SHRI GOPAL SAHASRANAMAVALI:

।। अथ श्री गोपाल सहस्त्रनामावलिः ।।

१ ॐ क्लीं देवाय नमः ।

२ ॐ कामदेवाय नमः ।

३ ॐ कामबीजशिरोमणये नमः ।

४ ॐ श्रीगोपालाय नमः ।

५ ॐ महीपालाय नमः ।

६ ॐ सर्ववेदाङगपारगाय नमः ।

७ ॐ धरणीपालकाय नमः ।

८ ॐ धन्याय नमः ।

९ ॐ पुण्डरीकाय नमः ।

१० ॐ सनातनाय नमः ।

११ ॐ गोपतये नमः ।

१२ ॐ भूपतये नमः ।

१३ ॐ शास्त्रे नमः ।

१४ ॐ प्रहर्त्रे नमः ।

१५ ॐ विश्‍वतोमुखाय नमः ।

१६ ॐ आदिकर्त्रे नमः ।

१७ ॐ महाकर्ते नमः ।

१८ ॐ महाकालाय नमः ।

१९ ॐ प्रतापवते नमः ।

२० ॐ जगज्जीवाय नमः ।

२१ ॐ जगद्धात्रे नमः ।

२२ ॐ जगद्भर्त्रे नमः ।

२३ ॐ जगद्वसवे नमः ।

२४ ॐ मत्स्याय नमः ।

२५ ॐ भीमाय नमः ।

२६ ॐ कुहूभर्त्रे नमः ।

२७ ॐ हर्त्रे नमः ।

२८ ॐ वाराहमूर्तिमते नमः ।

२९ ॐ नारायणाय नमः ।

३० ॐ हृषीकेशाय नमः ।

३१ ॐ गोविन्दाय नमः ।

३२ ॐ गरुडध्वजाय नमः ।

३३ ॐ गोकुलेन्द्राय नमः ।

३४ ॐ महाचन्द्राय नमः ।

३५ ॐ शर्वरीप्रियकारकाय नमः ।

३६ ॐ कमलामुखलोलाक्षाय नमः ।

३७ ॐ पुण्डरीकशुभावहाय नमः ।

३८ ॐ दुर्वाससे नमः ।

३९ ॐ कपिलाय नमः ।

४० ॐ भौमाय नमः ।

४१ ॐ सिन्धुसागरसङ्गमाय नमः ।

४२ ॐ गोविन्दाय नमः ।

४३ ॐ गोपतये नमः ।

४४ ॐ गोत्राय नमः ।

४५ ॐ कालिन्दीप्रेमपूरकाय नमः ।

४६ ॐ गोपस्वामिने नमः ।

४७ ॐ गोकुलेन्द्राय नमः ।

४८ ॐ गोवर्धनवरप्रदाय नमः ।

४९ ॐ नन्दादिगोकुलत्रात्रे नमः ।

५० ॐ दात्रे नमः ।

५१ ॐ दारिद्र्यभञ्जनाय नमः ।

५२ ॐ सर्वमङ्गलदात्रे नमः ।

५३ ॐ सर्वकामप्रदायकाय नमः ।

५४ ॐ आदिकर्त्रे नमः ।

५५ ॐ महीभर्त्रे नमः ।

५६ ॐ सर्वसागरसिन्धुजाय नमः ।

५७ ॐ गजगामिने नमः ।

५८ ॐ गजोद्धारिणे नमः ।

५९ ॐ कामिने नमः ।

६० ॐ कामकलानिधये नमः ।

६१ ॐ कलङ्करहिताय नमः ।

६२ ॐ चन्द्राय नमः ।

६३ ॐ बिम्बास्याय नमः ।

६४ ॐ बिम्बसत्तमाय नमः ।

६५ ॐ मालाकाराय नमः ।

६६ ॐ कृपाकाराय नमः ।

६७ ॐ कोकिलास्वरभूषणाय नमः ।

६८ ॐ रामाय नमः ।

६९ ॐ नीलाम्बराय नमः ।

७० ॐ देवाय नमः ।

७१ ॐ हलिने नमः ।

७२ ॐ दुर्दममर्दनाय नमः ।

७३ ॐ सहस्त्राक्षपुरीभेत्त्रे नमः ।

७४ ॐ महामारीविनाशनाय नमः ।

७५ ॐ शिवाय नमः ।

७६ ॐ शिवतमाय नमः ।

७७ ॐ भेत्रे नमः ।

७८ ॐ बलारातिप्रपूजकाय नमः ।

७९ ॐ कुमारीवरदायिने नमः ।

८० ॐ वरेण्याय नमः ।

८१ ॐ मीनकेतनाय नमः ।

८२ ॐ नराय नमः ।

८३ ॐ नारायणाय नमः ।

८४ ॐ धीराय नमः ।

८५ ॐ राधापतये नमः ।

८६ ॐ उदारधिये नमः ।

८७ ॐ श्रीपतये नमः ।

८८ ॐ श्रीनिधये नमः ।

८९ ॐ श्रीमते नमः ।

९० ॐ मापतये नमः ।

९१ ॐ प्रतिराजघ्ने नमः ।

९२ ॐ वृन्दापतये नमः ।

९३ ॐ कुलग्रामिणे नमः ।

९४ ॐ धाम्ने नमः ।

९५ ॐ ब्रह्मणे नमः ।

९६ ॐ सनातनाय नमः ।

९७ ॐ रेवतीरमणाय नमः ।

९८ ॐ रामाय नमः ।

९९ ॐ चञ्चलाय नमः ।

१०० ॐ चारुलोचनाय नमः ।

१०१ ॐ रामायणशरीराय नमः ।

१०२ ॐ रामिणे नमः ।

१०३ ॐ रामाय नमः ।

१०४ ॐ श्रियःपतये नमः ।

१०५ ॐ शर्वराय नमः ।

१०६ ॐ शर्वर्यै नमः ।

१०७ ॐ शर्वाय नमः ।

१०८ ॐ सर्वत्र शुभदायकाय नमः ।

१०९ ॐ राधाराधयिताय नमः ।

११० ॐ राधिने नमः ।

१११ ॐ राधाचित्तप्रमोदकाय नमः ।

११२ ॐ राधारतिसुखोपेताय नमः ।

११३ ॐ राधामोहनतत्पराय नमः ।

११४ ॐ राधावशीकराय नमः ।

११५ ॐ राधाहृदयाम्भोजषट्‍पदाय नमः ।

११६ ॐ राधालिङ्गनसम्मोहाय नमः ।

११७ ॐ राधानर्तनकौतुकाय नमः ।

११८ ॐ राधासञ्जातसम्प्रीतये नमः ।

११९ ॐ राधाकामफलप्रदाय नमः ।

१२० ॐ वृन्दापतये नमः ।

१२१ ॐ कोशनिधये नमः ।

१२२ ॐ कोकशोकविनाशकाय नमः ।

१२३ ॐ चन्द्रापतये नमः ।

१२४ ॐ चन्द्रपतये नमः ।

१२५ ॐ चण्डकोदण्डभञ्जनाय नमः ।

१२६ ॐ रामाय नमः ।

१२७ ॐ दाशरथी रामाय नमः ।

१२८ ॐ भृगुवंशसमुद्भवाय नमः ।

१२९ ॐ आत्मारामाय नमः ।

१३० ॐ जितक्रोधाय नमः ।

१३१ ॐ मोहाय नमः ।

१३२ ॐ मोहान्धभञ्जनाय नमः ।

१३३ ॐ वृषभानवे नमः ।

१३४ ॐ भवाय नमः ।

