश्वकर्मणे नमः ।

३५२ ॐ यशःप्रदाय नमः ।

३५३ ॐ रुक्मिणीप्रियसंदेशाय नमः ।

३५४ ॐ रुक्मशोकविवर्धनाय नमः ।

३५५ ॐ चैद्यशोकालयाय नमः ।

३५६ ॐ श्रेष्ठाय नमः ।

३५७ ॐ दुष्टाराजन्यनाशनाय नमः ।

३५८ ॐ रुक्मिवैरूप्यकरणाय नमः ।

३५९ ॐ रुक्मिणीवचने रताय नमः ।

३६० ॐ बलभद्रवचोग्राहिणे नमः ।

३६१ ॐ मुक्तरुक्मये नमः ।

३६२ ॐ जनार्दनाय नमः ।

३६३ ॐ रुक्मिणीप्राणनाथाय नमः ।

३६४ ॐ सत्यभामापतये नमः ।

३६५ ॐ स्वयं भक्तपक्षिणे नमः ।

३६६ ॐ भक्तिवश्याय नमः ।

३६७ ॐ अक्रूरमणिदायकाय नमः ।

३६८ ॐ शतधन्वाप्राणहारिणे नमः ।

३६९ ॐ ऋक्षराजसुताप्रियाय नमः ।

३७० ॐ सत्राजित्तनयाकान्ताय नमः ।

३७१ ॐ मित्रविन्दापहारकाय नमः ।

३७२ ॐ सत्यापतये नमः ।

३७३ ॐ लक्ष्मणाजिते नमः ।

३७४ ॐ पूज्याय नमः ।

३७५ ॐ भद्राप्रियङ्कराय नमः ।

३७६ ॐ नरकासुरघातिने नमः ।

३७७ ॐ लीलाकन्याहराय नमः ।

३७८ ॐ जयिने नमः ।

३७९ ॐ मुरारये नमः ।

३८० ॐ मदनेशाय नमः ।

३८१ ॐ धरित्रीदुःखनाशनाय नमः ।

३८२ ॐ वैनतेयिने नमः ।

३८३ ॐ स्वर्गगामिने नमः ।

३८४ ॐ अदित्यै कुण्डलप्रदाय नमः ।

३८५ ॐ इन्द्रार्चिताय नमः ।

३८६ ॐ रमाकान्ताय नमः ।

३८७ ॐ वज्रिभार्याप्रपूजिताय नमः ।

३८८ ॐ पारिजातापहारिणे नमः ।

३८९ ॐ शक्रमानापहारकाय नमः ।

३९० ॐ प्रद्युम्नजनकाय नमः ।

३९१ ॐ साम्बताताय नमः ।

३९२ ॐ बहुसुताय नमः ।

३९३ ॐ विधवे नमः ।

३९४ ॐ गर्गाचार्याय नमः ।

३९५ ॐ सत्यगतये नमः ।

३९६ ॐ धर्माधाराय नमः ।

३९७ ॐ धराधराय नमः ।

३९८ ॐ द्वारकामण्डनाय नमः ।

३९९ ॐ श्‍लोक्याय नमः ।

४०० ॐ सुश्‍लोकाय नमः ।

४०१ ॐ निगमालयाय नमः ।

४०२ ॐ पौण्ड्रकप्राणहारिणे नमः ।

४०३ ॐ काशीराजशिरोहराय नमः ।

४०४ ॐ अवैष्णवविप्रदाहिने नमः ।

४०५ ॐ सुदक्षिणभयावहाय नमः ।

४०६ ॐ जरासंधविदारिणे नमः ।

४०७ ॐ धर्मनन्दनयज्ञकृते नमः ।

४०८ ॐ शिशुपालशिरश्छेदिने नमः ।

४०९ ॐ दन्तवक्त्रविनाशनाय नमः ।

४१० ॐ विदूरथान्तकाय नमः ।

४११ ॐ श्रीशाय नमः ।

४१२ ॐ श्रीदाय नमः ।

४१३ ॐ द्विविदनाशनाय नमः ।

४१४ ॐ रुक्मिणीमानहारिणे नमः ।

४१५ ॐ रुक्मिणीमानवर्धनाय नमः ।

४१६ ॐ देवर्षिशापहर्त्रे नमः ।

४१७ ॐ द्रौपदीवाक्यपालकाय नमः ।

४१८ ॐ दुर्वासाभयहारिणे नमः ।

४१९ ॐ पाञ्चालीस्मरणागताय नमः ।

४२० ॐ पार्थदूताय नमः ।

४२१ ॐ पार्थमन्त्रिणे नमः ।

४२२ ॐ पार्थदुःखौघनाशनाय नमः ।

४२३ ॐ पार्थमानापहारिणे नमः ।

४२४ ॐ पार्थजीवनदायकाय नमः ।

४२५ ॐ पाञ्चालीवस्त्रदात्रे नमः ।

४२६ ॐ विश्वपालकपालकाय नमः ।

४२७ ॐ श्वेताश्वसारथये नमः ।

४२८ ॐ सत्याय नमः ।

४२९ ॐ सत्यसाध्याय नमः ।

४३० ॐ भयापहाय नमः ।

४३१ ॐ सत्यसन्धाय नमः ।

४३२ ॐ सत्यरतये नमः ।

४३३ ॐ सत्यप्रियाय नमः ।

४३४ ॐ उदारधिये नमः ।

