अथ श्रीमद्दक्षिण कालिका कवचम् ।।

अथ श्रीमद्दक्षिण कालिका कवचम् ।। Shri Kalika Kavacham. भैरव उवाच – कालिका या महाविद्या कथिता भुवि दुर्लभा । तथापि हृदये

Read more
error: Content is protected !!