१३५ ॐ भावाय नमः ।

१३६ ॐ काश्यपये नमः ।

१३७ ॐ करुणानिधये नमः ।

१३८ ॐ कोलाहलाय नमः ।

१३९ ॐ हलिने नमः ।

१४० ॐ हालिने नमः ।

१४१ ॐ हेलिने नमः ।

१४२ ॐ हलधरप्रियाय नमः ।

१४३ ॐ राधामुखाब्जमार्तण्डाय नमः ।

१४४ ॐ भास्कराय नमः ।

१४५ ॐ रविजाय नमः ।

१४६ ॐ विधवे नमः ।

१४७ ॐ विधये नमः ।

१४८ ॐ विधात्रे नमः ।

१४९ ॐ वरुणाय नमः ।

१५० ॐ वारुणाय नमः ।

१५१ ॐ वारुणीप्रियाय नमः ।

१५२ ॐ रोहिणीहृदयानन्दिने नमः ।

१५३ ॐ वसुदेवात्मजाय नमः ।

१५४ ॐ बलिने नमः ।

१५५ ॐ नीलाम्बराय नमः ।

१५६ ॐ रौहिणेयाय नमः ।

१५७ ॐ जरासन्धवधाय नमः ।

१५८ ॐ अमलाय नमः ।

१५९ ॐ नागाय नमः ।

१६० ॐ नवाम्भसे नमः ।

१६१ ॐ विरुदाय नमः ।

१६२ ॐ वीरघ्ने नमः ।

१६३ ॐ वरदाय नमः ।

१६४ ॐ बलिने नमः ।

१६५ ॐ गोपथाय नमः ।

१६६ ॐ विजयिने नमः ।

१६७ ॐ विदुषे नमः ।

१६८ ॐ शिपिविष्टाय नमः ।

१६९ ॐ सनातनाय नमः ।

१७० ॐ परशुरामवचोग्राहिणे नमः ।

१७१ ॐ वरग्राहिणे नमः ।

१७२ ॐ श्रृगालघ्ने नमः ।

१७३ ॐ दमघोषोपदेष्ट्रे नमः ।

१७४ ॐ रथग्राहिणे नमः ।

१७५ ॐ सुदर्शनाय नमः ।

१७६ ॐ वीरपत्नीयशस्त्रात्रे नमः ।

१७७ ॐ जराव्याधिविघातकाय नमः ।

१७८ ॐ द्वारकावासतत्त्वज्ञाय नमः ।

१७९ ॐ हुताशनवरप्रदाय नमः ।

१८० ॐ यमुनावेगसंहारिणे नमः ।

१८१ ॐ नीलाम्बरधराय नमः ।

१८२ ॐ प्रभवे नमः ।

१८३ ॐ विभवे नमः ।

१८४ ॐ शरासनाय नमः ।

१८५ ॐ धन्विने नमः ।

१८६ ॐ गणेशाय नमः ।

१८७ ॐ गणनायकाय नमः ।

१८८ ॐ लक्ष्मणाय नमः ।

१८९ ॐ लक्षणाय नमः ।

१९० ॐ लक्ष्याय नमः ।

१९१ ॐ रक्षोवंशविनाशनाय नमः ।

१९२ ॐ वामनाय नमः ।

१९३ ॐ वामनीभूताय नमः ।

१९४ ॐ वमनाय नमः ।

१९५ ॐ वमनारुहाय नमः ।

१९६ ॐ यशोदानन्दनाय नमः ।

१९७ ॐ कर्त्रे नमः ।

१९८ ॐ यमलार्जुनमुक्तिदाय नमः ।

१९९ ॐ उलूखलिने नमः ।

२०० ॐ महामानिने नमः ।

२०१ ॐ दामबद्धाह्वयिने नमः ।

२०२ ॐ शमिने नमः ।

२०३ ॐ भक्तानुकारिणे नमः ।

२०४ ॐ भगवते नमः ।

२०५ ॐ केशवाय नमः ।

२०६ ॐ अचलधारकाय नमः ।

२०७ ॐ केशिघ्ने नमः ।

२०८ ॐ मधुघ्ने नमः ।

२०९ ॐ मोहिने नमः ।

२१० ॐ वृषासुरविघातकाय नमः ।

२११ ॐ अघासुरविनाशिने नमः ।

२१२ ॐ पूतनामोक्षदायकाय नमः ।

२१३ ॐ कुब्जाविनोदिने नमः ।

२१४ ॐ भगवते नमः ।

२१५ ॐ कंसमृत्यवे नमः ।

२१६ ॐ महामखिने नमः ।

२१७ ॐ अश्वमेधाय नमः ।

२१८ ॐ वाजपेयाय नमः ।

२१९ ॐ गोमेधाय नमः ।

२२० ॐ नरमेधवते नमः ।

२२१ ॐ कन्दर्पकोटिलावण्याय नमः ।

२२२ ॐ चन्द्रकोटिसुशीतलाय नमः ।

२२३ ॐ रविकोटिप्रतीकाशाय नमः ।

२२४ ॐ वायुकोटिमहाबलाय नमः ।

२२५ ॐ ब्रह्मणे नमः ।

२२६ ॐ ब्रह्माण्डकर्त्रे नमः ।

२२७ ॐ कमलावाञ्छितप्रदाय नमः ।

२२८ ॐ कमलायै नमः ।

२२९ ॐ कमलाक्षाय नमः ।

२३० ॐ कमलामुखलोलुपाय नमः ।

२३१ ॐ कमलाव्रतधारिणे नमः ।

२३२ ॐ कमलाभाय नमः ।

२३३ ॐ पुरन्दराय नमः ।

२३४ ॐ सौभाग्याधिकचित्ताय नमः ।

२३५ ॐ महामायिने नमः ।

२३६ ॐ महोत्कटाय नमः ।

२३७ ॐ तारकारये नमः ।

२३८ ॐ सुरत्रात्रे नमः ।

२३९ ॐ मारीचक्षोभकारकाय नमः ।

२४० ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।

२४१ ॐ दान्ताय नमः ।

२४२ ॐ रामाय नमः ।

२४३ ॐ राजीवलोचनाय नमः ।

२४४ ॐ लङ्काधिपकुलध्वंसिने नमः ।

२४५ ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः ।

२४६ ॐ सीतानन्दकराय नमः ।

२४७ ॐ रामाय नमः ।

२४८ ॐ वीराय नमः ।

२४९ ॐ वारिधिबन्धनाय नमः ।

२५० ॐ खरदूषणसंहारिणे नमः ।

२५१ ॐ साकेतपुरवासनाय नमः ।

२५२ ॐ चन्द्रावलीपतये नमः ।

२५३ ॐ कूलाय नमः ।

२५४ ॐ केशिने नमः ।

२५५ ॐ कंसवधाय नमः ।

२५६ ॐ अमराय नमः ।

२५७ ॐ माधवाय नमः ।

२५८ ॐ मधुघ्ने नमः ।

२५९ ॐ माध्विने नमः ।

२६० ॐ माध्वीकाय नमः ।

२६१ ॐ माधवाय नमः ।

२६२ ॐ मधवे नमः ।

२६३ ॐ मुञ्जाटवीगाहमानाय नमः ।

२६४ ॐ धेनुकारये नमः ।

२६५ ॐ धरात्मजाय नमः ।

२६६ ॐ वंशीवटविहारिणे नमः ।

२६७ ॐ गोवर्धनवनाश्रयाय नमः ।