४३५ ॐ महासेनजयिने नमः ।

४३६ ॐ शिवसैन्यविनाशनाय नमः ।

४३७ॐ बाणासुरभुजच्छेत्रे नमः ।

४३८ ॐ बाणबाहुवरप्रदाय नमः ।

४३९ ॐ तार्क्ष्यमानापहारिणे नमः ।

४४० ॐ तार्क्ष्यतेजोविवर्धनाय नमः ।

४४१ ॐ रामस्वरूपधारिणे नमः ।

४४२ ॐ सत्यभामामुदावहाय नमः ।

४४३ ॐ रत्नाकरजलक्रिडाय नमः ।

४४४ ॐ व्रजलीलाप्रदर्शकाय नमः ।

४४५ ॐ स्वप्रतिज्ञापरिध्वंसिने नमः ।

४४६ ॐ भीष्माज्ञापरिपालकाय नमः ।

४४७ ॐ वीरायुधहराय नमः ।

४४८ ॐ कालाय नमः ।

४४९ ॐ कालिकेशाय नमः ।

४५० ॐ महाबलाय नमः ।

४५१ ॐ बर्बरीकशिरोहारिणे नमः ।

४५२ ॐ बर्बरीकशिरःप्रदाय नमः ।

४५३ ॐ धर्मपुत्रजयिने नमः ।

४५४ ॐ शूरदुर्योधनमदान्तकाय नमः ।

४५५ ॐ गोपिकाप्रीतिनिर्बन्धनित्यक्रीडाय नमः ।

४५६ ॐ व्रजेश्वराय नमः ।

४५७ ॐ राधाकुण्डरतये नमः ।

४५८ ॐ धन्याय नमः ।

४५९ ॐ सदान्दोलसमाश्रिताय नमः ।

४६० ॐ सदा मधुवनानन्दिने नमः ।

४६१ ॐ सदा वृन्दावनप्रियाय नमः ।

४६२ ॐ अशोकवनसंनद्धाय नमः ।

४६३ ॐ सदा तिलकसङ्गताय नमः ।

४६४ ॐ सदा गोवर्धनरतये नमः ।

४६५ ॐ सदा गोकुलवल्लभाय नमः ।

४६६ ॐ भाण्डीरवटसंवासिने नमः ।

४६७ ॐ नित्यं वंशीवटस्थिताय नमः ।

४६८ ॐ नन्दग्रामकृतावासाय नमः ।

४६९ ॐ वृषभानुगृहप्रियाय नमः ।

४७० ॐ गृहीतकामिनीरूपाय नमः ।

४७१ ॐ नित्यं रासविलासकृते नमः ।

४७२ ॐ वल्लवीजनसंगोप्त्रे नमः ।

४७३ ॐ वल्लवीजनवल्लभाय नमः ।

४७४ ॐ देवशर्मकृपाकर्त्रे नमः ।

४७५ ॐ कल्पपादपसंस्थिताय नमः ।

४७६ ॐ शिलानुगन्धनिलयाय नमः ।

४७७ ॐ पादचारिणे नमः ।

४७८ ॐ घनच्छवये नमः ।

४७९ ॐ अतसीकुसुमप्रख्याय नमः ।

४८० ॐ सदा लक्ष्मीकृपाकराय नमः ।

४८१ ॐ त्रिपुरारिप्रियकराय नमः ।

४८२ ॐ उग्रधन्विने नमः ।

४८३ ॐ अपराजिताय नमः ।

४८४ ॐ षड्‍धुरध्वंसकर्त्रे नमः ।

४८५ ॐ निकुम्भप्राणहारकाय नमः ।

४८६ ॐ वज्रनाभपुरध्वंसिने नमः ।

४८७ ॐ पौण्ड्रकप्राणहारकाय नमः ।

४८८ ॐ बहुलाश्वप्रीतिकर्त्रे नमः ।

४८९ ॐ द्विजवर्यप्रियङ्कराय नमः ।

४९० ॐ शिवसंकटहारिणे नमः ।

४९१ ॐ वृकासुरविनाशनाय नमः ।

४९२ ॐ भृगुसत्कारकारिणे नमः ।

४९३ॐ शिवसात्त्विकताप्रदाय नमः ।

४९४ ॐ गोकर्णपूजकाय नमः ।

४९५ ॐ साम्बकुष्ठविध्वंसकारणाय नमः ।

४९६ ॐ वेदस्तुताय नमः ।

४९७ ॐ वेदवेत्रे नमः ।

४९८ ॐ यदुवंशविवर्धनाय नमः ।

४९९ ॐ यदुवंशविनाशिने नमः ।

५०० ॐ उद्धवोद्धारकारकाय नमः ।

५०१ ॐ राधायै नमः ।

५०२ ॐ राधिकायै नमः ।

५०३ ॐ आनन्दायै नमः ।

५०४ ॐ वृषभानुजायै नमः ।

५०५ ॐ वृन्दावनेश्वर्यै नमः ।

५०६ ॐ पुण्यायै नमः ।

५०७ ॐ कृष्णमानसहारिण्यै नमः ।

५०८ ॐ प्रगल्भायै नमः ।

५०९ ॐ चतुरायै नमः ।

५१० ॐ कामायै नमः ।

५११ ॐ कामिन्यै नमः ।

५१२ ॐ हरिमोहिन्यै नमः ।

५१३ ॐ ललितायै नमः ।

