SHRI KRISHNA SAHASRANAMAVALI:

।। अथ श्री कृष्ण सहस्‍त्रनामावलिः ।।

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
१. ॐ कृष्णाय नमः ।

२. ॐ श्रीवल्लभाय नमः ।

३. ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।

४. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।

५. ॐ स्वसिद्धिदाय नमः ।

६. ॐ क्षीरोदधाम्ने नमः ।

७. ॐ व्यूहेशाय नमः ।

८. ॐ शेषशायिने नमः ।

९. ॐ जगन्मयाय नमः ।

१०. ॐ भक्तिगम्याय नमः ।

११. ॐ त्रयीमूर्तये नमः ।

१२. ॐ भारार्तवसुधास्तुताय नमः ।

१३. ॐ देवदेवाय नमः ।

१४. ॐ दयासिन्धवे नमः ।

१५. ॐ देवाय नमः ।

१६. ॐ देवशिखामणये नमः ।

१७. ॐ सुखभावाय नमः ।

१८. ॐ सुखाधाराय नमः ।

१९. ॐ मुकुन्दाय नमः ।

२०. ॐ मुदितशयाय नमः ।

२१. ॐ अविक्रियाय नमः ।

२२. ॐ क्रियामूर्तये नमः ।

२३. ॐ अध्यात्मस्वस्वरूपवते नमः ।

२४. ॐ शिष्टाभिलक्ष्याय नमः ।

२५. ॐ भूतात्मने नमः ।

२६. ॐ धर्मत्राणार्थचेष्टिताय नमः ।

२७. ॐ अन्तर्यामिणे नमः ।

२८. ॐ कलारूपाय नमः ।

२९. ॐ कालावयवसाक्षिकाय नमः ।

३०. ॐ वसुधायसहरणाय नमः ।

३१. ॐ नारदप्रेरणोन्मुखाय नमः ।

३२. ॐ प्रभूष्णवे नमः ।

३३. ॐ नारदोद्गीताय नमः ।

३४. ॐ लोकरक्षापरायणाय नमः ।

३५. ॐ रौहिणेयकृतानन्दाय नमः ।

३६. ॐ योगज्ञाननियोजकाय नमः ।

३७. ॐ महागुहान्तर्निक्षिप्ताय नमः ।

३८. ॐ पुराणवपुषे नमः ।

३९. ॐ आत्मवते नमः ।

४०. ॐ शूरवंशैकधिये नमः ।

४१. ॐ शौरये नमः ।

४२. ॐ कंसशंकाविषादकृते नमः ।

४३. ॐ वसुदेवोल्लसच्छक्तये नमः ।

४४. ॐ देवक्यष्टमगर्भगाय नमः ।

४५. ॐ वसुदेवस्तुताय नमः ।

४६. ॐ श्रीमते नमः ।

४७. ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।

४८. ॐ हरये नमः ।

४९. ॐ आश्चर्यबालाय नमः ।

५०. ॐ श्रीवत्सलक्ष्मवक्षसे नमः ।

५१. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

५२. ॐ स्वभावोत्कृष्टसद्भावाय नमः ।

५३. ॐ कृष्णाष्टम्यन्तसम्भवाय नमः ।

५४. ॐ प्राजापत्यर्क्षसम्भूताय नमः ।

५५. ॐ निशीथसमयोदिताय नमः ।

५६. ॐ शंखचक्रगदापद्मपाणये नमः ।

५७. ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः ।

५८. ॐ किरीटिने नमः ।

५९. ॐ कौस्तुभोरस्काय नमः ।

६०. ॐ स्फुरन्मकरकुण्डलाय नमः ।

६१. ॐ पीतवाससे नमः ।

६२. ॐ घनश्यामाय नमः ।

६३. ॐ कुञ्चिताञ्चितकुन्तलाय नमः ।

६४. ॐ सुव्यक्तव्यक्ताभरणाय नमः ।

६५. ॐ सूतिकागृहभूषणाय नमः ।

६६. ॐ कारागारान्धकारघ्नाय नमः ।

६७. ॐ पितृप्राग्जन्मसूचकाय नमः ।

६८. ॐ वसुदेवस्तुताय नमः ।

६९. ॐ स्तोत्राय नमः ।

७०. ॐ तापत्रयनिवारणाय नमः ।

७१. ॐ निरवद्याय नमः ।

७२. ॐ क्रियामूर्तये नमः ।

७३. ॐ न्यायवाक्यनियोजकाय नमः ।

७४. ॐ अदृष्टचेष्टाय नमः ।

७५. ॐ कूटस्थाय नमः ।

७६. ॐ धृतलौकिकविग्रहाय नमः ।

७७. ॐ महर्षिमानसोल्लासाय नमः ।

७८. ॐ महीमङ्गलदायकाय नमः ।

७९. ॐ संतोषितसुरव्राताय नमः ।

८०. ॐ साधुचित्तप्रसादकाय नमः ।

८१. ॐ जनकोपायनिर्देष्ट्रे नमः ।

८२. ॐ देवकीनयनोत्सवाय नमः ।

८३. ॐ पितृपाणिपरिष्काराय नमः ।

८४. ॐ मोहितागाररक्षकाय नमः ।

८५. ॐ स्वशक्त्युद्धाटिताशेषकपाटाय नमः ।

८६. ॐ पितृवाहकाय नमः ।

८७. ॐ शेषोरगफणाच्छत्राय नमः ।

८८. ॐ शेषोक्ताख्यासहस्त्रकाय नमः ।

८९. ॐ यमुनापूरविध्वंसिने नमः ।

९०. ॐ स्वभासोद्भासितव्रजाय नमः ।

९१. ॐ कृतात्मविद्याविन्यासाय नमः ।

९२. ॐ योगमायाग्रसम्भवाय नमः ।

९३. ॐ दुर्गानिवेदितोद्भावाय नमः ।

९४. ॐ यशोदातल्पशायकाय नमः ।

९५. ॐ नन्दगोपोत्सवस्फूर्तये नमः ।

९६. ॐ व्रजानन्दकरोदयाय नमः ।

९७. ॐ सुजातजातकर्मश्रिये नमः ।

९८. ॐ गोपीभद्रोक्तिनिर्वृताय नमः ।

९९. ॐ अलीकनिद्रोपगमाय नमः ।

१००. ॐ पूतनास्तनपीडनाय नमः ।

१०१. ॐ स्तन्यात्तपूतनाप्राणाय नमः ।

१०२. ॐ पूतनाक्रोशकारकाय नमः ।

१०३. ॐ विन्यस्तरक्षागोधूलये नमः ।

१०४. ॐ यशोदाकरलालिताय नमः ।

१०५. ॐ नन्दाघ्रातशिरोमध्याय नमः ।

१०६. ॐ पूतनासुगतिप्रदाय नमः ।

१०७. ॐ बालाय नमः ।

१०८. ॐ पर्यङ्कनिद्रालवे नमः ।

१०९. ॐ मुखार्पितपदाङ्गुलये नमः ।

११०. ॐ अञ्जनस्त्रिग्धनयनाय नमः ।

१११. ॐ पर्यायाङ्कुरितस्मिताय नमः ।

११२. ॐ लीलाक्षाय नमः ।

११३. ॐ तरलालोकाय नमः ।

११४. ॐ शकटसुरभञ्जनाय नमः ।

११५. ॐ द्विजोदितस्वस्त्ययनाय नमः ।

११६. ॐ मन्त्रपूतजलाप्लुताय नमः ।

११७. ॐ यशोदोत्सङ्गपर्यङ्काय नमः ।

११८. ॐ यशोदामुखवीक्षकाय नमः ।

११९. ॐ यशोदास्तन्यमुदिताय नमः ।

१२०. ॐ तृणावर्तादिदुःसहाय नमः ।

१२१. ॐ तृणावर्तासुरध्वंसिने नमः ।

१२२. ॐ मातृविस्मयकारकाय नमः ।

१२३. ॐ प्रशस्तनामकरणाय नमः ।

१२४. ॐ जानुचंक्रमणोत्सुकाय नमः ।

