SHRI RADHIKA SAHASRANAMAVALI:

।। अथ श्री राधिका सहस्त्रनामावलिः ।।

१. ॐ श्रीराधायै नमः ।

२. ॐ राधिकायै नमः ।

३. ॐ कृष्णवल्लभायै नमः ।

४. ॐ कृष्णसंयुतायै नमः ।

५. ॐ वृन्दावनेश्वर्यै नमः ।

६. ॐ कृष्णप्रियायै नमः ।

७. ॐ मदनमोहिन्यै नमः ।

८. ॐ श्रीमत्यै कृष्णकान्तायै नमः ।

९. ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः ।

१०. ॐ यशस्विन्यै नमः ।

११. ॐ यशोगम्यायै नमः ।

१२. ॐ यशोदानन्दवल्लभायै नमः ।

१३. ॐ दामोदरप्रियायै नमः ।

१४. ॐ गोप्यै नमः ।

१५. ॐ गोपानन्दकर्यै नमः ।

१६. ॐ कृष्णाङ्गवासिन्यै नमः ।

१७. ॐ ह्रद्यायै नमः ।

१८. ॐ हरिकान्तायै नमः ।

१९. ॐ हरिप्रियायै नमः ।

२०. ॐ प्रधानगोपिकायै नमः ।

२१. ॐ गोपकन्यायै नमः ।

२२. ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।

२३. ॐ वृन्दावनविहारिण्यै नमः ।

२४. ॐ विकसितमुखाम्बुजायै नमः ।

२५. ॐ गोकुलानन्दकर्त्र्यै नमः ।

२६. ॐ गोकुलानन्ददायिन्यै नमः ।

२७. ॐ गतिप्रदायै नमः ।

२८. ॐ गीतगम्यायै नमः ।

२९. ॐ गमनागमनप्रियायै नमः ।

३०. ॐ विष्णुप्रियायै नमः ।

३१. ॐ विष्णुकान्तायै नमः ।

३२. ॐ विष्णोरङ्कनिवासिन्यै नमः ।

३३. ॐ यशोदानन्दपत्‍न्यै नमः ।

३४. ॐ यशोदानन्दगेहिन्यै नमः ।

३५. ॐ कामारिकान्तायै नमः ।

३६. ॐ कामेश्यै नमः ।

३७. ॐ कामलालसविग्रहायै नमः ।

३८. ॐ जयप्रदायै नमः ।

३९. ॐ जयायै नमः ।

४०. ॐ जीवायै नमः ।

४१. ॐ जीवानन्दप्रदायिन्यै नमः ।

४२. ॐ नन्दनन्दनपत्‍न्यै नमः ।

४३. ॐ वृषभानुसुतायै नमः ।

४४. ॐ शिवायै नमः ।

४५. ॐ गणाध्यक्षायै नमः ।

४६. ॐ गवाध्यक्षायै नमः ।

४७. ॐ गवामनुत्तमायै गत्यै नमः ।

४८. ॐ काञ्चनाभायै नमः ।

४९. ॐ हेमगात्रायै नमः ।

५०. ॐ काञ्चनाङ्गदधारिण्यै नमः ।

५१. ॐ अशोकायै नमः ।

५२. ॐ शोकरहितायै नमः ।

५३. ॐ विशोकायै नमः ।

५४. ॐ शोकनाशिन्यै नमः ।

५५. ॐ गायत्र्यै नमः ।

५६. ॐ वेदमात्रे नमः ।

५७. ॐ वेदातीतायै नमः ।

५८. ॐ विदुत्तमायै नमः ।

५९. ॐ नीतिशास्त्रप्रियायै नमः ।

६०. ॐ नीत्यै नमः ।

६१. ॐ गत्यै नमः ।

६२. ॐ मत्यै नमः ।

६३. ॐ अभीष्टदायै नमः ।

६४. ॐ वेदप्रियायै नमः ।

६५. ॐ वेदगर्भायै नमः ।

६६. ॐ वेदमार्गप्रवर्द्धिन्यै नमः ।

६७. ॐ वेदगम्यायै नमः ।

६८. ॐ वेदपरायै नमः ।

६९. ॐ विचित्रकनकोज्ज्वलायै नमः ।

७०. ॐ उज्ज्वलप्रदायै नमः ।

७१. ॐ नित्यायै नमः ।

७२. ॐ उज्ज्वलगात्रिकायै नमः ।

७३. ॐ नन्दप्रियायै नमः ।

७४. ॐ नन्दसुताराध्यायै नमः ।

७५. ॐ आनन्दप्रदायै नमः ।

७६. ॐ शुभायै नमः ।

७७. ॐ शुभाङ्गयै नमः ।

७८. ॐ विमलाङ्ग्यै नमः ।

७९. ॐ विलासिन्यै नमः ।

८०. ॐ अपराजितायै नमः ।

८१. ॐ जनन्यै नमः ।

८२. ॐ जन्मशून्यायै नमः ।

८३. ॐ जन्ममृत्युजरापहायै नमः ।

८४. ॐ गतिमतां गत्यै नमः ।

८५. ॐ धात्र्यै नमः ।

८६. ॐ धात्र्यानन्दप्रदायिन्यै नमः ।

८७. ॐ जगन्नाथप्रियायै नमः ।

८८. ॐ शैलवासिन्यै नमः ।

८९. ॐ हेमसुन्दर्यै नमः ।

९०. ॐ किशोर्यै नमः ।

९१. ॐ कमलायै नमः ।

९२. ॐ पद्मायै नमः ।

९३. ॐ पद्महस्तायै नमः ।

९४. ॐ पयोदयायै नमः ।

९५. ॐ पयस्विन्यै नमः ।

९६. ॐ पयोदात्र्यै नमः ।

९७. ॐ पवित्रायै नमः ।

९८. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।

९९. ॐ महाजीवप्रदायै नमः ।

१००.ॐ कृष्णकान्तायै नमः ।

१०१. ॐ कमलसुन्दर्यै नमः ।

१०२. ॐ विचित्रवासिन्यै नमः ।

१०३. ॐ चित्रवासिन्यै नमः ।

१०४. ॐ चित्ररूपिण्यै नमः ।

१०५. ॐ निर्गुणायै नमः ।

१०६. ॐ सकुलीनायै नमः ।

१०७. ॐ निष्कुलीनायै नमः ।

१०८. ॐ निराकुलायै नमः ।

१०९. ॐ गोकुलान्तरगेहायै नमः ।

११०. ॐ योगानन्दकर्यै नमः ।

१११. ॐ वेणुवाद्यायै नमः ।

११२. ॐ वेणुरत्यै नमः ।

११३. ॐ वेणुवाद्यपरायणायै नमः ।

११४. ॐ गोपालस्य प्रियायै नमः ।

११५. ॐ सौम्यरूपायै नमः ।

११६. ॐ सौम्यकुलोद्वहायै नमः ।

११७. ॐ मोहामोहायै नमः ।

११८. ॐ विमोहायै नमः ।

११९. ॐ गतिनिष्ठायै नमः ।

१२०. ॐ गतिप्रदायै नमः ।

१२१. ॐ गीर्वाणवन्द्यायै नमः ।

१२२. ॐ गीर्वाणायै नमः ।

१२३. ॐ गीर्वाणगणसेवितायै नमः ।

१२४. ॐ ललितायै नमः ।

१२५. ॐ विशोकायै नमः ।

१२६. ॐ विशाखायै नमः ।

१२७. ॐ चित्रमालिन्यै नमः ।

१२८. ॐ जितान्द्रियायै नमः ।

१२९. ॐ शुद्धसत्त्वायै नमः ।

१३०. ॐ कुलीनायै नमः ।

१३१. ॐ कुलदीपिकायै नमः ।

१३२. ॐ दीपप्रियायै नमः ।

१३३. ॐ दीपदात्र्यै नमः ।

१३४. ॐ विमलायै नमः ।

१३५. ॐ विमलोदकायै नमः ।

१३६. ॐ कान्तारवासिन्यै नमः ।

१३७. ॐ कृष्णायै नमः ।

१३८. ॐ कृष्णचन्द्रप्रियायै नमः ।

१३९. ॐ मत्यै नमः ।