२६८ ॐ तालवनोद्देशिने नमः ।

२६९ ॐ भाण्डीरवनशंखघ्ने नमः ।

२७० ॐ तृणावर्तकथाकारिणे नमः ।

२७१ ॐ वृषभानुसुतापतये नमः ।

२७२ ॐ राधाप्राणसमाय नमः ।

२७३ ॐ राधावदनाब्जमधुव्रताय नमः ।

२७४ ॐ गोपीरञ्जनदैवज्ञाय नमः ।

२७५ ॐ लीलाकमलपूजिताय नमः ।

२७६ ॐ क्रीडाकमलसंदोहाय नमः ।

२७७ ॐ गोपिकाप्रीतिरञ्जनाय नमः ।

२७८ ॐ रञ्जकाय नमः ।

२७९ ॐ रञ्ज्नाय नमः ।

२८० ॐ रङ्गाय नमः ।

२८१ ॐ रङ्गिणे नमः ।

२८२ ॐ रङ्गमहीरुहाय नमः ।

२८३ॐ कामाय नमः ।

२८४ ॐ कामारिभक्ताय नमः ।

२८५ ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।

२८६ ॐ कवये नमः ।

२८७ ॐ नारदाय नमः ।

२८८ ॐ देवलाय नमः ।

२८९ ॐ भीमाय नमः ।

२९० ॐ बालाय नमः ।

२९१ ॐ बालमुखाम्बुजाय नमः ।

२९२ ॐ अम्बुजाय नमः ।

२९३ ॐ ब्रह्मसाक्षिणे नमः ।

२९४ ॐ योगिने नमः ।

२९५ ॐ दत्तवराय नमः ।

२९६ ॐ मुनये नमः ।

२९७ ॐ ऋषभाय नमः ।

२९८ ॐ पर्वताय नमः ।

२९९ ॐ ग्रामाय नमः ।

३०० ॐ नदीपवनवल्लभाय नमः ।

३०१ ॐ पद्मनाभाय नमः ।

३०२ ॐ सुरज्येष्ठाय नमः ।

३०३ ॐ ब्रह्मणे नमः ।

३०४ ॐ रुद्राय नमः ।

३०५ ॐ अहिभूषिताय नमः ।

३०६ ॐ गणानां त्राणकर्त्रे नमः ।

३०७ ॐ गणेशाय नमः ।

३०८ ॐ ग्रहिलाय नमः ।

३०९ ॐ ग्रहिणे नमः ।

३१० ॐ गणाश्रयाय नमः ।

३११ ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।

३१२ ॐ क्रोडीकृतजगत्त्रयाय नमः ।

३१३ ॐ यादवेन्द्राय नमः ।

३१४ ॐ द्वारकेन्द्राय नमः ।

३१५ ॐ मथुरावल्लभाय नमः ।

३१६ ॐ धुरिणे नमः ।

३१७ ॐ भ्रमराय नमः ।

३१८ ॐ कुन्तलिने नमः ।

३१९ ॐ कुन्तीसुतरक्षिणे नमः ।

३२० ॐ महामखिने नमः ।

३२१ ॐ यमुनावरदात्रे नमः ।

३२२ ॐ काश्‍यपस्य वरप्रदाय नमः ।

३२३ ॐ शङ्खचूडवधोद्दामाय नमः ।

३२४ ॐ गोपीरक्षणतत्पराय नमः ।

३२५ ॐ पाञ्चजन्यकराय नमः ।

३२६ ॐ रामिणे नमः ।

३२७ ॐ त्रिरामिणे नमः ।

३२८ ॐ वनजाय नमः ।

३२९ ॐ जयाय नमः ।

३३० ॐ फाल्गुनाय नमः ।

३३१ ॐ फाल्गुनसखाय नमः ।

३३२ ॐ विराधवधकारकाय नमः ।

३३३ ॐ रुक्मिणीप्राणनाथाय नमः ।

३३४ ॐ सत्यभामाप्रियङ्कराय नमः ।

३३५ ॐ कल्पवृक्षाय नमः ।

३३६ ॐ महावृक्षाय नमः ।

३३७ ॐ दानवृक्षाय नमः ।

३३८ ॐ महाफलाय नमः ।

३३९ ॐ अंकुशाय नमः ।

३४० ॐ भूसुराय नमः ।

३४१ ॐ भामाय नमः ।

३४२ ॐ भामकाय नमः ।

३४३ ॐ भ्रामकाय नमः ।

३४४ ॐ हरये नमः ।

३४५ ॐ सरलाय नमः ।

३४६ ॐ शाश्वताय नमः ।

३४७ ॐ वीराय नमः ।

३४८ ॐ यदुवंशिने नमः ।

३४९ ॐ शिवात्मकाय नमः ।

३५० ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।

३५१ ॐ बलकर्त्रे नमः ।

३५२ ॐ प्रहर्त्रे नमः ।

३५३ ॐ दैत्यघ्ने नमः ।

३५४ ॐ प्रभवे नमः ।

३५५ ॐ महाधनाय नमः ।

३५६ ॐ महावीराय नमः ।

३५७ ॐ वनमालाविभूषणाय नमः ।

३५८ ॐ तुलसीदामशोभाढ्याय नमः ।

३५९ ॐ जालन्धरविनाशनाय नमः ।

३६० ॐ शूराय नमः ।

३६१ ॐ सूर्याय नमः ।

३६२ ॐ मृकण्डाय नमः ।

३६३ ॐ भास्कराय नमः ।

३६४ ॐ विश्वपूजिताय नमः ।

३६५ ॐ रवये नमः ।

३६६ ॐ तमोघ्ने नमः ।

३६७ ॐ वह्नये नमः ।

३६८ ॐ वाडवाय नमः ।

३६९ ॐ वडवानलाय नमः ।

३७० ॐ दैत्यदर्पविनाशिने नमः ।

३७१ ॐ गरुडाय नमः ।

३७२ ॐ गरुडाग्रजाय नमः ।

३७३ ॐ गोपीनाथाय नमः ।

३७४ ॐ महीनाथाय नमः ।

३७५ ॐ वृन्दानाथाय नमः ।

३७६ ॐ अवरोधकाय नमः ।

३७७ ॐ प्रपञ्चिने नमः ।

३७८ ॐ पञ्चरूपाय नमः ।

३७९ ॐ लतागुल्माय नमः ।

३८० ॐ गोपतये नमः ।

३८१ ॐ गङ्गारूपाय नमः ।

३८२ ॐ यमुनारूपाय नमः ।

३८३ ॐ गोदारूपाय नमः ।

३८४ ॐ वेत्रवतीरूपाय नमः ।

३८५ ॐ कावेरीरूपाय नमः ।

३८६ ॐ नर्मदारूपाय नमः ।

३८७ ॐ तापीरूपाय नमः ।

३८८ ॐ गण्डकीरूपाय नमः ।

३८९ ॐ सरयूरूपाय नमः ।

३९० ॐ राजसाय नमः ।

३९१ ॐ तामसाय नमः ।

३९२ ॐ सत्त्विने नमः ।

३९३ ॐ सर्वाङ्गिणे नमः ।

३९४ ॐ सर्वलोचनाय नमः ।

३९५ ॐ सुधामयाय नमः ।

३९६ ॐ अमृतमयाय नमः ।

३९७ ॐ योगिनीवल्लभाय नमः ।

३९८ ॐ शिवाय नमः ।