१२५. ॐ व्यालम्बिचूलिकारत्‍नाय नमः ।

१२६. ॐ घोषगोपाय नमः ।

१२७. ॐ प्रहर्षणाय नमः ।

१२८. ॐ स्वमुखप्रतिबिम्बार्थिने नमः ।

१२९. ॐ ग्रीवाव्याघ्रनखोज्जवलाय नमः ।

१३०. ॐ पंकानुलेपरुचिराय नमः ।

१३१. ॐ मांसलोरुकटीतटाय नमः ।

१३२. ॐ घृष्टजानुकरद्वन्द्वाय नमः ।

१३३. ॐ प्रतिबिम्बानुकारकृते नमः ।

१३४. ॐ अव्यक्तवर्णवाग्वृत्तये नमः ।

१३५. ॐ स्मितलक्ष्यरदोद्गमाय नमः ।

१३६. ॐ धात्रीकरसमालम्बिने नमः ।

१३७. ॐ प्रस्खलच्चित्रचंक्रमाय नमः ।

१३८. ॐ अनुरूपवयस्याढ्याय नमः ।

१३९. ॐ चारुकौमारचापलाय नमः ।

१४०. ॐ वत्सपुच्छसमाकृष्टाय नमः ।

१४१. ॐ वत्सपुच्छविकर्षणाय नमः ।

१४२. ॐ विस्मारितान्यव्यापाराय नमः ।

१४३. ॐ गोपगोपीमुदावहाय नमः ।

१४४. ॐ अकालवत्सनिर्मोक्त्रे नमः ।

१४५. ॐ व्रजव्याक्रोशसुस्मिताय नमः ।

१४६. ॐ नवनीतमहाचोराय नमः ।

१४७. ॐ दारकाहारदायकाय नमः ।

१४८. ॐ पीठोलूखलसोपानाय नमः ।

१४९. ॐ क्षीरभाण्डविभेदनाय नमः ।

१५०. ॐ शिक्यभाण्डसमाकर्षिणे नमः ।

१५१. ॐ ध्वान्तागारप्रवेशकृते नमः ।

१५२. ॐ भूषारत्‍नप्रकाशाढ्याय नमः ।

१५३. ॐ गोप्युपालम्भभर्त्सिताय नमः ।

१५४. ॐ परागधूसराकाराय नमः ।

१५५. ॐ मृद्धक्षणकृतेक्षणाय नमः ।

१५६. ॐ बालोक्तमृत्कथारम्भाय नमः ।

१५७. ॐ मित्रान्तर्गूढविग्रहाय नमः ।

१५८. ॐ कृतसंत्रासलोलाक्षाय नमः ।

१५९. ॐ जननीप्रत्ययावहाय नमः ।

१६०. ॐ मातृदृश्यात्तवदनाय नमः ।

१६१. ॐ वक्त्रलक्ष्यचराचराय नमः ।

१६२. ॐ यशोदालालितस्वात्मने नमः ।

१६३. ॐ स्वयं स्वाच्छन्द्यमोहनाय नमः ।

१६४. ॐ सवित्रीस्नेहसंश्‍लिष्टाय नमः ।

१६५. ॐ सवित्रीस्तनलोलुपाय नमः ।

१६६. ॐ नवनीतार्थनाप्रह्वाय नमः ।

१६७. ॐ नवनीतमहाशनाय नमः ।

१६८. ॐ मृषाकोपप्रकम्पोष्ठाय नमः ।

१६९. ॐ गोष्ठाङ्गणविलोकनाय नमः ।

१७०. ॐ दधिमन्थघटीभेत्त्रे नमः ।

१७१. ॐ किंकिणीक्वाणसूचिताय नमः ।

१७२. ॐ हैयङ्गवीनरसिकाय नमः ।

१७३. ॐ मृषाश्रवे नमः ।

१७४. ॐ चौर्यशङ्किताय नमः ।

१७५. ॐ जननीश्रमविज्ञात्रे नमः ।

१७६. ॐ दामबन्धनियन्त्रिताय नमः ।

१७७. ॐ दामाकल्पाय नमः ।

१७८. ॐ चलापाङ्गाय नमः ।

१७९. ॐ गाढोलूखलबन्धनाय नमः ।

१८०. ॐ आकृष्टोलूखलाय नमः ।

१८१. ॐ अनन्ताय नमः ।

१८२. ॐ कुबेरसुतशापविदे नमः ।

१८३. ॐ नारदोक्तिपरामर्शिणे नमः ।

१८४. ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः ।

१८५. ॐ धनदात्मजसङ्घुष्टाय नमः ।

१८६. ॐ नन्दमोचितबन्धनाय नमः ।

१८७. ॐ बालकोद्गीतनिरताय नमः ।

१८८. ॐ बाहुक्षेपोदितप्रियाय नमः ।

१८९. ॐ आत्मज्ञाय नमः ।

१९०. ॐ मित्रवशगाय नमः ।

१९१. ॐ गोपीगीतगुणोदयाय नमः ।

१९२. ॐ प्रस्थानशकटारूढाय नमः ।

१९३. ॐ वृन्दावनकृतालयाय नमः ।

१९४. ॐ गोवत्सपालनैकाग्राय नमः ।

१९५. ॐ नानाक्रीडपरिच्छदाय नमः ।

१९६. ॐ क्षेपणीक्षेपणाय नमः ।

१९७. ॐ प्रीताय नमः ।

१९८. ॐ वेणुवाद्यविशारदाय नमः ।

१९९. ॐ वृषवत्सानुकरणाय नमः ।

२००. ॐ वृषध्वानविडम्बनाय नमः ।

२०१. ॐ नियुद्धलीलासंह्रष्टाय नमः ।

२०२. ॐ कूजानुकृतकोकिलाय नमः ।

२०३. ॐ उपात्तहंसगमनाय नमः ।

२०४. ॐ सर्वजन्तुरुतानकृते नमः ।

२०५. ॐ भृङ्गानुकारिणे नमः ।

२०६. ॐ दध्यन्नचोराय नमः ।

२०७. ॐ वत्सपुरस्सराय नमः ।

२०८. ॐ बलिने नमः ।

२०९. ॐ बकासुरग्राहिणे नमः ।

२१०. ॐ बकतालुप्रदाहकाय नमः ।

२११. ॐ भीतगोपार्भकाहूताय नमः ।

२१२. ॐ बकचञ्चुविदारणाय नमः ।

२१३. ॐ बकासुरारये नमः ।

२१४. ॐ गोपालाय नमः ।

२१५. ॐ बालाय नमः ।

२१६. ॐ बालाद्भुतावहाय नमः ।

२१७. ॐ बलभद्रसमाश्‍लिष्टाय नमः ।

२१८. ॐ कृतक्रीडानिलायनाय नमः ।

२१९. ॐ क्रीडासेतुनिधानज्ञाय नमः ।

२२०. ॐ प्लवङ्गोत्प्लवनाय नमः ।

२२१. ॐ अद्भुताय नमः ।

२२२. ॐ कन्दुकक्रीडनाय नमः ।

२२३. ॐ लुप्तनन्दादिभववेदनाय नमः ।

२२४. ॐ सुमनसे नमः ।

२२५. ॐ अलंकृतशिरसे नमः ।

२२६. ॐ स्वादुस्निग्धान्नशिक्यभृते नमः ।

२२७. ॐ गुञ्जाप्रालम्बनच्छन्नाय नमः ।

२२८. ॐ पिञ्छैरलकवेषकृते नमः ।

२२९. ॐ वन्याशनप्रियाय नमः ।

२३०. ॐ श्रृङ्गरवाकारितवत्सकाय नमः ।

२३१. ॐ मनोज्ञपल्लवोत्तंसपुष्पस्वेच्छात्तषट्‌पदाय नमः ।

२३२. ॐ मञ्जुशिञ्जितमञ्जीरचरणाय नमः ।

२३३. ॐ करकङ्कणाय नमः ।

२३४. ॐ अन्योन्यशासनाय नमः ।

२३५. ॐ क्रीडापटवे नमः ।

२३६. ॐ परमकैतवाय नमः ।

२३७. ॐ प्रतिध्वानप्रमुदिताय नमः ।

२३८. ॐ शाखाचतुरचंक्रमाय नमः ।

२३९. ॐ अघदानवसंहर्त्रे नमः ।

२४०. ॐ व्रजविघ्नविनाशनाय नमः ।

२४१. ॐ व्रजसञ्जीवनाय नमः ।

२४२. ॐ श्रेयोनिधये नमः ।

२४३. ॐ दानवमुक्तिदाय नमः ।

२४४. ॐ कालिन्दीपुलिनासीनाय नमः ।

२४५. ॐ सहभुक्तव्रजार्भकाय नमः ।

२४६. ॐ कक्षाजठरविन्यस्तवेणवे नमः ।