५१४ ॐ मधुरायै नमः ।

५१५ ॐ माध्व्यै नमः ।

५१६ ॐ किशोर्यै नमः ।

५१७ ॐ कनकप्रभायै नमः ।

५१८ ॐ जितचन्द्रायै नमः ।

५१९ ॐ जितमृगायै नमः ।

५२० ॐ जितासिंहायै नमः ।

५२१ ॐ जितद्विपायै नमः ।

५२२ ॐ जितरम्भायै नमः ।

५२३ ॐ जितपिकायै नमः ।

५२४ ॐ गोविन्दहृदयोद्भवायै नमः ।

५२५ ॐ जितबिम्बायै नमः ।

५२६ ॐ जितशुकायै नमः ।

५२७ ॐ जितपद्मायै नमः ।

५२८ ॐ कुमारिकायै नमः ।

५२९ ॐ श्रीकृष्णाकर्षणायै नमः ।

५३० ॐ देव्यै नमः ।

५३१ ॐ नित्यं युग्मस्वरूपिण्यै नमः ।

५३२ ॐ नित्यं विहारिण्यै नमः ।

५३३ ॐ कान्तायै नमः ।

५३४ ॐ रसिकायै नमः ।

५३५ ॐ कृष्णवल्लभायै नमः ।

५३६ ॐ आमोदिन्यै नमः ।

५३७ ॐ मोदवत्यै नमः ।

५३८ ॐ नन्दनन्दनभूषितायै नमः ।

५३९ ॐ दिव्याम्बरायै नमः ।

५४० ॐ दिव्यहारायै नमः ।

५४१ ॐ मुक्तामणिविभूषितायै नमः ।

५४२ ॐ कुञ्जप्रियायै नमः ।

५४३ ॐ कुञ्जवासायै नमः ।

५४४ ॐ कुञ्जनायकनायिकायै नमः ।

५४५ ॐ चारुरूपायै नमः ।

५४६ ॐ चारुवक्त्रायै नमः ।

५४७ ॐ चारुहेमाङ्गदायै नमः ।

५४८ ॐ शुभायै नमः ।

५४९ ॐ श्रीकृष्णवेणुसङ्गीतायै नमः ।

५५० ॐ मुरलीहारिण्यै नमः ।

५५१ ॐ शिवायै नमः ।

५५२ ॐ भद्रायै नमः ।

५५३ ॐ भगवत्यै नमः ।

५५४ ॐ शान्तायै नमः ।

५५५ ॐ कुमुदायै नमः ।

५५६ ॐ सुन्दर्यै नमः ।

५५७ ॐ प्रियायै नमः ।

५५८ॐ कृष्णक्रीडायै नमः ।

५५९ ॐ कृष्णरत्यै नमः ।

५६० ॐ श्रीकृष्णसहचारिण्यै नमः ।

५६१ ॐ वंशीवटप्रियस्थानायै नमः ।

५६२ ॐ युग्मायुग्मस्वरूपिण्यै नमः ।

५६३ ॐ भाण्डीरवासिन्यै नमः ।

५६४ ॐ शुभ्रायै नमः ।

५६५ ॐ गोपीनाथप्रियायै नमः ।

५६६ ॐ सुख्यै नमः ।

५६७ ॐ श्रुतिनिःश्वसितायै नमः ।

५६८ ॐ दिव्यायै नमः ।

५६९ ॐ गोविन्दरसदायिन्यै नमः ।

५७० ॐ श्रीकृष्णप्रार्थन्यै नमः ।

५७१ ॐ ईशानायै नमः ।

५७२ ॐ महानन्दप्रदायिन्यै नमः ।

५७३ ॐ वैकुण्ठजनसंसेव्यायै नमः ।

५७४ ॐ कोटिलक्ष्मीसुखावहायै नमः ।

५७५ ॐ कोटिकन्दर्पलावण्यायै नमः ।

५७६ ॐ रतिकोटिरतिप्रदायै नमः ।

५७७ ॐ भक्तिग्राह्यायै नमः ।

५७८ ॐ भक्तिरूपायै नमः ।

५७९ ॐ लावण्यसरस्यै नमः ।

५८० ॐ उमायै नमः ।

५८१ ॐ ब्रह्मरुद्रादिसंराध्यायै नमः ।

५८२ ॐ नित्यं कौतूहलान्वितायै नमः ।

५८३ ॐ नित्यलीलायै नमः ।

५८४ ॐ नित्यकामायै नमः ।

५८५ ॐ नित्यश्रृङ्गारभूषितायै नमः ।

५८६ ॐ नित्यवृन्दावनरसायै नमः ।

५८७ ॐ नन्दनन्दनसंयुतायै नमः ।

५८८ ॐ गोपिकामण्डलीयुक्तायै नमः ।

५८९ ॐ नित्यं गोपालसङ्गतायै नमः ।

५९० ॐ गोरसक्षेपण्यै नमः ।

५९१ ॐ शूरायै नमः ।

५९२ ॐ सानन्दायै नमः ।

५९३ ॐ आनन्ददायिन्यै नमः ।

५९४ ॐ महालीलायै नमः ।

५९५ ॐ प्रकृष्टायै नमः ।

५९६ ॐ नागर्यै नमः ।

५९७ ॐ नगचारिण्यै नमः ।

५९८ ॐ नित्यमाघूर्णितायै नमः ।