१४०. ॐ अनुत्तरायै नमः ।

१४१. ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः ।

१४२. ॐ दुःखकर्त्र्यै नमः ।

१४३. ॐ कुलोद्वहायै नमः ।

१४४. ॐ मत्यै नमः ।

१४५. ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

१४६. ॐ धृत्यै नमः ।

१४७. ॐ लज्जायै नमः ।

१४८. ॐ कान्त्यै नमः ।

१४९. ॐ पुष्ट्यै नमः ।

१५०. ॐ स्मृत्यै नमः ।

१५१. ॐ क्षमायै नमः ।

१५२. ॐ क्षीरोदशायिन्यै नमः ।

१५३. ॐ देव्यै नमः ।

१५४. ॐ देवारिकुलमर्दिन्यै नमः ।

१५५. ॐ वैष्णव्यै नमः ।

१५६. ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।

१५७. ॐ कुलपूज्यायै नमः ।

१५८. ॐ कुलप्रियायै नमः ।

१५९. ॐ सर्वदैत्यानां संहर्त्र्यै नमः ।

१६०. ॐ सावित्र्यै नमः ।

१६१. ॐ वेदगामिन्यै नमः ।

१६२. ॐ वेदातीतायै नमः ।

१६३. ॐ निरालम्बायै नमः ।

१६४. ॐ निरालम्बगणप्रियायै नमः ।

१६५. ॐ निरालम्बजनैः पूज्यायै नमः ।

१६६. ॐ निरालोकायै नमः ।

१६७. ॐ निराश्रयायै नमः ।

१६८. ॐ एकाङ्ग्यै नमः ।

१६९. ॐ सर्वगायै नमः ।

१७०. ॐ सेव्यायै नमः ।

१७१. ॐ ब्रह्मपत्न्यै नमः ।

१७२. ॐ सरस्वत्यै नमः ।

१७३. ॐ रासप्रियायै नमः ।

१७४. ॐ रासगम्यायै नमः ।

१७५. ॐ रासाधिष्ठातृदेवतायै नमः ।

१७६. ॐ रसिकायै नमः ।

१७७. ॐ रसिकानन्दायै नमः ।

१७८. ॐ स्वयं रासेश्वर्यै परस्यै नमः ।

१७९. ॐ रासमण्डलमध्यस्थायै नमः ।

१८०. ॐ रासमण्डलशोभितायै नमः ।

१८१. ॐ रासमण्डलसेव्यायै नमः ।

१८२. ॐ रासक्रीडामनोहरायै नमः ।

१८३. ॐ पुण्डरीकाक्षनिलयायै नमः ।

१८४. ॐ पुण्डरीकाक्षगेहिन्यै नमः ।

१८५. ॐ पुण्डरीकाक्षसेव्यायै नमः ।

१८६. ॐ पुण्डरीकाक्षवल्लभायै नमः ।

१८७. ॐ सर्वजीवेश्वर्यै नमः ।

१८८. ॐ सर्वजीववन्द्यायै नमः ।

१८९. ॐ परात्परस्यै नमः ।

१९०. ॐ प्रकृत्यै नमः ।

१९१. ॐ शम्भुकान्तायै नमः ।

१९२. ॐ सदाशिवमनोहरायै नमः ।

१९३. ॐ क्षुते नमः ।

१९४. ॐ पिपासायै नमः ।

१९५. ॐ दयायै नमः ।

१९६. ॐ निद्रायै नमः ।

१९७. ॐ भ्रान्त्यै नमः ।

१९८. ॐ श्रान्त्यै नमः ।

१९९. ॐ क्षमाकुलायै नमः ।

२००. ॐ वधूरूपायै नमः ।

२०१. ॐ गोपपत्न्यै नमः ।

२०२. ॐ भारत्यै नमः ।

२०३. ॐ सिद्धयोगिन्यै नमः ।

२०४. ॐ सत्यरूपायै नमः ।

२०५. ॐ नित्यरूपायै नमः ।

२०६. ॐ नित्याङ्ग्यै नमः ।

२०७. ॐ नित्यगेहिन्यै नमः ।

२०८. ॐ स्थानदात्र्यै नमः ।

२०९. ॐ धात्र्यै नमः ।

२१०. ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।

२११. ॐ स्वयंप्रभायै नमः ।

२१२. ॐ सिन्धुकन्यायै नमः ।

२१३. ॐ आस्थानदात्र्यै नमः ।

२१४. ॐ द्वारकावासिन्यै नमः ।

२१५. ॐ बुद्ध्यै नमः ।

२१६. ॐ स्थित्यै नमः ।

२१७. ॐ स्थानरूपायै नमः ।

२१८. ॐ सर्वकारणकारणायै नमः ।

२१९. ॐ भक्तप्रियायै नमः ।

२२०. ॐ भक्तगम्यायै नमः ।

२२१. ॐ भक्तानन्दप्रदायिन्यै नमः ।

२२२. ॐ भक्तकल्पद्रुमातीतायै नमः ।

२२३. ॐ अतीतगुणायै नमः ।

२२४. ॐ मनोऽधिष्ठातृदेव्यै नमः ।

२२५. ॐ कृष्णप्रेमपरायणायै नमः ।

२२६. ॐ निरामयायै नमः ।

२२७. ॐ सौम्यदात्र्यै नमः ।

२२८. ॐ मदनमोहिन्यै नमः ।

२२९. ॐ एकानंशाशिवायै नमः ।

२३०. ॐ क्षेमायै नमः ।

२३१. ॐ दुर्गायै नमः ।

२३२. ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः ।

२३३. ॐ ईश्वर्यै नमः ।

२३४. ॐ सर्ववन्द्यायै नमः ।

२३५. ॐ गोपनीयायै नमः ।

२३६. ॐ शुभङ्कर्यै नमः ।

२३७ ॐ सर्वभूतानां पालिन्यै नमः ।

२३८. ॐ कामाङ्गहारिण्यै नमः ।

२३९. ॐ सद्यो मुक्तिप्रदायै नमः ।

२४०. ॐ वेदसारायै नमः ।

२४१. ॐ हिमालयसुतायै नमः ।

२४२. ॐ सर्वस्यै नमः ।

२४३. ॐ पार्वत्यै नमः ।

२४४. ॐ गिरिजायै नमः ।

२४५. ॐ सत्यै नमः ।

२४६. ॐ दक्षकन्यायै नमः ।

२४७. ॐ देवमात्रे नमः ।

२४८. ॐ मन्दलज्जायै नमः ।

२४९. ॐ हरेस्तन्वै नमः ।

२५०. ॐ वृन्दारण्यप्रियायै नमः ।

२५१. ॐ वृन्दायै नमः ।

२५२. ॐ वृन्दावनविलासिन्यै नमः ।

२५३. ॐ विलासिन्यै नमः ।

२५४. ॐ वैषणव्यै नमः ।

२५५. ॐ ब्रह्मलोकप्रतिष्ठितायै नमः ।

२५६. ॐ रुक्मिण्यै नमः ।

२५७. ॐ रेवत्यै नमः ।

२५८. ॐ सत्यभामायै नमः ।

२५९. ॐ जाम्बवत्यै नमः ।

२६०. ॐ सुलक्ष्मणायै नमः ।

२६१. ॐ मित्रविन्दायै नमः ।

२६२. ॐ कालिन्द्यै नमः ।

२६३. ॐ जहुकन्यकायै नमः ।

२६४. ॐ परिपूर्णायै नमः ।

२६५. ॐ पूर्णतरायै नमः ।

२६६. ॐ हेमवत्यै नमः ।

२६७ ॐ अपूर्वायै नमः ।

२६८. ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ।

२६९. ॐ ब्रह्माण्डपरिपालिन्यै नमः ।

२७०. ॐ ब्रह्माण्डभाण्डमध्यस्थायै नमः ।

२७१. ॐ ब्रह्माण्डभाण्डरूपिण्यै नमः ।

२७२. ॐ अण्डरूपायै नमः ।