२४७. ॐ वल्लवचेष्टिताय नमः ।

२४८. ॐ भुजसन्ध्यन्तरन्यस्तश्रृङ्गवेत्राय नमः ।

२४९. ॐ शुचिस्मिताय नमः ।

२५०. ॐ वामपाणिस्थदध्यन्नकवलाय नमः ।

२५१. ॐ कलभाषणाय नमः ।

२५२. ॐ अङ्गुल्यन्तरविन्यस्तफलाय नमः ।

२५३. ॐ परमपावनाय नमः ।

२५४. ॐ अदृश्यतर्णकान्वेषिणे नमः ।

२५५. ॐ वल्लवार्भकभीतिघ्ने नमः ।

२५६. ॐ अदृष्टवत्सपव्राताय नमः ।

२५७. ॐ ब्रह्मविज्ञातवैभवाय नमः ।

२५८. ॐ गोवत्सवत्सपान्वेषिणे नमः ।

२५९. ॐ विराट्‌पुरुषविग्रहाय नमः ।

२६०. ॐ स्वसंकल्पानुरूपार्थाय नमः ।

२६१. ॐ वत्साय नमः ।

२६२. ॐ वत्सपरूपधृते नमः ।

२६३. ॐ यथावत्सक्रियारूपाय नमः ।

२६४. ॐ यथास्थाननिवेशनाय नमः ।

२६५. ॐ यथाव्रजार्भकाकाराय नमः ।

२६६. ॐ गोगोपीस्तन्यपाय नमः ।

२६७. ॐ सुखिने नमः ।

२६८. ॐ चिराद्बलाय नमः ।

२६९. ॐ हिताय नमः ।

२७०. ॐ दान्ताय नमः ।

२७१. ॐ ब्रह्मविज्ञातवैभवाय नमः ।

२७२. ॐ विचित्रशक्तये नमः ।

२७३. ॐ व्यालीनाय नमः ।

२७४. ॐ सृष्टगोवत्सवत्सपाय नमः ।

२७५. ॐ ब्रह्मत्रपाकराय नमः ।

२७६. ॐ धातृस्तुताय नमः ।

२७७. ॐ सर्वार्थसाधकाय नमः ।

२७८. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

२७९. ॐ ब्रह्ममयाय नमः ।

२८०. ॐ अव्यक्ताय नमः ।

२८१. ॐ तेजोरूपाय नमः ।

२८२. ॐ सुखात्मकाय नमः ।

२८३. ॐ निरुक्ताय नमः ।

२८४. ॐ व्याकृतये नमः ।

२८५. ॐ व्यक्‍ताय नमः ।

२८६. ॐ निरालम्बनभावनाय नमः ।

२८७. ॐ प्रभविष्णवे नमः ।

२८८. ॐ अतन्त्रीकाय नमः ।

२८९. ॐ देवपक्षार्थरूपधृषे नमः ।

२९०. ॐ अकामाय नमः ।

२९१. ॐ सर्ववेदादये नमः ।

२९२. ॐ अणीयसे नमः ।

२९३. ॐ स्थूलरूपवते नमः ।

२९४. ॐ व्यापिने नमः ।

२९५. ॐ व्याप्याय नमः ।

२९६. ॐ कृपाकर्त्रेनमः ।

२९७. ॐ विचित्राचारसम्मताय नमः ।

२९८. ॐ छन्दोमयाय नमः ।

२९९. ॐ प्रधानात्मने नमः ।

३००. ॐ मूर्ताय नमः ।

३०१. ॐ मूर्तद्वयाकृतये नमः ।

३०२. ॐ अनेकमूर्तये नमः ।

३०३. ॐ अक्रोधाय नमः ।

३०४. ॐ परस्मै नमः ।

३०५. ॐ प्रकृतये नमः ।

३०६. ॐ अक्रमाय नमः ।

३०७. ॐ सकलावरणोपेताय नमः ।

३०८. ॐ सर्वदेवाय नमः ।

३०९. ॐ महेश्वराय नमः ।

३१०. ॐ महाप्रभावनाय नमः ।

३११. ॐ पूर्ववत्साय नमः ।

३१२. ॐ वत्सपदर्शकाय नमः ।

३१३. ॐ कृष्णाय नमः ।

३१४. ॐ यादवाय नमः ।

३१५. ॐ गोपीलाय नमः ।

३१६. ॐ गोपलोकनहर्षिताय नमः ।

३१७. ॐ स्मितेक्षाहर्षिताय नमः ।

३१८. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

३१९. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

३२०. ॐ वाक्प्रियाय नमः ।

३२१. ॐ ब्रह्मानन्दाश्रुधौतांघ्रये नमः ।

३२२. ॐ लीलावैचित्र्यकोविदाय नमः ।

३२३. ॐ बलभद्रैकह्रदयाय नमः ।

३२४. ॐ नामाकारितगोकुलाय नमः ।

३२५. ॐ गोपालबालकाय नमः ।

३२६. ॐ भव्याय नमः ।

३२७. ॐ रज्जुयज्ञोपवीतवते नमः ।

३२८. ॐ वृक्षच्छायाहताशान्तये नमः ।

३२९. ॐ गोपोत्सङ्गोपबर्हणाय नमः ।

३३०. ॐ गोपसंवाहितपदाय नमः ।

३३१. ॐ गोपव्यजनवीजिताय नमः ।

३३२. ॐ गोपगानसुखोन्निद्राय नमः ।

३३३. ॐ श्रीदामार्जितसौह्रदाय नमः ।

३३४. ॐ सुनन्दसुह्रदे नमः ।

३३५. ॐ एकात्मने नमः ।

३३६. ॐ सुबलप्राणरञ्जनाय नमः ।

३३७. ॐ तालीवनकृतक्रीडाय नमः ।

३३८. ॐ बलपातितधेनुकाय नमः ।

३३९. ॐ गोपीसौभाग्यसम्भाव्याय नमः ।

३४०. ॐ गोधूलिच्छुरितालकाय नमः ।

३४१. ॐ गोपीविरहसंतप्ताय नमः ।

३४२. ॐ गोपीकाकृतमज्जनाय नमः ।

३४३. ॐ प्रलम्बबाहवे नमः ।

३४४. ॐ उत्फुल्लपुण्डरीकावतंसकाय नमः ।

३४५. ॐ विलासलतिस्मेरगर्भलीलावलोकनाय नमः ।

३४६. ॐ स्त्रग्भूषणानुलेपाढ्याय नमः ।

३४७. ॐ जनन्युपह्रतान्नभुजे नमः ।

३४८. ॐ वरशय्याशयाय नमः ।

३४९. ॐ राधाप्रेमसल्लापनिर्वृताय नमः ।

३५०. ॐ यमुनातटसञ्चारिणे नमः ।

३५१. ॐ विषार्तव्रजहर्षदाय नमः ।

३५२. ॐ कालियक्रोधजनकाय नमः ।

३५३. ॐ वृद्धाहिकुलवेष्टिताय नमः ।

३५४. ॐ कालियाहिफणारङ्गनटाय नमः ।

३५५. ॐ कालियमर्दनाय नमः ।

३५६. ॐ नागपत्‍नीस्तुतिप्रीताय नमः ।

३५७. ॐ नानावेषसमृद्धिकृते नमः ।

३५८. ॐ अविषाक्तदृशे नमः ।

३५९. ॐ आत्मेशाय नमः ।

३६०. ॐ स्वदृगात्मने नमः ।

३६१. ॐ स्तुतिप्रियाय नमः ।

३६२. ॐ सर्वेश्वराय नमः ।

३६३. ॐ सर्वगुणाय नमः ।

३६४. ॐ प्रसिद्धाय नमः ।

३६५. ॐ सर्वसात्वताय नमः ।

३६६. ॐ अकुण्ठधाम्ने नमः ।

३६७. ॐ चन्द्रार्कदृष्टये नमः ।

३६८. ॐ आकाशनिर्मलाय नमः ।

३६९. ॐ अनिर्देश्यगतये नमः ।

३७०. ॐ नागवनितापतिभैक्षदाय नमः ।

३७१. ॐ स्वांघ्रिमुद्राङ्कनागेन्द्रमूर्ध्ने नमः ।

३७२. ॐ कालियसंस्तुताय नमः ।

३७३. ॐ अभयाय नमः ।

३७४. ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः ।

३७५. ॐ स्तुतोत्तमगुणाय नमः ।