५९९ ॐ पूर्णायै नमः ।

६०० ॐ कस्तूरीतिलकान्वितायै नमः ।

६०१ ॐ पद्मायै नमः ।

६०२ ॐ श्यामायै नमः ।

६०३ ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।

६०४ ॐ सिद्धिरूपायै नमः ।

६०५ ॐ रसावहायै नमः ।

६०६ ॐ कोटिचन्द्राननायै नमः ।

६०७ ॐ गौर्यै नमः ।

६०८ ॐ कोटिकोकिलसुस्वरायै नमः ।

६०९ ॐ शीलसौन्दर्यनिलयायै नमः ।

६१० ॐ नन्दनन्दनलालितायै नमः ।

६११ ॐ अशोकवनसंवासायै नमः ।

६१२ ॐ भाण्डीरवनसङ्गतायै नमः ।

६१३ ॐ कल्पद्रुमतलाविष्टायै नमः ।

६१४ ॐ कृष्णायै नमः ।

६१५ ॐ विश्‍वस्यै नमः ।

६१६ ॐ हरिप्रियायै नमः ।

६१७ ॐ अजागम्यायै नमः ।

६१८ ॐ भवागम्यायै नमः ।

६१९ ॐ गोवर्धनकृतालयायै नमः ।

६२० ॐ यमुनातीरनिलयायै नमः ।

६२१ ॐ शश्वद्नोविन्दजल्पिन्यै नमः ।

६२२ ॐ शश्वन्मावत्यै नमः ।

६२३ ॐ स्निग्धायै नमः ।

६२४ ॐ श्रीकृष्णपरिवन्दितायै नमः ।

६२५ ॐ कृष्णस्तुतायै नमः ।

६२६ ॐ कृष्णवृतायै नमः ।

६२७ ॐ श्रीकृष्णहृदयालयायै नमः ।

६२८ ॐ देवद्रुमफलायै नमः ।

६२९ ॐ सेव्यायै नमः ।

६३० ॐ वृन्दावनरसालयायै नमः ।

६३१ ॐ कोटितीर्थमय्यै नमः ।

६३२ ॐ सत्यायै नमः ।

६३३ ॐ कोटितीर्थफलप्रदायै नमः ।

६३४ ॐ कोटियोगसुदुष्प्राप्यायै नमः ।

६३५ ॐ कोटियज्ञदुराश्रयायै नमः ।

६३६ ॐ मनसायै नमः ।

६३७ ॐ शशिलेखायै नमः ।

६३८ ॐ श्रीकोटिसुभगायै नमः ।

६३९ ॐ अनघायै नमः ।

६४० ॐ कोटिमुक्तसुखायै नमः ।

६४१ ॐ सौम्यायै नमः ।

६४२ ॐ लक्ष्मीकोटिविलासिन्यै नमः ।

६४३ ॐ तिलोत्तमायै नमः ।

६४४ ॐ त्रिकालस्थायै नमः ।

६४५ ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।

६४६ ॐ अधीश्वर्य नमः ।

६४७ ॐ त्रिवेदज्ञायै नमः ।

६४८ ॐ त्रिलोकज्ञायै नमः ।

६४९ ॐ तुरीयान्तनिवासिन्यै नमः ।

६५० ॐ दुर्गाराध्यायै नमः ।

६५१ ॐ रमाराध्यायै नमः ।

६५२ ॐ विश्वाराध्यायै नमः ।

६५३ ॐ चिदात्मिकायै नमः ।

६५४ ॐ देवाराध्यायै नमः ।

६५५ ॐ पराराध्यायै नमः ।

६५६ ॐ ब्रह्माराध्यायै नमः ।

६५७ ॐ परात्मिकायै नमः ।

६५८ ॐ शिवाराध्यायै नमः ।

६५९ ॐ प्रेमसाध्यायै नमः ।

६६० ॐ भक्ताराध्यायै नमः ।

६६१ ॐ रसात्मिकायै नमः ।

६६२ ॐ कृष्णप्राणार्पिण्यै नमः ।

६६३ ॐ भामायै नमः ।

६६४ ॐ शुद्धप्रेमविलासिन्यै नमः ।

६६५ ॐ कृष्णाराध्यायै नमः ।

६६६ ॐ भक्तिसाध्यायै नमः ।

६६७ ॐ भक्तवृन्दनिषेवितायै नमः ।

६६८ ॐ विश्वाधारायै नमः ।

६६९ ॐ कृपाधारायै नमः ।

६७० ॐ जीवाधारायै नमः ।

६७१ ॐ अतिनायिकायै नमः ।

६७२ ॐ शुद्धप्रेममय्यै नमः ।

६७३ ॐ लज्जायै नमः ।

६७४ ॐ नित्यसिद्धायै नमः ।

६७५ ॐ शिरोमण्यै नमः ।

६७६ ॐ दिव्यरूपायै नमः ।

६७७ ॐ दिव्यभोगायै नमः ।

६७८ ॐ दिव्यवेषायै नमः ।

६७९ ॐ मुदान्वितायै नमः ।