२७३. ॐ अण्डमध्यस्थायै नमः ।

२७४. ॐ अण्डपरिपालिन्यै नमः ।

२७५. ॐ अण्डबाह्यायै नमः ।

२७६. ॐ अण्डसंहर्त्र्यै नमः ।

२७७. ॐ शिवब्रह्महरिप्रियायै नमः ।

२७८. ॐ महाविष्णुप्रियायै नमः ।

२७९. ॐ कल्पवृक्षरूपायै नमः ।

२८०. ॐ निरन्तरायै नमः ।

२८१. ॐ सारभूतायै नमः ।

२८२. ॐ स्थिरायै नमः ।

२८३. ॐ गौर्यै नमः ।

२८४. ॐ गौराङ्ग्यै नमः ।

२८५. ॐ शशिशेखरायै नमः ।

२८६. ॐ श्वेतचम्पकवर्णाभायै नमः ।

२८७. ॐ शशिकोटिसमप्रभायै नमः ।

२८८. ॐ मालतीमाल्यधारिण्यै नमः ।

२८९. ॐ कृष्णस्तुतायै नमः ।

२९०. ॐ कृष्णकान्तायै नमः ।

२९१. ॐ वृन्दावनविलासिन्यै नमः ।

२९२. ॐ तुलस्यधिष्ठातृदेव्यै नमः ।

२९३. ॐ संसारार्णवपारदायै नमः ।

२९४. ॐ सारदायै नमः ।

२९५. ॐ आहारदायै नमः ।

२९६. ॐ अम्भोदायै नमः ।

२९७. ॐ यशोदायै नमः ।

२९८. ॐ गोपनन्दिन्यै नमः ।

२९९. ॐ अतीतगमनायै नमः ।

३००. ॐ परानुग्रहकारिण्यै नमः ।

३०१. ॐ करुणार्णवसम्पूर्णायै नमः ।

३०२. ॐ करुणार्णवधारिण्यै नमः ।

३०३. ॐ माधव्यै नमः ।

३०४. ॐ माधवमनोहारिण्यै नमः ।

३०५. ॐ श्यामवल्लभायै नमः ।

३०६. ॐ अन्धकारभयध्वस्तायै नमः ।

३०७. ॐ मङ्गल्यायै नमः ।

३०८. ॐ मङ्गलप्रदायै नमः ।

३०९. ॐ श्रीगर्भायै नमः ।

३१०. ॐ श्रीप्रदायै नमः ।

३११. ॐ श्रीशायै नमः ।

३१२. ॐ श्रीनिवासायै नमः ।

३१३. ॐ अच्युतप्रभायै नमः ।

३१४. ॐ श्रीरूपायै नमः ।

३१५. ॐ श्रीहरायै नमः ।

३१६. ॐ श्रीदायै नमः ।

३१७. ॐ श्रीकामायै नमः ।

३१८. ॐ श्रीस्वरूपिण्यै नमः ।

३१९. ॐ श्रीदामानन्ददात्र्यै नमः ।

३२०. ॐ श्रीदामेश्वरवल्लभायै नमः ।

३२१. ॐ श्रीनितम्बायै नमः ।

३२२. ॐ श्रीगणेशायै नमः ।

३२३. ॐ श्रीस्वरूपाश्रितायै नमः ।

३२४. ॐ श्रुत्यै नमः ।

३२५. ॐ श्रीक्रियारूपिण्यै नमः ।

३२६. ॐ श्रीलायै नमः ।

३२७. ॐ श्रीकृष्णभजनान्वितायै नमः ।

३२८. ॐ श्रीराधायै नमः ।

३२९. ॐ श्रीमर्त्यै नमः ।

३३०. ॐ श्रेष्ठायै नमः ।

३३१. ॐ गौर्यै नमः ।

३३२. ॐ श्रीमत्यै नमः ।

३३३. ॐ देव्यै नमः ।

३३४. ॐ श्रीमत्यै नमः ।

३३५.ॐ श्रीमत्यै नमः ।

३३६. ॐ श्रेष्ठरूपायै नमः ।

३३७. ॐ श्रुतिप्रियायै नमः ।

३३८. ॐ योगेश्यै नमः ।

३३९. ॐ योगमात्रे नमः ।

३४०. ॐ योगातीतायै नमः ।

३४१. ॐ युगप्रियायै नमः ।

३४२. ॐ योगप्रियायै नमः ।

३४३. ॐ योगगम्यायै नमः ।

३४४. ॐ योगिनीगणवन्दितायै नमः ।

३४५. ॐ जवाकुसुमसंकाशायै नमः ।

३४६. ॐ दाडिमीकुसुमोपमायै नमः ।

३४७. ॐ नीलाम्बरधरायै नमः ।

३४८. ॐ धीरायै नमः ।

३४९. ॐ धैर्यरूपधराधृत्यै नमः ।

३५०. ॐ रत्नसिंहासनस्थायै नमः ।

३५१. ॐ रत्नकुण्डलभूषितायै नमः ।

३५२. ॐ रत्नालङ्कारसंयुक्तायै नमः ।

३५३. ॐ रत्नमालाधरायै नमः ।

३५४. ॐ परस्यै नमः ।

३५५. ॐ रत्नेन्द्रसाराहाराढ्यायै नमः ।

३५६. ॐ रत्नमालाविभूषितायै नमः ।

३५७. ॐ इन्द्रनीलमणिन्यस्तपादपद्मशुभायै नमः ।

३५८. ॐ शुच्यै नमः ।

३५९. ॐ कार्तिक्यै नमः ।

३६०. ॐ पौर्णमास्यै नमः ।

३६१. ॐ अमावस्यायै नमः ।

३६२. ॐ भयापघ्न्यै नमः ।

३६३. ॐ गोविन्दराजगृहिण्यै नमः ।

३६४. ॐ गोविन्दगणपूजितायै नमः ।

३६५. ॐ वैकुण्ठनाथगृहिण्यै नमः ।

३६६. ॐ वैकुण्ठपरमालयायै नमः ।

३६७. ॐ वैकुण्ठदेवदेवाढ्यायै नमः ।

३६८. ॐ वैकुण्ठसुन्दर्यै नमः ।

३६९. ॐ मदालसायै नमः ।

३७०. ॐ वेदवत्यै नमः ।

३७१. ॐ सीतायै नमः ।

३७२. ॐ साध्व्यै नमः ।

३७३. ॐ पतिव्रतायै नमः ।

३७४. ॐ अन्नपूर्णायै नमः ।

३७५. ॐ सदानन्दरूपायै नमः ।

३७६. ॐ कैवल्यसुन्दर्यै नमः ।

३७७. ॐ कैवल्यदायिन्यै नमः ।

३७८. ॐ श्रेष्ठायै नमः ।

३७९. ॐ गोपीनाथमनोहरायै नमः ।

३८०. ॐ गोपीनाथेश्वर्यै नमः ।

३८१. ॐ चण्ड्यै नमः ।

३८२. ॐ नायिकानयनान्वितायै नमः ।

३८३. ॐ नायिकायै नमः ।

३८४. ॐ नायकप्रीतायै नमः ।

३८५. ॐ नायकानन्दरूपिण्यै नमः ।

३८६. ॐ शेषायै नमः ।

३८७. ॐ शेषवत्यै नमः ।

३८८. ॐ शेषरूपिण्यै नमः ।

३८९. ॐ जगदम्बिकायै नमः ।

३९०. ॐ गोपालपालिकायै नमः ।

३९१. ॐ मायायै नमः ।

३९२. ॐ जायाऽऽनन्दप्रदायै नमः ।

३९३. ॐ कुर्मायै नमः ।

३९४. ॐ यौवनानन्दायै नमः ।

३९५. ॐ युवत्यै नमः ।

३९६. ॐ गोपसुन्दर्यै नमः ।

३९७. ॐ गोपमात्रे नमः ।

३९८. ॐ जानक्यै नमः ।

३९९. ॐ जनकानन्दकारिण्यै नमः ।

४००. ॐ कैलासवासिन्ये नमः ।

४०१. ॐ रम्भायै नमः ।

४०२. ॐ वैराग्यकुलदीपिकायै नमः ।

४०३. ॐ कमलाकान्तग्रहिण्यै नमः ।

४०४. ॐ कमलायै नमः ।

४०५. ॐ कमलालयायै नमः ।

४०६. ॐ त्रैलोक्यमात्रे नमः ।

४०७. ॐ जगतामधिष्ठात्र्यै नमः ।

४०८. ॐ प्रियाम्बिकायै नमः ।

४०९. ॐ हरकान्तायै नमः ।

४१०. ॐ हररतायै नमः ।