३९९ ॐ बुद्धाय नमः ।

४०० ॐ बुद्धिमतां श्रेष्ठाय नमः ।

४०१ ॐ विष्णवे नमः ।

४०२ ॐ जिष्णवे नमः ।

४०३ ॐ शचीपतये नमः ।

४०४ ॐ वंशिने नमः ।

४०५ ॐ वंशधराय नमः ।

४०६ ॐ लोकाय नमः ।

४०७ ॐ विलोकाय नमः ।

४०८ ॐ मोहनाशनाय नमः ।

४०९ ॐ रवरावाय नमः ।

४१० ॐ रवाय नमः ।

४११ ॐ रावाय नमः ।

४१२ ॐ बालाय नमः ।

४१३ ॐ बालबलाहकाय नमः ।

४१४ ॐ शिवाय नमः ।

४१५ ॐ रुद्राय नमः ।

४१६ ॐ नलाय नमः ।

४१७ ॐ नीलाय नमः ।

४१८ ॐ लाङ्गलिने नमः ।

४१९ ॐ लाङगलाश्रयाय नमः ।

४२० ॐ पारदाय नमः ।

४२१ ॐ पावनाय नमः ।

४२२ ॐ हंसाय नमः ।

४२३ ॐ हंसारूढाय नमः ।

४२४ ॐ जगत्पतये नमः ।

४२५ ॐ मोहिनीमोहनाय नमः ।

४२६ ॐ मायिने नमः ।

४२७ ॐ महामायाय नमः ।

४२८ ॐ महामखिने नमः ।

४२९ ॐ वृषाय नमः ।

४३० ॐ वृषाकपये नमः ।

४३१ ॐ कालाय नमः ।

४३२ ॐ कालीदमनकारकाय नमः ।

४३३ ॐ कुब्जाभाग्यप्रदाय नमः ।

४३४ ॐ वीराय नमः ।

४३५ ॐ रजकक्षयकारकाय नमः ।

४३६ ॐ कोमलाय नमः ।

४३७ ॐ वारुणाय नमः ।

४३८ ॐ राज्ञे नमः ।

४३९ ॐ जलजाय नमः ।

४४० ॐ जलधारकाय नमः ।

४४१ ॐ हारकाय नमः ।

४४२ ॐ सर्वपापघ्नाय नमः ।

४४३ ॐ परमेष्ठिने नमः ।

४४४ ॐ पितामहाय नमः ।

४४५ ॐ खड्‍गधारिणे नमः ।

४४६ ॐ कृपाकारिणे नमः ।

४४७ ॐ राधारमणसुन्दराय नमः ।

४४८ ॐ द्वादशारण्यसम्भोगिने नमः ।

४४९ ॐ शेषनागफणालयाय नमः ।

४५० ॐ कामाय नमः ।

४५१ ॐ श्यामाय नमः ।

४५२ ॐ सुखाय नमः ।

४५३ ॐ श्रीदाय नमः ।

४५४ ॐ श्रीपतये नमः ।

४५५ ॐ श्रीनिधये नमः ।

४५६ ॐ कृतये नमः ।

४५७ ॐ हरये नमः ।

४५८ ॐ हराय नमः ।

४५९ ॐ नराय नमः ।

४६० ॐ नाराय नमः ।

४६१ ॐ नरोत्तमाय नमः ।

४६२ ॐ इषुप्रियाय नमः ।

४६३ ॐ गोपालीचित्तहर्त्रे नमः ।

४६४ ॐ कर्त्रे नमः ।

४६५ ॐ संसारतारकाय नमः ।

४६६ ॐ आदिदेवाय नमः ।

४६७ ॐ महादेवाय नमः ।

४६८ ॐ गौरीगुरवे नमः ।

४६९ ॐ अनाश्रयाय नमः ।

४७० ॐ साधवे नमः ।

४७१ ॐ मधवे नमः ।

४७२ ॐ विधवे नमः ।

४७३ ॐ धात्रे नमः ।

४७४ ॐ भ्रात्रे नमः ।

४७५ ॐ क्रूरपरायणाय नमः ।

४७६ ॐ रोलम्बिने नमः ।

४७७ ॐ हयग्रीवाय नमः ।

४७८ ॐ वानरारये नमः ।

४७९ ॐ वनाश्रयाय नमः ।

४८० ॐ वनाय नमः ।

४८१ ॐ वनिने नमः ।

४८२ ॐ वनाध्यक्षाय नमः ।

४८३ ॐ महावन्द्याय नमः ।

४८४ ॐ महामुनये नमः ।

४८५ ॐ स्यमन्तकमणिप्राज्ञाय नमः ।

४८६ ॐ विज्ञाय नमः ।

४८७ ॐ विघ्नविघातकाय नमः ।

४८८ ॐ गोवर्द्धनाय नमः ।

४८९ ॐ वर्द्धनीयाय नमः ।

४९० ॐ वर्द्धन्यै नमः ।

४९१ ॐ वर्द्धनप्रियाय नमः ।

४९२ ॐ वर्द्धन्याय नमः ।

४९३ ॐ वर्द्धनाय नमः ।

४९४ ॐ वर्द्धिने नमः ।

४९५ ॐ वार्द्धिन्याय नमः ।

४९६ ॐ सुमुखाप्रियाय नमः ।

४९७ ॐ वर्द्धिताय नमः ।

४९८ ॐ वृद्धकाय नमः ।

४९९ ॐ वृद्धाय नमः ।

५०० ॐ वृन्दारकजनप्रियाय नमः ।

५०१ ॐ गोपालरमणीभर्त्रे नमः ।

५०२ ॐ साम्बकुष्ठविनाशनाय नमः ।

५०३ ॐ रुक्मिणीहरणाय नमः ।

५०४ ॐ प्रेम्णे नमः ।

५०५ ॐ प्रेमिणे नमः ।

५०६ ॐ चन्द्रावलीपतये नमः ।

५०७ ॐ श्रीकर्त्रे नमः ।

५०८ ॐ विश्वभर्त्रे नमः ।

५०९ ॐ नराय नमः ।

५१० ॐ नारायणाय नमः ।

५११ ॐ बलिने नमः ।

५१२ ॐ गणाय नमः ।

५१३ ॐ गणपतये नमः ।

५१४ ॐ दत्तात्रेयाय नमः ।

५१५ ॐ महमुनये नमः ।

५१६ ॐ व्यासाय नमः ।

५१७ ॐ नारायणाय नमः ।

५१८ ॐ दिव्याय नमः ।

५१९ ॐ भव्याय नमः ।

५२० ॐ भावुकधारकाय नमः ।

५२१ ॐ स्वःश्रेयसे नमः ।

५२२ ॐ शिवाय नमः ।

५२३ ॐ भद्राय नमः ।

५२४ ॐ भावुकाय नमः ।

५२५ ॐ भविकाय नमः ।

५२६ ॐ शुभाय नमः ।

५२७ ॐ शुभात्मकाय नमः ।

५२८ ॐ शुभाय नमः ।

५२९ ॐ शास्त्रे नमः ।

५३० ॐ प्रशास्त्रे नमः ।

५३१ ॐ मेघनादघ्ने नमः ।

५३२ ॐ ब्रह्मण्यदेवाय नमः ।

५३३ ॐ दीनानामुद्धारकरणक्षमाय नमः ।

५३४ ॐ कृष्णाय नमः ।

५३५ ॐ कमलापत्राक्षाय नमः ।

५३६ ॐ कृष्णाय नमः ।

५३७ ॐ कमललोचनाय नमः ।

५३८ ॐ कृष्णाय नमः ।

५३९ ॐ कामिने नमः ।

५४० ॐ सदाकृष्णाय नमः ।