३७६. ॐ प्रभवे नमः ।

३७७. ॐ अहमात्मने नमः ।

३७८. ॐ मरुत्प्राणाय नमः ।

३७९. ॐ परमात्मने नमः ।

३८०. ॐ द्युशीर्षवते नमः ।

३८१. ॐ नागोपायनह्रष्टात्मने नमः ।

३८२. ॐ ह्रदोत्सारितकालियाय नमः ।

३८३. ॐ बलभद्रसुखालापाय नमः ।

३८४. ॐ गोपालिङ्गननिर्वृताय नमः ।

३८५. ॐ दावाग्निभीतगोपालगोप्त्रे नमः ।

३८६. ॐ दावाग्निनाशनाय नमः ।

३८७. ॐ नयनाच्छादनक्रीडालम्पटाय नमः ।

३८८. ॐ नृपचेष्टिताय नमः ।

३८९. ॐ काकपक्षधराय नमः ।

३९०. ॐ सौम्याय नमः ।

३९१. ॐ बलवाहकाय नमः ।

३९२. ॐ केलिमते नमः ।

३९३. ॐ बलघातितदुर्धर्षाय नमः ।

३९४. ॐ प्रलम्बाय नमः ।

३९५. ॐ बलवत्सलाय नमः ।

३९६. ॐ मुञ्जाटव्यग्निशमनाय नमः ।

३९७. ॐ प्रावृट्‌कालविनोदवते नमः ।

३९८. ॐ शिलान्यस्तान्नभृते नमः ।

३९९. ॐ दैत्यसंहर्त्रे नमः ।

४००. ॐ शाद्वलासनाय नमः ।

४०१. ॐ सदाप्तगोपिकोद्गीताय नमः ।

४०२. ॐ कर्णिकारावतंसकाय नमः ।

४०३. ॐ नटवेषधराय नमः ।

४०४. ॐ पद्ममालाङ्काय नमः ।

४०५. ॐ गोपिकावृताय नमः ।

४०६. ॐ गोपीमनोहरापाङ्गाय नमः ।

४०७. ॐ वेणुवादनतत्पराय नमः ।

४०८. ॐ विन्यस्तवदनाम्भोजाय नमः ।

४०९. ॐ चारुशब्दकृताननाय नमः ।

४१०. ॐ बिम्बाधरार्पितदारुवेणवे नमः ।

४११. ॐ विश्वविमोहनाय नमः ।

४१२. ॐ व्रजसंवर्णिताय नमः ।

४१३. ॐ श्राव्यवेणुनादश्रुतिप्रियाय नमः ।

४१४. ॐ गोगोपगोपीजन्मेप्सवे नमः ।

४१५. ॐ ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दिताय नमः ।

४१६. ॐ गीतस्त्रुतिसरित्पूराय नमः ।

४१७. ॐ नादनर्तितबर्हिणाय नमः ।

४१८. ॐ रागपल्लवितस्थाणवे नमः ।

४१९. ॐ गीतानमितपादपाय नमः ।

४२०. ॐ विस्मारिततृणग्रासमृगाय नमः ।

४२१. ॐ मृगविलोभिताय नमः ।

४२२. ॐ व्याघ्रादिहिंस्रसहजवैरहर्त्रे नमः ।

४२३. ॐ सुगायनाय नमः ।

४२४. ॐ गाढोदीरितगोवृन्दाय नमः ।

४२५. ॐ प्रेमोत्कर्णिततर्णकाय नमः ।

४२६. ॐ निष्पन्दयानब्रह्मादिवीक्षिताय नमः ।

४२७. ॐ विश्ववन्दिताय नमः ।

४२८. ॐ शाखोत्कर्णशकुन्तौघाय नमः ।

४२९. ॐ छत्रायितवलाहकाय नमः ।

४३०. ॐ प्रसन्नाय नमः ।

४३१. ॐ परमानन्दाय नमः ।

४३२. ॐ चित्रायितचराचराय नमः ।

४३३. ॐ गोपिकामदनाय नमः ।

४३४. ॐ गोपीकुचकुङ्कुममुद्रिताय नमः ।

४३५. ॐ गोपकन्याजलक्रीडाह्रष्टाय नमः ।

४३६. ॐ गोप्यंशुकापह्रते नमः ।

४३७. ॐ स्कन्धारोपितगोपस्त्रीवाससे नमः ।

४३८. ॐ कुन्दनिभस्मिताय नमः ।

४३९. ॐ गोपीनेत्रोत्पलशशिने नमः ।

४४०. ॐ गोपिकायाचितांशुकाय नमः ।

४४१. ॐ गोपीनमस्क्रियादेष्ट्रे नमः ।

४४२. ॐ गोप्येककरवन्दिताय नमः ।

४४३. ॐ गोप्यञ्जलिविशेषार्थिने नमः ।

४४४. ॐ गोपीक्रीडाविलोभिताय नमः ।

४४५. ॐ शान्तवासस्फुरद्गोपीकृताञ्जलये नमः ।

४४६. ॐ अघापहाय नमः ।

४४७. ॐ गोपीकेलिविलासार्थिने नमः ।

४४८. ॐ गोपीसम्पूर्णकामदाय नमः ।

४४९. ॐ गोपस्त्रीवस्त्रदाय नमः ।

४५०. ॐ गोपीचित्तचोराय नमः ।

४५१. ॐ कुतूहलिने नमः ।

४५२. ॐ वृन्दावनप्रियाय नमः ।

४५३. ॐ गोपबन्धवे नमः ।

४५४. ॐ यज्वान्नयाचित्रे नमः ।

४५५. ॐ यज्ञेशाय नमः ।

४५६. ॐ यज्ञभावज्ञाय नमः ।

४५७. ॐ यज्ञपत्‍न्‍यभिवाञ्छिताय नमः ।

४५८. ॐ मुनिपत्‍नीवितीर्णान्नतृप्ताय नमः ।

४५९. ॐ मुनिवधूप्रियाय नमः ।

४६०. ॐ द्विजपत्‍न्यभिभावज्ञाय नमः ।

४६१. ॐ द्विजपत्‍नीवरप्रदाय नमः ।

४६२. ॐ प्रतिरुद्धसतीमोक्षप्रदाय नमः ।

४६३. ॐ द्विजविमोहिताय नमः ।

४६४. ॐ मुनिज्ञानप्रदाय नमः ।

४६५. ॐ यज्वस्तुताय नमः ।

४६६. ॐ वासवयागविदे नमः ।

४६७. ॐ पितृप्रोक्तक्रियारूपशक्रयागनिवारणाय नमः ।

४६८. ॐ शक्रामर्षकराय नमः ।

४६९. ॐ शक्रवृष्टिप्रशमनोन्मुखाय नमः ।

४७०. ॐ गोवर्धनधराय नमः ।

४७१. ॐ गोपगोवृन्दत्राणतत्पराय नमः ।

४७२. ॐ गोवर्धनगिरिच्छत्रचण्डदण्डभुजार्गलाय नमः ।

४७३. ॐ सप्ताहविधृताद्रीन्द्राय नमः ।

४७४. ॐ मेघवाहनगर्वघ्ने नमः ।

४७५. ॐ भुजाग्रोपरिविन्यस्तक्ष्माधरक्ष्माभृते नमः ।

४७६. ॐ अच्युताय नमः ।

४७७. ॐ स्वस्थानस्थापितगिरये नमः ।

४७८. ॐ गोपीदध्यक्षतार्चिताय नमः ।

४७९. ॐ सुमनसे नमः ।

४८०. ॐ सुमनोवृष्टिह्रष्टाय नमः ।

४८१. ॐ वासववन्दिताय नमः ।

४८२. ॐ कामधेनुपयःपूराभिषिक्ताय नमः ।

४८३. ॐ सुरभिस्तुताय नमः ।

४८४. ॐ धरांघ्रिये नमः ।

४८५. ॐ ओषधीरोम्णे नमः ।

४८६. ॐ धर्मगोप्त्रे नमः ।

४८७. ॐ मनोमयाय नमः ।

४८८. ॐ ज्ञानयज्ञप्रियाय नमः ।

४८९. ॐ शास्त्रनेत्राय नमः ।

४९०. ॐ सर्वार्थसारथये नमः ।

४९१. ॐ ऐरावतकरानीतवियद्गङ्गाप्लुताय नमः ।

४९२. ॐ विभवे नमः ।

४९३. ॐ ब्रह्माभिषिक्ताय नमः ।

४९४. ॐ गोगोप्त्रे नमः ।

४९५. ॐ सर्वलोकशुभंकराय नमः ।

४९६. ॐ सर्ववेदमयाय नमः ।

४९७. ॐ मग्ननन्दान्वेषिणे नमः ।