६८० ॐ दिव्याङ्गनावृन्दसारायै नमः ।

६८१ ॐ नित्यनूतनयौवनायै नमः ।

६८२ ॐ परब्रह्मावृतायै नमः ।

६८३ ॐ ध्येयायै नमः ।

६८४ ॐ महारूपायै नमः ।

६८५ ॐ महोज्ज्वलायै नमः ।

६८६ ॐ कोटिसूर्यप्रभायै नमः ।

६८७ ॐ कोटिचन्द्रबिम्बाधिकच्छव्यै नमः ।

६८८ ॐ कोमलामृतवागाद्यायै नमः ।

६८९ ॐ वेदाद्यायै नमः ।

६९० ॐ वेददुर्लभायै नमः ।

६९१ ॐ कृष्णासक्तायै नमः ।

६९२ ॐ कृष्णभक्तायै नमः ।

६९३ ॐ चन्द्रावलिनिषेवितायै नमः ।

६९४ ॐ कलाषोडशसम्पूर्णायै नमः ।

६९५ ॐ कृष्णदेहार्धधारिण्यै नमः ।

६९६ ॐ कृष्णबुद्ध्यै नमः ।

६९७ ॐ कृष्णसारायै नमः ।

६९८ ॐ कृष्णरूपविहारिण्यै नमः ।

६९९ ॐ कृष्णकान्तायै नमः ।

७०० ॐ कृष्णधनायै नमः ।

७०१ ॐ कृष्णमोहनकारिण्यै नमः ।

७०२ ॐ कृष्णदृष्ट्यै नमः ।

७०३ ॐ कृष्णगोत्र्यै नमः ।

७०४ ॐ कृष्णदेव्यै नमः ।

७०५ ॐ कुलोद्वहायै नमः ।

७०६ ॐ सर्वभूतस्थितावात्मायै नमः ।

७०७ ॐ सर्वलोकनमस्कृतायै नमः ।

७०८ ॐ कृष्णदात्र्यै नमः ।

७०९ ॐ प्रेमधात्र्यै नमः ।

७१० ॐ स्वर्णगात्र्यै नमः ।

७११ ॐ मनोरमायै नमः ।

७१२ ॐ नगधात्र्यै नमः ।

७१३ ॐ यशोदात्र्यै नमः ।

७१४ ॐ महादेव्यै नमः ।

७१५ ॐ शुभङ्कर्यै नमः ।

७१६ ॐ श्रीशेषदेवजनन्यै नमः ।

७१७ ॐ अवतारगणप्रस्वै नमः ।

७१८ ॐ उत्पलाङ्कायै नमः ।

७१९ ॐ अरविन्दाङ्कायै नमः ।

७२० ॐ प्रासादाङ्कायै नमः ।

७२१ ॐ अद्वितीयकायै नमः ।

७२२ ॐ रथाङ्कायै नमः ।

७२३ ॐ कुञ्जराङ्कायै नमः ।

७२४ ॐ कुण्डलाङ्कपदस्थितायै नमः ।

७२५ ॐ छत्राङ्कायै नमः ।

७२६ ॐ विद्युदङ्कायै नमः ।

७२७ ॐ पुष्पमालाङ्कितायै नमः ।

७२८ ॐ दण्डाङ्कायै नमः ।

७२९ ॐ मुकुटाङ्कायै नमः ।

७३० ॐ पूर्णचन्द्रायै नमः ।

७३१ ॐ शुकाङ्कितायै नमः ।

७३२ ॐ कृष्णान्नाहारपाकायै नमः ।

७३३ ॐ वृन्दाकुञ्जविहारिण्यै नमः ।

७३४ ॐ कृष्णप्रबोधनकर्यै नमः ।

७३५ ॐ कृष्णशेषान्नभोजिन्यै नमः ।

७३६ ॐ पद्मकेसरमध्यस्थायै नमः ।

७३७ ॐ सङ्गीतागमवेदिन्यै नमः ।

७३८ ॐ कोटिकल्पान्तभ्रूभङ्गायै नमः ।

७३९ ॐ अप्राप्तप्रलयायै नमः ।

७४० ॐ अच्युतायै नमः ।

७४१ ॐ सर्वसत्त्वनिधये नमः ।

७४२ ॐ पद्मशङ्खादिनिधिसेवितायै नमः ।

७४३ ॐ अणिमादिगुणैश्वर्यायै नमः ।

७४४ ॐ देववृन्दविमोहिन्यै नमः ।

७४५ ॐ सर्वानन्दप्रदायै नमः ।

७४६ ॐ सर्वस्यै नमः ।

७४७ ॐ सुवर्णलतिकाकृत्यै नमः ।

७४८ ॐ कृष्णाभिसारसंकेतायै नमः ।

७४९ ॐ मालिन्यै नमः ।

७५० ॐ नृत्यपण्डितायै नमः ।

७५१ ॐ गोपीसिन्धुसकाशाह्वायै नमः ।

७५२ ॐ गोपमण्डपशोभिन्यै नमः ।

७५३ ॐ श्रीकृष्णप्रीतिदायै नमः ।

७५४ ॐ भीतायै नमः ।

७५५ ॐ प्रत्यङ्गपुलकाञ्चितायै नमः ।

७५६ ॐ श्रीकृष्णालिङ्गनरतायै नमः ।

७५७ ॐ गोविन्दविरहाक्षमायै नमः ।

७५८ ॐ अनन्तगुणसम्पन्नायै नमः ।