५४१ ॐ समस्तप्रियकारकाय नमः ।

५४२ ॐ नन्दाय नमः ।

५४३ ॐ नन्दिने नमः ।

५४४ ॐ महानन्दिने नमः ।

५४५ ॐ मादिने नमः ।

५४६ ॐ मादनकाय नमः ।

५४७ ॐ किलिने नमः ।

५४८ ॐ मिलिने नमः ।

५४९ ॐ हिलिने नमः ।

५५० ॐ गिलिने नमः ।

५५१ ॐ गोलिने नमः ।

५५२ ॐ गोलाय नमः ।

५५३ ॐ गोलालयाय नमः ।

५५४ ॐ गुलिने नमः ।

५५५ ॐ गुग्गुलिने नमः ।

५५६ ॐ मारकिने नमः ।

५५७ ॐ शाखिने नमः ।

५५८ ॐ वटाय नमः ।

५५९ ॐ पिप्पलकाय नमः ।

५६० ॐ कृतिने नमः ।

५६१ ॐ म्लेच्छघ्ने नमः ।

५६२ ॐ कालहर्त्रे नमः ।

५६३ ॐ यशोदायशसे नमः ।

५६४ ॐ अच्युताय नमः ।

५६५ ॐ केशवाय नमः ।

५६६ ॐ विष्णवे नमः ।

५६७ ॐ हरये नमः ।

५६८ ॐ सत्याय नमः ।

५६९ ॐ जनार्दनाय नमः ।

५७० ॐ हंसाय नमः ।

५७१ ॐ नारायणाय नमः ।

५७२ ॐ लीलाय नमः ।

५७३ ॐ नीलाय नमः ।

५७४ ॐ भक्तिपरायणाय नमः ।

५७५ ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।

५७६ ॐ रामाय नमः ।

५७७ ॐ विरामाय नमः ।

५७८ ॐ विघ्ननाशनाय नमः ।

५७९ ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।

५८० ॐ महाभानवे नमः ।

५८१ ॐ वीरबाहवे नमः ।

५८२ ॐ महोदधये नमः ।

५८३ ॐ समुद्राय नमः ।

५८४ ॐ अब्धये नमः ।

५८५ ॐ अकूरपाराय नमः ।

५८६ ॐ पारावाराय नमः ।

५८७ ॐ सरित्पतये नमः ।

५८८ ॐ गोकुलानन्दकारिणे नमः ।

५८९ ॐ प्रतिज्ञापरिपालकाय नमः ।

५९० ॐ सदारामाय नमः ।

५९१ ॐ कृपारामाय नमः ।

५९२ ॐ महारामाय नमः ।

५९३ ॐ धनुर्धराय नमः ।

५९४ ॐ पर्वताय नमः ।

५९५ ॐ पर्वताकाराय नमः ।

५९६ ॐ गयाय नमः ।

५९७ ॐ गेयाय नमः ।

५९८ ॐ द्विजाप्रियाय नमः ।

५९९ ॐ कम्बलाश्वतराय नमः ।

६०० ॐ रामाय नमः ।

६०१ ॐ रामायणप्रवर्तकाय नमः ।

६०२ ॐ दिवे नमः ।

६०३ ॐ दिवाय नमः ।

६०४ ॐ दिवसाय नमः ।

६०५ ॐ दिव्याय नमः ।

६०६ ॐ भव्याय नमः ।

६०७ ॐ भाविभयापहाय नमः ।

६०८ ॐ पार्वतीभाग्यसहिताय नमः ।

६०९ ॐ भ्रात्रे नमः ।

६१० ॐ लक्ष्मीविलासवते नमः ।

६११ ॐ विलासिने नमः ।

६१२ ॐ साहसिने नमः ।

६१३ ॐ सर्विणे नमः ।

६१४ ॐ गर्विणे नमः ।

६१५ ॐ गर्वितलोचनाय नमः ।

६१६ ॐ मुरारये नमः ।

६१७ ॐ लोकधर्मज्ञाय नमः ।

६१८ ॐ जीवनाय नमः ।

६१९ ॐ जीवनान्तकाय नमः ।

६२० ॐ यमाय नमः ।

६२१ ॐ यमारये नमः ।

६२२ ॐ यमनाय नमः ।

६२३ ॐ यामिने नमः ।

६२४ ॐ यामविधायकाय नमः ।

६२५ ॐ वंसुलिने नमः ।

६२६ ॐ पांसुलिने नमः ।

६२७ ॐ पांसवे नमः ।

६२८ ॐ पाण्डवे नमः ।

६२९ ॐ अर्जुनवल्लभाय नमः ।

६३० ॐ ललिताचन्द्रिकामलिने नमः ।

६३१ ॐ मालिने नमः ।

६३२ ॐ मालाम्बुजाश्रयाय नमः ।

६३३ ॐ अम्बुजाक्षाय नमः ।

६३४ ॐ महायक्षाय नमः ।

६३५ ॐ दक्षाय नमः ।

६३६ ॐ चिन्तामणये नमः ।

६३७ ॐ प्रभवे नमः ।

६३८ ॐ मणये नमः ।

६३९ ॐ दिनमणये नमः ।

६४० ॐ केदाराय नमः ।

६४१ ॐ बदराश्रयाय नमः ।

६४२ ॐ बदरीवनसम्प्रीताय नमः ।

६४३ ॐ व्यासाय नमः ।

६४४ ॐ सत्यवतीसुताय नमः ।

६४५ ॐ अमरारिनिहन्त्रे नमः ।

६४६ ॐ सुधासिन्धवे नमः ।

६४७ ॐ विधूदयाय नमः ।

६४८ ॐ चन्द्राय नमः ।

६४९ ॐ रवये नमः ।

६५० ॐ शिवाय नमः ।

६५१ ॐ शूलिने नमः ।

६५२ ॐ चक्रिणे नमः ।

६५३ ॐ गदाधराय नमः ।

६५४ ॐ श्रीकर्त्रे नमः ।

६५५ ॐ श्रीपतये नमः ।

६५६ ॐ श्रीदाय नमः ।

६५७ ॐ श्रीदेवाय नमः ।

६५८ ॐ देवकीसुताय नमः ।

६५९ ॐ श्रीपतये नमः ।

६६० ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

६६१ ॐ पद्मनाभाय नमः ।

६६२ ॐ जगत्पतये नमः ।

६६३ ॐ वासुदेवाय नमः ।

६६४ ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।

६६५ ॐ केशवाय नमः ।

६६६ ॐ गरुडध्वजाय नमः ।

६६७ ॐ नारायणाय नमः ।

६६८ ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।

६६९ ॐ देवदेवाय नमः ।

६७० ॐ महेश्वराय नमः ।

६७१ ॐ चक्रपाणये नमः ।

६७२ ॐ कलापूर्णाय नमः ।

६७३ ॐ वेदवेद्याय नमः ।

६७४ ॐ दयानिधये नमः ।

६७५ ॐ भगवते नमः ।

६७६ ॐ सर्वभूतेशाय नमः ।

६७७ ॐ गोपालाय नमः ।