४११. ॐ हरानन्दप्रदायिन्यै नमः ।

४१२. ॐ हरपत्न्यै नमः ।

४१३. ॐ हरप्रीतायै नमः ।

४१४. ॐ हरतोषणतत्परायै नमः ।

४१५. ॐ हरेश्वर्यै नमः ।

४१६. ॐ रामरतायै नमः ।

४१७. ॐ रामायै नमः ।

४१८. ॐ रामेश्वर्यै नमः ।

४१९. ॐ रमायै नमः ।

४२०. ॐ श्यामलायै नमः ।

४२१. ॐ चित्रलेखायै नमः ।

४२२. ॐ भुवनमोहिन्यै नमः ।

४२३. ॐ सुगोप्यै नमः ।

४२४. ॐ गोपवनितायै नमः ।

४२५. ॐ गोपराज्यप्रदायै नमः ।

४२६. ॐ शुभायै नमः ।

४२७. ॐ अङ्गारपूर्णायै नमः ।

४२८. ॐ माहेय्यै नमः ।

४२९. ॐ मत्स्यराजसुतासत्यै नमः ।

४३०. ॐ कौमार्यै नमः ।

४३१ ॐ नारसिंह्यै नमः ।

४३२. ॐ वाराह्यै नमः ।

४३३. ॐ नवदुर्गिकायै नमः ।

४३४. ॐ चञ्चलाचञ्चलामोदायै नमः ।

४३५. ॐ नारी भुवनसुन्दर्यै नमः ।

४३६. ॐ दक्षयज्ञहरायै नमः ।

४३७. ॐ दाक्ष्यै नमः ।

४३८. ॐ दक्षकन्यायै नमः ।

४३९. ॐ सुलोचनायै नमः ।

४४०. ॐ रतिरूपायै नमः ।

४४१. ॐ रतिप्रीतायै नमः ।

४४२. ॐ रतिश्रेष्ठायै नमः ।

४४३. ॐ रतिप्रदायै नमः ।

४४४. ॐ रतिलक्षणगेहस्थायै नमः ।

४४५. ॐ विरजायै नमः ।

४४६. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।

४४७. ॐ शङ्कास्पदायै नमः ।

४४८. ॐ हरेर्जायायै नमः ।

४४९. ॐ जामातृकुलवन्दितायै नमः ।

४५०. ॐ वकुलायै नमः ।

४५१. ॐ वकुलामोदधारिण्यै नमः ।

४५२. ॐ यमुनाजयायै नमः ।

४५३. ॐ विजयायै नमः ।

४५४. ॐ जयपत्न्यै नमः ।

४५५. ॐ यमलार्जुनभञ्जिन्यै नमः ।

४५६. ॐ वक्रेश्वर्यै नमः ।

४५७. ॐ वक्ररूपायै नमः ।

४५८. ॐ वक्रवीक्षणवीक्षितायै नमः ।

४५९. ॐ अपराजितायै नमः ।

४६०. ॐ जगन्नाथायै नमः ।

४६१. ॐ जगन्नाथेश्वर्यै नमः ।

४६२. ॐ यत्यै नमः ।

४६३. ॐ खेचर्यै नमः ।

४६४. ॐ खेचरसुतायै नमः ।

४६५. ॐ खेचरत्वप्रदायिन्यै नमः ।

४६६. ॐ विष्णुवक्षःस्थलस्थायै नमः ।

४६७. ॐ विष्णुभावनतत्परायै नमः ।

४६८. ॐ चन्द्रकोटिसुगात्र्यै नमः ।

४६९. ॐ चन्द्राननमनोहरायै नमः ।

४७०. ॐ सेवायै नमः ।

४७१. ॐ सेव्यायै नमः ।

४७२. ॐ शिवायै नमः ।

४७३. ॐ क्षेमायै नमः ।

४७४. ॐ क्षेमकर्यै वध्वै नमः ।

४७५.ॐ यादवेन्द्रवध्वै नमः ।

४७६. ॐ शेब्यायै नमः ।

४७७. ॐ शिवभक्तायै नमः ।

४७८. ॐ शिवान्वितायै नमः ।

४७९. ॐ केवलायै नमः ।

४८०. ॐ निष्कलायै नमः ।

४८१. ॐ सूक्ष्मायै नमः ।

४८२. ॐ महाभीमायै नमः ।

४८३. ॐ अभयप्रदायै नमः ।

४८४. ॐ जीमूतरूपायै नमः ।

४८५. ॐ जैमूत्यै नमः ।

४८६. ॐ जितामित्रप्रमोदिन्यै नमः ।

४८७. ॐ गोपालवनितायै नमः ।

४८८. ॐ नन्दायै नमः ।

४८९. ॐ कुलजेन्द्रानिवासिन्यै नमः ।

४९०. ॐ जयन्त्यै नमः ।

४९१. ॐ यमुनाङ्ग्यै नमः ।

४९२. ॐ यमुनातोषकारिण्यै नमः ।

४९३. ॐ कलिकल्मषभङगायै नमः ।

४९४. ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।

४९५. ॐ कलिकल्मषरूपायै नमः ।

४९६. ॐ नित्यानन्दकर्यै कृपायै नमः ।

४९७. ॐ कृपावत्यै नमः ।

४९८. ॐ कुलवत्यै नमः ।

४९९. ॐ कैलासाचलवासिन्यै नमः ।

५००. ॐ वामदेव्यै नमः ।

५०१. ॐ वामभागायै नमः ।

५०२. ॐ गोविन्दप्रियकारिण्यै नमः ।

५०३. ॐ नरेन्द्रकन्यायै नमः ।

५०४. ॐ योगेश्यै नमः ।

५०५. ॐ योगिन्यै नमः ।

५०६. ॐ योगरूपिण्यै नमः ।

५०७. ॐ योगसिद्धायै नमः ।

५०८. ॐ सिद्धरूपायै नमः ।

५०९. ॐ सिद्धक्षेत्रनिवासिन्यै नमः ।

५१०. ॐ क्षेत्राधिष्ठातृरूपायै नमः ।

५११. ॐ क्षेत्रातीतायै नमः ।

५१२. ॐ कुलप्रदायै नमः ।

५१३. ॐ केशवानन्ददात्र्यै नमः ।

५१४. ॐ केशवानन्ददायिन्यै नमः ।

५१५. ॐ केशवायै नमः ।

५१६. ॐ केशवप्रितायै नमः ।

५१७. ॐ केशव्यै नमः ।

५१८. ॐ केशवप्रियायै नमः ।

५१९. ॐ रासक्रीडाकर्यै नमः ।

५२०. ॐ रासवासिन्यै नमः ।

५२१. ॐ राससुन्दर्यै नमः ।

५२२. ॐ गोकुलान्वितदेहायै नमः ।

५२३. ॐ गोकुलत्वप्रदायिन्यै नमः ।

५२४. ॐ लवङ्गनाम्न्यै नमः ।

५२५. ॐ नारङ्ग्यै नमः ।

५२६. ॐ नारङ्गकुलमण्डनायै नमः ।

५२७. ॐ एलालवङ्गकर्पूरमुखवासमुखान्वितायै नमः ।

५२८. ॐ मुख्यायै नमः ।

५२९. ॐ मुख्यप्रदायै नमः ।

५३०. ॐ मुख्यरूपायै नमः ।

५३१. ॐ मुख्यनिवासिन्यै नमः ।

५३२. ॐ नारायण्यै नमः ।

५३३. ॐ कृपातीतायै नमः ।

५३४. ॐ करुणामयकारिण्यै नमः ।

५३५. ॐ कारुण्यायै नमः ।

५३६. ॐ करुणायै नमः ।

५३७. ॐ कर्णायै नमः ।

५३८. ॐ गोकर्णायै नमः ।

५३९. ॐ नागकर्णिकायै नमः ।

५४०. ॐ सर्पिण्यै नमः ।

५४१. ॐ कौलिन्यै नमः ।

५४२. ॐ क्षेत्रवासिन्यै नमः ।

५४३. ॐ जगदन्वयायै नमः ।

५४४. ॐ जटिलायै नमः ।

५४५. ॐ कुटिलायै नमः ।

५४६. ॐ नीलायै नमः ।

५४७. ॐ नीलाम्बरविधात्र्यै नमः ।

५४८. ॐ नीलकण्ठप्रियायै नमः ।

५४९. ॐ भगिन्यै नमः ।