७५९ ॐ कृष्णकीर्तनलालसायै नमः ।

७६० ॐ बीजत्रयमयीमूर्त्यै नमः ।

७६१ ॐ कृष्णानुग्रहवाञ्छितायै नमः ।

७६२ ॐ विमलादिनिषेव्यायै नमः ।

७६३ ॐ ललिताद्यर्चितायै नमः ।

७६४ ॐ सत्यै नमः ।

७६५ ॐ पद्मवृन्दस्थितायै नमः ।

७६६ ॐ हृष्टायै नमः ।

७६७ ॐ त्रिपुरापरिसेवितायै नमः ।

७६८ ॐ वृन्तावत्यर्चितायै नमः ।

७६९ ॐ श्रद्धायै नमः ।

७७० ॐ दुर्ज्ञेयायै नमः ।

७७१ ॐ भक्तवल्लभायै नमः ।

७७२ ॐ दुर्लभायै नमः ।

७७३ ॐ सान्द्रसौख्यात्मायै नमः ।

७७४ ॐ श्रेयोहेतवे नमः ।

७७५ ॐ सुभोगदायै नमः ।

७७६ ॐ सारङ्गायै नमः ।

७७७ ॐ शारदायै नमः ।

७७८ ॐ बोधायै नमः ।

७७९ ॐ सद्‍वृन्दावनचारिण्यै नमः ।

७८० ॐ ब्रह्मानन्दायै नमः ।

७८१ ॐ चिदानन्दायै नमः ।

७८२ ॐ ध्यानानन्दायै नमः ।

७८३ ॐ अर्धमात्रिकायै नमः ।

७८४ ॐ गन्धर्वायै नमः ।

७८५ ॐ सुरतज्ञायै नमः ।

७८६ ॐ गोविन्दप्राणसङ्गमायै नमः ।

७८७ ॐ कृष्णाङ्गभूषणायै नमः ।

७८८ ॐ रत्नभूषणायै नमः ।

७८९ ॐ स्वर्णभूषितायै नमः ।

७९० ॐ श्रीकृष्णहृदयावासायै नमः ।

७९१ ॐ मुक्ताकनकनासिकायै नमः ।

७९२ ॐ सद्रत्नकङ्कणयुतायै नमः ।

७९३ ॐ श्रीमन्नीलगिरिस्थितायै नमः ।

७९४ ॐ स्वर्णनूपुरसम्पन्नायै नमः ।

७९५ ॐ स्वर्णकिङ्किणिमण्डितायै नमः ।

७९६ ॐ अशेषरासकुतुकायै नमः ।

७९७ ॐ रम्भोर्वै नमः ।

७९८ ॐ तनुमध्यमायै नमः ।

७९९ ॐ पराकृत्यै नमः ।

८०० ॐ परानन्दायै नमः ।

८०१ ॐ परस्वर्गविहारिण्यै नमः ।

८०२ ॐ प्रसूनकबर्यै नमः ।

८०३ ॐ चित्रायै नमः ।

८०४ ॐ महासिन्दूरसुन्दर्यै नमः ।

८०५ ॐ कैशोरवयसायै नमः ।

८०६ ॐ बालायै नमः ।

८०७ ॐ प्रमदाकुलशेखरायै नमः ।

८०८ ॐ कृष्णाधरसुधास्वादायै नमः ।

८०९ ॐ श्यामप्रेमविनोदिन्यै नमः ।

८१० ॐ शिखिपिच्छलसच्चूडायै नमः ।

८११ ॐ स्वर्णचम्पकभूषितायै नमः ।

८१२ ॐ कुंकुमालक्तकस्तूरीमण्डितायै नमः ।

८१३ ॐ अपराजितायै नमः ।

८१४ ॐ हेमहारान्वितायै नमः ।

८१५ ॐ पुष्पहाराढ्यायै नमः ।

८१६ ॐ रसवत्यै नमः ।

८१७ ॐ माधुर्यमधुरायै नमः ।

८१८ ॐ पद्मायै नमः ।

८१९ ॐ पद्महस्तायै नमः ।

८२० ॐ सुविश्रुतायै नमः ।

८२१ ॐ भ्रूभङ्गाभङ्गकोदण्डकटाक्षशरसंधिन्यै नमः ।

८२२ ॐ शेषदेवायै नमः ।

८२३ ॐ शिरस्थायै नमः ।

८२४ ॐ नित्यस्थलविहारिण्यै नमः ।

८२५ ॐ कारुण्यजलमध्यस्थायै नमः ।

८२६ ॐ नित्यमत्तायै नमः ।

८२७ ॐ अधिरोहिण्यै नमः ।

८२८ ॐ अष्टभाववत्यै नमः ।

८२९ ॐ अष्टनायिकायै नमः ।

८३० ॐ लक्षणान्वितायै नमः ।

८३१ ॐ सुनीतिज्ञायै नमः ।

८३२ ॐ श्रुतिज्ञायै नमः ।

८३३ ॐ सर्वज्ञायै नमः ।

८३४ ॐ दुःखहारिण्यै नमः ।

८३५ ॐ रजोगुणेश्वर्यै नमः ।

८३६ ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ।

८३७ ॐ केतकीकुसुमाभासायै नमः ।

८३८ ॐ सदा सिन्धुवनस्थितायै नमः ।