६७८ ॐ सर्वपालकाय नमः ।

६७९ ॐ अनन्ताय नमः ।

६८० ॐ निर्गुणाय नमः ।

६८१ ॐ अनन्ताय नमः ।

६८२ ॐ निर्विकल्पाय नमः ।

६८३ ॐ निरञ्जनाय नमः ।

६८४ ॐ निराधाराय नमः ।

६८५ ॐ निराकाराय नमः ।

६८६ ॐ निराभासाय नमः ।

६८७ ॐ निराश्रयाय नमः ।

६८८ ॐ पुरुषाय नमः ।

६८९ ॐ प्रणवातीताय नमः ।

६९० ॐ मुकुन्दाय नमः ।

६९१ ॐ परमेश्वराय नमः ।

६९२ ॐ क्षणावनये नमः ।

६९३ ॐ सार्वभौमाय नमः ।

६९४ ॐ वैकुण्ठाय नमः ।

६९५ ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

६९६ ॐ विष्णवे नमः ।

६९७ ॐ दामोदराय नमः ।

६९८ ॐ कृष्णाय नमः ।

६९९ ॐ माधवाय नमः ।

७०० ॐ मथुरापतये नमः ।

७०१ ॐ देवकीगर्भसम्भूताय नमः ।

७०२ ॐ यशोदावत्सलाय नमः ।

७०३ ॐ हरये नमः ।

७०४ ॐ शिवाय नमः ।

७०५ ॐ संकर्षणाय नमः ।

७०६ ॐ शम्भवे नमः ।

७०७ ॐ भूतनाथाय नमः ।

७०८ ॐ दिवस्पतये नमः ।

७०९ ॐ अव्ययाय नमः ।

७१० ॐ सर्वधर्मज्ञाय नमः ।

७११ ॐ निर्मलाय नमः ।

७१२ ॐ निरुपद्रवाय नमः ।

७१३ ॐ निर्वाणनायकाय नमः ।

७१४ ॐ नित्याय नमः ।

७१५ ॐ नीलजीमूतसंनिभाय नमः ।

७१६ ॐ कलाक्षयाय नमः ।

७१७ ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

७१८ ॐ कमलारूपतत्पराय नमः ।

७१९ ॐ हृषीकेशाय नमः ।

७२० ॐ पीतवाससे नमः ।

७२१ ॐ वसुदेवप्रियात्मजाय नमः ।

७२२ ॐ नन्दगोपकुमारार्याय नमः ।

७२३ ॐ नवनीताशनाय नमः ।

७२४ ॐ प्रभवे नमः ।

७२५ ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।

७२६ ॐ श्रेष्ठाय नमः ।

७२७ ॐ शङ्खपाणये नमः ।

७२८ ॐ सुविक्रमाय नमः ।

७२९ ॐ अनिरुद्धाय नमः ।

७३० ॐ चक्ररथाय नमः ।

७३१ ॐ शार्ङ्गपाणये नमः ।

७३२ ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

७३३ ॐ गदाधराय नमः ।

७३४ ॐ सुरार्तिघ्नाय नमः ।

७३५ ॐ गोविन्दाय नमः ।

७६६ ॐ नन्दकायुधाय नमः ।

७३७ ॐ वृन्दावनचराय नमः ।

७३८ ॐ शौरये नमः ।

७३९ ॐ वेणुवाद्यविशारदाय नमः ।

७४० ॐ तृणावर्तान्तकाय नमः ।

७४१ ॐ भीमाय नमः ।

७४२ ॐ साहसाय नमः ।

७४३ ॐ बहुविक्रमाय नमः ।

७४४ ॐ शकटासुरसंहारिणे नमः ।

७४५ ॐ बकासुरविनाशनाय नमः ।

७४६ ॐ धेनुकासुरसंघाताय नमः ।

७४७ ॐ पूतनारये नमः ।

७४८ ॐ नृकेसरिणे नमः ।

७४९ ॐ पितामहाय नमः ।

७५० ॐ गुरवे नमः ।

७५१ ॐ साक्षिणे नमः ।

७५२ ॐ प्रत्यगात्मने नमः ।

७५३ ॐ सदाशिवाय नमः ।

७५४ ॐ अप्रमेयाय नमः ।

७५५ ॐ प्रभवे नमः ।

७५६ ॐ प्राज्ञाय नमः ।

७५७ ॐ अप्रतर्क्याय नमः ।

७५८ ॐ स्वप्नवर्द्धनाय नमः ।

७५९ ॐ धन्याय नमः ।

७६० ॐ मान्याय नमः ।

७६१ ॐ भवाय नमः ।

७६२ ॐ भावाय नमः ।

७६३ ॐ धीराय नमः ।

७६४ ॐ शान्ताय नमः ।

७६५ ॐ जगद्‍गुरवे नमः ।

७६६ ॐ अन्तर्यामिणे नमः ।

७६७ ॐ ईश्वराय नमः ।

७६८ ॐ दिव्याय नमः ।

७६९ ॐ दैवज्ञाय नमः ।

७७० ॐ देवतागुरवे नमः ।

७७१ ॐ क्षीराब्धिशयनाय नमः ।

७७२ ॐ धात्रे नमः ।

७७३ ॐ लक्ष्मीवते नमः ।

७७४ ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।

७७५ ॐ धात्रीपतये नमः ।

७७६ ॐ अमेयात्मने नमः ।

७७७ ॐ चन्द्रशेखरपूजिताय नमः ।

७७८ ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।

७७९ ॐ जगच्चक्षुषे नमः ।

७८० ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ।

७८१ ॐ कोटिमन्मथसौन्दर्याय नमः ।

७८२ ॐ जगन्मोहनविग्रहाय नमः ।

७८३ ॐ मन्दस्मिततमाय नमः ।

७८४ ॐ गोपाय नमः ।

७८५ ॐ गोपिकापरिवेष्टिताय नमः ।

७८६ ॐ फुल्लारविन्दनयनाय नमः ।

७८७ ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः ।

७८८ ॐ इन्दीवरदलश्यामाय नमः ।

७८९ ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः ।

७९० ॐ मुरलीनिनदाह्लादाय नमः ।

७९१ ॐ दिव्यमाल्याम्बराश्रयाय नमः ।

७९२ ॐ सुकपोलयुगाय नमः ।

७९३ ॐ सुभ्रूयुगलाय नमः ।

७९४ ॐ सुललाटकाय नमः ।

७९५ ॐ कम्बुग्रीवाय नमः ।

७९६ ॐ विशालाक्षाय नमः ।

७९७ ॐ लक्ष्मीवते नमः ।