४९८. ॐ पितृप्रियाय नमः ।

४९९. ॐ वरुणोदीरितात्मेक्षाकौतुकाय नमः ।

५००. ॐ वरुणार्चिताय नमः ।

५०१. ॐ वरुणानीतजनकाय नमः ।

५०२. ॐ गोपज्ञातात्मवैभवाय नमः ।

५०३. ॐ स्वर्लोकालोकसंह्रष्टगोपवर्गत्रिवर्गदाय नमः ।

५०४. ॐ ब्रह्मह्रद्गोपिताय नमः ।

५०५. ॐ गोपद्रष्ट्रे नमः ।

५०६. ॐ ब्रह्मपदप्रदाय नमः ।

५०७. ॐ शरच्चन्द्रविहारोत्काय नमः ।

५०८. ॐ श्रीपतये नमः ।

५०९. ॐ वशकाय नमः ।

५१०. ॐ क्षमाय नमः ।

५११. ॐ भयापहाय नमः ।

५१२. ॐ भर्तृरुद्धगोपिकाध्यानगोचराय नमः ।

५१३. ॐ गोपिकानयनास्वाद्याय नमः ।

५१४. ॐ गोपीनर्मोक्तिनिर्वृताय नमः ।

५१५. ॐ गोपिकामानहरणाय नमः ।

५१६. ॐ गोपिकाशतयूथपाय नमः ।

५१७. ॐ वैजयन्तीस्त्रगाकल्पाय नमः ।

५१८. ॐ गोपिकामानवर्धनाय नमः ।

५१९. ॐ गोपकान्तासुनिर्दैष्ट्रे नमः ।

५२०. ॐ कान्ताय नमः ।

५२१. ॐ मन्मथमन्मथाय नमः ।

५२२. ॐ स्वात्मास्यदत्तताम्बूलाय नमः ।

५२३. ॐ फलितोत्कृष्टयौवनाय नमः ।

५२४. ॐ वल्लवीस्तनसक्ताक्षाय नमः ।

५२५. ॐ वल्लवीप्रेमचालिताय नमः ।

५२६. ॐ गोपीचेलांचलासीनाय नमः ।

५२७. ॐ गोपीनेत्राब्जषट्‌पदाय नमः ।

५२८. ॐ रासक्रीडासमासक्ताय नमः ।

५२९. ॐ गोपीमण्डलमण्डनाय नमः ।

५३०. ॐ गोपीहेममणिश्रेणिमध्येन्द्रमणये नमः ।

५३१. ॐ उज्ज्वलाय नमः ।

५३२. ॐ विद्याधरेन्दुशापघ्नाय नमः ।

५३३. ॐ शंखचूडशिरोहराय नमः ।

५३४. ॐ शंखचूडशिरोरत्‍नसम्प्रीणितबलाय नमः ।

५३५. ॐ अनघाय नमः ।

५३६. ॐ अरिष्टारिष्टकृते नमः ।

५३७. ॐ दुष्टकेशिदैत्यनिषूदनाय नमः ।

५३८. ॐ सरसाय नमः ।

५३९. ॐ सस्मितमुखाय नमः ।

५४०. ॐ सुस्थिराय नमः ।

५४१. ॐ विरहाकुलाय नमः ।

५४२. ॐ सङ्कर्षणार्पितप्रीतये नमः ।

५४३. ॐ अक्रूरध्यानगोचराय नमः ।

५४४. ॐ अक्रूरसंस्तुताय नमः ।

५४५. ॐ गूढाय नमः ।

५४६. ॐ गुणवृत्त्युपलक्षिताय नमः ।

५४७. ॐ प्रमाणगम्याय नमः ।

५४८.ॐ तन्मात्रावयविने नमः ।

५४९. ॐ बुद्धितत्पराय नमः ।

५५०. ॐ सर्वप्रमाणप्रमथिने नमः ।

५५१. ॐ सर्वप्रत्ययसाधकाय नमः ।

५५२. ॐ पुरुषाय नमः ।

५५३. ॐ प्रधानात्मने नमः ।

५५४. ॐ विपर्यासविलोचनाय नमः ।

५५५. ॐ मधुराजनसंवीक्ष्याय नमः ।

५५६. ॐ रजकप्रतिघातकाय नमः ।

५५७. ॐ विचित्राम्बरसंवीताय नमः ।

५५८. ॐ मालाकावरप्रदाय नमः ।

५५९. ॐ कुब्जावक्रत्वनिर्मोक्त्रे नमः ।

५६०. ॐ कुब्जायौवनदायकाय नमः ।

५६१. ॐ कुब्जाङ्गरागसुरभये नमः ।

५६२. ॐ कंसकोदण्डाखण्डनाय नमः ।

५६३. ॐ धीराय नमः ।

५६४. ॐ कुवलयापीडमर्दनाय नमः ।

५६५. ॐ कंसभीतिकृते नमः ।

५६६. ॐ दन्तिदन्तायुधाय नमः ।

५६७. ॐ रङ्गत्रासकाय नमः ।

५६८. ॐ मल्लयुद्धविदे नमः ।

५६९. ॐ चाणूरहन्त्रे नमः ।

५७०. ॐ कंसारये नमः ।

५७१. ॐ देवकीहर्षदायकाय नमः ।

५७२. ॐ वसुदेवपदानम्राय नमः ।

५७३. ॐ पितृबन्धविमोचनाय नमः ।

५७४. ॐ उर्वीभयापहाय नमः ।

५७५. ॐ भूपाय नमः ।

५७६. ॐ उग्रसेनाधिपत्यदाय नमः ।

५७७. ॐ आज्ञास्थितशचीनाथाय नमः ।

५७८. ॐ सुधर्मानयनक्षमाय नमः ।

५७९. ॐ आद्याय नमः ।

५८०. ॐ द्विजातिसत्कर्त्रे नमः ।

५८१. ॐ शिष्टाचारप्रदर्शकाय नमः ।

५८२. ॐ सान्दीपनिकृताभ्यस्तविद्याभ्यासैकधिये नमः ।

५८३. ॐ सुधिये नमः ।

५८४. ॐ गुर्वभीष्टक्रियादक्षाय नमः ।

५८५. ॐ पश्चिमोदधिपूजिताय नमः ।

५८६. ॐ हतपञ्चजनप्राप्तपाञ्चजन्याय नमः ।

५८७. ॐ यमार्चिताय नमः ।

५८८. ॐ धर्मराजजयानीतगुरुपुत्राय नमः ।

५८९. ॐ उरुक्रमाय नमः ।

५९०. ॐ गुरुपुत्रप्रदाय नमः ।

५९१. ॐ शास्‍त्रे नमः ।

५९२. ॐ मधुराजसभासदाय नमः ।

५९३. ॐ जामदग्न्यसमभ्यर्च्याय नमः ।

५९४. ॐ गोमन्तगिरिसञ्चराय नमः ।

५९५. ॐ गोमन्तदावशमनाय नमः ।

५९६. ॐ गरुडानीतभूषणाय नमः ।

५९७. ॐ चक्राद्यायुधसंशोभिने नमः ।

५९८. ॐ जरासन्धमदापहाय नमः ।

५९९. ॐ सृगालावनिपालघ्नाय नमः ।

६००. ॐ सृगालात्मरजराज्यदाय नमः ।

६०१. ॐ विध्वस्तकालयवनाय नमः ।

६०२. ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः ।

६०३. ॐ आज्ञापितमहाम्भोधये नमः ।

६०४. ॐ द्वारकापुरकल्पनाय नमः ।

६०५. ॐ द्वारकानिलयाय नमः ।

६०६. ॐ रुक्मिमानहन्त्रे नमः ।

६०७. ॐ यदुद्वहाय नमः ।

६०८. ॐ रुचिराय नमः ।

६०९. ॐ रुक्मिणीजानये नमः ।

६१०. ॐ प्रद्युम्नजनकाय नमः ।

६११. ॐ प्रभवे नमः ।

६१२. ॐ अपाकृतत्रिलोकार्तये नमः ।

६१३. ॐ अनिरुद्धपितामहाय नमः ।

६१४. ॐ अनिरुद्धपदान्वेषिणे नमः ।

६१५. ॐ चक्रिणे नमः ।

६१६. ॐ गरुडवाहनाय नमः ।

६१७. ॐ बाणासुरपुरीरोद्‌ध्रे नमः ।

६१८. ॐ रक्षाज्वलनयन्त्रजिते नमः ।

६१९. ॐ धूतप्रमथसंरम्भाय नमः ।

६२०. ॐ जितमाहेश्वरज्वराय नमः ।

६२१. ॐ षट्‍चक्रशक्तिनिर्जेत्रे नमः ।

६२२. ॐ भूतवेतालमोहकृते नमः ।

६२३. ॐ शम्भुत्रिशूलजिते नमः ।