८३९ ॐ हेमपुष्पाधिककरायै नमः ।

८४० ॐ पञ्चशक्तिमय्यै नमः ।

८४१ ॐ हितायै नमः ।

८४२ ॐ स्तनकुम्भ्यै नमः ।

८४३ ॐ नराढ्यायै नमः ।

८४४ ॐ क्षीणापुण्यायै नमः ।

८४५ ॐ यशस्विन्यै नमः ।

८४६ ॐ वैराजसूर्यजनन्यै नमः ।

८४७ ॐ श्रीशायै नमः ।

८४८ ॐ भुवनमोहिन्यै नमः ।

८४९ ॐ महाशोभायै नमः ।

८५० ॐ महामायायै नमः ।

८५१ ॐ महकान्त्यै नमः ।

८५२ ॐ महास्मृत्यै नमः ।

८५३ ॐ महामोहायै नमः ।

८५४ ॐ महाविद्यायै नमः ।

८५५ ॐ महाकीर्त्यै नमः ।

८५६ ॐ महारत्यै नमः ।

८५७ ॐ महाधैर्यायै नमः ।

८५८ ॐ महावीर्यायै नमः ।

८५९ ॐ महाशक्त्यै नमः ।

८६० ॐ महाद्युत्यै नमः ।

८६१ ॐ महागौर्यै नमः ।

८६२ ॐ महासम्पदे नमः ।

८६३ ॐ महाभोगविलासिन्यै नमः ।

८६४ ॐ समयायै नमः ।

८६५ ॐ भक्तिदायै नमः ।

८६६ ॐ अशोकायै नमः ।

८६७ ॐ वात्सल्यरसदायिन्यै नमः ।

८६८ ॐ सुहद्भक्तिप्रदायै नमः ।

८६९ ॐ स्वच्छायै नमः ।

८७० ॐ माधुर्यरसवर्षिण्यै नमः ।

८७१ ॐ भावभक्तिप्रदायै नमः ।

८७२ ॐ शुद्धप्रेमभक्तिविधायिन्यै नमः ।

८७३ ॐ गोपरामायै नमः ।

८७४ ॐ अभिरामायै नमः ।

८७५ ॐ क्रीडारामायै नमः ।

८७६ ॐ परेश्वर्यै नमः ।

८७७ ॐ नित्यरामायै नमः ।

८७८ ॐ आत्मरामायै नमः ।

८७९ ॐ कृष्णरामायै नमः ।

८८० ॐ रमेश्वर्यै नमः ।

८८१ ॐ एकानेकजगद्‍व्याप्तायै नमः ।

८८२ ॐ विश्वलीलाप्रकाशिन्यै नमः ।

८८३ ॐ सरस्वतीशायै नमः ।

८८४ ॐ दुर्गेशायै नमः ।

८८५ ॐ जगदीशायै नमः ।

८८६ ॐ जगद्विध्यै नमः ।

८८७ ॐ विष्णुवंशनिवासायै नमः ।

८८८ ॐ विष्णुवंशसमुद्भवायै नमः ।

८८९ ॐ विष्णुवंशस्तुतायै नमः ।

८९० ॐ कर्त्र्यै नमः ।

८९१ ॐ सदा विष्णुवंशावन्यै नमः ।

८९२ ॐ आरामस्थायै नमः ।

८९३ ॐ वनस्थायै नमः ।

८९४ ॐ सूर्यपुत्र्यवगाहिन्यै नमः ।

८९५ ॐ प्रीतिस्थायै नमः ।

८९६ ॐ नित्यतन्त्रस्थायै नमः ।

८९७ ॐ गोलोकस्थायै नमः ।

८९८ ॐ विभूतिदायै नमः ।

८९९ ॐ स्वानुभूतिस्थितायै नमः ।

९०० ॐ व्यक्तायै नमः ।

९०१ ॐ सर्वलोकनिवासिन्यै नमः ।

९०२ ॐ अमृतायै नमः ।

९०३ ॐ अद्भुतायै नमः ।

९०४ ॐ श्रीमन्नारायणसमीडितायै नमः ।

९०५ ॐ अक्षरायै नमः ।

९०६ ॐ कूटस्थायै नमः ।

९०७ ॐ महापुरुषसम्भवायै नमः ।

९०८ ॐ औदार्यभावसाध्यायै नमः ।

९०९ ॐ स्थूलसूक्ष्मातिरूपिण्यै नमः ।

९१० ॐ शिरीषपुष्पमृदुलायै नमः ।

९११ ॐ गाङ्गेयमुकुरप्रभायै नमः ।

९१२ ॐ नीलोत्पलजिताक्ष्यै नमः ।

९१३ ॐ सद्रत्नकबरान्वितायै नमः ।

९१४ ॐ प्रेमपर्यङ्कनिलयायै नमः ।

९१५ ॐ तेजोमण्डलमध्यगायै नमः ।

९१६ ॐ कृष्णाङ्गगोपनाभेदायै नमः ।

९१७ ॐ लीलावरणनायिकायै नमः ।

९१८ ॐ सुधासिन्धुसमुल्लासायै नमः ।

९१९ ॐ अमृतास्यन्दविधायिन्यै नमः ।

९२० ॐ कृष्णचित्तायै नमः ।

९२१ ॐ रासचित्तायै नमः ।