७९८ ॐ शुभलक्षणाय नमः ।

७९९ ॐ पीनवक्षसे नमः ।

८०० ॐ चतुर्बाहवे नमः ।

८०१ ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।

८०२ ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।

८०३ ॐ कलङ्करहिताय नमः ।

८०४ ॐ शुद्धाय नमः ।

८०५ ॐ दुष्टशत्रुनिबर्हणाय नमः ।

८०६ ॐ किरीटकुण्डलधराय नमः ।

८०७ ॐ कटकाङ्गदमण्डिताय नमः ।

८०८ ॐ मुद्रिकारभरणोपेताय नमः ।

८०९ ॐ कटिसूत्रविराजिताय नमः ।

८१० ॐ मञ्जीररञ्जितपदाय नमः ।

८११ ॐ सर्वाभरणभूषिताय नमः ।

८१२ ॐ विन्यस्तपादयुगलाय नमः ।

८१३ ॐ दिव्यमङ्गलविग्रहाय नमः ।

८१४ ॐ गोपिकानयनानन्दाय नमः ।

८१५ ॐ पूर्णचन्दनिभाननाय नमः ।

८१६ ॐ समस्तजगदानन्दाय नमः ।

८१७ ॐ सुन्दराय नमः ।

८१८ ॐ लोकनन्दनाय नमः ।

८१९ ॐ यमुनातीरसञ्चारिणे नमः ।

८२० ॐ राधामन्मथवैभवाय नमः ।

८२१ ॐ गोपनारीप्रियाय नमः ।

८२२ ॐ दान्ताय नमः ।

८२३ ॐ गोपीवस्त्रापहारकाय नमः ।

८२४ ॐ श्रृङगारमूर्तये नमः ।

८२५ ॐ श्रीधाम्ने नमः ।

८२६ ॐ तारकाय नमः ।

८२७ ॐ मूलकारणाय नमः ।

८२८ ॐ सृष्टिसंरक्षणोपायाय नमः ।

८२९ ॐ क्रूरासुरविभञ्जनाय नमः ।

८३० ॐ नरकासुहारिणे नमः ।

८३१ ॐ मुरारये नमः ।

८३२ ॐ वैरिमर्दनाय नमः ।

८३३ ॐ आदितेयप्रियाय नमः ।

८३४ ॐ दैत्यभीकराय नमः ।

८३५ ॐ इन्दुशेखराय नमः ।

८३६ ॐ जरासन्धकुलध्वंसिने नमः ।

८३७ ॐ कंसारातये नमः ।

८३८ ॐ सुविक्रमाय नमः ।

८३९ ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ।

८४० ॐ कीर्तनीयाय नमः ।

८४१ ॐ यादवेन्द्राय नमः ।

८४२ ॐ जगन्नुताय नमः ।

८४३ ॐ रुक्मिणीरमणाय नमः ।

८४४ ॐ सत्यभामाजाम्बवतीप्रियाय नमः ।

८४५ ॐ मित्रविन्दानाग्नजितीलक्ष्मणासमुपासिताय नमः ।

८४६ ॐ सुधाकरकुले जाताय नमः ।

८४७ ॐ अनन्तप्रबलविक्रमाय नमः ।

८४८ ॐ सर्वसौभाग्यसम्पन्नाय नमः ।

८४९ ॐ द्वारकायामुपस्थिताय नमः ।

८५० ॐ भद्रासूर्यसुतानाथाय नमः ।

८५१ ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ।

८५२ ॐ सहस्त्रषोडशस्त्रीशाय नमः ।

८५३ ॐ भोगमोक्षैकदायकाय नमः ।

८५४ ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ।

८५५ ॐ संवेद्याय नमः ।

८५६ ॐ वैद्यब्रह्माण्डनायकाय नमः ।

८५७ ॐ गोवर्द्धनधराय नमः ।

८५८ ॐ नाथाय नमः ।

८५९ ॐ सर्वजीवदयापराय नमः ।

८६० ॐ मूर्तिमते नमः ।

८६१ ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।

८६२ ॐ आर्तत्राणपरायणाय नमः ।

८६३ ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

८६४ ॐ सर्वसुलभाय नमः ।

८६५ ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः ।

८६६ ॐ षङ्‍गुणैश्वर्यसम्पन्नाय नमः ।

८६७ ॐ पूर्णकामाय नमः ।

८६८ ॐ धुरन्धराय नमः ।

८६९ ॐ महानुभावाय नमः ।

८७० ॐ कैवल्यदायकाय नमः ।

८७१ ॐ लोकनायकाय नमः ।

८७२ ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ।

८७३ ॐ शुद्धसात्त्विकविग्रहाय नमः ।

८७४ ॐ असमानाय नमः ।

८७५ ॐ समस्तात्मने नमः ।

८७६ ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।

८७७ ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणाय नमः ।

८७८ ॐ सर्वकारणाय नमः ।

८७९ ॐ गम्भीराय नमः ।

८८० ॐ सर्वभावज्ञाय नमः ।

८८१ ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।

८८२ ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।

८८३ ॐ सत्यसन्धाय नमः ।

८८४ ॐ सत्यवते नमः ।

८८५ ॐ सत्यविक्रमाय नमः ।

८८६ ॐ सत्यव्रताय नमः ।

८८७ ॐ सत्यसंज्ञाय नमः ।

८८८ ॐ सर्वधर्मपरायणाय नमः ।

८८९ ॐ आपन्नार्तिप्रशमनाय नमः ।

८९० ॐ द्रौपदीमानरक्षकाय नमः ।

८९१ ॐ कन्दर्पजनकाय नमः ।

८९२ ॐ प्राज्ञाय नमः ।

८९३ ॐ जगन्नाटकवैभवाय नमः ।

८९४ ॐ भक्तिवश्याय नमः ।

८९५ ॐ गुणातीताय नमः ।

८९६ ॐ सर्वैश्वर्यप्रदायकाय नमः ।

८९७ ॐ दमघोषसुतद्वेषिणे नमः ।

८९८ ॐ बाणबाहुविखण्डनाय नमः ।

८९९ ॐ भीष्मभक्तिप्रदाय नमः ।