५५०. ॐ भागिन्यै नमः ।

५५१. ॐ भोग्यायै नमः ।

५५२. ॐ कृष्णभोग्यायै नमः ।

५५३. ॐ भगेश्वर्यै नमः ।

५५४. ॐ बलेश्वर्यै नमः ।

५५५. ॐ बलाराध्यायै नमः ।

५५६. ॐ कान्तायै नमः ।

५५७. ॐ कान्तनितम्बिन्यै नमः ।

५५८. ॐ नितम्बिन्यै नमः ।

५५९. ॐ नितम्बिन्यै नमः ।

५६०. ॐ रूपवत्यै नमः ।

५६१. ॐ युवत्यै नमः ।

५६२. ॐ कृष्णपीवर्यै नमः ।

५६३. ॐ विभावर्यै नमः ।

५६४. ॐ वेत्रवत्यै नमः ।

५६५. ॐ संकटायै नमः ।

५६६. ॐ कुटिलालकायै नमः ।

५६७. ॐ नारायणप्रियायै नमः ।

५६८. ॐ शैलायै नमः ।

५६९. ॐ सृक्कणीपरिमोहोतायै नमः ।

५७०. ॐ दृक्पातमोहितायै नमः ।

५७१. ॐ प्रातराशिन्यै नमः ।

५७२. ॐ नवनीतिकायै नमः ।

५७३. ॐ नवीनायै नमः ।

५७४. ॐ नवनार्यै नमः ।

५७५. ॐ नारङ्गफलशोभितायै नमः ।

५७६. ॐ हैम्यै नमः ।

५७७. ॐ हेममुख्यै नमः ।

५७८. ॐ चन्द्रमुख्यै नमः ।

५७९. ॐ शशिसुशोभनायै नमः ।

५८०. ॐ अर्द्धचन्द्रधरायै नमः ।

५८१. ॐ चन्द्रवल्लभायै नमः ।

५८२. ॐ रोहिण्यै नमः ।

५८३. ॐ तम्यै नमः ।

५८४. ॐ तिमिंगिलकुलामोदमत्स्यरूपाङ्गहारिण्यै नमः ।

५८५. ॐ सर्वभूतानां कारिण्यै नमः ।

५८६.ॐ कार्यातीतायै नमः ।

५८७. ॐ किशोरिण्यै नमः ।

५८८. ॐ किशोरवल्लभायै नमः ।

५८९. ॐ केशकारिकायै नमः ।

५९०. ॐ कामकारिकायै नमः ।

५९१. ॐ कामेश्वर्यै नमः ।

५९२. ॐ कामकलायै नमः ।

५९३. ॐ कालिन्दीकूलदीपिकायै नमः ।

५९४. ॐ कलिन्दतनयातीरवासिन्यै नमः ।

५९५. ॐ तीरगेहिन्यै नमः ।

५९६. ॐ कादम्बरीपानपरायै नमः ।

५९७. ॐ कुसुमामोदधारिण्यै नमः ।

५९८. ॐ कुमुदायै नमः ।

५९९. ॐ कुमुदानन्दायै नमः ।

६००. ॐ कृष्णेश्यै नमः ।

६०१. ॐ कामवल्लभायै नमः ।

६०२. ॐ तर्काल्यै नमः ।

६०३. ॐ वैजयन्त्यै नमः ।

६०४. ॐ निम्बदाडिम्बरूपिण्यै नमः ।

६०५. ॐ बिल्ववृक्षप्रियायै नमः ।

६०६. ॐ कृष्णाम्बरायै नमः ।

६०७. ॐ बिल्वोपमस्तन्यै नमः ।

६०८. ॐ बिल्वात्मिकायै नमः ।

६०९. ॐ बिल्ववसवे नमः ।

६१०. ॐ बिल्ववृक्षनिवासिन्यै नमः ।

६११. ॐ तुलसीतोषिकायै नमः ।

६१२. ॐ तैतिलानन्दपरितोषिकायै नमः ।

६१३. ॐ गजमुक्तायै नमः ।

६१४. ॐ महामुक्तायै नमः ।

६१५. ॐ महामुक्तिफलप्रदायै नमः ।

६१६. ॐ अनङ्गमोहिन्यै नमः ।

६१७. ॐ शक्तिरूपायै नमः ।

६१८. ॐ शक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।

६१९. ॐ पञ्चशक्तिस्वरूपायै नमः ।

६२०. ॐ शैशवानन्दकारिण्यै नमः ।

६२१. ॐ गजेन्द्रगामिन्यै नमः ।

६२२. ॐ श्यामलतायै नमः ।

६२३. ॐ अनङ्गलतायै नमः ।

६२४. ॐ योषिच्छक्तिस्वरूपायै नमः ।

६२५. ॐ योषिदानन्दकारिण्यै नमः ।

६२६. ॐ प्रेमप्रियायै नमः ।

६२७. ॐ प्रेमरूपायै नमः ।

६२८. ॐ प्रेमानन्दतरङ्गिण्यै नमः ।

६२९. ॐ प्रेमहारायै नमः ।

६३०. ॐ प्रेमदात्र्यै नमः ।

६३१. ॐ प्रेमशक्तिमय्यै नमः ।

६३२. ॐ कृष्णप्रेमवत्यै नमः ।

६३३. ॐ धन्यायै नमः ।

६३४. ॐ कृष्णप्रेमतरङ्गिण्यै नमः ।

६३५. ॐ प्रेमभक्तिप्रदायै नमः ।

६३६. ॐ प्रेमायै नमः ।

६३७. ॐ प्रेमानन्दतरङ्गिण्यै नमः ।

६३८. ॐ प्रेमक्रीडातरङ्गिण्यै नमः ।

६३९.ॐ प्रेमभक्तितरङ्गिण्यै नमः ।

६४०. ॐ प्रेमार्थदायिन्यै नमः ।

६४१. ॐ सर्वश्वेतायै नमः ।

६४२. ॐ नित्यतरङ्गिण्यै नमः ।

६४३. ॐ हावभवान्वितायै नमः ।

६४४. ॐ रौद्रायै नमः ।

६४५. ॐ रुद्रानन्दप्रकाशिन्यै नमः ।

६४६. ॐ कपिलायै नमः ।

६४७. ॐ श्रृङ्खलायै नमः ।

६४८. ॐ केशपाशसम्बन्धिन्यै नमः ।

६४९. ॐ कुटीरवासिन्यै नमः ।

६५०. ॐ धूम्रायै नमः ।

६५१. ॐ धूम्रकेशायै नमः ।

६५२. ॐ जलोदर्यै नमः ।

६५३. ॐ ब्रह्माण्डगोचरायै नमः ।

६५४. ॐ ब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।

६५५. ॐ भवभाविन्यै नमः ।

६५६. ॐ संसारनाशिन्यै नमः ।

६५७. ॐ शैवायै नमः ।

६५८. ॐ शैवलानन्ददायिन्यै नमः ।

६५९. ॐ शिशिरायै नमः ।

६६०. ॐ हेमरागाढ्यायै नमः ।

६६१. ॐ मेघरूपातिसुन्दर्यै नमः ।

६६२. ॐ मनोरमायै नमः ।

६६३. ॐ वेगवत्यै नमः ।

६६४. ॐ वेगाढ्यायै नमः ।

६६५. ॐ वेदवादिन्यै नमः ।

६६६. ॐ दयान्वितायै नमः ।

६६७. ॐ दयाधारायै नमः ।

६६८. ॐ दयारूपायै नमः ।

६६९. ॐ सुसेविन्यै नमः ।

६७०. ॐ किशोरसङ्गसंसर्गायै नमः ।

६७१. ॐ गौरचन्द्राननायै नमः ।

६७२. ॐ कलायै नमः ।

६७३. ॐ कलाधिनाथवदनायै नमः ।

६७४. ॐ कलानाथाधिरोहिण्यै नमः ।

६७५. ॐ विरागकुशलायै नमः ।

६७६. ॐ हेमपिङ्गलायै नमः ।

६७७. ॐ हेममण्डनायै नमः ।

६७८. ॐ भाण्डीरतालवनगायै नमः ।

६७९. ॐ कैवर्त्यै नमः ।

६८०. ॐ पीवर्यै नमः ।

६८१. ॐ शुक्यै नमः ।

६८२. ॐ शुकदेवगुणातीतायै नमः ।

६८३. ॐ शुकदेवप्रियायै सख्यै नमः ।

६८४. ॐ विकलोत्कर्षिण्यै नमः ।