९२२ ॐ प्रेमचित्तायै नमः ।

९२३ ॐ हरिप्रियायै नमः ।

९२४ ॐ अचिन्तनगुणग्रामायै नमः ।

९२५ ॐ कृष्णलीलायै नमः ।

९२६ ॐ मलापहायै नमः ।

९२७ ॐ राससिन्धुशशाङ्कायै नमः ।

९२८ ॐ रासमण्डलमण्डिन्यै नमः ।

९२९ ॐ नतव्रतायै नमः ।

९३० ॐ श्रीहरीच्छासुमूर्त्यै नमः ।

९३१ ॐ सुरवन्दितायै नमः ।

९३२ ॐ गोपीचूडामण्यै नमः ।

९३३ ॐ गोपीगणेड्यायै नमः ।

९३४ ॐ विरजाधिकायै नमः ।

९३५ ॐ गोपप्रेष्ठायै नमः ।

९३६ ॐ गोपकन्यायै नमः ।

९३७ ॐ गोपनार्यै नमः ।

९३८ ॐ सुगोपिकायै नमः ।

९३९ ॐ गोपधामायै नमः ।

९४० ॐ सुदामाम्बायै नमः ।

९४१ ॐ गोपाल्यै नमः ।

९४२ ॐ गोपमोहिन्यै नमः ।

९४३ ॐ गोपभूषायै नमः ।

९४४ ॐ कृष्णभूषायै नमः ।

९४५ ॐ श्रीवृन्दावनचन्द्रिकायै नमः ।

९४६ ॐ वीणादिघोषनिरतायै नमः ।

९४७ ॐ रासोत्सवविकासिन्यै नमः ।

९४८ ॐ कृष्णचेष्टापरिज्ञातायै नमः ।

९४९ ॐ कोटिकन्दर्पमोहिन्यै नमः ।

९५० ॐ श्रीकृष्णगुणगानाढ्यायै नमः ।

९५१ ॐ देवसुन्दरिमोहिन्यै नमः ।

९५२ ॐ कृष्णचन्द्रमनोज्ञायै नमः ।

९५३ ॐ कृष्णदेवसहोदर्यै नमः ।

९५४ ॐ कृष्णाभिलाषिण्यै नमः ।

९५५ ॐ कृष्णप्रेमानुग्रहवाञ्छिन्यै नमः ।

९५६ ॐ क्षेमायै नमः ।

९५७ ॐ मधुरालापायै नमः ।

९५८ ॐ भ्रुवोमायायै नमः ।

९५९ ॐ सुभद्रिकायै नमः ।

९६० ॐ प्रकृत्यै नमः ।

९६१ ॐ परमानन्दायै नमः ।

९६२ ॐ नीपद्रुमतलस्थितायै नमः ।

९६३ ॐ कृपाकटाक्षायै नमः ।

९६४ ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ।

९६५ ॐ रम्भायै नमः ।

९६६ ॐ चारुनिताम्बिन्यै नमः ।

९६७ ॐ स्मरकेलिनिधानायै नमः ।

९६८ ॐ गण्डताटङ्कमण्डितायै नमः ।

९६९ ॐ हेमाद्रिकान्तिरुचिरायै नमः ।

९७० ॐ प्रेमाढ्यायै नमः ।

९७१ ॐ मदमन्थरायै नमः ।

९७२ ॐ कृष्णचिन्तायै नमः ।

९७३ ॐ प्रेमचिन्तायै नमः ।

९७४ ॐ रतिचिन्तायै नमः ।

९७५ ॐ कृष्णदायै नमः ।

९७६ ॐ रासचिन्तायै नमः ।

९७७ ॐ भावचिन्तायै नमः ।

९७८ ॐ शुद्धचिन्तायै नमः ।

९७९ ॐ महारसायै नमः ।

९८० ॐ कृष्णादृष्टित्रुटियुगायै नमः ।

९८१ ॐ दृष्टिपक्ष्मविनिन्दिन्यै नमः ।

९८२ ॐ कन्दर्पजनन्यै नमः ।

९८३ ॐ मुख्यायै नमः ।

९८४ ॐ वैकुण्ठगतिदायिन्यै नमः ।

९८५ ॐ रासभावायै नमः ।

९८६ ॐ प्रियाश्‍लिष्टायै नमः ।

९८७ ॐ प्रेष्ठायै नमः ।

९८८ ॐ प्रथमनायिकायै नमः ।

९८९ ॐ शुद्धायै नमः ।

९९० ॐ सुधादेहिन्यै नमः ।

९९१ ॐ श्रीरामायै नमः ।

९९२ ॐ रसमञ्जर्यै नमः ।

९९३ ॐ सुप्रभावायै नमः ।

९९४ ॐ शुभाचारायै नमः ।

९९५ ॐ स्वर्नदीनर्मदाम्बिकायै नमः ।

९९६ ॐ गोमतीचन्द्रभागेड्यायै नमः ।

९९७ ॐ सरयूताम्रपर्णिस्वै नमः ।

९९८ ॐ निष्कलङ्कचरित्रायै नमः ।

९९९ ॐ निर्गुणायै नमः ।

१००० ॐ निरञ्जनायै नमः ।


॥ इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now