अथ श्रीराम चालीसा ।।

अथ श्रीराम चालीसा ।। Shree Ram Chalisa in Hindi. ॥ चौपाई ॥ श्री रघुवीर भक्त हितकारी। सुन लीजै प्रभु अरज

Read more

श्री शिव चालीसा ।।

श्री शिव चालीसा ।। Shree Shiv Chalisa in Hindi. ॥ दोहा ॥ जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत

Read more

श्री गणेश चालीसा ।।

श्री गणेश चालीसा ।। Shree Ganesh Chalisa in Hindi. ॥ दोहा ॥ जय गणपति सदगुण सदन, कवि वर बदन कृपाल,

Read more

अथ श्रीडाकिनी स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीडाकिनी स्तोत्रम् ।। Shri Dakini Stotram. श्रीआनन्द भैरवी उवाच ।। अथ वक्ष्ये महाकाल मूलपद्मविवेचनम् । यत् कृत्वा अमरो भूत्वा

Read more

अथ श्रीछिन्नमस्तिका स्तोत्रम् (प्रचण्ड चण्डिका स्तवराजः) ।।

अथ श्रीछिन्नमस्तिका स्तोत्रम् (प्रचण्ड चण्डिका स्तवराजः) ।। Shri Chinnamastika Stotram. श्रीगणेशाय नमः ।। आनन्दयित्रि परमेश्वरि वेदगर्भे मातः पुरन्दरपुरान्तरलब्धनेत्रे । लक्ष्मीमशेषजगतां

Read more

अथ श्रीमद्दक्षिण कालिका कवचम् ।।

अथ श्रीमद्दक्षिण कालिका कवचम् ।। Shri Kalika Kavacham. भैरव उवाच – कालिका या महाविद्या कथिता भुवि दुर्लभा । तथापि हृदये

Read more

अथ श्रीकालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणाकाली हृदय स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीकालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणाकाली हृदय स्तोत्रम् ।। Shri Kalika Hridaya Stotram. अथ श्रीकालीका हृदय स्तोत्रं प्रारम्भः ।। श्रीमहाकाल उवाच ।।

Read more

अथ श्रीकालिका स्तोत्रम् (दशमहाविद्या) ।।

अथ श्रीकालिका स्तोत्रम् (दशमहाविद्या) ।। Kalika Stotram. श्रीगणेशाय नमः ।। दधन्नैरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदि यत् सपर्यां पश्यन्सन् विशतु सुरपुर्यां नरपशुः ।

Read more

अथ श्रीछिन्नमस्तिका हृदयम् (दशमहाविद्या) ।।

अथ श्रीछिन्नमस्तिका हृदयम् (दशमहाविद्या) ।। Shri Chinnamastika Hridayam. श्रीपार्वत्युवाच ।। श्रुतं पूजादिकं सम्यग्भवद्वक्त्राब्जनिःसृतम् । हृदयं छिन्नमस्तायाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् ॥१॥ श्रीमहादेव

Read more

अथ श्रीछिन्नमस्तिका कवचम् (श्रीभैरवतन्त्र-दशमहाविद्या) ।।

अथ श्रीछिन्नमस्तिका कवचम् (श्रीभैरवतन्त्र-दशमहाविद्या) ।। Shri Chinnamastika kavacham. श्रीदेव्युवाच ।। कथिताच्छिन्नमस्ताया या या विद्या सुगोपिताः । त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता

Read more
error: Content is protected !!