अथ श्रीकालिका स्तोत्रम् (दशमहाविद्या) ।।

अथ श्रीकालिका स्तोत्रम् (दशमहाविद्या) ।। Kalika Stotram. श्रीगणेशाय नमः ।। दधन्नैरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदि यत् सपर्यां पश्यन्सन् विशतु सुरपुर्यां नरपशुः ।

Read more
error: Content is protected !!