९०० ॐ दिव्याय नमः ।

९०१ ॐ कौरवान्ययनाशनाय नमः ।

९०२ ॐ कौन्तेयप्रियबन्धवे नमः ।

९०३ ॐ पार्थस्यन्दनसारथये नमः ।

९०४ ॐ नारसिंहाय नमः ।

९०५ ॐ महावीराय नमः ।

९०६ ॐ स्तम्भजाताय नमः ।

९०७ ॐ महाबलाय नमः ।

९०८ ॐ प्रह्लादवरदाय नमः ।

९०९ ॐ सत्याय नमः ।

९१० ॐ देवपूज्याय नमः ।

९११ ॐ अभयङ्कराय नमः ।

९१२ ॐ उपेन्द्राय नमः ।

९१३ ॐ इन्द्रावरजाय नमः ।

९१४ ॐ वामनाय नमः ।

९१५ ॐ बलिबन्धनाय नमः ।

९१६ ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः ।

९१७ ॐ स्वामिने नमः ।

९१८ ॐ सर्वदेवनमस्कृताय नमः ।

९१९ ॐ शेषपर्यङ्कशयनाय नमः ।

९२० ॐ वैनतेयरथाय नमः ।

९२१ ॐ जयिने नमः ।

९२२ ॐ अव्याहतबलैश्वर्यसम्पन्नाय नमः ।

९२३ ॐ पूर्णमानसाय नमः ।

९२४ ॐ योगेश्वरेश्वराय नमः ।

९२५ ॐ साक्षिणे नमः ।

९२६ ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।

९२७ ॐ ज्ञानदायकाय नमः ।

९२८ॐ योगिहृत्पङ्कजावासाय नमः ।

९२९ ॐ योगमायासमन्विताय नमः ।

९३० ॐ नादबिन्दुकलातीताय नमः ।

९३१ ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः ।

९३२ ॐ सुषुम्णामार्गसञ्चारिणे नमः ।

९३३ ॐ देहस्यान्तरसंस्थिताय नमः ।

९३४ ॐ देहेन्द्रियमनःप्राणसाक्षिणे नमः ।

९३५ ॐ चेतः प्रसादकाय नमः ।

९३६ ॐ सूक्ष्माय नमः ।

९३७ ॐ सर्वगताय नमः ।

९३८ ॐ देहिने नमः ।

९३९ ॐ ज्ञानदर्पणगोचराय नमः ।

९४० ॐ तत्त्वत्रयात्मकाय नमः ।

९४१ ॐ अव्यक्ताय नमः ।

९४२ ॐ कुण्डलीसमुपाश्रिताय नमः ।

९४३ ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

९४४ ॐ सर्वधर्मज्ञाय नमः ।

९४५ ॐ शान्ताय नमः ।

९४६ ॐ दान्ताय नमः ।

९४७ ॐ गतक्लमाय नमः ।

९४८ ॐ श्रीनिवासाय नमः ।

९४९ ॐ सदानन्दाय नमः ।

९५० ॐ विश्वमूर्तये नमः ।

९५१ ॐ महाप्रभवे नमः ।

९५२ ॐ सहस्त्रशीर्ष्णे नमः ।

९५३ ॐ पुरुषाय नमः ।

९५४ ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।

९५५ ॐ सहस्त्रपदे नमः ।

९५६ ॐ समस्तभुवनाधाराय नमः ।

९५७ ॐ समस्तप्राणरक्षकाय नमः ।

९५८ॐ समस्तसर्वभावज्ञाय नमः ।

९५९ ॐ गोपिकाप्राणवल्लभाय नमः ।

९६० ॐ नित्योत्सवाय नमः ।

९६१ ॐ नित्यसौख्याय नमः ।

९६२ ॐ नित्यश्रिये नमः ।

९६३ ॐ नित्यमङ्गलाय नमः ।

९६४ ॐ व्यूहार्चिताय नमः ।

९६५ ॐ जगन्नाथाय नमः ।

९६६ ॐ श्रीवैकुण्ठपुराधिपाय नमः ।

९६७ ॐ पूर्णानन्दघनीभूताय नमः ।

९६८ ॐ गोपवेषधराय नमः ।

९६९ ॐ हरये नमः ।

९७० ॐ कलापकुसुमश्यामाय नमः ।

९७१ ॐ कोमलाय नमः ।

९७२ ॐ शान्तविग्रहाय नमः ।

९७३ ॐ गोपाङ्गनावृताय नमः ।

९७४ ॐ अनन्ताय नमः ।

९७५ ॐ वृन्दावनसमाश्रयाय नमः ।

९७६ ॐ वेणुवादरताय नमः ।

९७७ ॐ श्रेष्ठाय नमः ।

९७८ ॐ देवानां हितकारकाय नमः ।

९७९ ॐ बालक्रीडासमासक्ताय नमः ।

९८० ॐ नवनीतस्य तस्कराय नमः ।

९८१ ॐ गोपालकामिनीजाराय नमः ।

९८२ ॐ चोरजारशिखामणये नमः ।

९८३ ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।

९८४ ॐ पराकाशाय नमः ।

९८५ ॐ परावासाय नमः ।

९८६ ॐ परिस्फुटाय नमः ।

९८७ ॐ अष्टादशाक्षराय नमः ।

९८८ ॐ मन्त्राय नमः ।

९८९ ॐ व्यापकाय नमः ।

९९० ॐ लोकपावनाय नमः ।

९९१ ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रशेखराय नमः ।

९९२ ॐ देवशेखराय नमः ।

९९३ ॐ विज्ञानज्ञानसन्धानाय नमः ।

९९४ ॐ तेजोराशये नमः ।

९९५ ॐ जगत्पतये नमः ।

९९६ ॐ भक्तलोकप्रसन्नात्मने नमः ।

९९७ ॐ भक्तमन्दारविग्रहाय नमः ।

९९८ ॐ भक्तदारिद्र्यदमनाय नमः ।

९९९ ॐ भक्तानां प्रीतिदायकाय नमः ।

१००० ॐ भक्ताधीनमनसे नमः ।

१००१ ॐ पूज्याय नमः ।

१००२ ॐ भक्तलोकशिवङ्कराय नमः ।

१००३ ॐ भक्ताभीष्टप्रदाय नमः ।

१००४ ॐ सर्वभक्ताघौघनिकृन्तनाय नमः ।

१००५ ॐ अपारकरुणासिन्धवे नमः ।

१००६ ॐ भगवते नमः ।

१००७ ॐ भक्ततत्पराय नमः ।


॥ इति श्रीसम्मोहनतन्त्रे पार्वतीश्वरसंवादे श्रीगोपालसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now