अथ श्रीडाकिनी स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीडाकिनी स्तोत्रम् ।। Shri Dakini Stotram. श्रीआनन्द भैरवी उवाच ।। अथ वक्ष्ये महाकाल मूलपद्मविवेचनम् । यत् कृत्वा अमरो भूत्वा

Read more

अथ श्रीछिन्नमस्तिका स्तोत्रम् (प्रचण्ड चण्डिका स्तवराजः) ।।

अथ श्रीछिन्नमस्तिका स्तोत्रम् (प्रचण्ड चण्डिका स्तवराजः) ।। Shri Chinnamastika Stotram. श्रीगणेशाय नमः ।। आनन्दयित्रि परमेश्वरि वेदगर्भे मातः पुरन्दरपुरान्तरलब्धनेत्रे । लक्ष्मीमशेषजगतां

Read more

अथ श्रीमद्दक्षिण कालिका कवचम् ।।

अथ श्रीमद्दक्षिण कालिका कवचम् ।। Shri Kalika Kavacham. भैरव उवाच – कालिका या महाविद्या कथिता भुवि दुर्लभा । तथापि हृदये

Read more

अथ श्रीकालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणाकाली हृदय स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीकालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणाकाली हृदय स्तोत्रम् ।। Shri Kalika Hridaya Stotram. अथ श्रीकालीका हृदय स्तोत्रं प्रारम्भः ।। श्रीमहाकाल उवाच ।।

Read more

अथ श्रीकालिका स्तोत्रम् (दशमहाविद्या) ।।

अथ श्रीकालिका स्तोत्रम् (दशमहाविद्या) ।। Kalika Stotram. श्रीगणेशाय नमः ।। दधन्नैरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदि यत् सपर्यां पश्यन्सन् विशतु सुरपुर्यां नरपशुः ।

Read more

अथ श्रीछिन्नमस्तिका हृदयम् (दशमहाविद्या) ।।

अथ श्रीछिन्नमस्तिका हृदयम् (दशमहाविद्या) ।। Shri Chinnamastika Hridayam. श्रीपार्वत्युवाच ।। श्रुतं पूजादिकं सम्यग्भवद्वक्त्राब्जनिःसृतम् । हृदयं छिन्नमस्तायाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् ॥१॥ श्रीमहादेव

Read more
error: Content is protected !!