६८५. ॐ कोषायै नमः ।

६८६. ॐ कौशेयाम्बरधारिण्यै नमः ।

६८७. ॐ कोषावर्यै नमः ।

६८८. ॐ कोषरूपायै नमः ।

६८९. ॐ जगदुत्पत्तिकारिकायै नमः ।

६९०. ॐ सृष्टिस्थितिकर्यै नमः ।

६९१. ॐ संहारिण्यै नमः ।

६९२. ॐ संहारकारिण्यै नमः ।

६९३. ॐ केशशैवलधात्र्यै नमः ।

६९४. ॐ चन्द्रगात्रायै नमः ।

६९५. ॐ सुकोमलायै नमः ।

६९६. ॐ पद्माङ्गरागसंरागायै नमः ।

६९७. ॐ विन्ध्याद्रिपरिवासिन्यै नमः ।

६९८. ॐ विन्ध्यालयायै नमः ।

६९९. ॐ श्यामसख्यै नमः ।

७००. ॐ सखीसंसाररागिण्यै नमः ।

७०१. ॐ भूतायै नमः ।

७०२. ॐ भविष्यायै नमः ।

७०३. ॐ भव्यायै नमः ।

७०४. ॐ भव्यगात्रायै नमः ।

७०५. ॐ भवातिगायै नमः ।

७०६. ॐ भवनाशान्तकारिण्यै नमः ।

७०७. ॐ आकाशरूपायै नमः ।

७०८. ॐ सुवेशिन्यै नमः ।

७०९. ॐ रतिरङ्गपरित्यागायै नमः ।

७१०. ॐ रतिवेगायै नमः ।

७११. ॐ रतिप्रदायै नमः ।

७१२. ॐ तेजस्विन्यै नमः ।

७१३. ॐ तेजोरूपायै नमः ।

७१४ ॐ कैवल्यपथदायै शुभायै नमः ।

७१५. ॐ भक्तिहेतवे नमः ।

७१६. ॐ मुक्तिहेतवे नमः ।

७१७. ॐ लङ्घिन्यै नमः ।

७१८. ॐ लङ्घनक्षमायै नमः ।

७१९. ॐ विशालनेत्रायै नमः ।

७२०. ॐ वैशाल्यै नमः ।

७२१. ॐ विशालकुलसम्भाव्यै नमः ।

७२२. ॐ विशालगृहवासायै नमः ।

७२३. ॐ विशालबदरीरत्यै नमः ।

७२४.. ॐ भक्त्यतीतायै नमः ।

७२५. ॐ भक्तिगत्यै नमः ।

७२६. ॐ भक्तिकायै नमः ।

७२७. ॐ शिवभक्तिदायै नमः ।

७२८. ॐ शिवभक्तिस्वरूपायै नमः ।

७२९. ॐ शिवार्द्धाङ्गविहारिण्यै नमः ।

७३०. ॐ शिरीषकुसुमामोदायै नमः ।

७३१. ॐ शिरीषकुसुमोज्जवलायै नमः ।

७३२. ॐ शिरीषमृद्वयै नमः ।

७३३. ॐ शैरीष्यै नमः ।

७३४. ॐ शिरीषकुसुमाकृत्यै नमः ।

७३५. ॐ विष्णोः वामाङ्गहारिण्यै नमः ।

७३६. ॐ शिवभक्तिसुखान्वितायै नमः ।

७३७. ॐ विजितायै नमः ।

७३८. ॐ विजितामोदायै नमः ।

७३९. ॐ गणगायै नमः ।

७४०. ॐ गणतोषितायै नमः ।

७४१. ॐ हयास्यायै नमः ।

७४२. ॐ हेरम्बसुतायै नमः ।

७४३. ॐ गणमात्रे नमः ।

७४४. ॐ सुखेश्वर्यै नमः ।

७४५. ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः ।

७४६. ॐ दुःखहरायै नमः ।

७४७. ॐ सेवितेप्सितसर्वदायै नमः ।

७४८. ॐ सर्वज्ञत्वविधात्र्यै नमः ।

७४९. ॐ कुलक्षेत्रनिवासिन्यै नमः ।

७५०. ॐ लवङ्गायै नमः ।

७५१. ॐ पाण्डवसख्यै नमः ।

७५२. ॐ सखिमध्यनिवासिन्यै नमः ।

७५३. ॐ ग्राम्यगीतायै नमः ।

७५४. ॐ गयायै नमः ।

७५५. ॐ गम्यायै नमः ।

७५६. ॐ गमनातीतनिर्भरायै नमः ।

७५७. ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः ।

७५८. ॐ गङ्गायै नमः ।

७५९. ॐ गङ्गाजलमय्यै नमः ।

७६०. ॐ गङ्गेरितायै नमः ।

७६१. ॐ पूतगात्रायै नमः ।

७६२. ॐ पवित्रकुलदीपिकायै नमः ।

७६३. ॐ पवित्रगुणशीलाढ्यायै नमः ।

७६४. ॐ पवित्रानन्ददायिन्यै नमः ।

७६५. ॐ पवित्रगुणसीमाढ्यायै नमः ।

७६६. ॐ पवित्रकुलदीपिन्यै नमः ।

७६७. ॐ कल्पमानायै नमः ।

७६८. ॐ कंसहरायै नमः ।

७६९. ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ।

७७०. ॐ गोवधनेश्वर्यै नमः ।

७७१. ॐ गोवर्धनहास्यायै नमः ।

७७२. ॐ हयाकृत्यै नमः ।

७७३. ॐ मीनावतारायै नमः ।

७७४. ॐ मीनेश्यै नमः ।

७७५. ॐ गगनेश्यै नमः ।

७७६. ॐ हयायै नमः ।

७७७. ॐ गज्यै नमः ।

७७७. ॐ हरिण्यै नमः ।

७७९. ॐ हारिण्यै नमः ।

७८०. ॐ हारधारिण्यै नमः ।

७८१. ॐ कनकाकृत्यै नमः ।

७८२. ॐ विद्युत्प्रभायै नमः ।

७८३. ॐ विप्रमात्रे नमः ।

७८४. ॐ गोपमात्रे नमः ।

७८५. ॐ गयेश्वर्यै नमः ।

७८६. ॐ गवेश्वर्यै नमः ।

७८७. ॐ गवेश्यै नमः ।

७८८. ॐ गवीश्यै नमः ।

७८९. ॐ गतिवासिन्यै नमः ।

७९०. ॐ गतिज्ञायै नमः ।

७९१. ॐ गीतकुशलायै नमः ।

७९२. ॐ दनुजेन्द्रनिवारिण्यै नमः ।

७९३. ॐ निर्वाणधात्र्यै नमः ।

७९४. ॐ नैर्वाण्यै मः ।

७९५. ॐ हेतुयुक्तायै नमः ।

७९६. ॐ गयोत्तरायै नमः ।

७९७. ॐ पर्वताधिनिवासायै नमः ।

७९८. ॐ निवासकुशलायै नमः ।

७९९. ॐ संन्यासधर्मकुशलायै नमः ।

८००. ॐ संन्यासेश्यै नमः ।

८०१. ॐ शरन्मुख्यै नमः ।

८०२. ॐ शरच्चन्द्रमुख्यै नमः ।

८०३. ॐ श्यामहारायै नमः ।

८०४. ॐ क्षेत्रनिवासिन्यै नमः ।

८०५. ॐ वसन्तरागसंरागायै नमः ।

८०६. ॐ वसन्तवसनाकृत्यै नमः ।

८०७. ॐ चतुर्भुजायै नमः ।

८०८. ॐ षड्‌भुजायै नमः ।

८०९. ॐ द्विभुजायै नमः ।

८१०. ॐ गौरविग्रहायै नमः ।

८११. ॐ सहस्त्रास्यायै नमः ।

८१२. ॐ विहास्यायै नमः ।

८१३. ॐ मुद्रास्यायै नमः ।

८१४. ॐ मुददायिन्यै नमः ।

८१५. ॐ प्राणप्रियायै नमः ।

८१६. ॐ प्राणरूपायै नमः ।

८१७. ॐ प्राणरूपिण्यै अपावृतायै नमः ।

८१८. ॐ कृष्णप्रीतायै नमः ।

८१९. ॐ कृष्णरतायै नमः ।