६२४. ॐ शम्भुजम्भणाय नमः ।

६२५. ॐ शम्भुसंस्तुताय नमः ।

६२६. ॐ इन्द्रियाय नमः ।

६२७. ॐ आत्मने नमः ।

६२८. ॐ इन्दुह्रदयाय नमः ।

६२९. ॐ सर्वयोगेश्वरेश्वराय नमः ।

६३०. ॐ हिरण्यगर्भह्रदयाय नमः ।

६३१. ॐ मोहावर्तनिवर्तनाय नमः ।

६३२. ॐ आत्मज्ञाननिधये नमः ।

६३३. ॐ मेधाकोशाय नमः ।

६३४. ॐ तन्मात्ररूपवते नमः ।

६३५. ॐ इन्द्राय नमः ।

६३६. ॐ अग्निवदनाय नमः ।

६३७. ॐ कालनाभाय नमः ।

६३८. ॐ सर्वागमाय नमः ।

६३९. ॐ अध्वगाय नमः ।

६४०. ॐ तुरीयाय नमः ।

६४१. ॐ सर्वधीसाक्षिणे नमः ।

६४२. ॐ द्वन्द्वारामाय नमः ।

६४३. ॐ आत्मदूरगाय नमः ।

६४४. ॐ अज्ञातपारवश्यश्रिये नमः ।

६४५. ॐ अव्याकृतविहारवते नमः ।

६४६. ॐ आत्मप्रदीपाय नमः ।

६४७. ॐ विज्ञानमात्रात्मने नमः ।

६४८. ॐ श्रीनिकेतनाय नमः ।

६४९. ॐ बाणबाहुवनच्छेते नमः ।

६५०. ॐ महेन्द्रप्रीतिवर्धनाय नमः ।

६५१. ॐ अनिरुद्धनिरोधज्ञाय नमः ।

६५२. ॐ जलेशातह्रतगोकुलाय नमः ।

६५३. ॐ जलेशविजयिने नमः ।

६५४. ॐ वीराय नमः ।

६५५. ॐ सत्राजिद्रत्‍नयाचकाय नमः ।

६५६. ॐ प्रसेनान्वेषणोद्युक्ताय नमः ।

६५७. ॐ जाम्बवद्धृतरत्‍नदाय नमः ।

६५८. ॐ जितर्क्षराजतनयाहर्त्रे नमः ।

६५९. ॐ जाम्बवतीप्रियाय नमः ।

६६०. ॐ सत्यभामाप्रियाय नमः ।

६६१. ॐ कामाय नमः ।

६६२. ॐ शतधन्वशिरोहराय नमः ।

६६३. ॐ कालिन्दीपतये नमः ।

६६४. ॐ अक्रूरबन्धवे नमः ।

६६५. ॐ अक्रुररत्‍नदाय नमः ।

६६६. ॐ कैकयीरमणाय नमः ।

६६७. ॐ भद्राभर्ते नमः ।

६६८. ॐ नाग्नजितीधवाय नमः ।

६६९. ॐ माद्रीमनोहराय नमः ।

६७०. ॐ शैब्याप्राणबन्धवे नमः ।

६७१. ॐ उरुक्रमाय नमः ।

६७२. ॐ सुशीलादयिताय नमः ।

६७३. ॐ मित्रविन्दानेत्रमहोत्सवाय नमः ।

६७४. ॐ लक्ष्मणावल्लभाय नमः ।

६७५. ॐ रुद्धप्राग्ज्योतिषमहपुराय नमः ।

६७६. ॐ सुरपाशावृतिच्छेदिने नमः ।

६७७. ॐ मुरारये नमः ।

६७८. ॐ क्रूरयुद्धविदे नमः ।

६७९. ॐ हयग्रीवशिरोहर्त्रे नमः ।

६८०. ॐ सर्वात्मने नमः ।

६८१. ॐ सर्वदर्शनाय नमः ।

६८२. ॐ नरकासुरविच्छेत्रे नमः ।

६८३. ॐ नरकात्मजराज्यदाय नमः ।

६८४. ॐ पृथ्वीस्तुताय नमः ।

६८५. ॐ प्रकाशात्मने नमः ।

६८६. ॐ ह्रद्याय नमः ।

६८७. ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः ।

६८८. ॐ गुणग्राहिणे नमः ।

६८९. ॐ गुणद्रष्ट्रे नमः ।

६९०. ॐ गूढस्वात्माविभूतिमते नमः ।

६९१. ॐ कवये नमः ।

६९२. ॐ जगदुपद्रष्ट्रे नमः ।

६९३. ॐ परमाक्षरविग्रहाय नमः ।

६९४. ॐ प्रपन्नपालनाय नमः ।

६९५. ॐ मालिने नमः ।

६९६. ॐ महद्ब्रह्यविवर्धनाय नमः ।

६९७. ॐ वाच्यवाचकशक्त्यर्थाय नमः ।

६९८. ॐ सर्वव्याकृतसिद्धिदाय नमः ।

६९९. ॐ स्वयंप्रभवे नमः ।

७००. ॐ अनिर्वेद्याय नमः ।

७०१. ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।

७०२. ॐ चिरन्तनाय नमः ।

७०३. ॐ नादात्मने नमः ।

७०४. ॐ मन्त्रकोटीशाय नमः ।

७०५. ॐ नानावादनिरोधकाय नमः ।

७०६. ॐ कन्दर्पकोटिलावण्याय नमः ।

७०७. ॐ परार्थेकप्रयोजकाय नमः ।

७०८. ॐ अमरीकृतदेवौघाय नमः ।

७०९. ॐ कन्यकाबन्धमोचनाय नमः ।

७१०. ॐ षोडशस्त्रीसहस्त्रेशाय नमः ।

७११. ॐ कान्ताय नमः ।

७१२. ॐ कान्तामनोभवाय नमः ।

७१३. ॐ क्रीडारत्‍नाचलाहर्त्रे नमः ।

७१४. ॐ वरुणच्छत्रशोभिताय नमः ।

७१५. ॐ शक्राभिवन्दिताय नमः ।

७१६. ॐ शुक्रजननीकुण्डलप्रदाय नमः ।

७१७. ॐ अदितिप्रस्तुतस्तोत्राय नमः ।

७१८. ॐ ब्राह्मणोद्‌घुष्टचेष्टनाय नमः ।

७१९. ॐ पुराणाय नमः ।

७२०. ॐ संयमिने नमः ।

७२१. ॐ जन्मालिप्ताय नमः ।

७२२. ॐ षड्‌विंशकाय नमः ।

७२३. ॐ अर्थदाय नमः ।

७२४. ॐ यशस्यनीतये नमः ।

७२५. ॐ आद्यन्तरहिताय नमः ।

७२६. ॐ सत्कथाप्रियाय नमः ।

७२७. ॐ ब्रह्मबोधाय नमः ।

७२८. ॐ परानन्दाय नमः ।

७२९. ॐ पारिजातापहारकाय नमः ।

७३०. ॐ पौण्ड्रकप्राणहरणाय नमः ।

७३१. ॐ काशिराजनिषूदनाय नमः ।

७३२. ॐ कृत्यागर्वप्रशमनाय नमः ।

७३३. ॐ विचक्रवधदीक्षिताय नमः ।

७३४. ॐ हंसविध्वंसनाय नमः ।

७३५. ॐ साम्बजनकाय नमः ।

७३६. ॐ डिम्भकार्दनाय नमः ।

७३७. ॐ मुनये नमः ।

७३८. ॐ गोप्त्रे नमः ।

७३९. ॐ पितृवरप्रदाय नमः ।

७४०. ॐ सवनदीक्षिताय नमः ।

७४१. ॐ रथिने नमः ।

७४२. ॐ सारथ्यनिर्देष्ट्रे नमः ।

७४३. ॐ फाल्गुनाय नमः ।

७४४. ॐ फाल्गुनप्रियाय नमः ।

७४५. ॐ सप्ताब्धिस्तम्भनोद्भूताय नमः ।

७४६. ॐ हरये नमः ।

७४७. ॐ सताब्धिभेदनाय नमः ।

७४८. ॐ आत्मप्रकाशाय नमः ।

७४९. ॐ पूर्णाश्रिये नमः ।

७५०. ॐ आदिनारायणेक्षिताय नमः ।

७५१. ॐ विप्रपुत्रप्रदाय नमः ।

७५२. ॐ सर्वमातृसुतप्रदाय नमः ।

७५३. ॐ पार्थविस्मयकृते नमः ।

७५४. ॐ पार्थप्रणवार्थप्रबोधनाय नमः ।

७५५. ॐ कैलासयात्रासुमुखाय नमः ।