८२०. ॐ कृष्णतोषणतत्परायै नमः ।

८२१. ॐ कृष्णप्रेमरतायै नमः ।

८२२. ॐ कृष्णभक्तायै नमः ।

८२३. ॐ भक्तफलप्रदायै नमः ।

८२४. ॐ कृष्णप्रेमायै नमः ।

८२५. ॐ प्रेमभक्तायै नमः ।

८२६. ॐ हरिभक्तिप्रदायिन्यै नमः ।

८२७. ॐ चैतन्यरूपायै नमः ।

८२८. ॐ चैतन्यप्रियायै नमः ।

८२९. ॐ चैतन्यरूपिण्यै नमः ।

८३०. ॐ उग्ररूपायै नमः ।

८३१. ॐ शिवक्रोडायै नमः ।

८३२. ॐ कृष्णक्रोडायै नमः ।

८३३. ॐ जलोदर्यै नमः ।

८३४. ॐ महोदर्यै नमः ।

८३५. ॐ महादुर्गकान्तारसुस्थवासिन्यै नमः ।

८३६. ॐ चन्द्रावल्यै नमः ।

८३७. ॐ चन्द्रकेश्यै नमः ।

८३८. ॐ चन्द्रप्रेमतरङ्गिण्यै नमः ।

८३९. ॐ समुद्रमथनोद्भूतायै नमः ।

८४०. ॐ समुद्रजलवासिन्यै नमः ।

८४१. ॐ समुद्रामृतरूपायै नमः ।

८४२. ॐ समुद्रजलवासिकायै नमः ।

८४३. ॐ केशपाशरतायै नमः ।

८४४. ॐ निद्रायै नमः ।

८४५. ॐ क्षुधायै नमः ।

८४६. ॐ प्रेमतरङ्गिकायै नमः ।

८४७. ॐ दूर्वादलश्यामतन्वै नमः ।

८४८. ॐ दूर्वादलतनुच्छवये नमः ।

८४९. ॐ नागर्यै नमः ।

८५०. ॐ नागरारागायै नमः ।

८५१. ॐ नागरानन्दकारिण्यै नमः ।

८५२. ॐ नागरालिङ्गनपरायै नमः ।

८५३. ॐ नागराङ्गणमङ्गलायै नमः ।

८५४. ॐ उच्चनीचायै नमः ।

८५५. ॐ हैमवतीप्रियायै नमः ।

८५६. ॐ कृष्णतरङ्गदायै नमः ।

८५७. ॐ प्रेमालिङ्गनसिद्धाङ्ग्यै नमः ।

८५८. ॐ सिद्धसाध्यविलासिकायै नमः ।

८५९. ॐ मङ्गलामोदजनन्यै नमः ।

८६०. ॐ मेखलामोदधारिण्यै नमः ।

८६१. ॐ रत्नमञ्जीरभूषाङ्ग्यै नमः ।

८६२. ॐ रत्नभूषणभूषणायै नमः ।

८६३. ॐ जम्बालमालिकायै नमः ।

८६४. ॐ कृष्णप्राणायै नमः ।

८६५. ॐ प्राणविमोचनायै नमः ।

८६६. ॐ सत्यप्रदायै नमः ।

८६७. ॐ सत्यवत्यै नमः ।

८६८. ॐ सेवकानन्ददायिकायै नमः ।

८६९. ॐ जगद्योनये नमः ।

८७०. ॐ जगद्बीजायै नमः ।

८७१. ॐ विचित्रमणिभूषणायै नमः ।

८७२. ॐ राधारमणकान्तायै नमः ।

८७३. ॐ राध्यायै नमः ।

८७४. ॐ राधनरूपिण्यै नमः ।

८७५. ॐ कैलासवासिन्यै नमः ।

८७६. ॐ कृष्णप्राणसर्वस्वदायिन्यै नमः ।

८७७. ॐ कृष्णावतारनिरतायै नमः ।

८७८. ॐ कृष्णभक्तफलार्थिन्यै नमः ।

८७९. ॐ याचकायाचकानन्दकारिण्यै नमः ।

८८०. ॐ याचकोज्ज्वलायै नमः ।

८८१. ॐ हरिभूषणभूषाढ्यायै नमः ।

८८२. ॐ आनन्दयुक्तायै नमः ।

८८३. ॐ आर्द्रपादगायै नमः ।

८८४. ॐ है-है-तालधरायै नमः ।

८८५. ॐ थै-थै-शब्दशक्तिप्रकाशिन्यै नमः ।

८८६. ॐ हे-हे-शब्दस्वरूपायै नमः ।

८८७. ॐ ही-ही-वाक्यविशारदायै नमः ।

८८८. ॐ जगदानन्दकर्त्र्यै नमः ।

८८९. ॐ सान्द्रानन्दविशारदायै नमः ।

८९०. ॐ पण्डितायै नमः ।

८९१. ॐ पण्डितगुणायै नमः ।

८९२. ॐ पण्डितानन्दकारिण्यै नमः ।

८९३. ॐ परिपालनकर्त्र्यै नमः ।

८९४. ॐ स्थितिविनोदिन्यै नमः ।

८९५. ॐ संहारशब्दाढ्यायै नमः ।

८९६. ॐ विद्वज्जनमनोहरायै नमः ।

८९७. ॐ विदुषां प्रीतिजनन्यै नमः ।

८९८. ॐ विद्वत्प्रेमविवर्धिन्यै नमः ।

८९९. ॐ नादेश्यै नमः ।

९००. ॐ नादरूपायै नमः ।

९०१. ॐ नादबिन्दुविधारिण्यै नमः ।

९०२. ॐ शून्यस्थानस्थितायै नमः ।

९०३. ॐ शून्यरूपपादपवासिन्यै नमः ।

९०४. ॐ कार्तिकव्रतकर्त्र्यै नमः ।

९०५. ॐ वसनाहारिण्यै नमः ।

९०६. ॐ जलाशयायै नमः ।

९०७. ॐ जलतलायै नमः ।

९०८. ॐ शिलातलनिवासिन्यै नमः ।

९०९. ॐ क्षुद्रकीटाङ्गसंसर्गायै नमः ।

९१०. ॐ सङ्गदोषविनाशिन्यै नमः ।

९११. ॐ कोटिकन्दर्पलावण्यायै नमः ।

९१२. ॐ कोटिकन्दर्पसुन्दर्यै नमः ।

९१३. ॐ कन्दर्पकोटिजनन्यै नमः ।

९१४. ॐ कामबीजप्रदायिन्यै नमः ।

९१५. ॐ कामशास्त्रविनोदायै नमः ।

९१६. ॐ कामशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः ।

९१७. ॐ कामप्रकाशिकायै नमः ।

९१८. ॐ कामिन्यै नमः ।

९१९. ॐ अणिमाद्यष्टसिद्धिदायै नमः ।

९२०. ॐ यामिन्यै नमः ।

९२१. ॐ यामिनीनाथवदनायै नमः ।

९२२. ॐ यामिनीश्वर्यै नमः ।

९२३. ॐ यागयोगहरायै नमः ।

९२४. ॐ भुक्तिमुक्तिदात्र्यै नमः ।

९२५. ॐ हिरण्यदायै नमः ।

९२६. ॐ कपालमालिन्यै नमः ।

९२७. ॐ देव्यै नमः ।

९२८. ॐ धामरूपिण्यै नमः ।

९२९. ॐ अपूर्वदायै नमः ।

९३०. ॐ कृपान्वितायै नमः ।

९३१. ॐ गुणागौण्यायै नमः ।

९३२. ॐ गुणातीतफलप्रदायै नमः ।

९३३. ॐ कूष्माण्डभूतवेतालनाशिन्यै नमः ।

९३४. ॐ शरदान्वितायै नमः ।

९३५. ॐ शीतलायै नमः ।

९३६. ॐ शबलायै नमः ।

९३७. ॐ हेलायै नमः ।

९३८. ॐ लीलायै नमः ।

९३९. ॐ लावण्यमङ्गलायै नमः ।

९४०. ॐ विद्यार्थिन्यै नमः ।

९४१. ॐ विद्यमानायै नमः ।

९४२. ॐ विद्यायै नमः ।

९४३. ॐ विद्यास्वरूपिण्यै नमः ।

९४४. ॐ आन्वीक्षिकीशास्त्ररूपायै नमः ।

९४५. ॐ शास्त्रसिद्धान्तकारिण्यै नमः ।

९४६. ॐ नागेन्द्रायै नमः ।

९४७. ॐ नागमात्रे नमः ।

९४८. ॐ क्रीडाकौतकरूपिण्यै नमः ।

९४९. ॐ हरिभावनशीलायै नमः ।

९५०. ॐ हरितोषणतत्परायै नमः ।

९५१. ॐ हरिप्राणायै नमः ।

९५२. ॐ हरप्राणायै नमः ।

९५३. ॐ शिवप्राणायै नमः ।

९५४. ॐ शिवान्वितायै नमः ।

९५५. ॐ नरकार्णवसंहर्त्र्यै नमः ।

९५६. ॐ नरकार्णवनाशिन्यै नमः ।

९५७. ॐ नरेश्वर्यै नमः ।

९५८. ॐ नरातीतायै नमः ।

९५९. ॐ नरसेव्यायै नमः ।

९६०. ॐ नराङ्गनायै नमः ।

९६१. ॐ यशोदानन्दप्राणवल्लभायै नमः ।

९६२. ॐ हरिवल्लभायै नमः ।

९६३. ॐ यशोदानन्दनारम्यायै नमः ।

९६४. ॐ यशोदानन्दनेश्वर्यै नमः ।

९६५. ॐ यशोदानन्दनाक्रीडायै नमः ।

९६६. ॐ यशोदाक्रोडवासिन्यै नमः ।

९६७. ॐ यशोदानन्दनप्राणायै नमः ।

९६८. ॐ यशोदानन्दनार्थदायै नमः ।

९६९. ॐ वत्सलायै नमः ।

९७०. ॐ कोशलायै नमः ।

९७१. ॐ कालायै नमः ।

९७२. ॐ करुणार्णवरूपिण्यै नमः ।

९७३. ॐ स्वर्गलक्ष्म्यै नमः ।

९७४. ॐ भूमिलक्ष्म्यै नमः ।

९७५. ॐ द्रौपद्यै नमः ।

९७६. ॐ पाण्डवप्रियायै नमः ।

९७७. ॐ अर्जुनसख्यै नमः ।

९७८. ॐ भौम्यै नमः ।

९७९. ॐ भैम्यै नमः ।

९८०. ॐ भीमकुलोद्भवायै नमः ।

९८१. ॐ भुवनामोहनायै नमः ।

९८२. ॐ क्षीणायै नमः ।

९८३. ॐ पानासक्ततरायै नमः ।

९८४. ॐ पानार्थिन्यै नमः ।

९८५. ॐ पानपात्रायै नमः ।

९८६. ॐ पानपानन्ददायिन्यै नमः ।

९८७. ॐ दुग्धमन्थनकर्माढ्यायै नमः ।

९८८. ॐ दधिमन्थनतत्परायै नमः ।

९८९. ॐ दधिभाण्डार्थिन्यै नमः ।

९९०. ॐ कृष्णक्रोधिन्यै नमः ।

९९१. ॐ नन्दनाङ्गनायै नमः ।

९९२. ॐ घृतलिप्तायै नमः ।

९९३. ॐ तक्रयुक्तायै नमः ।

९९४. ॐ यमुनापारकौतुकायै नमः ।

९९५. ॐ विचित्रकथकायै नमः ।

९९६. ॐ कृष्णहास्यभाषणतत्परायै नमः ।

९९७. ॐ गोपाङ्गनावेष्टितायै नमः ।

९९८. ॐ कृष्णसङ्गार्थिन्यै नमः ।

९९९. ॐ राससक्तायै नमः ।

१०००. ॐ रासरत्यै नमः ।

१००१. ॐ आसवासक्तवासनायै नमः ।

१००२. ॐ हरिद्रायै नमः ।

१००३. ॐ हारितायै नमः ।

१००४. ॐ हारिण्यै नमः ।

१००५. ॐ आनन्दार्पितचेतनायै नमः ।

१००६. ॐ निश्चैतन्यायै नमः ।

१००७. ॐ निश्चेताये नमः ।

१००८. ॐ दारुहरिद्रिकायै नमः ।

१००९. ॐ सुबलस्य स्वस्त्रे नमः ।

१०१०. ॐ कृष्णभार्यायै नमः ।

१०११. ॐ भाषातिवेगिन्यै नमः ।

१०१२. ॐ श्रीदामस्य सख्यै नमः ।

१०१३. ॐ दामदामिन्यै नमः ।

१०१४. ॐ दामधारिण्यै नमः ।

१०१५. ॐ कैलासिन्यै नमः ।

१०१६. ॐ केशिन्यै नमः ।

१०१७. ॐ हरिदम्बरधारिण्यै नमः ।

१०१८. ॐ हरिसांनिध्यदात्र्यै नमः ।

१०१९. ॐ हरिकौतुकमङ्गलायै नमः ।

१०२०. ॐ हरिप्रदायै नमः ।

१०२१. ॐ हरिद्वारायै नमः ।

१०२२. ॐ यमुनाजलवासिन्यै नमः ।

१०२३. ॐ जैत्रप्रदायै नमः ।

१०२४. ॐ जितार्थ्यै नमः ।

१०२५. ॐ चतुरायै नमः ।

१०२६. ॐ चातुर्यै नमः ।

१०२७. ॐ तम्यै नमः ।

१०२८. ॐ तमिस्त्रायै नमः ।

१०२९. ॐ आतपरूपायै नमः ।

१०३०. ॐ रौद्ररूपायै नमः ।

१०३१. ॐ यशोऽर्थिन्यै नमः ।

१०३२. ॐ कृष्णार्थिन्यै नमः ।

१०३३. ॐ कृष्णकलायै नमः ।

१०३४. ॐ कृष्णानन्दविधायिन्यै नमः ।

१०३५. ॐ कृष्णार्थवासनायै नमः ।

१०३६. ॐ कृष्णरागिण्यै नमः ।

१०३७. ॐ भवभाविन्यै नमः ।

१०३८. ॐ कृष्णार्थरहितायै नमः ।

१०३९. ॐ भक्तायै नमः ।

१०४०. ॐ भक्तभक्तिशुभप्रदायै नमः ।

१०४१. ॐ श्रीकृष्णरहितायै नमः ।

१०४२. ॐ दीनायै नमः ।

१०४३. ॐ हरेः विरहिण्यै नमः ।

१०४४. ॐ मथुरायै नमः ।

१०४५. ॐ मथुराराजगेहभावनभावनायै नमः ।

१०४६. ॐ श्रीकृष्णभावनायै नमः ।

१०४७. ॐ मोदायै नमः ।

१०४८. ॐ उन्मादविधायिन्यै नमः ।

१०४९. ॐ कृष्णार्थव्याकुलायै नमः ।

१०५०. ॐ कृष्णसारचर्मधरायै शुभायै नमः ।

१०५१. ॐ अलकेश्वरपूज्यायै नमः ।

१०५२. ॐ कुबेरेश्वरवल्लभायै नमः ।

१०५३. ॐ धनधान्यविधात्र्यै नमः ।

१०५४. ॐ जायायै नमः ।

१०५५. ॐ कायायै नमः ।

१०५६. ॐ हयायै नमः ।

१०५७. ॐ हय्यै नमः ।

१०५८. ॐ प्रणवायै नमः ।

१०५९. ॐ प्रणवेश्यै नमः ।

१०६०. ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः ।

१०६१. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवार्धाङ्गहारिण्यै नमः ।

१०६२. ॐ शैवशिंशपायै नमः ।

१०६३. ॐ राक्षसीनाशिन्यै नमः ।

१०६४. ॐ भूतप्रेतप्राणाविनाशिन्यै नमः ।

१०६५. ॐ सकलेप्सितदात्र्यै नमः ।

१०६६. ॐ शच्यै नमः ।

१०६७. ॐ साध्व्यै अरुन्धत्यै नमः ।

१०६८. ॐ पतिव्रतायै नमः ।

१०६९. ॐ पतिप्राणायै नमः ।

१०७०. ॐ पतिवाक्यविनोदिन्यै नमः ।

१०७१. ॐ अशेषासाधिन्यै नमः ।

१०७२. ॐ कल्पवासिन्यै नमः ।

१०७३. ॐ कल्परूपिण्यै नमः ।

॥ इति श्रीनारदपाञ्चरात्रे श्रीराधिकासहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now