७५६. ॐ बदर्याश्रमभूषणाय नमः ।

७५७ ॐ घण्टाकर्णक्रियामौढ्यतोषिताय नमः ।

७५८.ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

७५९. ॐ मुनिवृन्दादिभिर्ध्येयाय नमः ।

७६०. ॐ घण्टाकर्णवरप्रदाय नमः ।

७६१. ॐ तपश्चर्यापराय नमः ।

७६२. ॐ चीरवाससे नमः ।

७६३. ॐ पिङ्गजटाधराय नमः ।

७६४. ॐ प्रत्यक्षीकृतभूतेशाय नमः ।

७६५. ॐ शिवस्तोत्रे नमः ।

७६६. ॐ शिवस्तुताय नमः ।

७६७. ॐ कृष्णास्वयंवरालोककौतुकिने नमः ।

७६८. ॐ सर्वसम्पताय नमः ।

७६९. ॐ बलसंरम्भशमनाय नमः ।

७७०. ॐ बलदर्शितपाण्डवाय नमः ।

७७१. ॐ यतिवेषार्जुनाभीष्टदायिने नमः ।

७७२. ॐ सर्वात्मगोचराय नमः ।

७७३. ॐ सुभद्राफाल्गुनोद्वाहकर्त्रे नमः ।

७७४. ॐ प्रीणितफाल्गुनाय नमः ।

७७५. ॐ खाण्डवप्रीणितार्चिष्मते नमः ।

७७६. ॐ मयदानवमोचनाय नमः ।

७७७. ॐ सुलभाय नमः ।

७७८. ॐ राजसूयार्हाय नमः ।

७७९. ॐ युधिष्ठिरनियोजकाय नमः ।

७८०. ॐ भीमार्दितजरासन्धाय नमः ।

७८१. ॐ मागधात्मजराज्यदाय नमः ।

७८२. ॐ राजबन्धननिर्मोक्त्रे नमः ।

७८३. ॐ राजसूयाग्रपूजनाय नमः ।

७८४. ॐ चैद्याद्यसहनाय नमः ।

७८५. ॐ भीष्मस्तुताय नमः ।

७८६. ॐ सात्वतपूर्वजाय नमः ।

७८७. ॐ सर्वात्मने नमः ।

७८८. ॐ अर्थसमाहर्त्रे नमः ।

७८९. ॐ मन्दराचलधारकाय नमः ।

७९०. ॐ यज्ञावताराय नमः ।

७९१. ॐ प्रल्हादप्रतिज्ञापरिपालकाय नमः ।

७९२. ॐ बलियज्ञसभाध्वंसिने नमः ।

७९३. ॐ दृप्तक्षत्रकुलान्तकाय नमः ।

७९४. ॐ दशग्रीवान्तकाय नमः ।

७९५. ॐ जेत्रे नमः ।

७९६. ॐ रेवतीप्रेमवल्लभाय नमः ।

७९७. ॐ सर्वावताराधिष्ठात्रे नमः ।

७९८. ॐ वेदबाह्यविमोहनाय नमः ।

७९९. ॐ कलिदोषनिराकर्त्रे नमः ।

८००. ॐ दशनाम्ने नमः ।

८०१. ॐ दृढव्रताय नमः ।

८०२. ॐ अमेयात्मने नमः ।

८०३. ॐ जगत्स्वामिने नमः ।

८०४. ॐ वाग्मिने नमः ।

८०५. ॐ चैद्यशिरोहराय नमः ।

८०६. ॐ द्रौपदीरचितस्तोत्राय नमः ।

८०७. ॐ केशवाय नमः ।

८०८. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।

८०९. ॐ नारायणाय नमः ।

८१०. ॐ मधुपतये नमः ।

८११. ॐ माधवाय नमः ।

८१२. ॐ दोषवर्जिताय नमः ।

८१३. ॐ गोविन्दाय नमः ।

८१४. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

८१५. ॐ विष्णवे नमः ।

८१६. ॐ मधुसूदनाय नमः ।

८१७. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।

८१८. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।

८१९. ॐ वामनाय नमः ।

८२०. ॐ श्रीधराय नमः ।

८२१. ॐ पुंसे नमः ।

८२२. ॐ ह्रषीकेशाय नमः ।

८२३. ॐ वासुदेवाय नमः ।

८२४. ॐ पद्मनाभाय नमः ।

८२५. ॐ महाह्रदाय नमः ।

८२६. ॐ दामोदराय नमः ।

८२७. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ।

८२८. ॐ पाञ्चालीमानरक्षणाय नमः ।

८२९. ॐ शाल्वघ्नाय नमः ।

८३०. ॐ समरश्लाघिने नमः ।

८३१. ॐ दन्तवक्त्रनिबर्हणाय नमः ।

८३२. ॐ दामोदरप्रियसखाय नमः ।

८३३. ॐ पृथुकास्वादनप्रियाय नमः ।

८३४. ॐ घृणिने नमः ।

८३५. ॐ दामोदराय नमः ।

८३६. ॐ श्रीदाय नमः ।

८३७. ॐ गोपीपुनरवेक्षकाय नमः ।

८३८. ॐ गोपिकामुक्तिदाय नमः ।

८३९. ॐ योगिने नमः ।

८४०. ॐ दुर्वासस्तृप्तिकारकाय नमः ।

८४१. ॐ अविज्ञातव्रजाकीर्णपाण्डवालोकनाय नमः ।

८४२. ॐ जयिने नमः ।

८४३. ॐ पार्थसारथ्यनिरताय नमः ।

८४४. ॐ प्राज्ञाय नमः ।

८४५. ॐ पाण्डवदौत्यकृते नमः ।

८४६. ॐ विदुरातिथ्यसंतुष्टाय नमः ।

८४७. ॐ कुन्तीसन्तोषदायका नमः ।

८४८. ॐ सुयोधनतिरस्कर्त्रे नमः ।

८४९. ॐ दुर्योधनविकारविदे नमः ।

८५०. ॐ विदुराभिष्टुताय नमः ।

८५१. ॐ नित्याय नमः ।

८५२. ॐ वार्ष्णेयाय नमः ।

८५३. ॐ मङ्गलात्मकाय नमः ।

८५४. ॐ पञ्चविंशतितत्त्वेशाय नमः ।

८५५. ॐ चतुर्विंशतिदेहभाजे नमः ।

८५६. ॐ सर्वानुग्राहकाय नमः ।

८५७. ॐ सर्वदाशार्हसततार्चिताय नमः ।

८५८. ॐ अचिन्त्याय नमः ।

८५९. ॐ मधुरालापाय नमः ।

८६०. ॐ साधुदर्शिने नमः ।

८६१. ॐ दुरासदाय नमः ।

८६२. ॐ मनुष्यधर्मानुगताय नमः ।

८६३. ॐ कौरवेन्द्रक्षयेक्षिताय नमः ।

८६४. ॐ उपेन्द्राय नमः ।

८६५. ॐ दानवारातये नमः ।

८६६. ॐ उरुगीताय नमः ।

८६७. ॐ महाद्युतये नमः ।

८६८. ॐ ब्रह्मण्यदेवाय नमः ।

८६९. ॐ श्रुतिमते नमः ।

८७०. ॐ गोब्राह्मणहिताशयाय नमः ।

८७१. ॐ वरशीलाय नमः ।

८७२. ॐ शिवारम्भाय नमः ।

८७३. ॐ सुविज्ञानविमूर्तिमते नमः ।

८७४. ॐ स्वभावशुद्धाय नमः ।

८७५. ॐ सन्मित्राय नमः ।

८७६. ॐ सुशरण्याय नमः ।

८७७. ॐ सुलक्षणाय नमः ।

८७८. ॐ धृतराष्ट्रगताय नमः ।

८७९. ॐ दृष्टिप्रदाय नमः ।

८८०. ॐ कर्णविभेदनाय नमः ।

८८१. ॐ प्रतोदधृते नमः ।

८८२. ॐ विश्वरूपविस्मारितधनञ्जाय नमः ।

८८३. ॐ सामगानप्रियाय नमः ।

८८४. ॐ धर्मधेनवे नमः ।

८८५. ॐ वर्णोत्तमाय नमः ।

८८६. ॐ अव्ययाय नमः ।

८८७. ॐ चतुर्युगक्रियाकर्त्रे नमः ।

८८८. ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।

८८९. ॐ ब्रह्मबोधपरित्रातपार्थाय नमः ।

८९०. ॐ भीष्मार्थचक्रभृते नमः ।

८९१. ॐ अर्जुनायासविध्वंसिने नमः ।

८९२. ॐ कलदंष्ट्राविभूषणाय नमः ।

८९३. ॐ सुजातानन्तमहिम्ने नमः ।

८९४. ॐ स्वप्नव्यापारितार्जुनाय नमः ।

८९५. ॐ अकालसन्ध्याघटनाय नमः ।

८९६. ॐ चक्रान्तरितभास्कराय नमः ।

८९७. ॐ दुष्टप्रमथनाय नमः ।

८९८. ॐ पार्थप्रतिज्ञापरिपालकाय नमः ।

८९९. ॐ सिन्धुराजशिरःपातस्थानवक्त्रे नमः ।

९००. ॐ विवेकदृशे नमः ।

९०१. ॐ सुभ्रद्राशोकहरणाय नमः ।

९०२. ॐ द्रोणोत्सेकादिविस्मिताय नमः ।

९०३. ॐ पार्थमन्युनिराकर्त्रे नमः ।

९०४. ॐ पाण्डवोत्सवदायकाय नमः ।

९०५. ॐ अङ्गुष्ठाक्रान्तकौन्तेयरथचक्राय नमः ।

९०६. ॐ अहिशीर्षजिते नमः ।

९०७. ॐ कालकोपप्रशमनाय नमः ।

९०८. ॐ भीमसेनजयप्रदाय नमः ।

९०९. ॐ अश्वत्थामवधायासत्रातपाण्डुसुताय नमः ।

९१०. ॐ कृतिने नमः ।

९११. ॐ इषीकास्त्रप्रशमनाय नमः ।

९१२. ॐ द्रौणिरक्षाविचक्षणाय नमः ।

९१३. ॐ पार्थापहारितद्रौणिचूडामणये नमः ।

९१४. ॐ अभङ्गुराय नमः ।

९१५. ॐ धृतराष्ट्रपरामृष्टभीमप्रतिकृतिस्मयाय नमः ।

९१६. ॐ भीष्मबुद्धिप्रदाय नमः ।

९१७. ॐ शान्ताय नमः ।

९१८. ॐ शरच्चन्द्रनिभाननाय नमः ।

९१९. ॐ गदाग्रजन्मने नमः ।

९२०.ॐ पाञ्चालीप्रतिज्ञापरिपालकाय नमः ।

९२१. ॐ गान्धारीकोपदृग्गुप्तधर्मसूनवे नमः ।

९२२. ॐ अनामयाय नमः ।

९२३. ॐ प्रपन्नार्तिभयच्छेत्रे नमः ।

९२४. ॐ भीष्मशल्यव्यथापहाय नमः ।

९२५. ॐ शान्ताय नमः ।

९२६. ॐ शान्तवोदीर्णाय नमः ।

९२७. ॐ सर्वधर्मसमाहिताय नमः ।

९२८. ॐ स्मारितब्रह्मविद्यार्थप्रीतपार्थाय नमः ।

९२९. ॐ महास्त्रविदे नमः ।

९३०. ॐ प्रसादपरमोदाराय नमः ।

९३१. ॐ गाङ्गेयसुगतिप्रदाय नमः ।

९३२. ॐ विपक्षपक्षक्षयकृते नमः ।

९३३. ॐ परीक्षित्प्राणरक्षणाय नमः ।

९३४. ॐ जगद्गुरवे नमः ।

९३५. ॐ धर्मसूनोर्वाजिमेधप्रवर्तकाय नमः ।

९३६. ॐ विहितार्थाय नमः ।

९३७. ॐ आप्तसत्काराय नमः ।

९३८. ॐ मासकात्परिवर्तदाय नमः ।

९३९. ॐ उत्तङ्कहर्षदात्मीयदिव्यरूपप्रदर्शकाय नमः ।

९४०. ॐ जनकावगतस्वोक्तभारताय नमः ।

९४१. ॐ सर्वभावनाय नमः ।

९४२. ॐ असोढ्यादवोद्रेकाय नमः ।

९४३. ॐ वोहिताप्तादिपूजनाय नमः ।

९४४. ॐ समुद्रस्थापिताय नमः ।

९४५. ॐ आश्चर्यमुसलाय नमः ।

९४६. ॐ वृष्णिवाहकाय नमः ।

९४७. ॐ मुनिशापायुधाय नमः ।

९४८. ॐ पद्मासनादित्रिदशार्थिताय नमः ।

९४९. ॐ सृष्टिप्रत्यवहारोत्कटाय नमः ।

९५०. ॐ स्वधामगमनोत्सुकाय नमः ।

९५१. ॐ प्रभासालोकनोद्युक्ताय नमः ।

९५२. ॐ नानाविधनिमित्तकृते नमः ।

९५३. ॐ सर्वयादवसंसेव्याय नमः ।

९५४. ॐ सर्वोत्कृष्टपरिच्छदाय नमः ।

९५५. ॐ वेलाकाननसञ्चारिणे नमः ।

९५६. ॐ वेलानिलह्रतश्रमाय नमः ।

९५७. ॐ कालात्मने नमः ।

९५७. ॐ यादवाय नमः ।

९५९. ॐ अनन्ताय नमः ।

९६०. ॐ स्तुतिसंतुष्टमानसाय नमः ।

९६१. ॐ द्विजालोकनसन्तुष्टाय नमः ।

९६२. ॐ पुण्यतीर्थमहोत्सवाय नमः ।

९६३. ॐ सत्काराह्लादितशेषभूसुराय नमः ।

९६४. ॐ सुरवल्लभाय नमः ।

९६५. ॐ पुण्यतीर्थाप्लुताय नमः ।

९६६. ॐ पुण्याय नमः ।

९६७. ॐ पुण्यदाय नमः ।

९६८. ॐ तीर्थपावनाय नमः ।

९६९. ॐ विप्रसात्कृतगोकोटये नमः ।

९७०. ॐ शतकोटिसुवर्णदाय नमः ।

९७१. ॐ स्वमायामोहिताशेषवृष्णिवीराय नमः ।

९७२. ॐ विशेषविदे नमः ।

९७३. ॐ जलजायुधनिर्देष्ट्रे नमः ।

९७४. ॐ स्वात्मावेशितयादवाय नमः ।

९७५. ॐ देवताभीष्टवरदाय नमः ।

९७६. ॐ कृतकृत्याय नमः ।

९७७. ॐ प्रसन्नधिये नमः ।

९७८. ॐ स्थिरशेषायुतबलाय नमः ।

९७९. ॐ सहस्त्रफणिवीक्षणाय नमः ।

९८०. ॐ ब्रह्मावृक्षवरच्छायासीनाय नमः ।

९८१. ॐ पद्मासनस्थिताय नमः ।

९८२. ॐ प्रत्यगात्मने नमः ।

९८३. ॐ स्वभावार्थाय नमः ।

९८४. ॐ प्रणिधानपरायणाय नमः ।

९८५. ॐ व्याधेषुविद्धपूज्यांघ्रये नमः ।

९८६. ॐ निषादभयमोचनाय नमः ।

९८७. ॐ पुलिन्दस्तुतिसंतुष्टाय नमः ।

९८८. ॐ पुलिन्दसुगतिप्रदाय नमः ।

९८९. ॐ दारुकार्पितपार्थादिकरणीयोक्तये नमः ।

९९०. ॐ ईशित्रे नमः ।

९९१. ॐ दिव्यदुन्दुभिसंयुक्ताय नमः ।

९९२. ॐ पुष्पवृष्टिप्रपूजिताय नमः ।

९९३. ॐ पुराणाय नमः ।

९९४. ॐ परमेशानाय नमः ।

९९५. ॐ पूर्णभूम्रे नमः ।

९९६. ॐ परिष्टुताय नमः ।

९९७. ॐ आद्यपतये नमः ।

९९८. ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।

९९९. ॐ परमात्मने नमः ।

१०००. ॐ परात्परस्मै नमः ।


॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणे श्रीकृष्णसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now